You are on page 1of 12

VOL. 9 NO.

186 • FRIDAY, AUGUST 6, 2010

The best things in life are Libre

PAL nangako
Airline gumawa na ng hakbang
mapigil pagbibitiw ng mga piloto
Ni Paolo G. Montecillo na maipababatid sa mga apek-
tadong pasahero ang mga pag-
ALAY

K UMILOS na ang Philippine Airlines (PAL) babago sa mga booking nila.


upang mapigil ang karagdagang pagbibitiw Nangako rin ang PAL na DUGO
magiging bukas ang komu- ANG sundalong
ng mga piloto nito sa isang pangakong wala nikasyon sa mga piloto, na ito ay isa sa ilang
sa mga nananatiling piloto nito ang ililipat sa kapa- hindi tulad ng ibang empleya- nasa serbisyo ng
tid ng PAL na Air Philippines, isang budget airline. do nito, ay walang unyon. Armed Forces of
Ilang biyahe nito ang Sinabi ni Transportation Ipakikita sa Pangulo ang the Philippines
nakansela dahil sa pagbibitiw Undersecretary Dante Velasco mga pangako ng PAL, na bu- na nagbigay ng
ng dalawang dosenang piloto. na “very determined step to nga ng serye ng mga pulong dugo sa
Sinabi ng Department of end PAL’s problems with its pi- sa mga opisyal ng DOTC. Philippine
Transportation and Communi- lots” ang pangako ng PAL na Sinabi ni Velasco na nag- National Red
Cross kahapon
cations (DOTC) noong huwag ilipat ang mga piloto ugat ang mga pangako sa “re- sa Camp
Huwebes na naghain ang PAL nito sa Air Philippines. alization” ng PAL sa panga- Aguinaldo sa
ng talaan ng pangako nitong Nangako rin ang PAL na ngailangang gawing bukas Quezon City.
naglalayong mapigil ang maglalathala ng arawang ta- ang komunikasyon sa mga pi- RAFFY LERMA
paglipat ng mga piloto nito. laan ng biyahe upang matiyak loto at ibang empleyado nito.
2 NEWS FRIDAY, AUGUST 6, 2010
RESULTA NG

10 11 19
LOTTO
6/42

MAY SUSO SA MVP-run ABC 20 36 40


SAGING KO
SA halip na saging, acquires 10% P20,366,953.20
ang mga Takyong
Snails ang ibinebenta
stake in INQUIRER SUERTRES
SUERTRES EZ2
EZ2
sa Capitol trade fair THE PHILIPPINE DAILY INQUIRER
3EVENING
7 DRAW
4 2 17
EVENING DRAW
na bahagi ng pagdiri- yesterday announced that ABC, IN EXACT ORDER
wang ng ika-441
anibersaryo ng Cebu.
which is managed by business- SIX DIGIT
SIX DIGIT
man Manuel V. Pangilinan, had
Ayon kay Provincial
Board Member Agnes
bought a 10-percent stake in the 1 4 8 3 9 5
INQUIRER.
Magpale (kaliwa). Ang LOTTO
mga “wonder snail” ay
The 10-percent stake repre- RESULTA NG
makikita sa mga sents the equity of the Ben 6/49
bundok ng Borbon sa
Cebu. Nakagagamot
Pangilinan and Pat Garcia fami-
lies in the company.
01 06 34
daw ng hika kapag
nailuto ang mga suso.
The INQUIRER announcement
follows:
37 46 48
“After two decades of produc-
DALE ISRAEL
tive partnership with the PHILIP- P16,000,000.00
P I N E D A I LY I N Q U I R E R , the Ben Get lotto results/tips on your mobile
Pangilinan and Pat Garcia fami- phone, text ON LOTTO and send to
4467. P2.50/txt
lies have decided to sell their eq-
uity in the company. As a result,

P112M ng kontrata sa Tesda Associated Broadcasting Co.


(ABC), which owns TV5 and
other stations, has bought a 10-

pinakansela ng bagong hepe percent stake in the I NQUIRER .


