You are on page 1of 9

0101d91goodun mA i\(')d?10dn i\.(')1 ){3 pe(')ummg Anox'?

non wd9, 119 1D13_2}do (161 )l:tl<P)


.,A<~u(')yoADlD){ A(')1 Sn}onwodu, Jd3u t661 I 1 S00 N n01 0 edJ? no1 1 dnu Aln c;>uv
OWON 0.1 \1'.1\{)l :t)IH8<P:tl)l'::i:
VI<PVdJO)liV H.L :tl'::i:H.L:tiV:tiW .AO<PV
Sn01
S13m;nodu S3dmdM? S110 lD){ 5(')3DJ?ldg3AnD Snwc;>rlug J?)tll){Ddll nw lD1AOd?dmAD no9
J?DI3g AUOAJA DA ADDU1l,I2 lD){ Sn01 S0-orlmdnxm Sn01 J?)tldoc:bodu AD~Ulll?AD A(')){l9Dl9
A('J1 wd9Aumg 10100-0~3duyu 10 S(')3D?80lin Sln uou11,I2no nw9rlug l,rAld3rluo u1 J?lD)l
3){U8l,r1l.I2no lD){ UO}){Di\lli
t;LOXU3XD n01 J?dl3D u1 3rl nrl1rl9A 3){U8l,rA(')c:b){3 [,r1nn l.Io3e9un u 31c,mo 'Snot;J.odnu
Sln. l,rxdn AUlD UA?rlod3c:bDAD u SorllDJ?)tlg 3){UlD}dO S[,ruo){DAD Su1 uou11,I2no u1 DlJ
. lDli\Od?dJDAD
Alpnn 3o no9 ' J?1LI.2 nJono AU1 3rt n01 t,ruo){ni\n s 1 o0/SS1 s(')3D?emn){ 9rte1dn 3rt
lD){ S100-6-8 9un AU1 t;J.01nn noJdUlDD){lV n01 npmrlrlndJ uw 3D38'?1D){ i\(')1lic;>}[Di\D o
noyt;J.ono}[mdn)l Snd1urt[fv
nod9Ainng Sn}Dno~3duyu Su1 mg 3}[U8J?lDDdnu D}ono u 'nrl1rl9A lD1}3U(')DOdn}[3
lD){ nAl,rev Auw l3t;J.3dg3 nou ' :tr"V ':IOVVVV:tr ':IH..L VZ:triiVd.L H)lJNe:tr
>> D}rlM('Jll3 AU1 3rl Snpdm13 Slpn_23und.t SurlMC!JAV : HliO)lVNV H '::i:H8\{)l '::i:H.L
Dg}A(')3V norlJ?1>;I nodc;>Al.I}[1g no}ono~3duyu no1 mg 3}[U8J?lDDdnu
SoJono o 'AC!JAU8V nO}[}OlD){ 'no}Ad(I)3J no1 UO}[J?YDJ nod1?II : ':IO.LNO.LIIO)IVNV .AO.L
: 0-~D13rl UD389liU
Aln l3Dt;,>mg DA noA?rll3}[odu L, 100--1 S110 no1 c;>ldlfmod){D ow mo9rlug 3DD}dg3AU>;I
nolillJYl<P owl;rdx D?mrlrlndJ 01 lD}[ Suol.I}[Jmv nownogrln>;I S0-oy3rl1d.L no1 Sodg3c;>dn
LI 301d9 n1ouo ALI1 ' norlc;>Aomo - uAc;>dx DJdnw u}[woAudl:t AU1 c;>nn 3}[ue[f1od}[An>;I

