You are on page 1of 4

‫שחזור המבחן בהמטולוגיה – מועד א' ‪.

2002‬‬
‫יש אפשרות ליותר מתשובה נכונה אחת‪!!.‬‬

‫‪ .1‬תהליכים הקורים בזמן ה‪ Positive selection -‬וה‪:Negative selection -‬‬


‫א‪ .‬תימוציטים בעלי זיקה חזקה מדי ל‪ Self-‬יעברו אפופטוזיס‪.‬‬
‫ב‪ .‬ב‪ Positive selection -‬התימוציטים לומדים לגלות את העצמי ע"י ה‪.MHC -‬‬
‫ג‪ .‬ב‪ Negative selection-‬ה‪ Self-‬יוצג ע"פ דנדריטים ומקרופאג'ים‪.‬‬

‫‪ .2‬התמיינות תאי ‪:B‬‬


‫א‪ .‬מתחילה במח העצם‪ ,‬ממשיכה בדם ההיקפי ומסתיימת בקשר לימפה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מתחילה במח העצם‪ ,‬ממשיכה בקשרי הלימפה ומסתיימת במח העצם‪.‬‬

‫‪ .3‬חשיבות ספירת הרטיקולוציטים‬

‫‪ .4‬תפקיד ההמוגלובין‬
‫א‪ .‬קשירת חמצן‪.‬‬

‫‪ .5‬תאי המערכת המיאלואית השייכים ל‪:Non-Mitotic Pool-‬‬


‫א‪ .‬מטהמיאלוציט‪ ,‬פרסה‪ ,‬נויטרופילים‪ ,‬בזופילים ואאזונופילים‪.‬‬

‫‪ .6‬תאי המערכת המיאלואית במח העצם המופיעים בדם ההיקפי אצל אנשים בריאים‪:‬‬
‫א‪ .‬שטב ופולימורפינוקלאר‬

‫‪ .7‬תהליך ה‪:Positive selection-‬‬


‫א‪ .‬יהיה על תאי האפיתל בקורטקס‪.‬‬
‫ב‪ .‬גורם להבשלת תאי ‪ T‬בעלי ‪ CD4‬או ‪.CD8‬‬
‫ג‪ .‬מאפשר זיהוי השוני בין העצמי לזר‬

‫‪ .8‬הערכים התקינים של הכדוריות האדומות‬

‫‪ .9‬הגרגור הספציפי מופיע לראשונה ב‪:‬‬


‫א‪ .‬מיאלוציט‬
‫ב‪ .‬נוטירופיל‬
‫ג‪ .‬מיאלובלסט‬

‫‪:CD19‬‬ ‫‪.10‬‬
‫מופיע לפני ‪IgM‬‬ ‫א‪.‬‬
‫בעל תפקיד ב‪Signal Transduction -‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫מופיע על תאי ‪ B‬בשלים בלבד‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬

‫תהליכי פירוק ההמוגלובין כוללים‪:‬‬ ‫‪.11‬‬


‫פירוק הגלובין‬ ‫א‪.‬‬
‫הפרשת בילירובין‬ ‫ב‪.‬‬
‫הובלת ברזל‬ ‫ג‪.‬‬
‫הכל‬ ‫ד‪.‬‬

‫התפתחות המע' המיאלואית‪:‬‬ ‫‪.12‬‬


‫א‪ .‬מיאלובלסט‪ ,‬פרומיאלוציט‪ ,‬מיאלוציט‪ ,‬מטהמיאלוציט‪,‬פרסה‪,‬נויטרופיל‬

‫‪ Hb-A‬מורכב מ‪:‬‬ ‫‪.13‬‬


‫א‪α2β2 .‬‬

‫תאים בעלי יכולת פגוציטית בדם ההיקפי‪:‬‬ ‫‪.14‬‬


‫מונוציטים‬ ‫א‪.‬‬
‫נויטרופילים‬ ‫ב‪.‬‬
‫מונוציטים‪+‬נויטרופילים‬ ‫ג‪.‬‬

‫‪:TCR‬‬ ‫‪.15‬‬
‫א‪ .‬מורכב משרשרת ‪ α‬אחת ו‪ β -‬אחת‬
‫ב‪ .‬שרשרת ‪ α‬מורכבת מ ‪ VJC‬ושרשרת ‪ β‬מורכבת מ ‪VDJC‬‬

