Dziennik Ustaw Nr 240 — 15650 — Poz.

2052

2052
U S TA W A

z dnia 23 listopada 2002 r.

o Sàdzie Najwy˝szym.

Rozdzia∏ 1 oraz Krajowej Radzie Sàdownictwa informacj´ o dzia-
∏alnoÊci Sàdu Najwy˝szego oraz o wynikajàcych z niej
Przepisy ogólne istotnych problemach.

§ 2. Informacj´, o której mowa w § 1, Pierwszy Pre-
Art. 1. Sàd Najwy˝szy jest organem w∏adzy sàdow- zes Sàdu Najwy˝szego sk∏ada równie˝ Sejmowi i Sena-
niczej, powo∏anym do: towi. G∏osowania w sprawie informacji nie przeprowa-
dza si´.
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwoÊci przez:
a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodnoÊci z pra- Art. 5. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego przed-
wem oraz jednolitoÊci orzecznictwa sàdów po- stawia w∏aÊciwym organom uwagi o stwierdzonych
wszechnych i wojskowych przez rozpoznawanie nieprawid∏owoÊciach lub lukach w prawie, których
kasacji oraz innych Êrodków odwo∏awczych, usuni´cie jest niezb´dne dla zapewnienia spójnoÊci
systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
b) podejmowanie uchwa∏ rozstrzygajàcych zagad-
nienia prawne, Art. 6. § 1. Projekt dochodów i wydatków Sàdu Naj-
c) rozstrzyganie innych spraw okreÊlonych w usta- wy˝szego, w brzmieniu uchwalonym przez Kolegium
wach; Sàdu Najwy˝szego, minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w∏àcza do projektu bud˝etu paƒstwa.
2) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwier-
dzania wa˝noÊci wyborów do Sejmu i Senatu oraz § 2. W zakresie wykonywania bud˝etu Sàdu Naj-
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wy˝szego Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego
a tak˝e wa˝noÊci referendum ogólnokrajowego przys∏ugujà uprawnienia ministra w∏aÊciwego do
i referendum konstytucyjnego; spraw finansów publicznych.
3) opiniowania projektów ustaw i innych aktów nor- Art. 7. § 1. Sàd Najwy˝szy wydaje zbiór swoich
matywnych, na podstawie których orzekajà i funk- orzeczeƒ.
cjonujà sàdy, a tak˝e innych ustaw w zakresie,
w którym uzna to za celowe; § 2. Nazwa „Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego”
z oznaczeniem odpowiedniej izby podlega ochronie
4) wykonywania innych czynnoÊci okreÊlonych prawnej.
w ustawach.
Art. 8. § 1. W sprawach nieuregulowanych w usta-
Art. 2. Sàd Najwy˝szy ma siedzib´ w Warszawie. wie stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszech-
Art. 3. § 1. Sàd Najwy˝szy dzieli si´ na Izby: nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802).
1) Cywilnà;
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do
2) Karnà;
pracowników Sàdu Najwy˝szego nieb´dàcych s´dzia-
3) Pracy, Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i Spraw Publicz- mi stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
nych; 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071,
4) Wojskowà. Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1,
poz. 18 i Nr 153, poz. 1271), a w sprawach nieuregulo-
§ 2. Wewn´trznà organizacj´ Sàdu Najwy˝szego, wanych tak˝e w tej ustawie — przepisy ustawy — Ko-
szczegó∏owy podzia∏ spraw mi´dzy izby oraz zasady deks pracy.
wewn´trznego post´powania okreÊla regulamin Sàdu
Najwy˝szego, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Rozdzia∏ 2
S´dziów Sàdu Najwy˝szego.
Organy Sàdu Najwy˝szego
§ 3. Regulamin Sàdu Najwy˝szego podlega og∏o-
szeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol- Art. 9. Organami Sàdu Najwy˝szego sà: Pierwszy
skiej „Monitor Polski”. Prezes Sàdu Najwy˝szego, Prezes Sàdu Najwy˝szego,
Zgromadzenie Ogólne S´dziów Sàdu Najwy˝szego,
Art. 4. § 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego co- zgromadzenie s´dziów izby Sàdu Najwy˝szego i Kole-
rocznie sk∏ada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej gium Sàdu Najwy˝szego.

Art. G∏osowanie jest tajne wyznaczenia — Prezes Sàdu Najwy˝szego najstarszy w sprawach. § 1. Prezesa Sàdu Najwy˝szego powo∏uje i odwo∏u. cji. wy˝szego przewodniczy Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝- wia Zgromadzeniu Ogólnemu S´dziów Sàdu Najwy˝. Prezesi Sàdu Naj- .Dziennik Ustaw Nr 240 — 15651 — Poz. Kolegium Sàdu Najwy˝szego tworzà: Rady Sàdownictwa. 11. nuje czynnoÊci okreÊlone ustawà. stanowisko s´dziego Sàdu Najwy˝szego. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego przedsta. 18. zesa Sàdu Najwy˝szego. Organami samorzàdu sà: Zgromadzenie 3) opiniowanie kandydata na Prezesa Sàdu Najwy˝- Ogólne S´dziów Sàdu Najwy˝szego. Samorzàd stanowià wszyscy s´dziowie Sà. 17. a ponad- s∏u˝bà na stanowisku s´dziego. § 2. S´dziów Sàdu Najwy˝szego wymagana jest obecnoÊç du Najwy˝szego zast´puje go wyznaczony przez niego co najmniej 2/3 s´dziów ka˝dej z izb. mach wynikajàcych z bie˝àcego orzecznictwa. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego powo∏uje Najwy˝szego. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego kie. wniosek Prezesa Sàdu Najwy˝szego. szego. Uchwa∏y zapada- Prezes Sàdu Najwy˝szego. szego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa dziów izby Sàdu Najwy˝szego oraz Kolegium Sàdu Sàdu Najwy˝szego. a w wypadku niemo˝noÊci jà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. o których tej Polskiej. Prezes Sàdu Najwy˝szego jest zast´p. Do kompetencji zgromadzenia s´dziów je. izby Sàdu Najwy˝szego nale˝y: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spoÊród s´dziów 1) omawianie corocznego projektu informacji o dzia- Sàdu Najwy˝szego w stanie czynnym. § 2. W post´powaniu przed Trybuna∏em Kon- stytucyjnym Sàd Najwy˝szy mo˝e reprezentowaç Art. go S´dziów Sàdu Najwy˝szego nale˝y: 5) wybór dwóch cz∏onków oraz zast´pcy cz∏onka Ko- 1) uchwalanie regulaminów wyborów kandydatów na legium Sàdu Najwy˝szego. Zgromadzeniu s´dziów izby Sàdu Najwy˝sze- s´dziego Sàdu Najwy˝szego . Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego. ∏alnoÊci izby i istotnych problemach wynikajàcych z orzecznictwa izby oraz przyjmowanie tej informa- Art. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólne. § 3. 6) podejmowanie uchwa∏ w innych wa˝nych spra- ruje pracami i reprezentuje Sàd Najwy˝szy oraz wyko. Pierw- szego Prezesa Sàdu Najwy˝szego oraz cz∏onków 6) rozpatrywanie innych problemów dotyczàcych Krajowej Rady Sàdownictwa. Art. Art. 2) dokonywanie wyboru kandydatów na stanowisko § 2. W czasie nieobecnoÊci Pierwszego Prezesa Sà. 16 § 3 stosuje si´ odpowiednio. 15. przedstawienia informacji o dzia∏alnoÊci Sàdu Najwy˝- szego oraz problemach wynikajàcych z jego orzecznic- Art. zgromadzenie s´. 14. Art. 10. du Najwy˝szego w stanie czynnym. szego projekt informacji. twa Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego zaprasza Pre- cà Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i kieruje pra. Kolegium Sàdu Najwy˝szego lub co i odwo∏uje przewodniczàcych wydzia∏ów w izbach na najmniej dziesi´ciu s´dziów Sàdu Najwy˝szego. 12. § 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego jest po. o której mowa w art. na wniosek Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego. Sàdu Najwy˝szego. Prezesów Sàdu § 2. je˝eli ˝àdanie takie zg∏osi chocia˝by jeden z obec- nych cz∏onków Zgromadzenia. 4 § 1. o których mowa w § 1 pkt 2—4. 4) dokonywanie wyboru dwóch cz∏onków Krajowej Art. 4) opiniowanie kandydatów na stanowiska przewod- niczàcych wydzia∏ów przedstawionych przez Pre- Art. i przedstawianie ich Prezydentowi Rzeczypospoli. § 1. funkcjonowania izby. 19. zydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli cà poszczególnej izby. Do podj´cia uchwa∏y Zgromadzenia Ogólnego § 4. noÊci Sàdu Najwy˝szego oraz o istotnych proble- wy˝szego w stanie czynnym. z tym ˝e g∏osowanie jest tajne w sprawach. 7) rozpatrywanie innych spraw z inicjatywy Pierwsze- go Prezesa Sàdu Najwy˝szego. mowa w § 1 pkt 2—5. § 1. Do wzi´cia udzia∏u w Zgromadzeniu Ogól- Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego lub wyznaczona nym S´dziów Sàdu Najwy˝szego zwo∏ywanym w celu przez niego osoba. W sk∏ad samorzà- du nie wchodzà s´dziowie delegowani do pe∏nienia 2) opiniowanie kandydatów na stanowisko s´dziego czynnoÊci s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym. Przepis art. 2052 Art. 13. wach dotyczàcych Sàdu Najwy˝szego. innych organów w∏adzy publicznej. regulaminem i inny- mi aktami normatywnymi. Zgromadzeniu Ogólnemu S´dziów Sàdu Naj- § 3. 16. § 1. 3) dokonywanie wyboru dwóch kandydatów na sta- nowisko Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego § 3. to. go przewodniczy Prezes Sàdu Najwy˝szego kierujàcy pracà danej izby. Najwy˝szego. 5) rozpatrywanie i przyjmowanie projektu informacji wo∏ywany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego o dzia∏al- na szeÊcioletnià kadencj´ spoÊród s´dziów Sàdu Naj.