NONH8V OI:tJ:)lJVONHdl:tl 0.1


LT00/ s9rte1dv
TtSS"
n.m lqn.'31}11'3 Aln mA 'LI9c:non.o 01 QllD Al!Jd>dorl Al!J::mnroyynl\n.o 1\(')ll~D l:roC'nh}d3u
'30 1,1 od!pxodox u9:>111l:rALI9osmt" A[lOd~d> nou 5'31\}'3:>13 <,>liD OA<,>rlJ?tyD 'n.O}D:>Il9 ;1.0:>11109/\3
lqD1J?l9 '31oui,I9mouo <,>un l:rol'{}IQUD l:r 1D13;13doAouD 1\39 3:0.1 5n.m 3JAI xv 180 n.odedJ?
(')1\"f? no1 l:r~D1J?l9 l:r1 5odu 1013~P{01DADoodu J?:>llDDg 3:0.1 n.oA~rlox3td3u n.o1 Sn.odt;rn
n.m Soxhl(~ o n.mc;tm 13m<,>/\~ (5n}d38n.3'{3 SI,I:>luDgrln.o 5l:r1) c;torlo38 S<,>/\3 5(')3ol;rdx
1,1 Somrll!J1D:>ll9 S<,>/\3 5(')3oi,I:>IDo 51,I:>luol:rdxom:>I l:ron.3d<,>ADUD Al:r1 mA XV no1 180 n.odedJ?
no1 5(')3~J?1Dl9 Sm DI\<,>AD:>I r;to:moog n.m l:ron.3:>I}913~3 }3"1(310uD 'v661/1S00 'N n.o1 0
edJ? nm 9 dDu 5l:r1 l:rotrlsc;td H no1om9 c;to:>I1109/\3 5t3~J?1D19 <,>uD 1011\0~}ll(')13rll11\D 1\39
n.ou D}'3Xl010 D1'38D<,>du 1011\0~}rlsn.d 31}3 no}D:>ll9 c;tmU091\3 n.m 5t3o}rlsn.d <,>liD l:rotl(:>l<,>Uo
101pdl3Xlll3 31}'3 (3:0.1) Al!JADyyoAn.3: 1\(')1 5n.odo. Sr;tO:>ll/\3.1 5n.m 3JAI );11(')1(0/\010}{
n.m D}DD10odu l:rd31c;tyDA3rl 101~}yod>oD~3 Di\ mA 'l:r:>ll;rsi\n.o m Sodu 53/\(')IDrlr;tn
St3~J?1Dl9 53d'31<,>dl:rwn.o 'o1Ali90 nor;todou Am <,>liD m1311~19 n.ou o~rlm 1\010 i\c;todl:r1m9
l;r Ano~}UD38 ni\ 1\r;todourl l:ryj!rl-mt;>d)J 01" Sn}Ali9o (')1\J?UOdDu 5mm Sl:r1 8 n.odedJ? n.o1
lqo1r;ng mJ?m:>I l!J/\3 ' .. L:roogrlr;tn IDQllD Dll\oj!ddouo 01 'Al!Jd3rll\(')1 5130C?3dxoun. S110 lD:>l
omrll!J10:>119 010 DD3rlJ?AD D}uoddooli\.D I,I:>ltli\Drll:ro I,I1(')yDI\01D:>I n.m 5odJ?g '30 pAdnmrlli9
'5l:r10}ll 51,Iyox l:rol:rl}DllD 1\m J?dnu AD19 I,Im10l.Idxo1D:>1 101}'3d(')38 'Sl:ron.31J?rlADdum9
SI,Imrlom OA3rlpxt11\D 303'(POUD 1\39 n.ou Sl:roDgrlr;tn od1l;rd" 119 1D13~}do
5n}ouo 5ID nodsdJ? nm 1 dDu Alno "5j!1(')ytli\D1D:>I '3rl 1011\0lll"f?/\n.D nou I\(')3DJ;>grlno
1\(')1 5'3d11,Id ~mwl:rdxom:>I 5u '3rl. J?m1'3XD" 661'v'S 5m nownogrln3: n.o1 )10~/1/6
So}Al:r9o 5m 010:>1}9 <,l:>ll/\8'3 010 l:ro(')lJ?rl.(')0/\3 P\':310llD 17661/1 S00 N 0 '1D1J?1dD~3
D}Ollo AID <,>liD Sl:roDgrlr;tn Sltyw 1,1 5l:roogrl.r;tn Sl:r1 53dll;rd 53moy<,>un. 10 53\':9 1D:>l SLI1
l:rrhnAr;tD LI1 J?1D:>l Al!J:>IUSI\n.D Al!Jm9t'3 J\.(')1 oyoAr;tD 01 'l:roDgrlr;tn l:r J?dod>D n.ou Al!JlD3dliun
1,1 1\<:,JSDAD J\.(')1 l:roc;td> l:r l:rm<,>un J\.r;tOSd>l:ry Q.OIDD 1013/\}d:>l liDDgrlr;tn '30 fi01\~rl(')10rl(')Oi\3 nod9
c;tomA'3A 5odlpxodDx 5<,>mwl:rdxn1DX o wd[l}{l;> mAp mx 1D11\0Q.3doAnuD l;r1(')1(0/\DlO:>l
n.o1 SodJ?g 30 J\.(')1\~rloyyogrln.o J\.(')1 A(')30l!J3dxoun. mx I\(')1J?rl(')1Dm9 J\.(')1 5D}Uoddom
5ID lqndJ;>1Dl9 l:rd13rld;mn. AID nrlo'3'{~10llD 5(') 1\n.Oxjl n.ou Al!JAnyyol\n.o 1\(')1 wd9
}OIDA3.J: g l,I1(')yoA01D:>l n.m d;Jun. 1011\0r;t31\l:rrld3 5D}yogtd>rlo l:ro(')lll}d3u 3D 'l;rln'3el.Irlodu
n.m <,>rlomdoAoy mA 011d1 QllD 1,1 I,Im3sl:rrlodu 1\01 <,>liD 5C?d3rlol\orl 1\D:>lUSt:JUmmg
n.ou Al!JAnyyoAnD 10d9 }OmA'3.J: c;toAtO:>l r;tOm1C'JI(DI\D1D:>l n.m 5n}DD1Dodu l.I:>lAt;>i\O
l:r l:rrhQllfi 1Dl3At;>gti.Dy 1\<:,)AD\':yDA[lD 1\.(')d<,> Al!JmA3A 1\(')1 DpAl:rrl.d3 Am J?1D)J "S Sn.od9
5r;tomA'3A 5n.oXl01D}11\D 5n.m QllD tod31D~ndmu3 lD/\}3 (tod<,> }Om9t3) AC'JI\j!rlOYI(Dgrlno
J\.(')1 ~D1'3rl. l:ron.'31J?ti.Andum9 QUD nd31Dr;t 1\D:>Il.Iel;r/\(')IDrln.o n.ou todo. 5l:roDgrlr;tn SLI1
n.od>J?dM3 n.m Sod?rl 5;JADd>rb '3D D1D(')MJ?I\Dn.3 m11\ol\l!JU[l1}{'3 A<:,JAD\':'{Di\n.D tad<,> }O:>lli\3A
tOII[lll\3, " "A<:,JADYI(Di\n.D "-<:J"-8319 J\.(')1 todc;> }Omi\3A 10 1D1Ar;t.Odm~~ oooC?yA I,Imi\UTI3
Al:rw 1011\0Al?llffiD19 'D9J?YY~ Alno 1011\0~}ldDlD:>l n.ou 1\.<:,)lJ\.(')IDrln.o l\(')i\3rl<,lll3dou
lOX J\.(')30J?grln.o tod<,> }OIDJ\.3A 10 "(; 5n.01 n.OI\j!rlOX3ld3U n.m l:rol!JM I,I:>l11DrlAodu
t3BJ?Y DA 011.n.<;>1nAn9 m '3ol:rd~ nm I,I 5n.m ~dDur;t 1\m 3~t39?Un no1 A'39 5lpn.3el.Irlodu
o mx $(')}11Dllfii\D '3Dr;tooi\.Ao Sn.m 5l">3oJ?grl.n.o 5m l:roudt;>mx AIDJ?1DX AD 'l;rl(')I(Di\DlO:>l
1\01 A[lOQ.'3rloo9 4\39 (3:0.1 :Al?ADY'{DA[lD tod<,> }Omi\3A) i\C'J'3DJ?grln.o Al!Jm11\0\':'1{3rl c;>rlStdo
nm Lmlnimdmm lpm.){lagi\a Alno lmaA?yDlD){Ano nou nd1l,rd !,rm1nadoAnun ao
lDlla:>t].li\D i\D IIDJ?d> ln::Jdu ao m1a2r;na~a :IO..I 5c;>Aa noA?rtoxa1dau n01 5nodc;rn nm oxAay?
i\01 l?lD){ la'{?JA:3: ndl,rl){ndnx t;J.O){UI.IAI.Igo9D){ 5laol,rrtll){a 5?){1Aoym~n l?dodm 'I.Io(')lll}dau
I.IA?rtld){3)[t\ru) ln.o l,r1nn lml"I(){911D I.I i\D l,rgnyi.Ig '51,rmn 5(')aO}"I(){011D 51.I1 5(')aOl?li\a
Sc;>rt9ns o m:n;>Amda ni\ m3X?Ano I.Iw lD){ lm1rt9t;J.d liA?rtm9liAno I.I1 c;>un I.Im"l(){c;>un 5(')
I.I~nd1?1mg lpm.Im. l3Xd1?un AD 'lD11?i\n3da Di\ D1::Jdu 1au"?du :IO..I 5n1li1c;>){llOI.Idxnm){ 51.I1
UO(')lO}UDlg Sodu DlOD){lgmg I.I1 l?lD){ lOl:tf. 'i\:;Jl03di.Iun l,r A::J9DAn 5nogp nOA?rtld){a){Ano
n01 l,r1(')"1(Di\.D1D){ 5(')aol?tboun nm 5~11){Dduommg 51.I1 c;>rlounrti.Ixo 01 l?lD){ I.Idl.I.IUli\D
I.Io?rt I.I1 5oJA01?8Dl9 l?YYD 'nm UO(')d?rti.Ii\a Am 5odu 5C'l /\art Cl0l){3oc;>dun 5(')9l;ri\no no1
oumc;>du oo3rlJ?lgi\a 01 liDl?S art 5(')aDl?ffrtno 51.I1 5C'laDt;J.dJ 51.I1 I.Ioi.Idl,rm1g I.I1 lD){ t;J.OUO){D
n01 I.I~n31}ll3 1\.ln mA 53}D){ADi\D lDi\}3 nou 531\}3){3 5130}rl9nd 5u c;>un t,r no}D){lg t;J.Om1ogi\3
n01 513~1?1Dlg ndl,rl){ndnx oAc;>rt lD){ t;J.Om11.IAI.Igo9D){ 5n c;>UD I.Iot"l(){c;>UD 391?){ art lD132}1nm
t,r1nv 5n}uoddom 51,r){nnfftl.no 51.I1 .. 5(')a~l?dmmg 5nog::Jwno .. 51.I1 lmAn9t;J.alD){ 1\.Ul 5odu
51.I1 5omrlrll]dA nm 51,ryowno 5l,r){lt\oyoya1 C'lO?rl lD13t;J.aAI.Irlda Di\ 1au"?du 51.I1 lro(')Ut;l1Dlg
D?A li1 3rl f166 r I I szz N nm 0 nod9dl? no1 9 dnu 51.I1 I.I~D11?19 I.I I.Ioi.I}ououod1 l,r1nn
D}D1Cl3Y31 1\.ln 1?13rll01:tf. '666I !It?LZ 'N Cl01 vZ dnu OI '9dl? 01 3rt .. Lid13rld?11Cl,. nod9
Cl01 Udl.l3Yl?llD AlU 1?13rl ndarll,ro lD){ }3901Xai\Cl0 Di\ laU"?dU D}3i\Urtda C'li\l?llDdDU lJ D}AI.IgQ
nop9tbi.Iyn1g tn 3rl 51.IA(V)dJrlt;J.D nO}D){lg t;J.Omi\83 n01 5npAI.Irtda 9110){0 01 5odu l,rgnyi.Ig
'5noAc;>y (')1\."J?UDdmr 5n0lm 5n01 Dl.J 'v66I/ISZZ 'N n01 SC'l3D::Jummg 51.IAartt;J.oAI.Iodu 51.I1
lmnddJ){? lrrl.n~gom l?ml){ay pya1oun Aag lD){ ~Ddl?mlg I.Id1artd?un i\U1 c;>un l3d?tbmg
l?dai\ndJ non: ~nd1?1mg oAc;>rt l,r){lli\Drllm l,r 51.Ig::Jwno 5C'l l?){llyDlOClO J39Cl3AI.Irtd3
.. ~nd1?1Dlg b:dl3rld?un,. 5odc;> o 5C'l119 laYY1?flll3 ClO}D){lg t;l.O){li\9a nm 5D}3i\I.Irtd3 D}AI.Igo
i\.U1 3rl 51.Ii\.C'Jtbrl..Q..o lrnAl?i\D H 11 1\:;Jdarl i\(')1 513Dt:Jadxoun 5110 lD){ nmtl.::JlD)Ilg nw no3rtl?i\D
D}Uoddomi\n lpn.JAnrli.Io,. mA pytrlo D}ouo I.I '5n}AI.Igo 51.I1 I dnu 8 9dn nm lroC'lUt;J.1Dl9
nop9tbi.Iyn1g, i\m art 5oAC'ld.ltl.t;J.D Aml,r Aag lD){ l?YYD ':IO..I i\(')1 noA?rtoxald3u no1 oxAay?
1\.01 l?mli\Drl.lr.o 3~1d91dau Oi\9rl 1x9 nou DrlAl?du ,.AC'li\?rloyyoffrtno i\(')1 i\(')3Dc:>adxoun
lD){ i\(')11?rl<.n.IDong i\(')1 5n}uoddom 51.I1 I.I~Dd1?1Dl9 I.Id1artd;mn,. ode;> i\01 3Dt;J.010Uorlwi.Idx
lroC'lur;u.mg !pnxdo 1\.I.IlO v66 I I I szz .N 9 dou z '8dl? OJ, 51.I1 t;J.Ol10){0 Cl01 OO(')}DlDrt
m1pyt311D DA 31D::J ou9d1 0101?1 l?lD){ 5(')3Dl?ffrlno SI.I1 I.Iot;J.tb I.I1 c;>un Anolllt;rnodu
ClOll i\.(')3D~XOllfi lD){ i\C'l11?rtC'llDmg i\:;J9(')1"1(3rl39 59rlold0ld3U lD1aXd?U3 O}OUO
1\.01 3rl ~OJ[ S9M I.Imrl9t;1.d mli1c;>){llOI.Idxnm){ mA lD13xA?Y3 51.ID}li3 t,rdJdorl l,rmmffrtno
lrA?rlld){3>IArul ln mA no}D){lg t;J.Om1ogi\3 no1 5ai\9i\D){ 5nm liDl?S 3rl }39(')tbdortmg
l3X? nou Di\<?:m3 II 1a'21?YYD :IO..I no1 Oi\3rtc;>xald3u 01 3rt i\D19 m1aool?dmmg ClO}D){lg
t;J.Omlogi\3 nm o-pA.dnou3y !,rm11.IAI.Igo8D){ H IJ11?yau no1 Sa}){ogoodu 53A?rli.IAoyom){lg
l?){ll){Dyynt.no 1mr 5?mum Sn 9un l,rgnyl.:rg 'nO}D){lg t;J.O){UOgi\3 n01 513DI,rt\oyol~D
5?){10DS m:n Sogt:Jwno c;>UD lai\}"I(){OUD D}11D I.IAoyt;J.3 lD){ l,r){dnua 5}d(')X 5o}OUo o
~o..I 38J?X ll.IDAp Sod(l){l? 5t:JU3i\no lD){ 59){llOI.Idxnm}l St,rAnyynAno 5ogp OA?rlld){a){A~~\,
01 mA ln"!Q>'f3ll nm. 53}){0goodu 5aA?rti.IAoyommg nntl.Al?du 1\t;J.oxi.Iun nou 'i\<:?{3:~.'
1\.(')1 513D::J3dx01iiD. lD){ nmrt:;JlD)Ilg 'S(')aDl?fftl.no 51.I1 5(')3Dt;J.tb SI.I1 I.Ioi.Idl,rm1g I.I1 lD){ t;J.oi/0'~
kfi'l'
~ ;,;'/
nJ.omngmv lpitDm~ ' Aq:>AUev noJ3)1.tgoAUdtg am 5mg.o-yd5o1Ln,
L IOZ/" ............ .............. iietdn 31i SU2 O"("(O.d5 o1 .
11:.5 I
lp.Io){ol\.n (')1\.l? !)(') li '(')d~nod3II ( woiDI v g3 1 don (';9 '1 don (';1 '1 ndedJ? ) mg<;>rldD
I\.Oll<;>1 1?10){ 10){ 1\.Uyr;tSD){ s(') ' n01r;t01 noJdln.omnv n01 1\.0lll<!JI\.3 lroO){lg){3 Sodu 1013d~cb

