φύλλο 18

Ιούλης 2017
διανέμεται δωρεάν
Το Χαμπέρι
για την ενημέρωση και την οριζόντια επικοινωνία στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο αγώνας για την πόλη και το
άλσος συνεχίζεται και θα νικήσει!
Στα μέσα Ιούνη, μέσα σε χρόνο-ρεκόρ άλσους μας. Ας πάρουμε όμως τα γε- Εμμανουήλ Παπαδόπουλου (τμημα- σης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει
από την ψήφιση της γνωστής (ν)τροπο- γονότα με τη σειρά. τάρχη) για σωρεία αδικημάτων (απιστία «κολλήσει» στο Τμήμα Νομοθετικής
λογίας στη Βουλή που παρέκαμπτε την στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήμα- πρωτοβουλίας και έργου του ΥΠΕΝ
Λίγες μέρες μετά την ψήφιση της (ν)
αρμοδιότητα της Περιφέρειας αλλά όχι τος, σε συνδυασμό με τον νόμο περί ευ- (υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέργειας)
τροπολογίας (που υποτίθεται ότι παρέ-
και του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδό- θύνης υπουργών, σε συνδυασμό με το και σε περίπτωση που προχωρήσουν
καμπτε τον Δήμο), η «Δικέφαλος 1924
νας, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο άρθρο 1 Ν. 1608/1950 περί καταχρα- στην έγκριση της οικοδομικής άδειας,
ΑΕ» αναγνωρίζει ότι εξακολουθεί να
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στών του Δημοσίου, παράβαση καθή- θα έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό,
υφίσταται η γνωμοδοτική αρμοδιότητα
Σπίρτζης έβαλαν την υπογραφή τους κοντος κτλ.), κατά των υπευθύνων της καθότι γνωρίζουν πως υπάρχει προ-
του Δήμου, όσον αφορά τα υψόμετρα.
στην έγκριση της υψομετρικής μελέτης «Δικέφαλος 1924» Κατασκευαστική ΑΕ
Ωστόσο, η δημοτική αρχή Φιλαδέλ- ηγούμενη γνωμοδότηση του Νομικού
για λογαριασμό της «Δικέφαλος 1924 για ηθική αυτουργία στα παραπάνω
φειας-Χαλκηδόνας αντί να ασκήσει Συμβουλίου του Κράτους (Γνωμοδότη-
ΑΕ», κουρελιάζοντας κάθε νομιμότητα. αδικήματα και σε υφαρπαγή ψευδούς
την αρμοδιότητά της αυτή, ως όφειλε, ση 112 του 2006). Σύμφωνα με αυτήν,
βεβαίωσης, καθώς και κατά των δια-
Το σύστημα προπαγάνδας των επιχει- έσπευσε να την απεμπολήσει και έστειλε τα ακίνητα που παραχωρούνται από το
χειριστών της ιστοσελίδας aek365.com
ρηματικών συμφερόντων Μελισσανίδη την υψομετρική μελέτη στο υπουργείο Ελληνικό Δημόσιο στα αθλητικά σωμα-
για συκοφαντικά, υβριστικά και απειλη-
υποδέχθηκε την είδηση με πανηγυρική Υποδομών με τον ισχυρισμό ότι δεν τεία είναι πράγματα εκτός συναλλαγής
τικά δημοσιεύματα σε βάρος του Γερά-
διάθεση και διαβεβαίωσε ακόμα μια είναι δικής της αρμοδιότητας. Με απλά και απαγορεύεται να παραχωρηθούν σε
σιμου Λιόντου.