stanowisk s´dziego Sàdu Najwy˝szego. nowisk s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym. organizacji i zakresu dzia∏ania sekretariatów sàdo- wych oraz innych jednostek administracyjnych § 2. § 3. W razie równoÊci g∏osów prze. o którym mo. na którym b´dzie prezentowana kandydatura. Wymagania. 2) podejmowanie decyzji dotyczàcych wewn´trznej struktury organizacyjnej Sàdu Najwy˝szego. 5) jest zdolny. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego ustala ter- go Sàdu Najwy˝szego powo∏uje Prezydent Rzeczypo. naukowy profesora albo stopieƒ naukowy doktora ha- wego funkcjonowania Sàdu Najwy˝szego. w tym szym. § 5. 16 § 1 pkt 1. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego. Kolegium Sàdu Najwy˝szego przygoto. S´dziów Sàdu Najwy˝szego o wyborze. Liczb´ Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego w sprawie tych stanowisk ustala Kolegium Sàdu Najwy˝szego. dotyczà osoby. przewidzianych do mowa w art. 3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzy- ska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Pol. kandydatur´ w ciàgu miesiàca od obwieszczenia. wisku s´dziego lub prokuratora albo wykonywania jà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej w Polsce zawodu adwokata. nie Art. do pe∏nie- go jest Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego. 6) ma co najmniej dziesi´cioletni sta˝ pracy na stano- § 3. § 2. wy˝szego. Wyniki g∏osowania Zgromadzenia Ogólnego 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni praw cy. min Zgromadzenia Ogólnego S´dziów Sàdu Najwy˝- spolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sàdownic. 20. 2052 wy˝szego oraz s´dziowie wybrani przez zgromadzenia 4) wyró˝nia si´ wysokim poziomem wiedzy prawni- s´dziów izby Sàdu Najwy˝szego na okres trzech lat. Kandydatur´ zg∏asza si´ Pierwszemu Prezeso- cze w jednostkach administracyjnych. po stwier- dzeniu spe∏nienia warunków przez kandydata. o którym mowa w § 1. Art. Ka˝dy. 24. § 2. nie wi´cej ni˝ wilnych i publicznych. ˝e jest zdolny. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego przekazuje Krajowej Radzie Sàdownictwa. Rozdzia∏ 3 § 4. szego. notariusza. Uchwa∏y Kolegium Sàdu Najwy˝szego zapada. dwóch. liczb´ sta- 1) ustalanie podzia∏u czynnoÊci w Sàdzie Najwy˝. Je˝eli na wolne stanowisko s´dziowskie zostanie zg∏o- szona wi´cej ni˝ jedna kandydatura. twa. Art. § 1. czej. 5) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowni. kandydatów na wolne stanowisko s´dziow- 2) jest nieskazitelnego charakteru. majàc tytu∏ Prezesem Sàdu Najwy˝szego w zapewnieniu prawid∏o. w instytucie naukowo- Êcià Sàdu Najwy˝szego oraz wspó∏dzia∏a z Pierwszym -badawczym lub innej placówce naukowej. zmiana i ustanie stosunku s∏u˝bowego stawia jego kandydatur´ wraz z ocenà kwalifikacji w∏a- s´dziego Sàdu Najwy˝szego Êciwej izbie Sàdu Najwy˝szego. Do pe∏nienia urz´du na stanowisku s´. ze wzgl´du na stan zdrowia. 23. dziego. krewieƒstwa do drugiego stopnia lub powinowactwa . wszystkich kandydatur odbywa si´ na tym samym po- dziego Sàdu Najwy˝szego mo˝e byç powo∏any ten. 53 § 3. z Krajowego Rejestru Karnego dotyczàcà osoby kandy- 7) uchwalanie regulaminów organizacyjnych Kance. ska s´dziego Sàdu Najwy˝szego.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15652 — Poz. kto: § 6. kto spe∏nia warunki do obj´cia stanowi- w Sàdzie Najwy˝szym. § 1. mo˝e zg∏osiç swojà 4) opiniowanie kandydatów na Prezesów Sàdu Naj. bilitowanego nauk prawnych. Do kompetencji Kolegium Sàdu Najwy˝szego Art. Art. § 2. w drodze rozporzàdzenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby pozostajàce ze sobà w stosunku po- sce. oraz zarzàdzeƒ obj´cia. kandydata na wolne stanowisko s´dziego Sàdu Naj- wy˝szego oraz do∏àcza si´ do niej — z wyjàtkiem gdy 6) uchwalanie regulaminu losowania. 21. o których Polskiej „Monitor Polski” o liczbie. kandydatem jest s´dzia lub prokurator — informacj´ wa w art. nia obowiàzków s´dziego. liczb´ Prezesów Sàdu Najwy˝szego. szej. Do pe∏nienia urz´du na stanowisku s´dzie. w Polskiej Akademii Nauk. siedzeniu Zgromadzenia. która pracowa∏a w polskiej szkole wy˝- wuje stanowisko w sprawach zwiàzanych z dzia∏alno. Przewodniczàcym Kolegium Sàdu Najwy˝sze. ze larii Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego oraz wzgl´du na stan zdrowia. radcy prawnego lub 2/3 cz∏onków Kolegium. skie. na nale˝y w szczególnoÊci: wniosek Zgromadzenia Ogólnego S´dziów Sàdu Naj- wy˝szego. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego ob- wieszcza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej 3) opiniowanie projektów regulaminów. data i zaÊwiadczenie stwierdzajàce. wa˝a g∏os przewodniczàcego. § 1. rozpatrzenie Art. o których mowa w § 1 pkt 6. ustala. 25. 3 § 2 i art. do pe∏nienia obowiàzków s´- Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego. 22. przed- Nawiàzanie. o których wi Sàdu Najwy˝szego przez z∏o˝enie karty zg∏oszenia mowa w pkt 3.