S(')1gorldo 10){ S<!Jl)l3gndou I;Ino){DI\.D I.II\.~rlol\ld){ li orllilJo 10){ Ol\.3rl<;>X3ld3ll 01 <;>1no 3W


. l\.(')g<;>~3 10){ 1\.(')){<;>1 1\.0~'1(11 ' <!Jdn3
vS'1vt7('; 1\.(')1 g.oou 01' SI;Ieo){ I\.U1 3rl3mDI\.Q.O DJono 1\.I.Il' nopAog SlroliAI;Idox lroDgrlc;w
<;>no Ul\.3rl<;>xd3odu lrolilJono mA 'I;Iuo){DI\.D li SI;Ieo){ 1\.Ul.O l3yt?gmo){ Dl\. 3){U9<!J3dxoun
DJono Ali1 3rl ' A<!JAliev nop:mgoAI.Id1a n01 SI;Irl(')di.Im SI;IAmmv S10(';/SS6
rt.e1dD ,un li J3e(')d~o ol\. p1LQ ' 1\.(')lll<;>){DI\.D o ' n01 I;Ino){DI\.n liA3rl<;>l\ld}[ AI.I1 3W

( ~owoN soo(';/91L evdnw '100(';/(';9S evma '100(';/6101


nv ) lroli1JDllD pe(')dli'I(ll Dl\. I.IA3rl<;>.o.ommg lil li109~9 I.Irl 10){ liA~rlmdDeo}[}[3
lirl J?l.OleD}[ o10yt?ID3}[ pe(')di.I'I(ll ol\. Ol\.3rl<;>.o.oo1mg 01.0 1\.(')}[<;>1 l\.(')d13rld~un 'S(')I\.~rlou3

' lro(')1l?rl(').OI\.'3 H l?:m1.0o:mg 1013~l?~DI\.D~3 l\.3g 1\.(')}[<;>1 l\.(')d13rld~un 1\.(')1 I;IyogDlD}[


li n<;> 'SoJAoyorlol\. Sli1 Lro~e li 101\.}3 3g DJAon lilt?Y3ll 1;11(')'{01\.DlD){ 1\.01 mA oAoyr;t3
10){ l?mg13 mdi;Illd){ l\.(')d~1odu 1\.(')1 ){3 1011\0~}doeo}[ A3g Am<;> ')IV 18('; 10}[ "17661 I 1 S00
"I\ n01 m d3u L don ('; odedJ? 01 Sodu 1\.(')1 1\.m.o~elll\o (')t\<;>y ' Sod~J? S<!Jll31\.no lD}[
S<;>:mwi.Idxo10){ 101\.}3 l\.(')3.oi;Iycbo~3 A<!J)[llorli.Irll Sl3D<!Jllild3u Sno lilt?Y3ll n01 S<;>rlomdDAoy
0 10131\.<!J3dX oe OlOllO 1\.01 3rl 0}[<;>1 <;l){llDgrlno 3101.0J?)[3 l3~Jd090){ 01\. D~3llJ?dJ,
1\l.n.o 1-an~dnu3 non Sod<;> S<;>){li\3A '(')d;n(')I\.D 1\.(')1 l3rh<;>Aa orl<;>A 01 <;>liD 1013r;t3doADnD
01\. l3r;1Dll l\.3g Old<;> J?1nD D101<!JI\.D 01 l\.nOI\.JDgd3lln non Dlli<;>llll3 mA DJI\.(')IDrln.o li 'lD1:tl,
A<!J:m~3UDd1(YJ~ 1\.(')1 md<;> 01 <;>nn (')11?){ Sn01 I;I.o3Jllrln.o li 101\.}3 l\.(')}){01lll3 A<!J:m~3UDdl

I\.(YJ1 lro(')cbd<;>rlmg I.Id3er;l3Y3 1\.liw Somrl<!J10:mg n01 Sc;mo){.D S<;>:mrlol\.o:mo 10){ S<;>:ml\.(')1\.10}[
o Sl3D~XD S~m1ogrln.o ~:m~rmd1 Sn 10){ 1\.r;todocbo 10){ Dl.DDrllro ~lrlOI\.0){100:ml\.(')l\.lO}[

lid31<;>){ll\-aA 1\fiO~ Dl\ 1\.nor;tnn l\.3g 'S~Aoyynl\.n.o S~:m~3llDd1(')~3 Sno Sn01 <;>rlmdmd3u
1\.01 J?dnu ' nrn<;>1lll3 l?){l~3nDd1(')~3 01 n<;> DJAoyorlol\. lil <;>liD <;>1){3g 10131\.JA S(')}ADII
Slrongrlr;ta SI.Ili.Imol\.r;ta lilt?lD){ Slilt?Y3ll o 13~1?13~3 uorl.At?du non DA<;>rl m lD}[
S(YJei;II\n.o 101\.p non npxww I;Ignylig 'SI;Ixodon SmdQ.X SI.Il lrool){~ Alil 1;1 Somrli;Irln n01
Somr;t 01 -arl l?mdocbni\.D lilJ?y3u 1\.0l.O peliAdnmrllig l3X~ Dl\.~rlliAoyo10){lg non Dl\.<;>:m3 Aln
AnoY'{l?gm3rl non 531\.}3){3 S3d11;Id S11.0 I;Ignyi.Ig 'S3d1I;Id S~:mwmgll\cbm 1;1 S31~<;>goodnD

S-al\.3rl<;>A-ay S11.0 lill?'{3li n01 A<?rnogoodu l\.(')l\.~rlliAoyo10){lg I\.(YJ1 Snl.DDl.OOdu I.IxAJ?AD