φορά πως «κάναμε το τελευταίο βήμα λόγια η δημοτική αρχή Φιλαδέλφειας-
για την έκδοση της οικοδομικής άδει- Χαλκηδόνας διευκόλυνε την εταιρία Βασικός πυρήνας της
ας». Μόνο που η επίδειξη δύναμης και του Μελισσανίδη ούτως ώστε να μπο- μήνυσης είναι πως η
τα μηνύματα ισχύος έγιναν θρύψαλα ρέσει να πάρει την παράνομη έγκριση έγκριση της υψομετρικής
λίγες μέρες αργότερα, καθώς η μηνυ- των υψομέτρων. Η δημοτική αρχή, μέλετης είναι παράνομη
τήρια αναφορά δύο δημοσιογράφων άλλωστε, ουδέποτε κράτησε μια συνεπή καθώς αναγνωρίζει ως
σκορπά τον απόλυτο πανικό και οι ια- στάση έναντι των καταστροφικών σχε- φορέα υλοποίησης του
χές, με τις ευχαριστήριες ανακοινώσεις δίων της «Δικέφαλος 1924 ΑΕ». Την έργου την εταιρία «Δικέ-
προς τον υπουργό Σπίρτζη δίνουν πολύ κατέστησε εξαρχής συνομιλητή του Δή- φαλος Κατασκευαστική
σύντομα τη θέση τους στις συνήθεις δι- μου, μολονότι αυτή η εταιρία δεν είναι ΑΕ 1924», ενώ το ιδιο-
αρροές με απειλητικό περιεχόμενο, στις «κύριος του έργου» όπως εμφανίζεται, κτησιακό καθεστώς βρί-
οργίλες ανακοινώσεις, τη στοχοποίηση γεγονός για το οποίο είχε ενημερώσει σκεται τόσο σε διοικητική
και τον εκφοβισμό, αποκαλύπτοντας τους κατοίκους το Συντονιστικό Κατοί- (Αυτοτελές Τμήμα Νομο-
τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται κων Ν.Φ.-Ν.Χ και Γύρω Περιοχών. θετικής Πρωτοβουλίας
οι επίδοξοι άρπαγες της πόλης και του και Εργου του υπουργεί-
Στις 27.6.2017, η εφη-
ου Περιβάλλοντος και
μερίδα Κόντρα που έχει
Ενέργειας (ΥΠΕΝ)) όσο
Δάσος πυρί μιχθήτω! σταθεί από το ξεκίνημα
αυτού του αγώνα δίπλα
και σε δικαστική εκκρεμ-
Η φύση είναι το ανόργανο σώμα του ανθρώπου, μότητα (μετά από αγω-
μας, και συγκεκριμένα οι
έγραφε ο Μαρξ. Και ως τέτοιο πρέπει να το φρο- γή μελών του αθλητικού
σύντροφοι Γεράσιμος Λι-
ντίζει. σωματείου ΑΕΚ κατά της
όντος και Πέτρος Γιώτης,
Ποιος Μαρξ τώρα; Ο καπιταλισμός είναι το οξυ-
παραχώρησης του οικο-
υπέβαλαν στην Εισαγ-
γόνο του ελληνικού λαού λέει ο… αριστερός ΣΥ- πέδου στη «Δικέφαλος
γελία Πλημμελειοδικών
ΡΙΖΑ (για τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο του 1924» Κατασκευαστική
Αθηνών μηνυτήρια ανα-
ουδέποτε υπήρξαν αμφιβολίες επ’ αυτού). ΑΕ. Η υπόθεση εκδικά-
φορά κατά του υπουρ-
στηκε ενώπιον του Μο-
Σε ελεύθερη απόδοση, «ξεπουλάμε, ανοίξαμε γού Υποδομών και Μετα-
νομελούς Πρωτοδικείου
και σας περιμένουμε». Δάσος πυρί μιχθήτω! Είτε φορών Χρήστου Σπίρτζη
Αθηνών στις 2.3.2017,
πρόκειται για το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, και κατά των αρμόδιων
και αναμένεται η απόφα-
είτε για τα περιμετρικά δάση της περιοχής Ελλη- υπηρεσιακών παραγό-
ση του δικαστηρίου).
νικού-Αγίου Κοσμά, είτε για το Μητροπολιτικό ντων Δημήτριου Τασιό-
Πάρκο Γουδή, είτε για τον αρχαιολογικό χώρο και πουλου (διευθυντή) και Το ζήτημα της αναγνώρι-
το άλσος στην Ακαδημία Πλάτωνος, η ίδια μπόχα
αναδύεται. Κάθε ελεύθερος χώρος, κάθε δάσος,
κάθε ανάσα ζωής, πρέπει να αλεστεί στην καπιτα-
λιστική μηχανή για να παράξει κέρδος. σελ.2 σελ.3 Το “Χαμπέρι” κυκλοφορεί σε δύο χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν κι
από χέρι σε χέρι. Αναζητήστε το στο αγαπημένο σας καφενείο και σε άλλα
Οι εποχές που ο ΣΥΡΙΖΑ πουλούσε οικολογική καταστήματα σε όλη την πόλη, κι αν δεν το βρείτε επικοινωνήστε μαζί μας.
ευαισθησία ανήκουν στο αντιπολιτευτικό του ΔΙΚΑ- ΣΚΑΝ- Η εφημερίδα συντάσσεται από ομάδα εργασίας της συνέλευσης του αυτο-
παρελθόν. Τότε που και τα μνημόνια έσκιζε και ΣΤΙΚΕΣ ΔΑΛΟ διαχειριζόμενου κοινωνικού χώρου “Στρούγκα”. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκ-
φάρμακα διά πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν
διέθετε στο μπαϊλντισμένο πόπολο.