ABC’s purchase of the shares,
which entitles them to one of
Editor in Chief
Chito dF. dela Vega
Desk editors
the nine seats in the board of di- Romel M. Lalata
Ni Tarra Quismundo tronic components para sa Dennis U. Eroa
proyektong e-Tesda. rectors, was finalized on Armin P. Adina
“We saw that there was huge Wednesday. Cenon B. Bibe
HINDI pa man nag-iinit sa puwesto, kinansela ng “The I NQUIRER would like to Graphic artist
bagong director general ng Technical Education and overpricing ... P10 million at
thank the Pangilinan and Gar- Ritche S. Sabado
Skills Development Authority (Tesda) ang mga pagbiling least,” aniya. Libre is published Monday to Friday
Napansin din ni Villanueva cia families for helping steady
nagkakahalagang P112 milyon at pinasisilip ang may by the Philippine Daily Inquirer, Inc.
ang P39-milyong kasunduan the company’s course through with business and editorial offices
P1-bilyong halaga ng utang umano ng ahensya sa ilang para sa kagamitan sa pagsa- the years, toward the achieve- at Chino Roces Avenue (formerly
training center at paaralan para sa mga scholarship. sanay. Sa ilalim nito P14,400 ment of its vision-mission. We Pasong Tamo) corner Yague and
Sinabi sa INQUIRER kahapon duang sobra sa presyo ang ang presyo ng isang dough cut- also welcome the entry of ABC, Mascardo Streets, Makati City or at
ni Joel Villanueva, dating ki- natuklasan niya. ter na mabibili lang nang P120. now under the management of P.O. Box 2353 Makati Central Post
businessman Manuel V. Pangili- Office, 1263 Makati City, Philippines.
natawan ng Cibac party-list Unang kinansela ni Villanue- Pinasisilip din niya ang P1- You can reach us through the following:
group at kilalang kritiko ng ad- va, bagong hepe ng Tesda, ang bilyong utang ng Tesda sa mga nan.
Telephone No.:
ministrasyong Arroyo, na hindi P73-milyong pagbili sa mga training center at partner school “While ABC will have no in- (632) 897-8808
bababa sa dalawang kasun- kompyuter, laptop at ibang elec- bilang scholarship. volvement in the operations of connecting all departments
the news organization, we are Fax No.:
(632) 897-4793/897-4794
Anim na buwan di makapasok sa Senado si Miriam confident that our new partners
will be equally steadfast stew-
E-mail:
libre_pdi@inquirer.com.ph
INABISUHAN ni Sen. Miriam treme tiredness. It is expected sick leave” at hindi “absent” ards of the editorial indepen- Advertising:
(632) 897-8808 loc. 530/532/534
Defensor Santiago si Senate that after medication, recovery tuwing mananawagan ng roll dence and proven business mod- Website:
President Juan Ponce Enrile na will take a few weeks at least, or call. Sinabi ni Santiago, na iti- el that the I NQUIRER is known www.libre.com.ph
liliban muna siya nang ilang even six months at worst,” sin- nalagang mamumuno sa consti- for. All rights reserved. Subject to the
buwan sa senado matapos abi ni Santiago sa liham niya tutional amendments, na mana- “The Prieto family, which re- conditions provided for by law, no article
siyang makitaan ng sakit na hy- noong Agosto 5. natili lang siya sa kanyang tains majority control, reiterates or photograph published by Libre may
be reprinted or reproduced, in whole
pothyroidism. Humiling si Santiago na tahanan habang nagpapahinga. its long-term commitment to the or in part, without its prior consent.
“This disease produces ex- markahan na lang siyang “on Gil Cabacungan INQUIRER.”
FRIDAY, AUGUST 6, 2010 3
4
NEWS FRIDAY, AUGUST 6, 2010

Buong Hacienda Luisita ang


hangad ng mga union dito
BINASURA ng mga opisyal ng unyon nakipagkasundo ang Hacienda Luisita Inc.
na kumakatawan umano sa mga (HLI) sa mga kinatawan ng apat na unyon sa
magsasaka sa Hacienda Luisita ka- plantasyon kung saan papipiliin ang mga
manggagawa kung pananatilihin ang taglay na
hapon ang anumang kasunduang sapi sa ilalim ng stock distribution option
magbibigay sa kanila ng katlo sa plan- (SDO) o piraso mula sa 1,400 ektaryang lupa
tasyon ng tubong pag-aari ng pamilya na nakalaang ipamahagi.
ni Pangulong Aquino. Sinabi ni Bais na “no negotiation” ang naga-
“We want all the 4,915 hectares that the [De- ganap sa pagitan ng Ulwu at mga Cojuangco.
partment of Agrarian Reform] ordered to be Tinuligsa rin ng pangkat na FARM Luisita
covered by the [Comprehensive Agrarian Reform ang pagpapanatili ng HLI sa SDO. Sinabi nitong
Program] in 2006,” ani Lito Bais, acting presi- upang matapos ang kahirapan at gutom ay da-
dent ng United Luisita Workers Union (Ulwu). pat ipamahai ng HLI ang lupain at magbigay
Kaugnay ito ng ulat ng INQUIRER na ng suporta ang pamahalaan. TO, KLA, MLU

May namumuo pang 2 labor problem ang PAL BUMALIGTAD


MAGIGING abala ang Inamin noong Miy- linggo, kaya magiging nito sa Flight Atten- NAG-CRASH ang eroplanong Cessna 152 na may tail number RPC 8864
Philippine Airlines e r k u l e s n g M a l a- tatlo ang suliraning dants and Stewards at pag-aari ng OMNI Aviation Flying School sa Loakan Airport sa Baguio
(PAL) sa isang linggo cañang, na namamagi- panggawa na hahara- Association of the City kahapon. Binura ang ID number ng eroplano at ayaw palapitin ang
sa pagharap nito sa tan sa sigalot sa pagi- pin ng PAL sa darating Philippines, at hahara- mga tao dito. ELMER KRISTIAN DAUIGOY
dalawang nakabinbing tan ng PAL at 25 na na mga araw. pin ang reklamo ng
gusot sa mga unyon nagbitiw na piloto ni- Paplantsahin pa ng PAL Employees Asso-
ng mga flight atten- to, na baka hindi malu- PA L a n g c o l l e c t i v e ciation. Jerome An- Bomba sumabog sa Zamboanga airport
dant at ground crew. tas ang gusot ngayong bargaining agreement ing, Tina G. Santos
ZAMBOANGA City— was able to speak to Unidos, sinabi ni Lt.
Sugatan sina Sulu him. He just suffered Gen. Benjamin Dolorfi-
Gov. Abdusakur Tan at minor injuries,” aniya. no, pinuno ng Western
10 iba pa nang sum- Sinabi ng alkalde Mindanao Command
abog ang isang bomba na hindi bababa sa 10 ng militar. “I don’t
sa arrival area ng katao ang sinugod sa know if the embassy
Zamboanga Interna- pagamutan upang lu- will push through with
tional Airport kagabi, nasan ang pinsala sa the visit.”
ayon sa mga opisyal. katawan. Nakatakdang
Isang tao ang naiu- Sinabi ni Col. San- pumunta sina Thomas
lat na nasawi sa tiago Baluyot, hepe ng at Gloria Steele,
pagsabog 6:15 ng gabi Task Force Zamboan- bagong direktor ng US
sa bisperas ng pag- ga, na isang “antiper- Agency for Interna-
dalaw sa lungsod na sonnel improvised ex- tional Development,
ito ni US Ambassador plosive device” ang sa Halfway House, na
Harry Thomas. sanhi ng pagsabog. magkatuwang na
Bahagyang nasak- Nakatakdang du- pinatatakbo ng
t a n s i Ta n n g u n i t malaw si Thomas Visayan Forum Foun-
“OK,” sinabi ni Mayor ngayong araw sa mga dation (VFF), at
Celso Lobregat sa IN- proyekto sa lungsod na Philippine Ports Au-
QUIRER . “I saw and I pinondohan ng Estados thority. JS Alipala