szego zawiadamia Krajowà Rad´ Sàdownictwa i Prezy- denta Rzeczypospolitej Polskiej. braç go w postaci pozbawienia praw publicznych lub za- udzia∏u w jednym sk∏adzie orzekajàcym ani te˝ bezpo. § 1. w przypadkach. nie mo˝e przekraczaç po∏owy liczby s´- dziów tej Izby. § 1. § 4. mo˝e zostaç przeniesio. o którym mowa w § 1. § 2. o którym mowa w § 2. S´dzia. si´ w stan spoczynku na jego wniosek albo na wniosek Kolegium Sàdu Najwy˝szego. Êrednio podlegaç sobie s∏u˝bowo. 31. staç na sach o adwokaturze i o radcach prawnych w stosunku stra˝y prawa. a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci”. mo˝e nastàpiç na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy w roku. 27. o których mowa w § 1 pkt 2. S´dzia mo˝e byç wyznaczony przez Pierwsze. S´dzia obejmuje stanowisko w izbie Sàdu Najwy˝szego. która zosta∏a wskazana przez Zgro. spoczynku. § 1. lub utraty si∏ zosta∏ uznany przez lekarza orzecznika Za- skowej. oraz Kolegium Sàdu Najwy˝szego. S´dzia Sàdu Najwy˝szego mo˝e byç przenie- dziów tej izby. 3 i 4. W razie nieusprawiedliwionego nieobj´cia sta. podejmuje . Odmowa z∏o˝enia Êlubowania jest równoznacz- na ze zrzeczeniem si´ stanowiska s´dziego Sàdu Naj. obowiàzki s´dziego wype∏niaç su. sk∏adajàcy Êlubowanie § 2. Dat´ wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego nowiska w ciàgu czternastu dni od dnia otrzymania ak. S´dzia Sàdu Najwy˝szego mo˝e byç przenie- siony w stan spoczynku. wy˝szego wygasa w razie: w sytuacji gdy z wnioskiem o badanie wystàpi∏o Kole- 1) Êmierci. czyny nie podda∏ si´ badaniu. je˝eli bez uzasadnionej przy- Art. Stosunek s∏u˝bowy s´dziego Sàdu Naj. miennie. który zrzek∏ si´ spolitej Polskiej wed∏ug nast´pujàcej roty: urz´du lub statusu s´dziego w stanie spoczynku. 1) po ukoƒczeniu 65 roku ˝ycia. siony w stan spoczynku. wy˝szego nawiàzuje si´ po dor´czeniu mu aktu powo- ∏ania. okreÊla tu powo∏ania. Przy powo∏aniu s´dzia Sàdu Najwy˝- szego sk∏ada Êlubowanie wobec Prezydenta Rzeczypo. S´dziego Sàdu Najwy˝szego przenosi madzenie Ogólne S´dziów Sàdu Najwy˝szego. § 3. 22 § 1 pkt 6 i § 2. sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie z przepisami prawa. 4) prawomocnego orzeczenia sàdu dyscyplinarnego Art. bez jego zgody. § 3. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego. do innych s´dziów. którzy na stanowiskach.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15653 — Poz. S´dzia Sàdu Najwy˝szego przechodzi na swój mo˝e dodaç na koƒcu zwrot: „Tak mi dopomó˝ wniosek w stan spoczynku: Bóg”. wojskowej. bezstronnie wed∏ug mego su. z∏o˝enia oÊwiadczenia o zrzeczeniu si´ urz´du lub sta- nowiska w terminie okreÊlonym w § 2. 2052 pierwszego stopnia oraz ma∏˝onkowie nie mogà byç 3) prawomocnego orzeczenia przez sàd Êrodka karne- s´dziami Sàdu Najwy˝szego w tej samej izbie. S´dzia Sàdu Najwy˝szego przechodzi mienia. o których mowa k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych za trwale niezdolnego w art. S´dzia powinien zg∏osiç si´ w celu obj´cia sta. 30. Wyznaczenie s´dziego do orzekania w innej izbie. w stan spoczynku z dniem ukoƒczenia 70 roku ˝ycia. ny przez Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego na stanowisko w innej izbie za zgodà zgromadzenia s´. 5) utraty obywatelstwa polskiego. o z∏o˝eniu s´dziego z urz´du. 28. Data ta nie mo˝e byç póêniejsza ni˝ trzy miesiàce od dnia pisemnego § 3. § 2. § 2. § 2. tusu s´dziego w stanie spoczynku. za jego zgodà. gium Sàdu Najwy˝szego. 2) po ukoƒczeniu 60 roku ˝ycia. na wniosek Kolegium Sàdu Najwy˝szego. Stosunek s∏u˝bowy s´dziego Sàdu Naj. O zrzeczeniu si´ ci moc. je˝eli okres czynnej s∏u˝by nie prze- izbie. okolicznoÊç t´ stwierdza Pierwszy Prezes Sàdu urz´du przez s´dziego Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝- Najwy˝szego. § 1. Art. 29. Art. Liczba s´dziów Sàdu Najwy˝szego w Izbie Woj. 2) zrzeczenia si´ urz´du lub statusu s´dziego w stanie § 5. 26. § 1. § 1. stanowisku s´dziego Sàdu Najwy˝szego nie mniej ni˝ 9 lat. dochowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝. S´dzia Sàdu Najwy˝szego. Art. je˝eli z powodu choroby § 2. W sprawach przeniesienia s´dziego w stan spoczynku. nie pe∏nili zawodowej s∏u˝by do pe∏nienia obowiàzków s´dziego. je˝eli z powodu choroby lub p∏atnego § 4. urlopu nie pe∏ni s∏u˝by przez okres roku. powo∏anie tra. Art. Do okresu te- go Prezesa Sàdu Najwy˝szego do wzi´cia udzia∏u go wlicza si´ okresy poprzedniej przerwy w pe∏nieniu w rozpoznaniu okreÊlonej sprawy w innej izbie oraz za s∏u˝by z powodu choroby lub p∏atnego urlopu dla po- zgodà s´dziego do orzekania na czas okreÊlony w innej ratowania zdrowia. je˝eli przepracowa∏ na wy˝szego. bowej. ma prawo uzyskaç wpis na list´ adwokatów lub radców „Âlubuj´ uroczyÊcie jako s´dzia Sàdu Najwy˝szego prawnych bez ograniczeƒ przewidzianych w przepi- s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. kazu zajmowania stanowiska s´dziego. Z wnioskiem o zbadanie zdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków mo˝e wystàpiç zainteresowany s´dzia § 3. kroczy∏ 30 dni.