ΠΑΛΙΝΩ- ΕΛΛΗΝΙ- φράζουν την άποψη των συντακτών τους. Για τις πολιτικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες της Στρούγκας μπορείτε να ενημερώνεστε από
Οι καιροί ου μαινετοί. Αν δεν ξεσηκωθούμε, θα λι- ΔΙΕΣ ΚΟΥ τις αφίσες στους τοίχους της πόλης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
ώσουν κι εμάς και το περιβάλλον μας. strouga.espivblogs.net. E-mail επικοινωνίας: haberi@espiv.net
2 Το Χαμπέρι Φύλλο 18, Ιούλης 2017 3

οποιονδήποτε τρίτον, πολλώ δε μάλλον σε ένα κερδο-
σκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (όπως είναι
η «Δικέφαλος 1924»). Αυτό που χρειάζεται να κρατή-
πολιτικό επίδικο του αγώνα μας. Συνεχίζουμε με κάθε
μέσο την αντίσταση στην επιχειρούμενη εισβολή των
επιχειρηματικών συμφερόντων στην πόλη μας, η οποία
έχει η διατήρηση των κινηματικών δομών στα χέρια του
κινήματος. Η αποτελεσματική έκβαση του αγώνα, με
την ακύρωση του επενδυτικού σχεδίου της Δικέφαλος
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
κινδυνεύει να μετατραπεί βίαια – μαζί με το δάσος της –
σει κανείς είναι πως δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια με κύ- 1924 ΑΕ, θα ενισχύσει εκείνες τις δυνάμεις που τόσα Το σκάνδαλο με το δάσος του Ελληνικού ξεκίνησε την περίοδο που το ΤΑΙΠΕΔ απαίτησαν από τον Π. Σακκά να προβεί σε Πράξη Χαρακτη-
ριο του έργου τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ, γιατί το οικό-από αμιγής τόπος κατοικίας σε αυλή των επενδυτικών χρόνια στην πόλη υπερασπίζονται τους ελεύθερους
οι Σαμαροβενιζέλοι κυβερνούσαν - ξεπουλούσαν. Η συγκυβέρνηση ρισμού και να εφαρμόσει τη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Ο δασάρχης, δεν
πεδο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο ερασιτεχνικό σχεδίων της Δικέφαλος 1924 ΑΕ, ανοίγοντας τον δρό- των Τσιπροκαμμένων όχι μόνο παρέλαβε τη σκυτάλη, αλλά διπλασία- «μάσησε» και ζήτησε τις συγκεκριμένες φυτοτεχνικές μελέτες, οι οποίες
χώρους, με την αυτοοργάνωση και την αντιπληροφό-
σωματείο ΑΕΚ κι αυτό δεν μπορεί να το μεταβιβάσει σεμο για αντίστοιχες καταστροφικές επεμβάσεις και σε σε ταχύτητα, ώστε να τερματίσει θεαματικά σπάζοντας τα ρεκόρ στη όμως ήταν ανύπαρκτες. Ακόμα λοιπόν και στο ήδη παράνομο «τερέν»,
άλλες γειτονιές. Οταν αυτός ο αγώνας ολοκληρωθεί με ρηση, την αντιφασιστική και αντικαπιταλιστική δράση,
οποιονδήποτε τρίτο. σκυταλοδρομία ξεπουλήματος της έκτασης του Ελληνικού, προς τέρ- η κίνηση αυτή εξέθεσε και ουσιαστικά κατέστησε τη Γνωμοδότηση του
τη νικηφόρα κατάληξή του, αυτή η εξέλιξη θα έχει ευρύ- τη διεθνιστική αλληλεγγύη, με τον αγώνα για το δίκιο
ψιν των «χορηγών» της. Όπως όμως, η ικανοποίηση των χορηγών Νομικού Συμβουλίου άχρηστη.
Από τη μεριά μας συνεχίζουμε τον αγώνα και παρά το τερη σημασία, καθώς θα προσφέρει ένα λαμπρό παρά- και τη ζωή του τόπου μας, με έναν πολιτισμό στον απαιτεί ντοπάρισμα και «στησίματα» και κάθε λογής αθέμιτα μέσα, έτσι Καθώς όμως η καρέκλα της εξουσίας είναι συνυφασμένη σε απόλυτο
κλίμα της μαφιόζικης τρομοκρατίας που βιώνουμε, δεν δειγμα για την αποτελεσματικότητα των αντιστάσεων αντίποδα των σκουπιδιών της κυρίαρχης πολιτιστικής και η σημερινή συγκυβέρνηση έχει κουρελιάσει κάθε νομιμότητα, για να βαθμό με τα κέρδη των καπιταλιστών, πρέπει να καταστρατηγηθεί κάθε
πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω και να ξεχάσουμε το από τα κάτω και θα νοηματοδοτήσει τη σημασία που παρακμής. μπορέσουν οι καπιταλιστές, εγχώριοι και μη, να βάλουν στο χέρι την έννοια νομιμότητας. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ κατέθεσε ερώτημα
περιοχή φιλέτο Αγίου Κοσμά-Ελληνικού. - διαταγή ξανά στο ΝΣΚ, και συγκεκριμένα στην αντιπρόεδρό του Β.