Maulan pa rin kahit palabas na si Domeng


PAPALABAS na ang km silangan ng Luzon dadala na ng ulan sa
Bagyong “Domeng” kahapon, ani Robert ilang panig ng Luzon
ngunit uulan pa rin sa Sawi, officer-in- nitong nakalipas na
Luzon sa darating na charge ng weather di- mga araw, ani Sawi
mga araw dahil sa vision ng Pagasa. Dapat maghanda
Habagat at sa isang Maaaring maging ang mga nasa kanlu-
sama ng panahong bagyo ang sama ng rang Luzon at Metro
nabuo sa silangan ng panahon sa loob ng Manila para sa pagku-
Luzon, ayon sa weath- isa o dalawang araw, log at pag-ulan sa
er bureau. at baka maging mas hapon at sa gabi,
M a t a m a n g b i n a- malakas ito sa dagdag pa niya.
bantayan ng Philip- Domeng na tumama Pang-apat na bag-
p i n e At m o s p h e r i c , sa hilagang Luzon at yong tumama sa
Geophysical, and As- p a p a l a b a s n a k a- bansa ngayong taon si
tronomical Services hapon, aniya. Domeng, na inaasa-
Administration (Pa- Pa l a l a k a s i n n g hang nakalabas ng
gasa) ang sama ng sama ng panahon ang bansa kagabi.
panahong nakita 930 H a b a g a t , n a n a g- Kristine L. Alave
6 ROMEL M. LALATA, Editor
SHOWB
Lady Gaga’s creative
outlet – down there
Snooky, Dina B,
US POP STAR Lady Gaga
is known for skimpy out-
fits and sexually-charged
performances, but she
says she fears having sex
Maricel...Uge?
Ni Bayani San Diego Jr. Tumanggap siya
could deplete her artistic isang cameo sa Nob
energy.

P ARA magampanan ng maigi ang Nobody But Juan


“I have this weird thing year para lang m
that if I sleep with some- kanyang papel sa bago niyang peliku-
roon ng pagkaka
one they’re going to take la sa Regal na Mamarazzi, nag-aral makasama ang K
my creativity through my pang mag-ice skate ang pinaka-hot na come- Comedy. (Kamak
vagina,” the performer dienne ng bansa na si Eugene Domingo. ipinagdiwang niy
said in an interview with kanyang kaaraw
Vanity Fair magazine that “Wow! It was not easy. abo rin sa takilya na
kasama si Dolphy
was released on Monday. But it’s always exciting to Working Girls 2 at Here
ang pamilya nito sa
Lady Gaga is not the learn something new,” Comes the Bride.
Hong Kong.)
only pop star to laud ab- sabi ni Eugene, na mas ki- Paano niya pinananati-
“I have no qualm
stinence. Miley Cyrus, the lala sa tawag na Uge. ling sariwa ang kanyang
about the size of rol
Jonas Brothers and Ameri- “I’ve been a fan of pagpapatawa? “I always
or small,” sabi niya
can Idol winner Jordin Pinoy movies ever since I experiment. I collabo-
actor should alw
can remember,” sabi niya. rate with vari-
Sparks have worn be open and
Bahagi ng kanyang ka- ous writers
“promise rings” to sym- erative.”
bataan ang mga peikula and direc-
bolize a pledge of chastity
ng Regal noong 1980. tors. In
GAGA until marriage. Reuters
“I loved the movies of this movie,
Dina Bonnevie, Snooky I’m very for-
and Maricel Soriano. I tunate to
have a long way to go be- work with
fore I can stand shoulder- Ricky Lee,
to-shoulder with these Re- Chris Violago,
gal babies, but to be part Manny Valera
of Regal’s anniversary is a and Direk Joel
dream-come-true,” sabi ni Lamangan,” sabi
Uge. niya.
Hindi na niya maalala Kakaiba ang
kung ilang pelikula na sa kanyang role
Regal ang nagawa na niya (pakialamerang ina sa
pero kabilang sa mga ito kanyang triplets) sa mga
ang Shake, Rattle & Roll dati na niyang ginagam-
trilogies (8 and 9), Bahay panan, aniya, at sinadya
Kubo, at ang My Monster niyang magkaroon ng un-
Mom ngunit sa Mamarazzi usual look. “I’m wearing
ang unang pagkakataon a l-o-n-g wig,” aniya.
niya bilang bida. Kabilang si Uge sa
Muntik na siyang hindi mga bihirang talento na
mabigyan ng malaking maaaring magtrabaho sa
break dahil nagkaroon sila tatlong network. May UG
ng bahagyang hindi pag- dalawang show siya sa
kakaintindihan ng prod- GMA 7 (Wachamakulit at
people. That works for
yuser na si Lily Montever-
de sa hindi pagsama ni
Uge sa Desperadas 2
Comedy Bar), isang sitcom
sa TV5 (Inday Wanda) at
dalawang pelikula sa
me, but I can’t speak for
all other artists.”
2 Pinoy
noong 2008. Metro Manila Film Fest sa Ngayong mga araw na
“Mother Lily was kind ilalim ng sangay na pam- ito, prayoridad niya ang By Marinel R. Cruz
enough to … not give up pelikula ng ABS-CBN na makatrabaho ang mga
on me,” aniya. “I believe Star Cinema (para sa ani- pinakamagagaling, anu- TWO FILIPINO dire
Mamarazzi is the right mated fantasy na RPG at mang network sila kabi- recognized recently
lang. Nakatrabaho na niya excellence in indep
project at the right time, ang prangkisang Tanging
ang ilan sa mga pinaka- filmmaking.
so it’s better to not dwell Ina 3: Last Na ’To).
makikinang na bituin ng At the recently c
on the past.” “I’m naturally indepen-
indutriya, ngunit panga- 7th Skip City Intern
Tuluy-tuloy ang su- dent,” paliwanag niya. Cinema Festival in
werte para kay Uge. Big- “I’ve been living on my rap pa rin ni Uge maka-
sama ang mga “greatest” Japan, Ralston Jov
lang kumita ang kanyang own since college. I value the Best Screenplay
Kimmy Dora na sinundan my freedom. At work, I tulad nina Nora Aunor,
Vilma Santos at siyempre, his heart-tugging d
pa nga mag-back-to-back find fulfillment when I Bakal Boys (Childre
na mga pelikulang tum- can work with all kinds of si Dolphy.
Divers), festival org
BUZZ FRIDAY, AUGUST 6, 2010 7