Alil <;>no lD1}'3A~3 lro1rler;td ~n3xo H ,I;Il(YJ'{DI\.DlD){ 1\.01 mA oAoyr;t3 10}[ lroogrlc;w
lilo DA;Jrloldoemi l?:mg13 mdi;Illd){ 3rl n01 <;>rlo1dmg.oodu 1\.01 Anou~dnu3 l\.3g 10}[ 01.01d<;>D
nrllirl11 01 AnoAI,J:cbo oA<;>y OlDgnouo SJd(')x, .. v661/1S(';('; "N ('; dedD nm L dou Smm
Slil ~Dl fiOJIDDg3 fi01 ~D1l?lg <;>nn uoA<;>y OlDgnollD 10){ <;>:mgl3 o~rlmdo S}d(')X Slrongrlc;w
Slil SI.I.or;ty 1;1 SlroliJououodl Sr;tod3rl.OI\.orl orl(')JD:mg 01 I;Im3ei.Irlodu 1\.01.0 1\.noo.ol?yncbma
1od<;> 10 S(')1g1 mAp JO:mroi.Idxom)l., n<;> "17661 I 1 S(';('; N nm ('; edt? n01 L dou Sln
~3 dmga fi01 l.:gDll?lg lill\.3rl <;>liD 101:3~JdO I;Igl3Ua "3}[Ue~l){30dU 5(Y)u<;> fiOJD:mg Q.O){l10gl\.3
n01 od(.Inmdnx r;to){llliAI.Igoeo){ Sl3DI;IAoyo~o Sl3g<!Jwno <;>liD lro1yx<;>rm 13X~ld3u ~OJ
50A;Jrlld){3~no o oo<;>u 1?10){ mn~y3 Somrlo~'{310llD Q.O){UUI\.do lro~d3u 3~ S3d1l;rd
~lrdxomx ,.as .I::>d., 13X'?ld3u SoJono o 'v66I /tSZ('; "N 1.. don ('; edt? nm noA<;>yom}[
r 36-::(- (
}o <puA,A,o TI) !.!8 apt8!J ..............................12017
ano<pacrsro 'tou EtpnvootKsiou A8nvrov, TaKnKl] ~taotKacria
aoxl'j8IJKe voptpa Kat epnp68wpa Km:- 6p8po 632 nap.1 KTioM Ka8@s 11
npooj3allop.VI] otatayf) nAIJpU>].lTJS emoa8IJKe OIOV avaKomovra OUS 2:8-07-2015 ,
6nU>s npmrumet an6 TIJV pe apt8pa 1821/2015 E.K8wiJ emooauas l:Olll AlKam:t.Kou
EmpeAIJTOlJ aw IIpU>wotKdo A8IJvcllv EU>Ti)pwu AE.vr~a , IJ oe KptvOp.EYI] avaKomi
em568I]Ke OTIJV Ka8fJS OTt!) 16-09-2015 , TJTOl evras TIJS vapt].liJS npa'Bwpias l:G)V
oeKanE.vre ( 15 ) epyaoipU>v IJpepcllv ( 6p8po 632 nap. 1 KIIoM ), anil!) n:pmaim1 ana
U]V un' apt8p. 2721B/ 16-9-2015 E.KSWI] em06oeU>!) TOU LltKaOTlKOU EmpArrrou l:OU
IIpU>TOOlKeiou ASIJVGlV reU>pyiou KU>OTonouA.ou . H KptVopeVIJ aVOKOnQ '.K01KO~el:m OXl
KaTa TIJV npoKetpE.viJ TOKTtKi) otaotKaaia, pe TIJV anoia E.xet etaax8d, o.Ala, Kura UJV
npooi)Kouoa etOtKI'j OlQOtKaaia l:UlV otacpop@v ana ntOTUlUKOUS ThA.ous TiilV apSpGlV 635
en. KIIoA.il (ap.635 en. KIIoA.il), UJV anoia Kat ecpappo~et w otKaari)pto mmmayyt/n:Gls,
Km' ecpappoyi) TIJS 5t6TOSIJS TOU ap. 591 nap.2 KIIOM (j3A.. amoA.oyt:K.i) :EKe011 mu N.
4055/2012 Ul!) npos TO ap8po 14 aurou, yta l:IJV ecpappoOTE.a rL\E.ov om6umaia , f3A.
Kat MIIpAe 2147/2013, 2157/2013 NOMO ). To iltKaOTi)pw ,acpou anorpav8d yt' amo
amenayyE.A.TU>S , otan'Iooet, oopcpU>va pe TO 6p8po 591 nap. 2 wu KIIoM , l:IJV
eKoiKaaiJ TIJS avaKoni)s Kma TIJV npooi)Kouoa auui etotKf) otaotKaoia , l:'I)V anoia Kat
ecpappo~et ( j3A.. IIo5!]pm6 ae EppiJvda K.IIoA.il. KepapE.GlS - Kovou.AJr) - NiKa 6p8po
591 apte. 9 Kat 10, EcpAe 131/2008 EA.MviJ 2009.853 ).
Men1 TaUTO, !] KptvopE.V!] avaKoni) ' npenel va esnaOTd nepanE.pU> UJS rrpos "'[0 oplOJ.lEVO
Ka9G:Js Kat TTJ voptKI'j Kat oumaOTtKi) j3ampoTTJTO l:UJV empE.pous A.oyUJv LIJS
Me TOV oyooo A.oyo TOu Tpiwu pepous TIJS Kptvopev!Js avaKorrijs mo anoia
avacpE.povrat ot A.ayot ami)s, o avo.KomUJv , j36A.Aet Kma TTJS voptpcn:rrms Kat wu
eKKa8aptapvou TTJS evoGlpmU>J.lEVTJS OTTJ otaTOyi) nATJPGlJ.lfJS xp!JpmlKi}s anai.l:IJOTJS,
unoonlPi~ovras on pTJ vopipU>s 5tm6aaeTat pe TIJV avo.Komopev!] otm:oviJ nA.I]pGlpi)s
va Kmaj3hlet OTIJV Ka8i)s w emotKaaetv noaa, utpous 2.441,54 rnpfi> , otou mo
noaa auro E.xouv E.VOU>J.lGTU>8d ( Kecpo.Aawnoti]8ei ) napaVOJ.lUlS l:OK01 pe j360!]
napavopous opous Ka8G:Js Kat napavopa ( a8E.pna ) enn6Kta 1Ji>S avcll1:epa TGlv
eSU>Tpane~tKGJV. 0 AOYOS amos dvat VO].ll].lO!), epetoopevos OTIS npoava<pepopeves
5taT6Sets Kat npenet va epeuviJ8d m:panE.pU> Kat U>S npos TIJV oumaOTtKf) wu
j3ampoTT)TO.
Ana TO E.yypacpa nou ot 5t65tKot npooxopi~ouv Kat emKo.Aouvrat , onooei.x8!]Kav ,
KOTO TTJV KptOI) TOU LllKOOT!]piou, TO OKOAOU8a npaypmtKO moplOTQTlKQ:
H Ka8i)s!] otawyi) nAT)pU>pi) ' pe TTJV ano 19-05-2015 aiT!]oi) TTJS ntrux l:IJV EKOOOTJ
ets j3apos wu avaKomovros TIJS pe apt8p. 9535/2016 iltaTOyi)s IlAI]pGlpf)s wu
Etp!]vootKeiou AS!]vG:Jv ,pe UJV onoia enn6ooe1:at va Kmaj3hlet <m:JV Ka8f)s w
OUVOAlKa nooo TUJV 2.441,54 eup@ ' aupnep1Aapj3avopE.vUJV 1:0KUJV Km ESOOGIV . H EV
A<'>yU>otaTOyi) nATJpU>J.lTJS ese568!] eni l:TJ j36oet 1:IJS pe apt8p. 4177141380/25-10-2006
aupj36aeUJs xopiJYIJOIJS oaveiou , nou uneypacp!J peTOStJ TOu avaKomovms Kat l:TJS
Ka8i)s IJ otaTOyi) nAIJPU>J.lfJS , aUJ.lQJGlVa pe l:TJV anoia IJ 1:eA.emaia xopi)vr~ae mov
01 Q10:>l Sochr;t oA.oyJ?AO -ao -a:>~lrSAQrlmrmg 10:>1 c,noooo11 (Y)d;n(Y)AO 010 -a:>~lre(,u\(Y)dntno
orn9n11-a 01 lrongrlr;ta lnngA~ Alrw 119 Mch911n noA~rloAogrlov SL6I I 80l"A
n01 St;>docbm3 5lr1 10:>1 SlrA~rloAogrloytd-a11rlno % S0I '6 -ao -a:>~lreoJdo A(Y)lli9:>10AD
o 101'3Ar;tdogm3 0}0110 Alr1 -arl ( ~Illl~':i ) lroAndQg111~ O}D110000IJ lpmorlA.odiJ mol,n:a
lpnyoAn':i H ' % 09'8 -ao 01-axd(,u\o 5(')-aovgrlno no:>~}gA-a Sl.n l,IcbodA.o11n Am Q10:>1 0}0110
01 'no}:>01111'3 l:gQdiJ li1<~S09diJ Alrw noA~rlocbodA.nAo n01 l,Iyogm-arl AU1 1dx~rl 1'3Q-XOl
10:>1 01:>191111<1 AOQ-XD1 no}-aAog n01 SlrolrA.l,Idox O}Allrlod-arllr Am Q10:>I 01 3rl DA(Y)dJrlr;w
m1-a~}A.oyo11n 5o}011o o 'So:>191 o 10:>1 no}oyncb-a:>~ n01 orll,Im 101'3AQgrloytd'311 llo99