Από τη συγκεντρωση στις 15 Μάη
Όπως συμβαίνει και σε πλήθος σκανδάλων real estate, έτσι και στο Δούσκα, με σκοπό να αφαιρέσει από την προηγούμενη Γνωμοδότηση
Ελληνικό προέκυψε ζήτημα αποχαρακτηρισμού πολλών στρεμμάτων το σκέλος των φυτοτεχνικών μελετών, ώστε ο δασάρχης να στερηθεί
περιμετρικών δασών. Η πρώτη κρούση σημειώθηκε από τον προ- τη δυνατότητα του άλλως πράττειν. Πρόκειται για μία παράνομη δια-
ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης Δασών δικασία, που δεν αρύεται νομιμοποίηση από πουθενά. Και μάλιστα πα-
Η συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας λέσματα και να δώσουν προοπτική για καλύτερες μέρες. και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ), ο οποίος απέστειλε φιρμάνι στον ράνομη εις το τετράγωνο: πρώτον διότι το ΝΣΚ είναι αναρμόδιο να
ήταν για τη συλλογικότητά μας μια ακόμα ευκαιρία παρέμβασης Ο αυτοδιαχεριζόμενος κοινωνικός χώρος Στρούγκα μοίρασε εκα- Δασάρχη Πειραιά Π. Σακκά, με το οποίο διατεινόταν πως οι τεχνητές γνωμοδοτεί για δασικά θέματα. Δεύτερον, γιατί σύμφωνα με τον νόμο
και αντιπληροφόρησης στη γειτονιά, για την ενίσχυση των αγωνι- τοντάδες φύλλα της εφημερίδας Χαμπέρι*, ενώ το γιγαντοπανό φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λόγους δεν καλύπτονται από τη δασι- 3086/2002 δε δύναται μια ατομική γνωμοδότηση να υπερκεράσει τη
στικών χαρακτηριστικών του αγώνα, αλλά και ένα σημαντικό βήμα που ανήρτησε σε κτίριο πάνω στην πλατεία νοηματοδότησε την κή νομοθεσία. Η απάντηση από τον δασάρχη ήταν άμεση: «Οι δασικές συνολικότερη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
για τον αναγκαίο συντονισμό και την ενωτική δράση όλων των εκδήλωση με τα χαρακτηριστικά του αγώνα, κόντρα σε κάθε εί- εκτάσεις, ανεξάρτητα αν δημιουργήθηκαν από τη φύση είτε με τεχνητά Τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση χρησιμοποίησε ο Φάμελλος για να δια-
δυνάμεων και των κατοίκων της πόλης, που πρέπει να πάρουν την δους πολιτικαντισμούς. Με την ολοκλήρωση της διαδήλωσης, μέσα υπάγονται στο δασικό νόμο 998/79 και γενικά στη δασική νομο- τάξει το Δασάρχη Πειραιά να προχωρήσει στην επιθυμητή Πράξη Χαρα-
κατάσταση στα χέρια τους και με όπλα την αυτοοργάνωση και την συγκροτήθηκε πορεία αποχώρησης, περιφρουρημένη, όπως περι- θεσία». Το γεγονός ότι ο Δασάρχης Πειραιά τόλμησε να εναντιωθεί κτηρισμού. Και βέβαια ήταν η ώρα και του ενορχηστρωτή να φανεί. Ο
αδιαμεσολάβητη αντιθεσμική δράση να φέρουν έμπρακτα αποτε- φρουρημένη από αγωνιστικές δυνάμεις ήταν και η συγκέντρωση. πρέπει να εκνεύρισε πολύ κόσμο, τόσο στις διάφορες υπηρεσίες όσο Αλέκος Φλαμπουράρης (γνωστός και για τις αγκαλίτσες και τα φιλάκια
και στην πολιτική ηγεσία. Γι’ αυτό και ο αναπληρωτής υπουργός Περι- με τον Μελισσανίδη για την υπόθεση της Νέας Φιλαδέλφειας ) μέσω

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΓΚΑΣ
βάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το της νομικού συμβούλου του διέταξε (όπως πάντα παρανόμως) τον δα-
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. σάρχη να συμμορφωθεί καθότι έτσι επιτάσσει το τέταρτο Μνημόνιο.
Απαντώντας σε ερώτημα που συνέταξαν οι διατεταγμένες από τον Με αυτόν τον τρόπο δρομολογείται και το ξεπούλημα του Ελληνικού.