ng
body,
last
magka-
ataong
King of
kailan,
iya ang
wan
y at
Aljur ‘intimidated’ by Rhian WELL, DID SHE
OR DIDN’T SHE?
TABLOID reports: Kim Chiu
attempted suicide. Denials came
a By Dolly Anne Carvajal basketball with him. Friends Mura wants to recover soon swiftly. From Thess Gubi of Star
kami. Network lang naman so he can go back to work. Magic: “We are laughing it off.
ms I TURNED into a high school ang may rivalry.” It was Willie who discov- Kim has so much to live for.”
les, big girl when I met Aljur Abreni- Ah, the allure of Aljur. I ered Mura and gave him a big Bong Osorio of ABS-CBN
ya. “An ca for the first time. He’s even better stop blushing now. break in the defunct “Magan- Corporate Communications:
ways more gorgeous in person. dang Tanghali Bayan.” Even “Kim was on ‘ASAP’–-
coop- Isn’t he wary that he might Turning atheist? now that “Wowowee” has bubbly as ever.”
get into trouble with DJ Mo if I was floored when a very folded up, Willie continues to BAYANI SAN DIEGO JR.

he gets closer than close to his popular TV host told me that work wonders. His generosity
new leading lady, Rhian he’s two steps away from be- isn’t coterminous with his
Ramos? coming an atheist. I snapped show.
“Di ko ata kayang ligawan back: “Aren’t you thankful for
si Rhian,” he explained. “Dya- all the good breaks coming New Kapamilya
he ako sa kaniya. I’m intimi- your way?” He retorted, The popular animated se-
dated. So no way na mag- “Screw that!” ries Avatar: The Legend of
clash kami ni Mo. But I hope Faith is a personal thing. I Aang is now on ABS-CBN.
mag-click ang experimental don’t want to sound holier- Watch airbender Aang embark
team-up namin.” than-thou. But I hope the host on a mission to save the world
Doesn’t he miss his love realizes that he should never by defeating the evil Fire Lord
team with Kris Bernal? “Of be too busy counting his mon- and ending the destructive
course I do,” he said. “But ey to count his blessings. war started by the Fire Na-
tion, every Saturday morning
mabuti na rin di kami matali
sa isa’t isa. Para we can
Tearful Mura at 8:40 a.m.
The midget comedian-actor Aang joins other Nick-
spread our horizons. But in Mura was moved to tears
time, gagawa kami uli ng pro- elodeon characters, Sponge-
when Willie Revillame re- Bob SquarePants and Dora the
ject together.” layed a message through Tita
Is it true that he’s courting Explorer, who are now official
Cristy Fermin in Paparazzi: Kapamilya members after
Kim Chiu? “Nagulat ako when Willy said he will shoulder all
that news came out,” he said. ABS-CBN recently bagged the
the medical expenses of Mura, exclusive rights from media
“It’s not true at all, though who had figured in a vehicu-
I’ve met Kim and Gerald na. giant MTV Networks Interna-
lar accident. tional to air premium Nick-
GE Gerald is inviting me to play As the family breadwinner, elodeon titles.

indie directors hailed in Japan, Kosovo


z nounced on Monday. saddened by the stories of the
At the same time, Khavn kids, who at an early age are DELRide
MONTE CITY, BULACAN
Santrans Bus from
rectors were dela Cruz has been picked as already working to help feed Balintawak then tricycle

P3,500
y for their judge in the annual Dokufest, their family.” Per Month
pendent an international documentary According to Dokufest’s of- Thru Pag-IBIG
and short film festival in ficial website
concluded Prizren, Kosovo. (www.dokufest.com), Dela DIRECT HIRING COMPANY PRIVATE COMPANY
URGENT JOBS
DIRECT HIRING CO.
rnational D- “The Japanese who got to Cruz will sit as a judge at the SECRETARY/OFC. STAFF
SEC./ENCODER
Saitama, watch Bakal Boys said they OFC. ASSISTANT/CASHIER • Office Staff
international short film com- ENCODER/SUPERVISOR • Admin Staff CASHIER/CLERK
ver bagged were amazed with (lead ac- petition category with An- RESERVATION – 5,000 TRAINOR/OFC. RECEPTIONIST • HR Assistant
y award for tor) Meljun Guinto. They said DOWN – 3,340 for 15 months 18-45 yrs. old, College Level, Graduate • Secretary W/ HIGH
damion Murataj of the USA of any course, w/ or w/o ofc. experience, • Cashier
STARTING SALARY
docu-drama he’s a natural,” Jover told IN- Call: Dianne Magat
and Elisabeth Sjaastad of Nor- Tel: 383-9269
willing to be trained, w/ allowance only • Clerk
4 INQUIRY
en Metal QUIRER Entertainment on Tues- W/ HIGH STARTING SALARY CONTACT # 09214585058
ganizers an- day. “They also said they were way. CP: 0920-8947895 Txt/Call: 09395311035 09272775324 #0928-2525904
8
FEATURES FRIDAY, AUGUST 6, 2010

Matayog na pangarap ni Venus


Ni Armin Adina ang titulo niya dahil Naaayon ito sa zation upang i-pro- sulta ng patimpalak.