S´dzia jest obowiàzany zachowaç w ta- jemnicy okolicznoÊci sprawy. na czas okre- Êlony. 4) posiadaç w spó∏ce prawa handlowego wi´cej ni˝ § 7. Czas pracy s´dziego okreÊlony jest wymia- rem jego zadaƒ. biaç zaufanie do jego bezstronnoÊci lub przynieÊç ujm´ tychczasowe wynagrodzenie jest wy˝sze od przys∏ugu. na wniosek s´. § 2. o którym mowa 10% akcji lub udzia∏y przedstawiajàce wi´cej ni˝ w § 4. § 7. § 1. Art. sprawowaniem w∏adzy sàdowniczej i unikaç wszyst- czenia skar˝àcemu uchwa∏y. Przeniesienie w stan spoczynku nast´puje prawà sàdowà powzià∏ wiadomoÊç ze wzgl´du na swo- w dniu wskazanym przez Pierwszego Prezesa Sàdu je stanowisko s´dziowskie. § 2. S´dzia nie podlega post´powaniu sprawdzajà- § 3. 2) byç cz∏onkiem zarzàdu. natomiast s´dziemu sàdu rejonowego takie jak 3) byç cz∏onkiem zarzàdu fundacji prowadzàcej dzia- s´dziemu sàdu okr´gowego. § 3. 35. stosuje si´ do s´dziów delegowanych do pe∏nienia 1) byç cz∏onkiem zarzàdu. a s´dziemu sàdu okr´gowego ∏oby w pe∏nieniu obowiàzków s´dziego. które przeszkadza- mu Sàdu Najwy˝szego. Obowiàzki i prawa s´dziego Sàdu Najwy˝szego § 6. § 2. mog∏o os∏a- takie jak s´dziemu sàdu apelacyjnego. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem Krajo. § 1. S´dzia nie mo˝e: § 6. mo˝e delegowaç s´. Na wniosek Pierwszego Prezesa Sàdu po ustaniu stosunku s∏u˝bowego. Art. § 4. jàcego w Sàdzie Najwy˝szym. pracy. odpowiednio zastosowanie przepisy okreÊlajàce pra- wa i obowiàzki s´dziego Sàdu Najwy˝szego. który nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwoÊci. Art. S´dzia Sàdu Najwy˝szego nie mo˝e po- czas nieokreÊlony s´dziego sàdu powszechnego. § 2. s´dzia sk∏ada zeznania jako Êwiadek przed sàdem. § 1. czynnoÊci. ˝ony przez Kolegium Sàdu Najwy˝szego — tak˝e temu Kolegium. § 3. a w sprawach. zaj´cia ani sposobu zarobkowania. w których wniosek zosta∏ z∏o. s´dziemu sàdu apelacyjnego przys∏uguje wynagrodze. w odniesieniu do s´dziego sàdu wojskowego 10% kapita∏u zak∏adowego. za zgodà s´dziego. Odwo∏anie przys∏uguje kiego. w terminie miesiàca od dor´. 36. Uprawnienie do delegowania. W okresie delegowania do pe∏nienia czynnoÊci cemu przewidzianemu w przepisach o ochronie infor- s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym do s´dziego majà macji niejawnych. co mog∏oby przynieÊç ujm´ godnoÊci urz´du lub s´dziemu. 34. w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Przepisy § 5 i 6 sto. 33. 2052 uchwa∏´ Krajowa Rada Sàdownictwa. z tym ˝e rewizyjnej spó∏ki prawa handlowego. nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata. o których mowa w § 5. Zasady wynagradzania. z wyjàtkiem zatrudnienia na stanowisku dydak- go Sàdu Najwy˝szego oraz innych czynnoÊci w Sàdzie tycznym. Obowiàzek zachowania tajemnicy ustaje. z wy∏àczeniem wynagrodzenia s´dziego Sàdu Najwy˝- szego. 5) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny ra- suje si´ odpowiednio. 37. S´dzia powinien strzec wartoÊci zwiàzanych ze wej Rady Sàdownictwa. os∏abiç zaufanie do jego bezstronnoÊci. o którym mowa W tych przypadkach od obowiàzku zachowania tajem- w § 1. Uprawnienie do delegowania. o których mowa w § 4. w odniesieniu do s´dziego wojskowego sàdu nicy mo˝e zwolniç s´dziego Pierwszy Prezes Sàdu Naj- okr´gowego przys∏ugujà Ministrowi SprawiedliwoÊci wy˝szego. o których mowa w § 5. rady nadzorczej lub komisji funkcji lub czynnoÊci. przys∏uguje odwo. rady nadzorczej lub komisji nie w stawce bezpoÊrednio wy˝szej od posiadanej. Na wniosek Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝- szego Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç na Art. bo takiemu wa˝nemu interesowi prywatnemu. S´dzia jest obowiàzany post´powaç ∏anie do Sàdu Najwy˝szego. Od uchwa∏y Krajowej Rady Sàdownictwa w sprawach. chyba ˝e do. zgodnie ze Êlubowaniem s´dziowskim. Po trzech miesiàcach delegowania do pe∏nienia wiskach. godnoÊci urz´du s´dziego. gdy dziego sàdu apelacyjnego lub s´dziego sàdu okr´go. a tak˝e za- . naukowo-dydaktycznym lub naukowym w ∏àcz- Najwy˝szym. o których poza jawnà roz- Art. ba ˝e ujawnienie tajemnicy zagra˝a dobru paƒstwa al- dziowskich w Sàdzie Najwy˝szym. rewizyjnej spó∏dzielni. o których mowa w § 1. do pe∏nienia funkcji asystenta s´dzie. nym wymiarze nieprzekraczajàcym pe∏nego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stano- § 5. Rozdzia∏ 4 dziego albo Kolegium Sàdu Najwy˝szego. Najwy˝szego Minister SprawiedliwoÊci. § 1. S´dziemu nie wolno tak˝e podejmowaç innego nagrodzenie w stawce podstawowej takie jak s´dzie. chy- wego. za zostawaç w innym stosunku s∏u˝bowym lub stosunku zgodà s´dziego. przys∏uguje Ministrowi SprawiedliwoÊci w porozumie- niu z Ministrem Obrony Narodowej.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15654 — Poz. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa tak˝e Art. chunek lub wspólnie z innymi osobami. na pozosta∏y okres delegacji s´dziemu sàdu apelacyjnego przys∏uguje wy. 32. § 4. Najwy˝szego. ∏alnoÊç gospodarczà. do pe∏nienia czynnoÊci s´.