Φάμελλο υπηρεσίες, το ΝΣΚ απεφάνθη (Γνωμοδότηση 337/2016) ότι Αυτό το φύλλο του Χαμπεριού αποδεικνύει περίτρανα την πολιτική της
Πανό σε πεζογέφυρες και μοίρα- Ο Τάσος Θεοφίλου μετά από μία πενταετία παντελώς αντιεπιστημονικής αιτιολογίας οι Τεχνητές Δασικές Φυτείες που έγιναν με βάση εγκεκριμένες φυτο- συγκυβέρνησης: η χώρα διαιρείται σε φιλέτα, δασικά ή μη, και χαρίζεται
σμα της εφημερίδας “Το Χαμπέρι έγκλειστος και μία σκανδαλώδη πρωτόδικη της «μερικού γενετικού προφίλ». Στις 17 τεχνικές μελέτες δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Πρέπει να το- στους καπιταλιστές. Σε αντάλλαγμα η συγκυβέρνηση «αγοράζει» στή-
απόφαση που τον είχε καταδικάσει με μόνη Ιούλη θα συζητηθεί η αίτηση αναστολής νιστεί πως το ΝΣΚ παρανόμως απεφάνθη, καθώς κατά την ισχύουσα ριξη και παραμονή στον κυβερνητικό θώκο. Όμως, με αυτά τα «φιλέτα»
“στη Νέα Φιλαδέλφεια νομοθεσία είναι αναρμόδιο να γνωμοδοτεί σχετικά με δασικά θέματα! χαρίζεται και κάτι άλλο πιο σημαντικό: η ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Μοιράστηκε σήμερα Παρασκευή, 30/6, την υποτιθέμενη ύπαρξη γενετικού του υλι- εκτέλεσης της ποινής τους στο Πενταμελές
κού σε «πειστήρια» σε 25 χρόνια κάθειρξη, Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Αναστολών). Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ έγινε –όπως ήταν αναμενόμενο- αποδεκτή Αν λοιπόν δεν υπάρξει αντίσταση στις ορέξεις των «συμβαλλόμενων»,
πόρτα-πόρτα σε γεiτονιές της Νέας Φι- από τον Φάμελλο και ως εκ τούτου υποχρεωτική ως δημόσιο έγγραφο. αυτή η ποιότητα θα ισοπεδωθεί και πάνω της θα στέκονται τα κερδο-
αθωώθηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστή- Μετά την αθώωση του Τάσου Θεοφίλου,
λαδέλφειας το τελευταίο τεύχος της εφη- Ερειδόμενες στην υποχρεωτικότητα του εγγράφου, η Ελληνικό ΑΕ και φόρα τερατουργήματα των καπιταλιστών.
ριο. Η αθώωση αυτή αφήνει μία σημαντική είναι καθήκον μας να στηρίξουμε και το κί-
μερίδας “Το Χαμπέρι” και αναρτήθηκαν παρακαταθήκη για την υπόθεση της Ηριάν- νημα αλληλεγγύης στην Ηριάννα Β.Λ. και
Η υπεράσπιση του Υμηττού και του
σε πεζογέφυρες της Εθνικής οδού πανό νας Β.Λ. και του Π.Μ, οι οποίοι καταδικάστη- τον Π.Μ.
αλληλεγγύης σε Ηριάννα Β.Λ., Π.Μ.,Τάσο καν πρόσφατα σε ποινή κάθειρξης 13 ετών. Κάτω τα ξερά σας από τη Στρούγκα και τις

πάρκου Γουδή στα χέρια των κατοίκων
Θεοφίλου και στις καταλήψεις καθώς και Η προκλητική απόφαση ελήφθη, χωρίς κα- καταλήψεις.
ενάντια στο σχέδιο Μελισσανίδη στην πε- νένα αποδεικτικό στοιχείο, επί τη βάσει ενός Ο αγώνας ενάντια στο σχέδιο Μελισσανί-
ριοχή μας. έωλου δείγματος γενετικού υλικού και της δη συνεχίζεται και θα νικήσει.
Συλλογικότητες κατοίκων, περιβαλλοντικοί φο- προστασία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή θεσίας προς το χειρότερο, η επερχόμενη ακύ-
ρείς, σύλλογοι αρχιτεκτόνων και άλλοι φορείς και του όρους Υμηττού, του οποίου αποτελεί ρωση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ
βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε κινητοποι- συνέχεια, και να θωρακιστούν από οποιαδήποτε υπ’ αριθμόν 187/Δ/2011 για την προστασία
ήσεις για την υπεράσπιση του Μητροπολιτικού ενδεχόμενη ασύμβατη εγκατάσταση, να απομα- του Υμηττού (με ευθύνη και του Υπουργείου
Πάρκου Γουδή, εκφράζοντας την αντί- Περιβάλλοντος που καθυστερεί απαρά-
Σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση το Πε- φίλου, όπως επίσης διέλυσε με τον πιο εκκωφαντι- φορά, τα ελληνικά τρομοδικεία «καινοτόμησαν» θεσή τους στην κατασκευή γηπέδου και δεκτα την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-
νταμελές Εφετείο Κακουργημάτων αθώωσε στις 7 κό τρόπο τις μεθοδεύσεις της αντιτρομοκρατικής, στην παγκόσμια δικαστηριακή πρακτική, καθώς την πρόθεσή τους να συνεχίσουν και να λοντικών Επιπτώσεων) δείχνουν ότι ο
Ιούλη με ψήφους 3-2 τον Τάσο Θεοφίλου για όλες που παρά την ύπαρξη άλλων στοιχείων για τους πέραν του δεδομένου ότι στην νομική επιστήμη ότι
εντείνουν τον αγώνα τους για έναν χώρο Υμηττός βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο
τις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, ο Τάσος Θεο- πραγματικούς δράστες της Πάρου επέλεξε να στα- το DNA αφ’ εαυτού του χαρακτηρίζεται ανεπαρκές
ως αποδεικτικό στοιχείο, πρόκειται για μία επινόηση
πρασίνου χωρίς εμπορευματοποίηση και όσων θέλουν να “αξιοποιήσουν” τις εκτά-
φίλου αθωώθηκε τόσο για τις κατηγορίες για τις ματήσει την έρευνα στοχοποιώντας τον Θεοφίλου.