ROMY HOMILLADA
sa “inconsistencies plano ng Diyos, mote ang patimpalak. Aniya, naanyaya-

S INABI ni Binibining Pilipinas in her birth record aniya. “Everything “I just got an e-mail han din ang mga ki-
Maria Venus Raj, ang kontro- and actual account that happened, God several days ago. It natawan ng Haiti,
bersyal na reynang muntik of her birth.” plotted it. I became was different from the Puerto Rico, Colom-
Nakasaad umano a stronger person [usual] instructions. It bia at Mexico sa apat-
nang hindi makasali sa Miss Universe, sa papeles niya na and knew my self said: ‘Would you like to na-araw na media
na maaari na siyang magkaroon ng sinilang siya sa Ca- better. If it hadn’t send your candidate to tour sa Los Angeles.
mas malaking pangarap. marines Sur sa mga happened, I would Los Angeles four days Ngunit natitiyak ni
“Before I only make them come magulang na just be an ordinary before the official start Stella na may laban si
dream of building my true. Maybe if I win naikasal, ngunit sa candidate,” pali- of the Miss Universe Venus: “She has a very
mother a house and [Miss Universe], my katunayan ay sini- wanag niya. [pageant]?’” ani Stella. exotic, beautiful look.
finish my studies. mother would not be lang siya sa Doha, Tumulak sa Esta- “I immediately said She stood out from
Now opportunities the only one to get a Qatar, at hindi dos Unidos si Venus ‘yes’ because it was to other candidates from
came my way that house, perhaps other kasal ang mga ma- noong Miyerkules. promote the Miss Uni- the start. She has a
broadened my hori- needy people would gulang niya. Dumating siya sa verse [pageant] to the presence onstage that
zon,” ani Venus sa get homes as well,” Pumalag si Venus Los Angeles bago world,” aniya. is very important in a
send-off party niya dagdag niya. at sinundan ng pa man ang opisyal “It’s a great oppor- competition. I think af-
noong Martes sa Gate- Ngunit naging midya ang paglaban na pagbubukas ng- tunity to represent the ter all her training, she
way Suites sa Gate- mahirap ang landas na niyang maibalik ang VENUS patimpalak. Miss Universe organi- has become more con-
way Mall sa Araneta tinahak ni Venus korona. May nilun- Binahagi ni BP- zation and sell the fident. I believe she’ll
Center, Quezon City. papunta sa Miss Uni- sad pang signature kung makapagpapaki- CI founder at chair- idea of Miss Universe do very well.”
“I realized I can verse. Binawi ng campaign sa Internet. ta siya ng valid pass- person Stella Mar- around the world,” Gaganapin ang
have bigger dreams. Binibining Pilipinas Bumigay ang BPCI. port. Nagawa ito ni quez de Araneta sa ani Stella, sabay sin- Miss Universe pageant
If I work hard, I can Charities Inc. (BPCI) Sinabi nitong ibabalik Venus at nabawi ang INQUIRER LIBRE na abing hindi tiyak sa Las Vegas, Nevada,
ang titulo ni Venus korona niya. napili si Venus ng kung makaaapekto sa Agosto 23 (Agosto
Miss Universe Organi- ang imbitasyon sa re- 24 sa Maynila).

CREBA AWARD
CREBA president
Florentino Dulalia Jr.
receives a recognition
from Roberto Robang,
Program Management
Services Head of the
School of Professional
and Continuing Educa-
tion of De La Salle-
College of St. Benilde for
his contribution in
advancing and profes-
sionalizing education in
real estate. Looking on is
Eduardo Ong, chair of
Professional Regulatory
Board of Real Estate Service who also received the same award. Ong and
Dulalia worked on the passage of the Real Estate Service Act of 2010
otherwise known as Republic Act 9626.

topmodel
Sunrise: CHRIS Saturday,
5:41 AM Resurreccion, Aug. 7
Sunset: 17, Hospitality
6:27 PM
Avg. High: Management
32ºC student sa
ANDREW TADALAN

Avg. Low: Adamson


23ºC University.
Max. E-mail
Humidity: donchris23
(Day)75%
@gmail.com
FEATURES FRIDAY, AUGUST 6, 2010 9