<~SQ:>I -ao 10:>1 5o}ony(Y)-adxo:>~01 Slr1'38AQ-O Sm orlllwr;ta 01 Q10:>1 'S1-a099 S~:>~uny(Y)-adxmw1
S-a}mAlrrl S~mxo9019 -arl 101'3A}A 09 nopAog n01 l,Irl(Y)dl.Iyno11n lr S(Y)30QSrlnD Sn}gl Sli1
I"L od9 A01 -arl -ag OA(Y)cbrlr;t':I SL6I/80I "N n01 St;>docbou Ao~yu% S'0 lroAndQ1111-a -arl
101<1~}A.oyo11n OA -a:>~Liel,IA(Y)dJrlno SnJd-arllrd311n 01:>191111<1 01 (}JA'3 ' % 09'8 010 od9 (Y)AQ 5(')
A01 -arl DA(Y)cbrlr;ta '1m-axd~Ao oA SL6I /80I "N n01 St;>docbm-a Sm SlrA~rloAojrloytd-a11rlno
01:>1<;n111-a 9:>1unsrlno owl,Il-a 01 -arl ' OA<~rl9A10rln:>I -a:>~lrel,IA(Y)cbrlno 01:>1911113
01 ' Sl,Jmo l:gQdiJ lr1-aeo9diJ Am 10:>1 Slroofjrlr;ta Slpnxdn SLI1 S od9 A01 -arl OA(Y)dJrlr;t';I
Sl,Irl(')dl.Iyu Sl,IA.mmg (Y)AQ S(') Sli1
9:>lll:>lD1Dlg 010 101<1~}d01good11 5(') S('):>1910rl1rloA 'A90011 (')AQ S(') 01 Sl,Ieo:>~ AU10 13YQSD1D:>l
nA -a:>~lre<?-adxoun A(Y)lli9:>1DAO o OJ0110 Am -arl ' n01r;t01 no}dll:wo:>Il'\7 n01 5l,Irl(Y)duyu
l,IA.o1mg lrl'\.~rloyynjood11 lr 'o1Aolli9:>IDAo n01 A0}1AOA'3 Sl,Ieo:>~ Sm S(')30l,Jno A111910:>1
'3:>1U899:>1'3 'Sl,Iyt3<h0 Sill fiOll}0\'010:>1 fi01 lrolr}OU010(')M m 10:>1 O}y3M010:>1 Am Q13W
. A(Y)99~'3 10:>1 A(Y):>91 AO~yn (}ldfi3
17v'v80"0 A(Y)1 90011 01 odlry:>l9yo Sl,Ieo:>~Alrw l'3YQSD10:>l OA 011'\.0lli9:>1DAO A01 So1A(}l\'D:>l
' So}y-aMmo:>~ m:>~ SlrolrY:>I09d11 Slro(Y)yl,Ig no:>l}g(Y)~3 17I 00-90-I 9110 Sli1 1'3rlQt\fi9
Slroofjrlr;ta 5l,Jm13XD Slr1 O}y-aMmo:>I Alrw -aolrd(}lxod11 0~'311Qd1 md19901011I (Y)d~1(Y)t\0 H
So}d-arllrd311fi
A(Y):>91 10:>1 fiO}Oyncb-a:>I A(Y):>91 ' fiO}OyndJ3:>1A(Y)~rloAojrloytd311rlno ' (}ldn3 vs' I 1717"0 t\(')1
90011 orlooe9d~lry 01 -arl SI00-I0-17I Am 3:>1U8(}13dX' So11'\.0lli9:>10AO n01 S9rlomdnA.oy
o ' opx-aAno ~ nopron11-a r;to:>IUofjrlno no1 91000011 01 pwo-adlru-a OA 5Jd(!)X ' A(Y)3099
AC!J:>lllfi\'(')3dxo:>~m A(Y)}Dlt\lrrl A(Y)~1lryjmo:>~ A(Y)1 9rle1do A01 10:>1 Slrolrycb9~3 OA9dx 01 Sodu
s(Y) OA9rl ' lroogrlt;W l,I:>l1xdo lr 3:>1lrel,Jl01I0110d1 50}0110 Sm 13rlQAng ' ( nopAog SDl3:>ldQ19
UoAn:>Il,Irlm-a ) Slrw}11 Sl,I:>IU(Y)ynA010:>1 nopAog lrongrlr;ta l,Im1li10110110d1 1100-I0-00/l
-80L rte1do 3d li lrcbt;>dA.-a11n 'A(}ld3rlA(Y)A~rloyyngrlno (Y)d~(Y)AO A(Y)1 ~onrl S(Y)er;toyoxv
. Snod9 lroogrlr;tn l,J:>lm-aAog (Y)AQ 5(') Sm L:qvdn m-aeo9diJ Alrw SnoA~rlOX31d3ll
Sam 3rl oA('}())rlr;tn % s'0 010 -a:>~lreoJdo ' SoJd3rllid'311n Uo(Y)1ll}d3u 3o lrol:gr;tooodu
lr C!JA3 ' (% 9'0) SL6I/80I "A SQdocbm3 Sm 10:>1 Slrt\~rlot\ojrloytd3urlno % S6I'6 3~
~nn~-':i 10}{ % 09'8 -ao 3:>~lraoJdo orn91m3 9m10jrlno - owl,Il3 -ag 01 'Slrwt;>:>~<~ (}ldm
L8'I r;tooou S1-ao9g S-a}oll'\.lrrl 0L 3o pelrymo~ nA -a:>~lrel,IA(Y)cbrlno 01<~AQg (Y)"-9Y A-a 0.1
?dn-a 909" L I Snochr;t
' 5llw}11 Slpn1(")yDA010}{ AC!Jyt3d>o A(Y)1:>1UYQ 111'\.0~ l,Iyofjmo:>~ Am mA. 013AQg o11'\.0lli9:>IOt\D
non SQdod>m-a Sl.n umyt;rnonrf. lpmogrf.no li 1013Q.3doAouo 10){ 31Q.O l?YYD [fmAng
J?){Ungrlno 50 l}1lrd 1013U'?Yffodu 31Q.O SL.6T /801 'A n01 St3~J?1Dlg Sn QUO ' C'ld'?uod3IJ
SorlwJ?9 AO}DfiO ,1D){ 10){ SC'l SQDI3g 13A}A
oA t31I;Jdn SlpJ.:o){OAo Su1 SoAqy SQm13xo o SC'JA;Irf.ou~ Suo 101{f ) Su1 S(fondJ?1D}[ 0A9dx
01 J?1D){ ornc;nm3 { <;mtDioduo10mg ) Qm~3liDd1C'J~3 01 SC'J3DJ?ffrlno no){}gi\3 SLI1 SliDndJ?1D}[
OA<;ldx 01 l,.>1DX i\D19 39 i\0\'Yl?rf. om;m ' <:Jdn3 -vs' Ti7v'0 i\(')1 Q.ODOU fiOA?rf.Oyt3d:>O
J?ID\'31- nm ~cbdQrf.mg i\U10 J?m1i\orf.LID Annodg?U3 ' Slfuo){Oi\D fiO}[}gA3 SLI1 UD38J?1D}[
Aln td~rl 9000-01 -s0 QUO Aoooxol nou Dl){91lll3 m liDC'Jm}d3u lrA?rlt3}[odu Alr1~
( ,Dm 10){ aa~ m){91m3 J?ylirlox
) Somrll,rdx nm So109){ 01 mA S?:>l!OAfi3 Q.yon S3){lfeAno Ao~dlfun U1'? O}D1fi3\'31 01 A01Q
' Aoyyt?rl o09n ( S000/0v IIV) SJ?doAn Slr1 A<:J){ueAno AC'J1 13DJ?9 J?)[UC'Jm If J?}[nl.:r~no
10131\.}Drf.mi D(;l 'md{flld){ OA?rlmdo 3rf. 'aOAc;>dX fi01 ogodJ?U i\U1 3rf. '01){91lll3 01 119
13Q.310UI nAoys;t3 So}OUo o '{flC'J'(Di\010){ a01A<:Jt){ogoodu AC'JA'?rlliAoyo10mg i\C'J1 uon3chJ?l9
li1 m:x nrlo3y;,nouo SC'J 13X'? Q1fiV no}){01lll3 n01 S(fyogo13rf. md(fnd){ 01 Anoupyy3
t;tocbn 'Sm3~mg SLI1 lfxdo Alr1 10x t3~J?tflodou Sllo}U3 SC'JU9 ' ( OXl010}1i\O Somrllfrln
DJ10tdon lmli oA9y o}ognouo 10}[ c;>mgt3 Ol\.?rlmdo S}dC'Jx Sl.:roogrf.Q.O Slr1 Suol!}ououod1
St;tod3rlOAOrl Dll(')}O){lg }.0110}{,3 St3oc:nmd3U S\10 01\.'?rlld}[3xi\.no 10}{ v66T/1S00 'i\ fiOl
0 nodedJ:? nm 1.. aocbJ?dAodou Slr1 S~DlJ?l9 Slr11\.C'Jd9 1\.<:Jmwl.:rdxomx gs Jgd St3DC?1llld3u
Suo muAvno. 'no1xouu3 t;to}{llogrf.no n01 liD~9-o If UoC'J}3rl lrrl l.:rw t3o{fAl.:rgo
' aoprmma nm. lfyog013rl l.:r nou SO'('?}{Q 01 Sodu SC'J ' I\.C?10M3 1\.C'JW}doo Sc:.>\'311\0U
Uo('')l:Upmg b: ~ O.O}dl.:rudx Sf?I\.3/\0}{ Uo(')UQ-lDlg urf. H '0Uf?d1 01\.'?1\.D}{ 3rf. l013~}d0lgoodu
1\39 S<'lrl<;.> SoJ.ono o <<SoA<;>y So}ognouo >> SC'J 1\.0I\.f?rl 1011\0d?cbOI\.V '01Xf?11U3 9}[110grlno
o1 l3l{YI?I;lm3rl Dl\. Slfeox Alrw l\.noffi?dllll3 oe nou md{fltdx n1 Sc:>y3Mou Anoupyy3
odQ <'lA<;.>y IICJ 11.01~ o~3UJ?d1 1\.lrl mA Somrllfdx n01 So109){ 01 10}[ SJ?doAomrll.:rdx