2052 rzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç przedstawicie. sy poprzedniej przerwy w pe∏nieniu s∏u˝by wskutek . — Prawo o ustroju sàdów powszechnych. spraw´. § 2. S´dziemu Sàdu Najwy˝szego przys∏u- zasadnicze s´dziego sàdu apelacyjnego zwi´kszone guje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze 12 dni ro- o po∏ow´. w której wyst´puje w charakterze strony lub okresy. — 250% wynagrodzenia miesi´cznego. otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce § 4. Do okresu pracy. Przy obliczaniu rocznego okresu pracy od uzyskania przez s´dziego wynagrodzenia niepe∏nienia s∏u˝by z powodu choroby wlicza si´ okre- w stawce podstawowej. Art. po zasi´- decyzj´ o sprzeciwie. 40. wokata. § 1. od którego zale˝à uprawnienia pracownicze. S´dzia Sàdu Najwy˝szego. os∏abia∏o zaufanie jàcego wynagrodzenie zasadnicze s´dziego Sàdu Naj- do jego bezstronnoÊci lub przynosi∏o ujm´ godnoÊci wy˝szego oraz stawki dodatku funkcyjnego. sy zatrudnienia. § 2. S´dzia niezw∏ocznie zawiadamia Pierwsze. 44. § 1. boczych. 20% tego wynagrodzenia. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo˝e byç podstawowej. obejmujàc stanowi- sko. na wniosek 1% wynagrodzenia zasadniczego. s´dzia zawiadamia Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego. Najwy˝szego okres stosunku s∏u˝bowego lub stosun- ku pracy. Art. Do okresu pracy uprawniajàcego do gratyfika- cji jubileuszowej wlicza si´ wszystkie poprzednie okre- Art. oraz inne sàdowej. 38. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo˝e prze- kraczaç szeÊciu miesi´cy. 42. 41. o której mowa w § 4. Przepisy § 1—5 stosuje si´ odpowiednio do s´. S´dziemu Sàdu Najwy˝szego przys∏uguje § 5. od którego zale˝y wysokoÊç dodatku. radcy prawnego lub notariusza. stano- dzia∏alnoÊci. W sprawach tych s´dzia nie mo˝e zwracaç si´ 5) po czterdziestu latach pracy do instytucji i osób postronnych ani podawaç sprawy — 350% wynagrodzenia miesi´cznego. Najwy˝szego lub z nim zwiàzane rozstrzygajà sàdy pra- cy. Wynagrodzenie s´dziego Sàdu Najwy˝szego § 2. do wiadomoÊci publicznej. ˝e podejmowanie lub gni´ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa. je˝eli uzna. który wydaje § 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Art. zaj´cia lub sposobu zarobkowania. wiàcy procent kwoty bazowej ustalonej na dany rok na podstawie przepisów o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ § 4. one wliczeniu do okresu pracy. 45. Je˝eli Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego wy. dodatek za d∏ugoletnià prac´ wynoszàcy za ka˝dy rok da∏ decyzj´. o któ. S´dzia Sàdu Najwy˝szego mo˝e orzekaç 2) po dwudziestu pi´ciu latach pracy wy∏àcznie w Sàdzie Najwy˝szym. a tak˝e o podj´ciu innego w paƒstwowej sferze bud˝etowej. — 100% wynagrodzenia miesi´cznego. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. sowej. O zamiarze podj´cia. rozstrzyga Kolegium Sàdu Najwy˝szego. Analizy danych zawartych w oÊwiadcze- niu o stanie majàtkowym dokonuje Pierwszy Prezes 1) po dwudziestu latach pracy Sàdu Najwy˝szego. Art. Wynagrodzenie zasadnicze podwy˝sza udzielony. Stawka awansowa stanowi 115% stawki pod- stawowej. § 2.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15655 — Poz. wysokoÊç mno˝nika ustala- w pe∏nieniu obowiàzków s´dziego. urz´du s´dziego. rym mowa w art. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym. nia w sprawach zwiàzanych z pe∏nionym urz´dem s´- dzia mo˝e wnosiç tylko do Prezesa Sàdu Najwy˝szego 4) po trzydziestu pi´ciu latach pracy lub Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego. — 150% wynagrodzenia miesi´cznego. § 4. w tym okres wykonywania zawodu ad- go Prezesa Sàdu Najwy˝szego o toczàcej si´ sprawie wokata. je˝eli s´dzia nie pe∏ni s∏u˝by przez okres ro- si´ do wysokoÊci stawki awansowej po siedmiu latach ku z powodu choroby. wlicza si´ równie˝ przypada- § 6. wystàpienia i za˝ale- — 200% wynagrodzenia miesi´cznego. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà s´dziemu Sàdu lem bàdê pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej Najwy˝szego przys∏uguje dodatek funkcyjny. Spory ze stosunku s∏u˝bowego s´dziego Sàdu — 400% wynagrodzenia miesi´cznego. p∏atny urlop dla poratowania zdrowia. S´dziemu Sàdu Najwy˝szego przys∏u- du Najwy˝szego sk∏adajà Pierwszemu Prezesowi Sàdu guje gratyfikacja jubileuszowa w wysokoÊci: Najwy˝szego. S´dziemu mo˝e byç na jego wniosek udzielony ustala si´ w stawce podstawowej albo w stawce awan. 39. 3) po trzydziestu latach pracy Art. 6) po czterdziestu pi´ciu latach pracy § 3. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego Sàdu Najwy˝szego jest nie ni˝sze ni˝ wynagrodzenie Art. jak równie˝ okres wykonywania zawodu ad- Art. okreÊli. § 1. s´dziowie Sà. Wszelkie ˝àdania. § 1. je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà uczestnika post´powania. § 3. kontynuowanie tych czynnoÊci b´dzie przeszkadza∏o w drodze rozporzàdzenia. radcy prawnego lub notariusza. nie wi´cej jednak ni˝ s´dziego. § 3. jàcy przed powo∏aniem na stanowisko s´dziego Sàdu dziów w stanie spoczynku. 43.

1) w pierwszej instancji — Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie cemu w stan spoczynku przys∏uguje jednorazowa od. 53. ni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego. uprawniajàcych do uzyskania Êwiad. § 5.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15656 — Poz. Sàdami dyscyplinarnymi w sprawach cy w innej miejscowoÊci. Szczegó∏owy zakres i sposób wykonywania da Sàdownictwa. je˝eli prze. s´dziego posiadajàcych wy˝sze wykszta∏cenie prawni- dowych organach sàdowych. wego lub okaza∏ si´ niegodnym urz´du s´dziego. nie d∏u˝ej jed. W razie niemo˝noÊci wykonywania pracy z in. S´dziemu Sàdu Najwy˝szego w stanie spo- wych dzia∏ajàcych na podstawie umów mi´dzynarodo. pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. Za innà usprawiedliwionà nieobecnoÊç w pra. Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝- szego mo˝e wyraziç zgod´ na zamieszkanie przez s´. 2052 choroby i p∏atnego urlopu dla poratowania zdrowia. wniosek o powo∏anie do pe∏nienia urz´du na stanowi- sku s´dziego Sàdu Najwy˝szego. S´dzia odpowiada dyscyplinarnie tak˝e za swo- dziego w innej miejscowoÊci. S´dzia Sàdu Najwy˝szego odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia s∏u˝bowe i uchybienia Art. 51. je. 50. pozbawiony wolnoÊci ani pociàgni´ty do odpowie- nak ni˝ przez okres roku. § 8. chyba ˝e pe∏ni∏ funkcje s´dziowskie lub Art. do odpowiedzialnoÊci przys∏uguje organowi lub oso- mu przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci bie. Za wykroczenia s´dzia mo˝e odpowiadaç tylko ∏àki z rodzinà na zasadach okreÊlonych w przepisach dyscyplinarnie. mu s´dziemu przys∏uguje za˝alenie na uchwa∏´ zezwa- brany do pe∏nienia funkcji w organach paƒstwowych. który § 7. § 2. cyplinarnemu za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego dru- giej instancji. czynku przys∏uguje uposa˝enie w wysokoÊci 75% wy- wych ratyfikowanych przez Rzeczpospolità Polskà jest nagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys∏ug´ lat. Uposa˝enie to jest waloryzowane w terminach i w wy- § 2. § 3. W przypadku przewidzianym w § 2 Krajowa Ra. prawa w wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego wynagrodze- ˝eli okres czynnej s∏u˝by nie przekroczy∏ 30 dni. dzialnoÊci karnej bez zezwolenia sàdu dyscyplinarne- go. czasu wydania uchwa∏y zezwalajàcej na pociàgni´cie ni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego. § 2. je˝eli uchybi∏ obowiàzkowi piastowanego urz´du paƒstwo- § 2. S´dzia Sàdu Najwy˝szego nie mo˝e byç roby s´dzia otrzymuje wynagrodzenie. § 1. s´dziego do odpowiedzialnoÊci wolno podejmowaç s∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci Êwiadczeƒ pie. S´dzia mianowany. dyscyplinarnych s´dziów Sàdu Najwy˝szego sà: Art. która wnios∏a o zezwolenie. nia. obowiàzany zrzec si´ niezw∏ocznie swojego urz´du. st´pstwa. Nie dotyczy to uj´cia na goràcym uczynku prze- § 6. cze. s´dziemu przy. czynnoÊci przez asystentów s´dziego okreÊla regula- przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej min Sàdu Najwy˝szego. przez okres przewidziany w tych przepisach. oraz rzecznikowi dys- zasi∏ku z ubezpieczenia spo∏ecznego. Rozdzia∏ 5 § 4. mo˝e nakazaç natychmiastowe zwolnienie zatrzyma- cy s´dziemu przys∏uguje wynagrodzenie. W razie odmowy przedstawienia wniosku. Êci przys∏uguje bezp∏atne zakwaterowanie w Warsza- wie oraz zwrot kosztów przejazdu i dodatek z tytu∏u roz. Art. nego. § 3. S´dzia Sàdu Najwy˝szego powinien godnoÊci urz´du. wo. ∏y odmawiajàcej zezwolenia na pociàgni´cie s´dziego si∏ki niezale˝nie od prawa do wynagrodzenia. 48. trzech s´dziów Sàdu Najwy˝szego. który zrzek∏ si´ urz´du z przyczyn okre. § 1. je post´powanie przed obj´ciem stanowiska. § 1. Art. ma prawo powrotu do pe∏nienia urz´du czego s´dziów Sàdu Najwy˝szego czynnych zawodo- na stanowisku s´dziego Sàdu Najwy˝szego. do zapewnienia prawid∏owego toku post´powania. 47. § 2. Sàd Najwy˝szy zatrudnia asystentów prokuratorskie w mi´dzynarodowych lub ponadnaro. OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna o którym mowa w § 3. 49. mieszkaç w Warszawie. Art. je˝eli zatrzymanie s´dziego jest niezb´dne nych przyczyn. lajàcà na pociàgni´cie go do odpowiedzialnoÊci. 46. w których pracownikom pod. § 1. § 3. zainteresowanemu s∏u˝y odwo- ∏anie do Sàdu Najwy˝szego. W przypadkach. O zatrzymaniu s´dziego niezw∏ocznie powiada- mia si´ Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego. sokoÊci stosownie do zmian wynagrodzenia zasadni- Êlonych w § 1. § 1. z inicjatywy zainteresowanego. w s∏u˝bie dyplomatycznej. W okresie nieobecnoÊci w pracy z powodu cho. w sprawie wysokoÊci i warunków wyp∏acania Êwiad- czeƒ urz´dnikom paƒstwowym przeniesionym do pra. W terminie siedmiu dni od dor´czenia uchwa- legajàcym ubezpieczeniu spo∏ecznemu przys∏ugujà za. 52. S´dziemu Sàdu Najwy˝szego przechodzà. tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki. W tym samym terminie zainteresowane- Art. rwa w pe∏nieniu obowiàzków s´dziego nie przekracza dziewi´ciu lat. powo∏any lub wy. . konsularnej lub organach organizacji mi´dzynarodowych oraz ponadnarodo. S´dziemu mieszkajàcemu w innej miejscowo. s´dzie. Do czeƒ okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach pie. S´dzia. Art. § 1.