‫תאי המע' המיאלואית השייכים ל‪Mitotic Pool -‬‬ ‫‪.16‬‬


‫א‪ .‬מיאלובלאסט‪ ,‬פרומיאלוציט‪ ,‬מיאלוציט‬
‫התא הבשל ביותר במע' המיאלואית במח העצם שלא מופיע בדם ההיקפי אצל אנשים‬ ‫‪.17‬‬
‫בריאים‪:‬‬
‫א‪ .‬מטהמיאלוציט‬
‫ב‪ .‬מיאלובלסט‬

‫מונוציט שיוצא לרקמות הופך ל‪:‬‬ ‫‪.18‬‬


‫פלסמה‬ ‫א‪.‬‬
‫תרומבוציט‬ ‫ב‪.‬‬
‫מקרופאג'‬ ‫ג‪.‬‬
‫לימפוציט‬ ‫ד‪.‬‬

‫הגנת הגוף מפני וירוסים נעשית ע"י ‪:‬‬ ‫‪.19‬‬


‫א‪ .‬אאזונופילים‬
‫ב‪ .‬לימפוציטים‬
‫ג‪ .‬נויטרופילים‪ +‬מונוציטים‬
‫ד‪ .‬בזופילים‬

‫התפקיד העיקרי של הגרנולוציט הנויטרופילי‪:‬‬ ‫‪.20‬‬


‫א‪ .‬פגוציטוזיס‬
‫ב‪ .‬דיכוי דלקת‬
‫ג‪ .‬הרס טפילים‬
‫ד‪ .‬כל התפקידים‬

‫‪TCRαβ‬‬ ‫‪.21‬‬
‫א‪ .‬מופיע על תאי ‪ T‬בשלים בלבד‪.‬‬

‫אנמיה נובעת מ‪:‬‬ ‫‪.22‬‬


‫א‪ .‬חוסר בהמוגלובין‬
‫ב‪ .‬חוסר כדוריות דם והמוגלובין‬

‫כמה קב' ‪ Heme‬יש בהמוגלובין‪:‬‬ ‫‪.23‬‬


‫א‪ .‬שתיים‬
‫ב‪ .‬ארבע‬

‫כדורית הדם הלבנה המשתתפת בתג' להתקפה בקטריאלית‪:‬‬ ‫‪.24‬‬


‫מקרופאג'‬ ‫א‪.‬‬
‫מונוציט ולימפוציט‬ ‫ב‪.‬‬
‫נוייטרופיל‬ ‫ג‪.‬‬
‫‪EOS‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫‪ Hb-F‬מורכב מ‪-‬‬ ‫‪.25‬‬


‫א‪α2γ2 .‬‬

‫ההמוגלובין העוברי שונה מזה של המבוגר‬ ‫‪.26‬‬


‫א‪ .‬בערכים הנמוכים של ‪Hb-F‬‬
‫ב‪ .‬בערכים הגבוהים של ‪Hb-F‬‬

‫מה תפקיד הטסיות‬ ‫‪.27‬‬

‫אורך החיים של כדורית דם אדומה‬ ‫‪.28‬‬

‫הגדרת המטוקריט‪:‬‬ ‫‪.29‬‬


‫א‪ .‬היחס בין נפח תאי הדם לכל הדם‬
‫ב‪ .‬סה"כ ההמוגלובין‬
‫ג‪ .‬מס' כדוריות אדומות‬
‫ד‪ .‬מס' כדוריות לבנות‬