Pinakamasarap na veggie burger


M ARAMI sa mga Rockets (maaaring gawing veg- nental Hotel, Ima’s Gulay Bar sa
kainan ngayon an kung sasabihin na ang Puerto Princesa sa Palawan, ang
ang naghahain gamiting tinapay ay wheat bun Veganite sa Arama sa Serendra, VEGAN Tofu
at huwag palalagyan ng man- ang Herbal Nook na matatag- Walnut Burger sa
ng mga pagkaing mababa tekilya at keso), sa Eastwood, puan sa Makati at Greens sa Corner Tree Café
ang taba at kolesterol at Quezon City —pinarangalan din Quezon City.
mataas naman sa fiber at bilang Meatiest Ang mga veggie burger sa
iba pang mga bitamina. • Ang GWDC Vegeburger sa mga lugar na ito ang maaaring
Kabilang dito Healthy Green Wok Deli and Café (may gawin vegan—ipatanggal lamang
Kitchen, na naghahain ng Boca soy mayo, walang itlog), sa ang keso, mantekilya at mayo.
Burger na tinanghal ng People Quezon City —pinarangalan na Bakit nga ba mabilis na sum-
for the Ethical Treatment of An- Best Value for Money isikat ang mga vegan burgers sa
imals (PETA) bilang pinaka- • Ang Veggie Salsa Mex sa
Good Burgers (maaring gawing
Pilipinas?
Ang pagkain ng karne, mga
masarap na veggie burger.
Ngunit marami pang ibang vegan kung ipapatanggal ang itlog at ang mga produktong na may mainit na tubig.
malinamnam na veggie burger mantikilya at keso), sa C5, Mag- galing sa gatas ng baka ay iniu- “Samu’t sari ang masasarap
na matatagpuan sa Pilipinas. inhawa Street at Greenhills ay ugnay sa sakit sa puso, diabetes, na mga veggie burger at may-
Ang mga nakasali sa top five pinarangalan din bilang Best sobrang pagtaba at kanser. roon ding napakaraming dahilan
ay ang mga sumusunod: Burger-on-the-Run Sa mga bakahan, paulit-ulit upang piliin ang mga pagkaing
ng droga upang lumaki nang
• Ang Vegan Tofu Walnut
Burger sa Corner Tree Café sa
Tumanggap naman ng hon-
orable mention ang mga veggie
na tinatanggalan ng sungay, at
sinusugatan ang mga baka nang husto hanggang hindi na sila
vegetarian” sinabi ni Jason Bak-
er, direktor ng PETA Asia na siya
Jupiter, Makati —pinarangalan burger sa Hard Rock Café, Mur- hindi man lamang ginagamitan makalakad sa kalakihan ng
ring kritiko ng pagkain ng grupo.
bilang Healthiest ray & D’Vine, ang Bliss Café sa ng anestisya. kanilang katawan.
“Ang pagtanggal ng karne sa
Ginigilitan sila ng lalamunan
• Ang Streamliner sa Johnny Baguio, M2M sa New World Ho-
tel, Jeepney Café sa Interconti-
Ang mga manok naman ay
pinaiinom ng iba’t ibang klase kahit sila ay buhay pa at mara-
iyong pagkain—mas mabuti kung
gagawing vegan—ay mabuti para
mi ang binabanlian upang
sa iyong kalusugan, sa kapaligiran
matanggal ang balahibo hang-
What it takes to be a kampante mommy gang mamatay sa mga tangke
at higit sa lahat, sa mga hayop.

RAISING children who turn out ble for the decisions and nutritious as
to be well-rounded individuals
and ready to conquer the world
they make and the
actions they take.
Argentina Corned
Beef. It is the only
EASY TEMPURA RECIPE
give mothers the feeling of con- A well-balanced corned beef readily INGREDIENTS: 2. To prepare the batter, put
tentment and confidence, or in diet is also a key to available in the 12 pieces shelled. deveined egg yolk with ice cold water and
local term — kampante. bring a truly kam- market fortified prawns with tail on baking powder in a mixing
Train kids to have the initia- pante mommy. See- with zinc and iron, 6 slices fish fillets (asohos) bowl. Sift in flour and mix well
tive to help out with different ing the children at making it the food 6 slices squid with a wooden spoon. (The bat-
household chores and to live by the pink of their with the right ingre- 6 pieces okra ter should be somewhat thin
good values whether inside or health eases a moth- dients for kids to 1 small eggplant, sliced crosswise and watery, and run easily off
outside the home. er’s busy mind from love and moms to 6 pieces baguio beans, cut into 2 the spoon. If too thick, thin it
Inspire them to wake up early additional stress appreciate. inch length with drops of cold water. Ideally,
in time for school, dress up caused by fear of encountering Make a conscious choice to 1 small sweet potato, strips the batter should be used shortly
properly, and still go home with poor health and possible sickness. be a kampante mommy starting 1 small carrot, strips after being made, but
enough energy to finish their as- Make sure you serve the right now. Give your children a fine 1 piece onion white, it may wait if neces-
signments. Expose the kids to a food to boost their body and upbringing firmly rooted in sliced sary for no longer
world of activities beyond the mind. Prepare exciting meals good values and take advantage BATTER: than 10 minutes.
four walls of the home. Let them that kids will look forward to of the best deal when it comes 1 cup iced cold water 3. To cook: In deep
gain new friends and acquire and will eat over and over again to the right food for children 1 cup all purpose frying, fill a deep fat
new skills they will need in life. with much gusto and delight. with Argentina Corned Beef, flour frying pan to a depth
Allow them to step out of the Kampante mommies like to available in supermarkets and 1/8 teaspoon baking of three inches with
house and to learn to be responsi- serve something as appealing convenience stores nationwide. powder corn oil. Heat the oil.
1 piece eggyolk Dip one piece of food
Next-gen fridge sets standard for energy savings Dash of Aji-no-moto
Umami Seasoning
at a time into the bat-
ter, twirling it around
REFRIGERATORS can be respon- next-generation series of two- R600a, a CFC-free refrigerant TEMPURA SAUCE: to coat it, and then
sible for as much as 20 percent of door refrigerators that guaran- that has been proven to have 1 cup water drop it into the pan. Fry only 6-8
a household’s annual energy tee top levels in eco-friendly per- minimal impact on the ozone 1/2 teaspoon dashi pieces of food at a time. Turn the
costs. Factor in things like age, formance and energy savings. layer and global warming. 1/4 cup soy sauce pieces with chopsticks after one
inefficient temperatures, and Called the Style Vegerator, The two models of the Style 1/4 cup mirin minute, and fry for about another
ozone-depleting CFC refriger- and available in two CFC-free Vegerator series also use smart 2 tablespoon sugar minute, until they are light gold.
ants, and the trusty, indispens- models (the NR-BY601V and design features to complement 1/4 teaspoon AJI-NO-MOTO® Drain on kitchen paper; arrange a
able fridge soon turns into a NR-BY551V), these refrigerators Panasonic’s intelligent refrigera- Umami Seasoning serving of food on an individual
clunky, space-consuming, energy- incorporate Panasonic’s patent- tor technologies. 2 teaspoons radish, grated plate or in a basket.
guzzling household appliance. ed Intelligent Inverter—an ad- The Panasonic Style Vegera- 1 teaspoon ginger, grated 4. To make Tempura Sauce:
Unless it’s a Panasonic Style vanced power control technolo- tor has been designed to set new PROCEDURE: Combine all the ingredients ex-
Vegerator—a refrigerator that gy that can reduce energy con- standards not just in daily ener- 1. Slice the stomach part of cept radish and ginger. Boil until
saves energy. sumption by up to 40 percent. gy savings but in greener home the deveined prawns to make it blended. Serve with radish and
Panasonic has launched a The Style Vegerator also uses living as well. stand when cooked. ginger.
10
ENJOY FRIDAY, AUGUST 6, 2010