Sin S3x(,I(Jl\nn Sn 3rl oAOYJ?I\.O 'ln?yt3d:lo n01 LI~ndurlQ.O I\.U1 S}dC'Jx ' fi0}}[01lll3
Q.O){Ungrlno nm SlroC'lprl Slr1 lf SliD~t;to Slr1 lfgnyug ' SI.J:Aorf.doooduol\.o S{f}[lgmd3U Sl.:r1
DrlC'J1Dmg m. ~ 0~3UJ?dJ, U 119 1013U'?'(gOdll 5C'J3DJ?ffrlno fiOX}gl\.3 Slr1 0'S ode;> i\01 3W
norl}rf.OA n01 ud31<;>yuchn
Sngl'}Aorl Sh1 % s'o 1\.mlf So}d3rf.lrd3un nox91 n01 Liooffd?un li morllfwmg J?}[li\Odx
nxtoroptrn m. ny9 mA C?l\.3 ' ( opdmn lpnprmd1 lfuoxol\.o li Slfeox l.:r p1lrgmd:lrlo i\39
non S~oAaA) Q.O:Xl~3uodm~3 n01 od31Q-yoA3rf. t;tyou J?1D){ l\.01{f ' % 09'0 J?1DX SL.61/801
'N 0.01 Sl}'llf0dlm3 SLI1 l.:rol.:r~t;tooodu l.:r 10){ 3xdlfun o1ouo ow orn<;>uu3 9}[11ogrlno
C'JAQ"y 41\3 oJL ( o1xqnu3 SC'J3DC?ID1ll l.:roogrf.Q.O lrl\?rltdx3xA.no lr1 mA I\.'?8UI\.C'ld:lrlno 01
3rl luniDIA~ h: ip.DI\.ng 101\.}3 DA 31D<:J 101'? no}){Ollll3 t;tom~3uod1C'J~3 So1i\OQ.X01 31010J?}[3
no1 0}31\rllpmtnynAo 1013A}A O}OUo 01 mA nog91d3u Slr1 Slflno oprf.liD <;>Xtl\.odx Snod?rllll3
39J?X DlA fpiromAO Uxl91\.'? 1\l.:rw Oi\3rlf?d3cbOAD I\.Od31QX1913 01 J?1DX ) uoogrf.Q.O
"T .,+''
lfmJ..lnonon:oili H00-1Q-00/T-80L. 'rletdo 3rllr 10){ 3DliAdQ.0113Y nou orllr10J?lg 9}[1/\o~:;'" ~
Ol\3rlftm m mA % o'S SC'J'? % os's <;>uo 3XUSI\.J?rlnxmg Sc:>eo){ 'liDJ?1 lfm1C'Jlll {fd3epto:
309-oenoymm @DI;;mu3 ( 9}[11XDduommg ) <;.>m~3und1C'J~3 3g 01 ' Slr1 So}Adn0113Y 0<\9dfC
'XJ}D'XJ)L1!?1J1V lpiU)LD.l' A<9Ali9y <t0}3)LtgoAlidtt[ am 50J3D'9&0llxJ(_
LIOz:r ......... iJ_.S:c;; iietdn 3ii SUi O''C(9-& o b .
8eoni~emt pe m v6po am:6 . H puSpun:l.Ki) toxUS mu fA>S av@ v6pou $vrA.ehat m:ov
Ko8optop6 mu un6xpeou , tvavu -rou ornmoiou , npooC:mou m:a nlaima lllS EWOJlilS
oxeOIJs nou topuemt pe ll1 oxEUl.<I') ota-ra~ Kat acpopa enopiv(i)s anorl.etm:tKa TI"JV
oxeOIJ pera~ mm@uKcilv topupau.Jv Kat oavewarJmcilv. H pe-raKiJluOI] TIJS emcpopas
omus -re.Aemoious aumus em-rpinerat pe 13<iOI"J "li"JV opxi] "li"JS tot(i)utd'Js amovopias
ecp6aov oev anayopeue-rat an6 <iAArJ otam~ , c:.:JS -remms vooupeVIJs TIJS etamOIJs
ovC:namu opiou ennoKiou m onoio Sa um:pej3atve Il emcpopa auu'] Kat p6vov av oev
uni)pxe av-ri8e"[I"J puSptOIJ . Enopev(i)s ,o uno.Aoytop6s mu noaomou ITJS etacpopas wu
V. 128/1975, yto mv Ko9optop6 mu emmKiou, pe eppeao anmeaeapa U]V pemKUAlOIJ
tllS emcpopas au-ri)s mov oavewAiJTI"li"J , eivat v6p1pos, ytarl oev av-rf.Keuat O"li"J o1a-ra9l
tou apSpou 1 nap. 3 mu v. 128/1975, Il anoia oev Ka81ep6lvet anayOPUUK6 Kavova
01Kaiou Ka-r' apSpo 174 AK, orne oe UAAOV onayopeU"1KO Kav6va 01Koiou, ev-raooe-rat oe
aw nA.aimo mu e.AeuSepou Ka8op1opou -rc:.:Jv ennoKi(i)v . H emj3o.Ai) "li"JS emcpopas auu']s
mo 5avewat'JTI"I"J pnopei va e.AeyxSei p6vov an6 anmprJ omcpavems, toic:.:JS 6-rav
eml3<iAAem1 xc:.:Jpf.s npmwoupeVrJ enapKi) eVrJpep(o)OrJ ti Kma -rp6no KKaauppevo .
Ecp6oov 6pc:.:Js, ev npoKe1pevc:.:J, yive-rat e1o1Ki) avacpopa yta "Il xpec:.:JOIJ mu mm:ouxou Kat
pe trJV emcpopa mu v. 128/1975, 01 anat-ri)oe1s o1ocpavems Kat eVrJpEpc:.:JOIJS exouv
tKavon01rJ9ei, xc:.:Jpf.s va ouv-rpixe1 <iAAos A.6yos ym "li"JV onay6peuOIJ "li"JS oxeUKt'Js
pt'Jtpas (All 430/2005 ).
Etov EK"0 a6yo Kat 0"[0 -rpim pepos "li"JS QVOKontis ' 0 QVQKOffic:.:JV 1oxupi~"[at 6u Il
eml3oAi) "li"JS etocpopas mu v. 128/1975 ma Ka9' unepl3aOIJ -rc:.:Jv eK<im:me 1oxu6v-rc:.:Jv
avQta-rc:.:Jv ennpemcilv ennoKic:.:Jv , ei.vat Pil v6p1prJ .
An6 to npooay6peva eyypacpa npoKiJme1 6u, "[Q ETIHOK1Q nou ioxuoov ym "[I"JV
nepiooo an6 25-10-2006 ( evap9l .Aenoupyi.as "li"JS oiJpl3aOIJs ) ec:.:Js 23-06-2014 (
!]pepoprJvi.o Kamyye.Aias "li"JS oiJpj3aOrJs ) Kat OKoaou8c:.:JS an6 24-06-2014 pexp1 "li"JV
KataSeOIJ t!]S OVOKOTit'JS ( oeoopevou OU o aupj3m1KOS 6pos nou Ka9opi~et m e-ri)mo
enn6Kw esoKoaouSei Kat pe-ra -rrJV Ka-rayyeAia vo nopaye1 onme.Aeopma ) i]-rav : e-ri)mo
aup~m1K6 enn6Kto 8,60% , nMov "l!JS emcpopas tou v. 128/1975 , evcil m enn6Kto
uneprJpepios opi~etm 2,5 nooommies povaoes navc:.:J mu j3amKou . An6 m avQ-repw
auvayew1 6u Il em~o.Ai] -rrJs e1ocpopas mu v. 128/75 Ka9' unepj3aorJ 6pc:.:JS -rwv eKamme
taxu6v-rwv avw-ra-rwv ennpemcilv ennoKiwv ( m utpos -rwv onoic:.:Jv Kpi8rJKE pe "li"JV
1291/2001 All ) , avrlKenm mo v6po Kat QS eK mumu 11 aSpotorJ mo eKamme
em~a.AA6pevo on6 "li"JV Ka8i]s enn6Kto -rwv 0,60 povaowv Ka-r6. -rp6no nou unepl3aive1 m
ovrbmto v6p1po enn6K10 Kat Il xpic:.:JOI"J -rwv prJvtoiwv .Aoyapmopcilv LOU avoK6mov-ros
pe nopavopous avmoK1opous, emj3.AiJ9rJKE on6 trJV KaSi]s KmaxpTJOUKa . L.uvenrbs, Il
nopavoPTJ Kat KmaxpTJm:l.KiJ au-ri) pe-rOKiJa10rJ "li"JS emcpopas nou emj3.AiJ9TJKE Km'
ecpoppoyi) mu aKUpou aumu TOE , eneopaoe O"[I"J 01ap6pcpU>OIJ LOU U:AlKa ocpe\A6pevou
nooou -rwv 2.441,54 eupcil Kat ouvencils 11 anohrJOIJ auu'] oev eivm eKKaSap1opevll
Kat. apSp. 624 KIIoM . H unap~ O}lc:.:JS au-rt'Js "li"JS pel:OKUA10IJS Ka8 unepj3aOIJ mu
, 3:511_
( o gmA-A-o me; ue aptSu............................../2017
ano<pacrecoc; wu EtpnvootKeiou ASnvrov , Tmcruo] ..1.taotKacria
f:KUm:Ol:e laxUOVLO!) vopipou avc.:n:amu l'.npOU!) l:OU cTIUOKtOU, OUVTIG\'E1U1. OTI I)