‫היחס בין ‪ CD4‬ל‪CD8 -‬‬ ‫‪.30‬‬


‫א‪1:2 .‬‬

‫מה מאפיין את הרטיקולוציט‬ ‫‪.31‬‬


‫א‪ .‬המשך סינתוז המוגלובין‬

‫מה מאפיין תאי ‪ B‬בדם ההיקפי‪:‬‬ ‫‪.32‬‬


‫‪ Ig‬בציטופלסמה‬ ‫א‪.‬‬
‫‪ Ig‬בציטופלסמה והפרשתו לסביבה‬ ‫ב‪.‬‬
‫‪ Ig‬בממברנה‬ ‫ג‪.‬‬

‫ההמוגלובין מסונתז ברובו ע"י‪:‬‬ ‫‪.33‬‬


‫כדוריות אדומות‬ ‫א‪.‬‬
‫תאים אדומים בעלי גרעין‬ ‫ב‪.‬‬
‫רטיקולוציטים‬ ‫ג‪.‬‬
‫טחול‬ ‫ד‪.‬‬

‫האריתרופוייטים שיופיע בדם ההיקפי אצל אנשים בריאים‪:‬‬ ‫‪.34‬‬


‫א‪ .‬אריתרוציטים‬
‫ב‪ .‬רטיקולוציטים ואריתרוציטים‬

‫ההמוגלובינים הנורמלים אצל אדם בריא‪:‬‬ ‫‪.35‬‬


‫א‪Hb-A, HbA2, Hb-F .‬‬

‫החלבון האחראי לקשירת ברזל‪:‬‬ ‫‪.36‬‬


‫א‪ .‬טרנספרין‬
‫ב‪ .‬הפטוגלובין‬
‫ג‪ .‬גלובין‬
‫ד‪ .‬פריטין‬
‫ה‪ .‬פורפירין‬

‫המפגש בין אנטיגן זר לתא ‪ B‬גורם ל‪:‬‬ ‫‪.37‬‬


‫א‪ .‬שפעול תא ‪ B‬שיהפכו לתאי פלסמה וגם לתאי זכרון‬

‫מרכיב ההמוגלובין שלא מופרש מהגוף‬ ‫‪.38‬‬


‫א‪ .‬ברזל‬
‫ב‪ .‬גלובין‬

‫תאי ‪ T‬ותאי ‪ B‬נבדלים מורפולוגית‪:‬‬ ‫‪.39‬‬


‫תאי ‪ S‬בעלי ציטופלסמה גדולה יותר‬ ‫א‪.‬‬
‫תאי ‪ B‬בעלי גרעין גדול יותר‬ ‫ב‪.‬‬
‫תאי ‪ T‬הם יותר בזופילים מתאי ‪B‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫אין אפשרות להבדיל ביניהם מורפולוגית‬ ‫ד‪.‬‬

‫בשלב התמיינותו האחרון הופך תא ‪ B‬ל‪:‬‬ ‫‪.40‬‬


‫בעל ‪ CD3‬ו‪ Ig-‬בקליפת התא‬ ‫א‪.‬‬
‫תא מונוציט‪-‬מקרופאג' עם קולטנים ל‪Ig-‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫תא ‪ B‬אינו מתמיין יותר‬ ‫ג‪.‬‬
‫תא פלסמה המכיל ‪ Ig‬ציטופלסמטי‬ ‫ד‪.‬‬

‫חלק מתאי ‪ T‬בתימוס נושאים על פניהם את האנטיגנים‪:‬‬ ‫‪.41‬‬


‫‪ CD4‬ו‪ CD8 -‬על אותו תא‬ ‫א‪.‬‬
‫חסרי ‪ CD4‬ו‪ CD8 -‬על פני הממברנה‬ ‫ב‪.‬‬
‫נושאים ‪ CD4‬או ‪CD8‬על פני הממברנה‬ ‫ג‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‬ ‫ד‪.‬‬
‫סוגי הכדוריות הלבנות המופיעות בדם ההיקפי‬ ‫‪.42‬‬