Kapalaran FULLHOUSE STEPH BRAVO

YYY ‘ PPP
Di mo siya kailangan Di ka makapaniwala Akala nila nag-iisip ka
CAPRICORN makasama today na wala ka nang pera pero natutulog ka

YYY ‘‘‘ PPP


Gusto ka niyang May mga pupulot sa Alamin mo agad kung
AQUARIUS batukan, kulit mo kasi mga itatapon mo saan kayo pupunta

YY ‘‘ PP
Kung di mo rin lang Magdalawang isip ka Aakusahan kang
PISCES pakakasalan, break mo naman bago mo bilhin nangongopya lang

Y ‘‘‘ PPPP
Malulungkot ka lang Masyado mababa Umatend ng seminar,
ARIES pag naging kayo na offer, huwag patulan baka may matutunan

YYY ‘‘ PPP
Pareho n’yong ayaw May tamang oras para Di mo na puwedeng
TAURUS pakasalan isa’t isa gumastos...not now! idaan sa mano-mano

YYY ‘‘‘ PPP


Huwag n’yong Palalimin muna bulsa Medyo malulungkot ka,
GEMINI pagbigyan parents niyo mo bago sumabak di mo alam kung bakit

YYYY ‘‘‘‘ PP
Mabibighani ka sa May magbibigay pero Darating ka on time UNGGUTERO BLADIMER USI
CANCER kaliwang mata niya hindi mo kailangan pero sa maling lugar

YYY ‘‘‘‘ PP
Mapapansin mo na iba Bumili ng gitara... Kapag humiwalay ka,
LEO na ang amoy niya yun lang magagalit sila

YYY ‘‘ PP
Masaya ka tuwing Patayin lahat ng ilaw Bawal magsuot ng puti,
VIRGO wala siya sa tabi mo para makatipid palitan yang damit mo

YYY ‘‘‘‘ PPP


Maiiwan mo puso Maningil ka na kasi Lunurin ang sarili sa
LIBRA mo sa bulsa niya ng mabayaran na musika, wag sa alak

YYYY ‘‘‘ PPP


Gusto mo siyang Maglaan ng perang Maglaba ka muna bago
SCORPIO kalimutan pero hindi e pambili ng gamot gumimik mamaya

YY ‘‘ PPPP
Senti time! Makinig Postpone mo lahat ng Wala si boss kaya
SAGITTARIUS ng lumang love songs balak mong bilhin puwede umuwi agad
CROSSWORD PUZZLE BY ROY LUARCA 17. Child 14. Age
18. --- Miserables 16. Rotates
Love: Y Money: ‘ Career: P 19. Lairs 19. Orator
20. Cake 21. Hits
21. Pets 22. Paddle
24. Female garment 23. Avarice

O
27. Organ 25. Lariat
28. Criticizes 26. Every
31. Ointment 28. Prayer ending
33. Country 29. Sediment
34. First woman 30. Auld lang ----
35. Allow 34. Gardner
36. Car
37. Draw
HINDI tumatanda si misis
MISIS: Hon, naniniwala ka bang ang babae habang tumatanda ay gu- DOWN SOLUTION TO
TODAY’S PUZZLE
maganda? 1. Tie
MISTER: Oo naman! 2. Sergeant
MISIS: Palagay mo, gumaganda ako? 3. Confirms
MISTER: Ay, hon, hindi ka tumatanda 4. Shelters
—padala ni Herny Pascual ng Bangkal, Makati 5. Smashes into
ACROSS 10. Arab garment 6. Japanese garment
1. Basic 11. Agusan del ----- 7. Squander
5. Paddled 13. Spendthrift 8. Arrows
9. Consumed 15. Assimilates 12. Lubricate
NCAA ACTION
MGA LARO NGAYON
(FilOil Flying V Arena)
10 a.m.—Mapua vs St. Benilde (Jrs)
12 noon—Perpetual Help vs
EAC (Jrs)
2 p.m.—Mapua vs St. Benilde (Srs)
4 p.m.—Perpetual Help vs
EAC (Srs)

FRIDAY, AUGUST 6, 2010 SPORTS DENNIS U. EROA, Editor

BEERMEN PABORITO

Aces palaban
Ni Musong R. Castillo

H ANDA ang Alaska Aces na sagutin ang isa na


namang hamon sa PBA Fiesta Conference. Ha-
harapin ng Aces ang paboritong San Miguel
Beermen sa simula ngayon ng best-of-seven title series
sa Araneta Coliseum.
“I asked them (players) if MGA LARO NGAYON
they were ready to go another (Araneta Coliseum)
two-and-a-half weeks of this 5 p.m.—Derby Ace vs Talk ‘N Text
(Ikatlong puwesto)
again,” sabi ni Alaska coach Tim 7:30 p.m.—San Miguel vs Alaska
Cone matapos talunin ng Aces
ang Talk ‘N Text Miyerkules sa Hindi pa nananalo ang Aces
Game 7 ng semifinals. kontra Beermen sa anim laro sa
“We went through the gaunt- Fiesta Conference sa tatlong
let against (Barangay) Ginebra seasons.
(in the quarterfinals) and we Haharapin rin ni Cone si
went through the gauntlet coach Siot Tanquincen na hindi
again against Talk ‘N Text (in pa natatalo sa tatlong finals.
the semis).” “It’s a great record and I
“And the guys just told me wish I had it myself,” ani Cone. JOKE LANG
that they are willing to go “But when you get to the finals, PORMANG mga boksingero sina San Miguel Beer coach Siot Tanquincen (kaliwa) at Alaska Aces mentor Tim
through the gauntlet again you have a whole new mental Cone sa press conference kahapon. Reperi si PBA Commissioner Sonny Barrios. AUGUST DELA CRUZ
against San Miguel.” and physical level. We’re ready.”