npoofjallopE.VI") otamyr'J nArJPUllltlS eivat OKUpUlrea, Ka9ooov auui EKOOfujK.& uri UJ


fjcwet ev pE.pct a.Kl'.Jpou oopf3aOTJs napo:xr'Js nim:UlOTJ!), otou n:qni.xet opous
Km:axp:qm:tKOlJ!) Kat aKUpous ' Ka9ooov npoef3A.mav on TO EKO.m:ou: Xp(i)(J"["[}C0
UTIOAOlTIO Kat apa m TEAlKGJS otapopcpUlpEva I"TAr}nopeva xpeontotGlUKU lCOVOUAta ,
6tapopcp6J9:qoav pE n1v pemKtJAtOTJ -r:qs etacpopas mu v. 128/1975 om Ka9 unt,pf>uo:q
l:UlV f:KUOl:Ol:E lOXUOVLUlV aVUlTQTUlV ETilTOKlUlV .
EnopE.VUlS , nptn~::t va yi.v~::t oeKIOS Kat o EKIOS A.oyos TrtS avaKonr'Js r.lS f36.mpos Kat
Km:' ouoi.av . Os EK mumu napfut::t 11 estmOTJ TGlV unoA.oi.nUlv A.oyGlv UJS uno Kpio:q
avaKont'Js, thou pe -r:qv w6oKi.p:qOTJ TUlV Kpt9tvTUlv A.oyou avaKorrt'js ucavonotdmt
nAtlPUlS, aUpqJUlVa Kat pE TO EK1:t9f.pt::va ot:qV OtKEi.a 9EOI") TrtS pd~OVO!) <JKttpi)S, LO