οποίες πρωτοδίκως του είχε επιβληθεί 25ετής κά- Ωστόσο, πέραν του προφανούς ότι ο Θεοφίλου με πλήρως αντιεπιστημονικό χαρακτήρα, διότι δεν για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης σεις του όχι μόνο με παράνομες, αλλά
θειρξη ( ληστεία, απλή συνέργεια σε ανθρωποκτο- πέρασε 5 χρόνια στη φυλακή, με το όνομά του να υπάρχει ταύτιση όλων των γενετικών τόπων, όπως κάθε ασύμβατης με αυτό δραστηριό- και με “νόμιμες” διαδικασίες και αντι-
νία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή γίνεται βορά στα αστικά ΜΜΕ, εγείρεται το ζήτημα απαιτείται. Σαν επιστέγασμα της απαράδεκτης αυ- τητας. Η κατασκευή του τεράστιου γη- δασικές πολιτικές κατάργησης των
προϊόντων εγκλήματος και άλλες), όσο και για την αν οι ενορχηστρωτές αυτής της ρεβανσιστικής δίω- τής απόφασης, ήρθε και η υιοθέτηση της εισαγγελι- πέδου, μαζί με τα άλλα έργα που θα το όποιων προστατευτικών ρυθμίσεων της
κατηγορία συμμετοχής στη Συνομωσία Πυρήνων ξης θα αντιμετωπίσουν τις ποινικές συνέπειες. κής πρότασης από την έδρα του Πενταμελούς Εφε- συνοδεύουν (εμπορικά κέντρα, γκαράζ νομοθεσίας και καταστρατήγησης του
της Φωτιάς. Εν πλήρει αντιθέσει με τα προαναφερθέντα, το Πε- τείου Κακουργημάτων (Τμήμα Αναστολών), που κ.λπ.), θα καταστρέψει στρέμματα πρασί- Συντάγματος.
Η ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου νταμελές Εφετείο Κακουργημάτων με μία απόφαση με το πρόσχημα της πιθανολόγησης τέλεσης νέων νου, ενώ θα τραυματίσει ανεπανόρθωτα, Την Τετάρτη 31 Μαϊου πραγματοποιήθη-
έγινε δεκτή με συνθήματα και χειροκροτήματα από – πρόκληση απέρριψε την Δευτέρα 17/7 την αίτη- εγκλημάτων διέταξε την απόρριψη του αιτήματος θα συρρικνώσει και θα κατακερματίσει κε σύσκεψη φορέων, μετά από πρόσκλη-
τους δεκάδες αλληλέγγυους που βρίσκονταν στην ση αναστολής εκτέλεσης της ποινής της Ηριάννας αναστολής. Είναι καθήκον μας να σταθούμε δίπλα τον χώρο, αποτρέποντας μια για πάντα τη δημι- κρυνθούν δε άμεσα οι υπάρχουσες». ση της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό
αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς ο Θεοφίλου, σε Β.Λ. και του Περικλή Μ. Πρόκειται για ένα ακόμη στον Περικλή Μ. και την Ηριάννα Β.Λ., διεκδικώ- ουργία ενός ενιαίου χώρου αναψυχής, περιπά- Ο Υμηττός βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με Πάρκο Γουδή και του Πολιτιστικού Συλλόγου
περίπτωση καταδίκης του, ήταν αντιμέτωπος ακόμη δικαστικό σκάνδαλο, το δεύτερο κατά σειρά στην ντας σε πρώτο επίπεδο την υπό κανονικές συνθήκες κινδύνους που απειλούν τον δημόσιο και δασι-
του, υψηλού και πυκνού πρασίνου. Άνω Αμπελοκήπων, με θέμα τον προγραμμα-
και με ισόβια. υπόθεση αυτή. Το πρώτο ήταν η καταδίκη τους και αυτονόητη αναστολή εκτέλεσης της ποινής και σε
Οι κινήσεις κατοίκων, αναφέρουν σε ανακοι- κό χαρακτήρα του: εκτεταμένες καταπατήσεις, τισμό κοινής αγωνιστικής δράσης ενώ στις 21
Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έδω- η επιβολή ποινής κάθειρξης 13 ετών, με μόνο στοι- δεύτερο στάδιο την αθώωσή τους από το δευτερο-
σε τέλος στον πενταετή Γολγοθά του Τάσου Θεο- χείο ένα «μερικό γενετικό προφίλ». Για άλλη μια βάθμιο δικαστήριο. νώσεις τους πως «επαγρυπνούν και θα αγωνι- αυθαίρετη δόμηση, διαρκής επέκταση του οικι- Ιουνίου 2017 διοργανώθηκε συγκέντρωση δια-
στούν με στόχο: να διατηρηθεί και επεκταθεί η στικού ιστού κλπ. Η αλλαγή της δασικής νομο- μαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
4 Το Χαμπέρι, Φύλλο 18, Ιούλης 2017

Παραδίδουν και την Ακαδημία
Πλάτωνος στα νύχια των πολυεθνικών
Ένα ακόμα επεισόδιο στο έργο της καταστρο- λων ιδιωτικών συμφερόντων στο Οικοδομικό στο αφεντικό του;
φής των ελεύθερων χώρων διαδραματίζε- Τετράγωνο 75 του Δήμου Αθηναίων σε βάρος Υπ’ αυτό το πρίσμα λοιπόν ο επικεφαλής της
ται στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογι- Artume Α.Ε., Γιώργος Τσουκαλάς δηλώνει ανε-
της Ακαδημίας Πλάτωνος. Δεν πρόκειται για κού άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος και των ρυθρίαστα πως επειδή άλλαξε το αρχικό σχέ-
κάτι καινοφανές, καθώς εδώ και δέκα περίπου δυνατοτήτων που προσφέρει για βιώσιμη ανά- διο πολεοδόμησης των 24 μέτρων εξετάζεται
χρόνια, η αμερικάνικη εταιρία Black Rock και η πτυξη της περιοχής». η απόκτηση όμορου οικοπέδου. Σε απλή μετά-
θυγατρική της ARTUME Α.Ε. έχουν εκδηλώ- Εντούτοις, η κατάσταση άλλαξε άρδην μόλις ο φραση ενημερώνει πως επειδή τα σχέδια ήταν
σει εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για την ΣΥΡΙΖΑ σχημάτισε κυβέρνηση. Έχοντας επιδεί- και είναι μεγαλύτερα για τον ευρύτερο χώρο
«ανάπτυξη της περιοχής», κατά την προσφιλή ξει μία ιδιαίτερη έφεση στις ασκήσεις εδάφους της Ακαδημίας Πλάτωνος, θα πρέπει να βρε-
έκφραση των καπιτα- και ιδιαίτερα τις ανακυβιστήσεις, οπότε ως συ- θούν και άλλα μέρη
λιστών, με την αγορά για εκμίσθωση ώστε
ακινήτου έκτασης περί- να μην υπάρχουν
που 22.000 τετραγωνι- αποκλίσεις από τις
κών μέτρων. Αυτό ήταν αρχικές εκτιμήσεις
το πρώτο βήμα για την κερδών. Κατά τα
υλοποίηση του σχεδίου άλλα, με την ίδια
της εταιρίας, που αφορά εταιρία το Υπουρ-
την κατασκευή πολυχώ- γείο Ενέργειας και
ρου εμπορίου και ψυχα- Περιβάλλοντος συ-
γωγίας , εκμισθωμένης νάπτει και Μνημόνιο
επιφάνειας εμβαδού Συνεργασίας, για να
55.000 τ.μ., με το όνο- δεσμευτεί η Αrtume
μα Academy Gardens. Α.Ε. πως θα προχω-
Πρόκειται για ένα τσι- ρήσει στην «ανάλη-
μεντένιο τερατούργημα, ψη πρωτοβουλιών
που παρέχει τη δυνατό- για την αναζωογό-
τητα να στεγαστεί μέσα νηση της ευρύτερης
σε αυτό οποιαδήποτε περιοχής και τη δια-
δραστηριότητα μπορεί σύνδεσή της με τον
να αποφέρει κέρδος, αρχαιολογικό χώρο
από τους κατοίκους των επ’ωφελεία του δη-
γύρω περιοχών και ει μοσίου συμφέρο-
νάγεται αβίαστα δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα
δυνατόν μακρινών περιοχών. ντος και των πολιτών».