Eagles, Falcons ‘Malas’


dominate foes BAGO nag-start ang
kasalukuyang PBA Fiesta Con- IN
In short “tsugi” na!
Bago nga ginanap ang Tex-
By Jasmine W. Payo ference, sinasabing ang Talk N’
HUDDLE ters-Milkmen winner-take-all
Text na marahil ang tatanghal- showdown ay kumakalembang
ATENEO made sure there will ing kampeon dahil sa kumpleto na sa ilang peryodiko ang mga
be no upset this time as the o walang vacuum kuno ang line Beth Celis pangalan ng makakapalit ni
Blue Eagles crushed the Univer- up nila. celishuddle@yahoo.com coach ni Chot.
sity of the Philippines Maroons, Sa salita ng mga mahilig sa Baka dahil nga sa balitang
78-53, to gain a share of second basketbol na nakatambay sa makuha ng Milkmen ang karap- papalitan na siya kaya galit na
place in the 73rd UAAP men’s kanto , kumpletong-kumpleto o atang harapin sa finals ang San galit si coach Chot sa isa sa mga
basketball tournament yester- walang pagdaanan ng hangin Miguel eh sumigaw ng “Tagum- player niya.
day at the Araneta Coliseum. ang players ng Texters. pay!” si Wilfred Uytengsu na Ewan ko kung bakit siya
600 The Blue Eagles pulled away Pero kamakalawa ng gabi, galit na galit!.
HAWAK ni Alex Rodriguez ng noong isang araw ay galit na
New York Yankees ang bolang early, erecting a 38-25 halftime baka hinimatay si Talk N’ Text galit at balitang hinamon nang Huwag kang magalit coach
hinataw upang makuha ang lead with a closing 20-6 out- owner Manny V. Pangilinan ng “babag” (suntukan) ang isang sa player mo, sana Lumingon ka
kanyang ika-600 career home burst, before building a 24- makita kung paano kinain ng player ng Talk n’ Text. ’dun sa lugar na inu-upuan ng
run sa Yankee Stadium sa New point bubble in the third quar- buong-buo ng Alaska Milk ang Pero kung may dapat na mga supporters ng Talk n’ Text
York City. Isang two-run home ter, 52-28. kanyang walang kasing lakas na kabahan sa hindi sukat akalaing at baka sakaling natanaw mo
run sa first inning kontra Adamson also controlled the team. pagkatalo ng Texters sa Milk- doon ang “malas” na nanood ng
Toronto Blue Jays pitcher game early in turning back Sa maikling salita “out- men kamakalawa ng gabi ay gabing iyon.
Shaun Marcum ang ginawa ni struggling University of the played” talaga ang Texters ni walang iba kundi si coach Chot Pambihira daw manood
Rodriguez. Si Rodriguez, 35, East, 69-56, to make it a three- coach Chot Reyes. Reyes. ’yung taong ’yun at natiyem-
ang pinakabatang manlalaro sa way tie for second place, in- Marahil hindi maubos maisip Bagaman, sinasabing tsis- pong crucial ang laban ng Tex-
Major League na naabot ang cluding idle De La Salle, at 4-2. ni coach Chot kung paanong ta- mis lang, kumakalat na ang ters kaya hayun natalo tuloy!
600. “Today was a special day,” The Warriors dropped to 1-5, long-talo sila ng sinasabing un- balita na kapag hindi nag-de- Ang sinasabi kong tao ay
sabi ni Rodriguez. Nagwagi ang while the Maroons stayed win- derdog na Milkmen. liver si Chot this conference si….. as in talagang maraming
Yankees, 5-1. AFP less in six outings. Siguro, matapos ang game at ay “good riddance” na siya . nabubuwisit sa kanya!
12 FRIDAY, AUGUST 6, 2010

DEADLY KUNG HEALTHY


KUNG mananatiling ligtas sa injury
si Shaquille ‘O Neal ay malaki ang
kanyang maitutulong sa kampanya
ng Boston Celtics na makuha ang
ika-18 titulo ngayong season.
INQUIRER WIRES

Shaq sa Celtics
B OSTON — Pumirma ng Neal na anim beses
dalawang taon kontrata sa All-Star.
Boston Celtics si Shaquille “I am honored to
be joining the
O’Neal Miyerkules. Celtics,” pahayag ni
Inaasahang sa Conference champions Shaq. “I have played
Boston na magtatapos matapos na operahan against Paul, Ray,
ang NBA career ni sa tuhod si slotman Kevin, Rajon, and Jer-
O’Neal na 15 beses Kendrick Perkins. maine for many years
All-Star. May apat ti- Magiging kasangga and it will be great to
tulo sa liga ang 7- ni O’Neal sina Paul be able to call them
foot-1 slotman na Pierce, Ray Allen, Ra- my teammates. I can-
lumaro kasama si Le- jon Rondo at Kevin not wait to get to
Bron James sa Cleve- Garnett sa Boston na Boston to get started
land Cavs noong bubuksan ang kani- in pursuit of another
nakaraang season. lang kampanya Ok- championship.”
May halagang $3 tubre 26 laban sa Mi- Nakuha ng Celtics
milyon ang kontrata ni ami Heat. ang kanilang ika-17
O’Neal na malaki ang Nakuha rin ng korona noong 2008.
maitutulong sa Eastern Celtics si Jermaine O’ Inquirer wires

Related Interests