ewopo aupcpf.pov LOU avaKOffiOVLOS .


Km:' QKOAOU9ia TUlV aVUlTEpUl, npE.net 11 Kptv6pev:q avaKont'j va yivet oeKIJi KOl Q!)
ouoi.a f36.otp:q Kat va aKUpUl9ei :q pt:: apt9p. 9535/2016
Etp:qvo6tKdou A8:qv6Jv . TE..?I.os, m 6ucaottKa tso6a mu avaKonmvms npE.rret va
emf3A:q8ouv OE fjapo!) TllS Ka8r'JS Il avaKorrr'J, ADYUl TrtS r'Jnas TrtS Kat Km:omv OXEUXOU

ant'jpmos ( ap8p. 106, 176 nap. 1, 191 nap. 2 KIIoM).


riA TOY.E AOrOY.E AYTOY.E
L1IKAZEI Km' avrtpUlAia TUlV 6ta6i.KUlV.
L1EXETAI -r:qv avaKont'j
AKYPQNEI -r:qv JlE apt8p. 9535/2015 L1tamyt'j IThrjpUlpr'Js LOu Etp:qvootKdou A8T)v@v.
EIIIBMJ\EI o~:: f36pos -r:qs Ka8t'Js m 6ucamtK6 tsoBa LOu avaKornovra , 1:a onoia opi~Et
mo nooo mv 200 EUp6J.
Kpi.8:qKe, anocpaoia8:qKE Km 6:qpom~::u8:qKE ae EKIOK1:11 o:qpoota auveopiaa:q om
GKpom:t'jpto LOU Oil!) 2 a loN. 2011
XUlPlS UlV napouoia l:UlV Ota6iKUlV KQl TUlV nArJPESOUalUlV OtK:qyopwv WUS.

0 rPAMMATEA.E