2052 2) w drugiej instancji — Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie § 3. o której mowa w § 1 pkt 2. a tak˝e z∏o˝eniu wyjaÊnieƒ przez s´dziego. mogà wy- jest mo˝liwe. pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich w Sàdzie Najwy˝- pociàga za sobà skutki wymienione w § 2 przez okres szym. o której mowa w § 1 pkt 3. Rozdzia∏ 6 4) z∏o˝enie s´dziego z urz´du. Je˝eli sk∏ad Sàdu Najwy˝szego uzna. dzie siedmiu s´dziów lub innym odpowiednim sk∏a- nym wyjaÊnieniu okolicznoÊci niezb´dnych do ustale. Wymierzenie kary. Art. § 5. go nie znajduje podstaw do wszcz´cia post´powania gium Sàdu Najwy˝szego w drodze losowania. 3) usuni´cie z zajmowanej funkcji. o której mowa w § 1 pkt 4. lub wykroczenia mniejszej wagi sàd dyscyplinarny mo- ˝e odstàpiç od wymierzenia kary. cym sk∏adu orzekajàcego. Art. stàpiç równie˝ Rzecznik Praw Obywatelskich. z listy dyscyplinarnego na ˝àdanie uprawnionego organu. wskaza- nia sàdu dyscyplinarnego co do dalszego post´powa- Art. Art. § 1. Za˝alenie powinno byç rozpoznane w terminie szego i jego zast´pc´ wybiera Kolegium Sàdu Najwy˝. Z wnioskiem. mowa w § 1. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego rozstrzygni´cia sk∏adowi siedmiu s´dziów tego Sàdu. mo˝e odroczyç rozpo- znanie sprawy i przedstawiç zagadnienie prawne do § 5. Kolegium Sà. kasacja. Po up∏ywie terminu. § 1. 59. 58. po wst´p. Rzecznik Dyscyplinar. ˝e ny Sàdu Najwy˝szego wszczyna post´powanie dyscy. przedstawieniu zarzutów obwiniony. go Sàdu Najwy˝szego i jego zast´pcy. Po przeprowadzeniu post´powania. orzekania w sàdzie dyscyplinarnym oraz pe∏nienia funkcji. nia znamion przewinienia. o którym mowa w § 2. przez okres trzech lat. chyba ˝e ustawa stanowi inaczej. Je˝eli Sàd Najwy˝szy. czternastu dni od dnia jego wniesienia do sàdu. go ujawnià si´ rozbie˝noÊci w wyk∏adni prawa. Art. Sk∏ad sàdu dyscyplinarnego wyznacza Kole. siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego. Post´powanie przed Sàdem Najwy˝szym § 2. Je˝eli Rzecznik Dyscyplinarny Sàdu Najwy˝sze- § 3. j´cie uchwa∏y sta∏o si´ zb´dne — umarza post´powa- ski o przeprowadzenie dowodów. w terminie czter. Rzecznik Dyscyplinarny Sàdu Najwy˝. powinien zawieraç dok∏adne okreÊlenie zarzucanego sów Sàdu Najwy˝szego oraz Rzecznika Dyscyplinarne. Je˝eli w orzecznictwie sàdów po- wszechnych. czynu oraz uzasadnienie. o którym Rzecznik Ubezpieczonych. sk∏ada wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej nieni sà wszyscy s´dziowie Sàdu Najwy˝szego. sàdów wojskowych lub Sàdu Najwy˝sze- Art. mo˝e z∏o˝yç wyjaÊnienia oraz zg∏osiç wnio. a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych do- wodów. w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci. Wniosek jàtkiem Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego. pliwoÊci co do wyk∏adni prawa. przedstawione zagadnienie wymaga wyjaÊnienia. rozpoznajàc kasacj´ pociàga za sobà utrat´ mo˝liwoÊci ponownego powo. S´dzia delegowany nie mo˝e byç przewodniczà- pi´ciu lat. Sàd Najwy˝szy orzeka w sk∏adzie trzech s´- pociàga za sobà. 54. zasiada przynajmniej jeden s´dzia stale orzekajàcy W terminie siedmiu dni od dnia dor´czenia tego posta- w sprawach karnych. z wy. 57. 55. w przeciwnym razie odmawia jej podj´cia. W sk∏adzie orzekajàcym Sàdu Najwy˝szego mo˝e braç udzia∏ tylko jeden s´dzia delegowany do § 3. niemo˝noÊç dziów. Prokura- tor Generalny oraz. sek o ich rozstrzygni´cie Sàdowi Najwy˝szemu w sk∏a- du Najwy˝szego lub z w∏asnej inicjatywy. Rzecznik Dyscyplinarny Sàdu Najwy˝szego § 2. Pierw- szego podejmuje czynnoÊci dyscyplinarne na ˝àdanie szy Prezes Sàdu Najwy˝szego mo˝e przedstawiç wnio- Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego. który z∏o˝y∏ wniosek o wszcz´cie najstarszy s∏u˝bà na stanowisku s´dziego Sàdu Naj. Art.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15657 — Poz. s∏u˝y za˝alenie do sà- wy˝szego. § 6. W przypadku uchylenia tego postanowienia. z tym ˝e w sk∏adzie sàdu wydaje postanowienie o odmowie jego wszcz´cia. lub inny Êrodek odwo∏awczy. § 4. post´powania dyscyplinarnego. plinarne i przedstawia s´dziemu na piÊmie zarzuty. Po a rozbie˝noÊci — rozstrzygni´cia. Wymierzenie kary. 56. § 2. chyba ˝e z∏o˝enie tych wyjaÊnieƒ nie § 2. Do orzekania w sàdzie dyscyplinarnym upraw. nie. s´dziów Sàdu Najwy˝szego. § 4. poweêmie powa˝ne wàt- ∏ania ukaranego na urzàd s´dziego. Preze. je˝eli zachodzà podstawy do wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego. o którym mowa w § 1. podejmuje uchwa∏´. Rzecznika Dyscyplinarnego Sàdu Najwy˝. . 61. udzia∏u w Kolegium Sàdu Najwy˝szego. 1) upomnienie. do sàdu dyscyplinarnego pierwszej instancji. Art. § 1. du dyscyplinarnego pierwszej instancji. a je˝eli pod- nastu dni. § 1. dzie. Karami dyscyplinarnymi sà: nia sà wià˝àce dla Rzecznika Dyscyplinarnego Sàdu Najwy˝szego. 60. Od orzeczeƒ dyscyplinarnych nie przys∏uguje 2) nagana. szego na okres 4 lat. Wymierzenie kary. Sk∏adowi przewodniczy s´dzia nowienia organowi.

