Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I
Proba E/F
Varianta 1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urm toarele afirma ii:
1. Izotopul elementului chimic neon, care are în nucleul atomic 22 nucleoni i sarcina
nuclear +10, are simbolul chimic ………………… ( 12 22
10 Ne / 10 Ne).
2. În stare………………cristalele ionice nu conduc curentul electric (solid /lichid ).
3. Un orbital de tip d con ine maximum ……………..electroni (doi/zece).
4. În cursul desc rc rii acumulatorului cu plumb, concentra ia electrolitului …(scade/cre te).
5. Nodurile re elei cristaline ale clorurii de sodiu pot fi ocupate de…..............(molecule / ioni).
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect, nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Elementul chimic situat în grupa a III-a principal (13), perioada 3, are num rul atomic Z :
a. 11 b.12 c. 13 d. 14
2. În molecula de azot, între atomii de azot se realizeaz :
a. o leg tur covalent dubl b. trei leg turi covalente simple
c. o leg tur covalent polar d. o leg tur covalent tripl
3. Un element al pilei Daniell are anodul confec ionat din:
a.zinc b. cupru c. fer d. aluminiu
4. Este corect afirma ia referitoare la hidroxidul de sodiu:
a. în solu ie apoas este o baz slab b. nu reac ioneaz cu clorul
c. este o baz mai tare decât Mg(OH)2 d. este un amfolit acido-bazic
5. Solu ia apoas al c rui pH = 9, are concentra ia ionilor HO¯ egal cu:
a. 10 −9 mol· L −1 b. 10 −5 mol · L −1 c. 5 mol · L −1 d. 9 mol · L −1 10 puncte

III.Izotopii elementelor chimice au aplica ii în multe domenii de activitate.
1. Nota i defini iile pentru no iunile:
a. element chimic;
b. izotopi. 4 puncte
2. Scrie i simbolurile izotopilor carbonului care au urm toarele caracteristici:
a. sarcina nuclear +6 i 12 nucleoni;
b. 6 electroni în înveli ul electronic i 7 neutroni în nucleul atomic;
c. 6 protoni i 8 neutroni în nucleul atomic. 3 puncte
3. Calcula i masa atomic relativ a magneziului, tiind c acest element este
format din trei izotopi, cu compozi ia procentual de atomi: 24 Mg (78% ),
25
Mg (10,1% ) i 26 Mg (11,9%). 3 puncte
4. Determina i masa, exprimat în grame, a unui atom de 24 12 Mg. 3 puncte

IV. Acidul clorhidric este un acid tare.
1. Nota i enun ul legii proporiilor definite de mas . 3 puncte
2. Scrie i ecua iile reac iilor chimice , care au loc între acidul clorhidric i :
a. un metal; b. un oxid bazic;
c. o sare; d. o baz . 8 puncte
3. Calcula i concentra ia procentual masic a unei solu ii care se ob ine prin
dizolvarea a 4 moli HCl în 100 moli de ap . 4 puncte

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 1
Varianta 1

5. O pl cu de cupru se introduce într-o solu ie de acid azotic. Formula substan ei Natura leg turii covalente Natura interac iei chimice din molecul intermoleculare în re eaua cristalin CO 2 HCl HF NH 3 H2S H2 12 puncte Numere atomice: N-7. C-6. O-8. N-14 . 1. Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare V.082 L. Pila electric Leclanché este utilizat în practic pe scar larg . Scrie i ecua iile transform rilor chimice.K. Transcrie i pe foaia de examen tabelul de mai jos i completa i rubricile libere ale acestuia. Na-11. Calcula i con inutul procentual masic al apei în sulfatul de cupru hidratat (CuSO4·5 H2O).022·1023. F-9. 3 puncte 2. 5 puncte VI. sulfat de cupru i hidroxid de sodiu. 4 puncte VII. Indica i natura leg turilor chimice în molecula de NH3 i modela i formarea moleculei utilizând simbolurile chimice ale elementelor i punctele pentru reprezentarea electronilor. P-15. Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 2 Varianta 1 . Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre azot i hidrogen.Scrie i ecua iile reac iilor chimice care au loc între: a. Indica i tipul re elei cristaline a apei solide (ghea a) i descrie i aceast re ea cristalin (trei caracteristici). H-1.Mg-24. 3 puncte 4. NA = 6. Cl-35. oxid de cupru (II) i acid sulfuric. b. ⋅ Constanta molar a gazelor. 3 puncte 4. Mase atomice: H-1. O-16.mol−1. electrolit). 4 puncte 2. Calcula i volumul de amoniac (m surat în condi ii normale de presiune i temperatur ) ob inut din amestecul gazos format din 4 moli H2 i 4 moli N2. catod. Cl-17. 4 puncte 3. S-32. Mg-12. care au loc la electrozii pilei Leclanché. are loc reac ia: Cu + HNO3 Cu (NO3)2 + NO + H2O 1. Num rul lui Avogadro. S-16. 4 puncte 3.atm /mol. R = 0. Cu-64. Descrie i alc tuirea pilei Leclanché (anod. Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice i preciza i agentul oxidant i agentul reduc tor.