να επιδοθεί έτι μία φορά στο αγαπημένο του
Το Mall σχεδιάζεται να χτιστεί στην έκταση Οι αντιστάσεις των κατοίκων έχουν λειτουργή-
άθλημα. Η κωλοτούμπα καθίσταται ακόμα με-
όπου στεγαζόταν η κλωστοϋφαντουργία Μου- σει ως ανάχωμα τόσο στο εν λόγω σχέδιο, όσο
γαλύτερη αν αναλογιστούμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ
ζάκη. Να σημειωθεί εδώ πως ο χώρος της πρώ- και σε παλαιότερη –επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-
συμμετείχε στις κινητοποιήσεις κατοίκων, αρ-
ην κλωστοϋφαντουργίας, κατεδαφίστηκε υπό απόπειρα εταιρίας συμφερόντων του Μπόμπο-
χαιολόγων και ούτω καθεξής, ως αντιπολίτευ-
αδιευκρίνιστες συνθήκες παρά τον χαρακτήρα λα να τσιμεντοποιήσει τους ελεύθερους χώρους
ση. Εν αντιθέσει με την κυβέρνηση Σαμαρά, η
του ως νεότερο βιομηχανικό μνημείο. Παράλ- της περιοχής. Κάτοικοι και συλλογικότητες στην
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατάφερε να προ-
ληλα, ιδιαζούσης σημασίας είναι και το γεγονός σφέρει τις υπηρεσίες, βάζοντας το Κεντρικό Ακαδημία Πλάτωνος, τον Κολωνό, το Περιστέρι
πως εξαιρείται από τους περιορισμούς δόμη- Αρχαιολογικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει και τα Σεπόλια δραστηριοποιούνται για να μην
σης, που επιβλήθηκαν πρόσφατα στην ευρύτε- τον Ιούλιο του 2016 υπέρ της αύξησης του πέσει η περιοχή στα χέρια της πολυεθνικής, να
ρη περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο επιτρεπτού ύψους των κτιρίων. Η γνωμοδότη- μην εμπορευματοποιηθεί ένα παγκόσμιας αξίας
της Ακαδημίας Πλάτωνος. ση του Κ.Α.Σ., η οποία καταγγέλθηκε από τον πολτισμικό αγαθό, να μην δημιουργηθει απί-
Όπως προαναφέρθηκε, το ζήτημα της ανέγερ- Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων μεταξύ άλλων, στευτη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ταυτόχρο-
σης Mall στον αρχαιολογικό χώρο της Ακα- προβλέπει πως το ύψος των κτιρίων δεν θα εί- να, επιδιώκεται να μην καταστραφεί –στο βωμό
δημίας Πλάτωνος δεν ανέκυψε πρόσφατα. Η ναι τα αρχικώς συμφωνηθέντα 15 μέτρα, αλλά της καπιταλιστικής ανάπτυξης- για ακόμα μία
εταιρία είχε απευθυνθεί στον ίδιο τον τότε πρω- αντίθετα αυξάνεται στα 18 μέτρα στην πλευρά φορά το περιβάλλον και ιδίως να μην αλλοιω-
θυπουργό Σαμαρά, τα χέρια του οποίου όμως που βρίσκεται προς το αρχαιολογικό πάρκο θεί ο χαρακτήρας της γειτονιάς, μετατρέποντάς
ήταν δεμένα λόγω μίας απόφασης του Συμ- Ακαδημίας Πλάτωνος και στα 21 μέτρα αντί- την σε ένα απέραντο διασκεδαστήριο, που θα
βουλίου της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, η από- στοιχα στη Λεωφόρο Κηφισού. Με απόφαση προσελκύει συνεχώς τέτοιου τύπου επιχειρημα-
φαση 77/2013 του ΣτΕ, παρόλο που επέτρεπε του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής τικά συμφέροντα. Μάλιστα, το γεγονός πως σε
την οικοδόμηση του Mall, έθετε ουσιώδεις πε- Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), ο προεδρεύων υπουργός πολύ κοντινό σημείο υπάρχει και άλλο εμπορικό
ριορισμούς στον συντελεστή δόμησης και το Σταθάκης θα τροποποιήσει εκ νέου το ανώτατο κέντρο, το River West, συνηγορεί στο ότι η πε-
ύψος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αντιπολίτευση τότε, κατά νόμιμο ύψος των κτιρίων, προκειμένου να ικα- ριοχή αντιμετωπίζεται ωφελιμιστικά και ως μία
τα ειωθότα «ανέβηκε στα κάγκελα» και κατέθε- νοποιήσει πλήρως τον αμερικάνικο όμιλο. Άλ- ακόμα γειτονιά που επιχειρείται να αλωθεί από
σε Ερώτηση στη Βουλή, μιλώντας για «απαρά- λωστε ποιος υποτακτικός φέρνει αντιρρήσεις το κεφάλαιο, εις βάρος της ίδιας της γειτονιάς,
δεκτες μεθοδεύσεις για την εξυπηρέτηση μεγά- του πολιτισμού και των χώρων πρασίνου.