nad zgodnoÊcià z prawem i jednolitoÊcià orzecznictwa wia powsta∏e zagadnienie prawne do rozstrzygni´cia sàdów powszechnych i wojskowych oraz ocenà spój- pe∏nemu sk∏adowi izby. Odstàpienie od zasady prawnej uchwalonej § 2. Biuro Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝sze- cy zasady prawnej. na rozstrzygni´cie sprawy. § 1. zawiadamia si´ ponadto obroƒców oraz pe∏. Ârodki na wynagrodzenia zasadnicze obu izb. Je˝eli sk∏ad jednej izby Sàdu Najwy˝szego za. ustala si´ przeci´tnie w wysokoÊci 33% wynagrodzenia zasadniczego s´dziego Sàdu Najwy˝szego w stawce Art. wàtpliwoÊci to uzasadniajà. z tym ˝e Êrodki te podwy˝sza si´ o war- uzasadnienia. W Sàdzie Najwy˝szym dzia∏a Kancelaria nomocników w osobach adwokatów i radców praw. Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego oraz Biuro Stu- nych. wej. Je˝eli sk∏ad siedmiu s´dziów uzna. szego. która ze wzgl´du na osob´ lub przedmiot przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierow- nie podlega∏a orzecznictwu sàdów w chwili orzekania. Kancelaria Pierwszego Prezesa Sàdu przed posiedzeniem wniosków co do kierunku roz. Art. Sàdu Najwy˝szego wymagajà pisemnego uzasadnie- nia. szego. Art. 70. § 1. mo˝e zagadnienie prawne lub wniosek o podj´cie uchwa∏y przedstawiç sk∏adowi Art. Art. Prezes Sàdu Najwy˝szego mo˝e ich zobowiàzaç do przedstawienia na piÊmie Art. Najwy˝szego. oraz przez Sàd Najwy˝szy funkcji zwiàzanych z pieczà szego zamierza odstàpiç od zasady prawnej. § 2. natomiast izba — sk∏adowi dwóch lub wi´cej izb przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepi- albo pe∏nemu sk∏adowi Sàdu Najwy˝szego. przez po∏àczone izby albo przez pe∏ny sk∏ad kieruje Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝- Sàdu Najwy˝szego wymaga ponownego rozstrzygni´. CzynnoÊci w sprawach z zakresu prawa pra- cy dokonuje Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego lub § 3. . upowa˝niona przez niego osoba. mierza odstàpiç od zasady prawnej uchwalonej przez innà izb´. § 2. Art. Sàd Najwy˝szy na wniosek Prokuratora Ge. diów i Analiz Sàdu Najwy˝szego. Postanowienie o przedstawieniu zagadnienia w szczególnoÊci w zakresie spraw finansowych. W posiedzeniach pozosta∏ych sk∏adów Sàdu Najwy˝. 62. Przed wytkni´ciem § 3. wniosek o podj´cie uchwa∏y oraz uchwa∏a wych i administracyjno-gospodarczych. go wykonuje w szczególnoÊci zadania zwiàzane z pe∏- nieniem przez Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego Art. Najwy˝szego wykonuje zadania zwiàzane z pe∏nieniem strzygni´cia przedstawionego zagadnienia. przedsta. rozstrzygni´cie nast´puje w drodze uchwa∏y Art. w razie stwierdzenia izby. sów — niezale˝nie od innych uprawnieƒ — wytyka uchybienie w∏aÊciwemu sàdowi. Wynagrodzenie Szefa Kancelarii Pierwszego neralnego uniewa˝nia prawomocne orzeczenie wyda. O posiedzeniu Sàdu Najwy˝szego w sk∏adzie Kancelaria Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego siedmiu s´dziów. 64. wyznaczonym w celu rozstrzygni´cia oraz Biuro Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego zagadnienia prawnego przedstawionego w konkretnej sprawie. którego powo∏uje i odwo∏uje Pierwszy Prezes cia w drodze uchwa∏y odpowiednio przez w∏aÊciwà Sàdu Najwy˝szego. cji w sprawach cywilnych. Sk∏ad sied- miu s´dziów mo˝e postanowiç o nadaniu uchwale mo. 63. 67. przez Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego czynno- Êci w zakresie funkcjonowania Sàdu Najwy˝szego. § 1. 68. § 1. § 2. 2052 § 2. nicze stanowiska paƒstwowe w zakresie dotyczàcym je˝eli orzeczenie to nie mo˝e byç wzruszone w trybie sekretarza stanu.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15658 — Poz. sk∏adu izby (izb) zawiadamia si´ Prokuratora Stwierdzenie i wytkni´cie uchybienia nie ma wp∏ywu Generalnego. a tak˝e osoby uprawnione do sporzàdzania kasa. 69. toÊç sk∏adki obcià˝ajàcej pracownika z tytu∏u podlega- nie. go zast´pcy w tym posiedzeniu jest obowiàzkowy. kadro- prawnego. Udzia∏ Prokuratora Generalnego lub je. nia obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego. Uchwa∏y pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝szego. je˝eli nie zawiera go zaskar˝one orzecze. ich podj´cia uzyskujà moc zasad prawnych. damia prezesa w∏aÊciwego sàdu. uchybienia mo˝e ˝àdaç stosownych wyjaÊnieƒ. § 2. Biurem Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego przez izb´. Izby mogà przedstawiç zagadnienie prawne pracowników administracyjnych Sàdu Najwy˝szego do rozpoznania przez pe∏ny sk∏ad Sàdu Najwy˝szego. O wytkni´ciu uchybienia Sàd Najwy˝szy zawia- szego mo˝e braç udzia∏ prokurator Prokuratury Krajo. § 1. Sàd Najwy˝szy mo˝e za˝àdaç sporzàdzenia podstawowej. izb´. którego powo∏uje i odwo∏uje Pierwszy sk∏adu po∏àczonych izb oraz sk∏adu ca∏ej izby z chwilà Prezes Sàdu Najwy˝szego. 65. po∏àczone izby lub pe∏ny sk∏ad Sàdu Najwy˝sze- go. Prezesa Sàdu Najwy˝szego jest ustalane na podstawie ne w sprawie. Sàd Najwy˝szy. Kancelarià Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝- szego kieruje Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sàdu § 6. 66. Je˝eli jakikolwiek sk∏ad Sàdu Najwy˝. przewidzianym w ustawach o post´powaniach sàdo- nie dla praktyki sàdowej lub powaga wyst´pujàcych wych. ˝e znacze. noÊci i jednolitoÊci prawa stosowanego przez sàdy. § 5. Rozdzia∏ 7 § 4. O posiedzeniu pe∏nego sk∏adu Sàdu Najwy˝. natomiast w Izbie Wojskowej — prokurator Na- czelnej Prokuratury Wojskowej.

pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 14 z 1998 r. U. Nr 4. z 1998 r.”. Rzecznika ry. Szefa Kancelarii Sejmu. poz. 1403 oraz z 2002 r. dzenia innej dzia∏alnoÊci wydawniczej Pierwszy Prezes Nr 144. Nr 31. 72. poz. Nr 12. poz. Nr 162. 262. Nr 106. Nr 106. Art. przys∏uguje. 123. 75 uchyla si´ ust. Szefa ne wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziego sàdu apela. Nr 34. 1184 i Nr 200. z 1987 r. a) w ust. 239. poz. poz. z tym ˝e wynagrodze. poz. 18 i Nr 153. 1323. 69 i Nr 48. „3b) Sàdzie Najwy˝szym. 291 i Nr 122. 1) w art. zast´pcy Szefa Kancelarii Prezydenta. pomocniczych.”. poz.”. zast´pcy Szefa Kancelarii Senatu. poz. . poz. poz. Nr 98.”. 5 otrzymuje brzmienie: Rozdzia∏ 8 „5. 357. Nr 73. z 1985 r. Nr 86. a) ust. 647. poz. czego. o wyna. poz. poz. z 1996 r. 2) w art. niesieniu do pracowników Kancelarii Prezy- ∏u Konstytucyjnego. Inspektora Pracy. ministra. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: wi Polskiemu. Nr 75. Nr 1. sa Trybuna∏u Konstytucyjnego. poz. Nr 21. kania obwinionego sàdu apelacyjnego — sàdu Nr 117. „3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej — w od- dy Radiofonii i Telewizji. poz.”. i Nr 128. 688. Preze. 1615 i Nr 154. 552. 350. czenia spo∏ecznego. 1687) w art. Kierownika Krajowego Biura Wybor- pracownika z tytu∏u podlegania obowiàzkowi ubezpie. grodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. poz. 5a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Od orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie Art. Art. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: poz. 496 i Nr 139. poz. poz. Art. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. poz. poz. 1 dodaje si´ pkt 3b w brzmieniu: z 1998 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej okreÊli. poz. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Oso. G∏ównego cyjnego w stawce podstawowej. 770 i Nr 141. poz. U. 984) w art. z 1999 r. 178. poz. Kancelarii Senatu. 74. 701. Nr 1. poz. 443. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. Nr 56. 1 w ust. 1. Nr 106. 2052 § 3. 98 i Nr 50. ków administracyjnych. poz. 77: mocnicze. 32 i Nr 113. z 1999 r. z 1993 r. 1404. Rzecznika Praw Dziecka. Prezesa 3) art. 7. poz. z 1995 r. poz. 71. poz. poz. poz. Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli. Nr 22. Nr 123.”. Nr 110. 1016 i Nr 160. poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Przewodniczàcego Krajowej Ra. zast´pcy tek funkcyjny. 2: niu: „7a) Pierwszym Prezesie Sàdu Najwy˝szego — dla a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: urz´dników Sàdu Najwy˝szego. 73. 55. 1118. 469 i Nr 133. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Przepisy ustawy stosuje si´ do pracowni- strów. poz. wicemarsza∏ka Sejmu. 925 i Nr 154. z 2001 r. — Kar- w drodze rozporzàdzenia. Nr 107. poz. wice- marsza∏ka Senatu. poz. 1065. 1194. Nr 22. poz. o s∏u˝. Nr 20. Nr 1. cz∏onków Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego. Nr 34. Nr 100. 44. poz. Nr 111. Nr 155. 1117. sów szczególnych. prokuratu- sa Narodowego Banku Polskiego. poz. o pra- poz. Nr 19. 402. z 1989 r. z 1997 r. „Art. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà cz∏onkowi Biura „3) Ministra Stanu. U. poz. Preze. b) w ust. Do wydawania zbioru orzeczeƒ oraz prowa. Sàdu Najwy˝szego mo˝e utworzyç gospodarstwo po. 75. wiceprezesa Rady Mini. poz. Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodo. Nr 154. zast´pcy G∏ównego Inspekto- nie to podwy˝sza si´ o wartoÊç sk∏adki obcià˝ajàcej ra Pracy. z 2000 r.”. 953. 101. Nr 6. z 2001 r. Nr 89. z 1982 r. sadnieniem. 668 i Nr 162. Marsza∏ka Senatu. poz. 1255. 1805) w art. 214. Szefa Kancelarii Prezydenta. poz. b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: § 4. poz. Nr 121. wiceprezesa Trybuna. dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uza- Nr 85. Sejmu.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15659 — Poz. U. poz.”. 1800 i 1801 oraz z 2002 r. poz. „2) Marsza∏ka Sejmu. z 1997 r. poz. Prokuratora Generalnego. poz. § 5. 44 otrzymuje brzmienie: Rady Ministrów. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 883. 5 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmie- Nr 214. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 141. poz. 753. poz. Wynagrodzenie cz∏onków Biura Studiów i Ana. cyplinarnych stronom przys∏uguje odwo∏anie bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. 36 w ust. cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. z 2001 r. 1071. stawki dodatku funkcyjnego ta Nauczyciela (Dz. do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamiesz- Nr 10. wiceprezesa Najwy˝szej denta i Biura Krajowej Rady Radiofonii i Te- Izby Kontroli. poz. Szefa lewizji. 678. 136. ze zmianami wynikajàcymi z przepi- Praw Obywatelskich. Nr 128. 2b. Od prawomocnych orzeczeƒ odwo∏awczych komisji dyscyplinarnych przy ministrze w∏aÊci- Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy wym do spraw oÊwiaty i wychowania oraz przy przejÊciowe i koƒcowe ministrze w∏aÊciwym do spraw kultury i ochro- ny dziedzictwa narodowego w sprawach dys- Art. poz. z 1997 r. zast´pcy Szefa Kancelarii liz Sàdu Najwy˝szego nieb´dàcych s´dziami jest rów. Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego przys∏uguje doda. poz. 48: bowych. z 2000 r. 944. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. z 2001 r. 163 i Nr 142. poz. 4) w art. 1353 z 1991 r. technicznych i obs∏ugi sàdów.

1683) w art. o izbach Art. o których mowa w art. 3) uchyla si´ art. Nr 28. poz. ukaranej przez Na- Lekarski w II instancji karà wymienionà czelny Sàd w II instancji karà wymienionà w ust.”. Nr 74. 50. poz. 2 pkt 1. strowi Obrony Narodowej i ministrowi w∏aÊci- nemu w ust. 77. 178. a tak˝e nych (Dz. spo∏ecznych w terminie 14 dni od dnia dor´- czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 55. Nr 24. Nr 106. „3. 1271 i Nr 200.”. Nr 33.”. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 2) uchyla si´ art. Nr 62. 1271) wpro- si´ nast´pujàce zmiany: wadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15660 — Poz. 120. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. 1 i 2 „2. . U.”. z 2002 r. nego sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 14 dni Art. z 1996 r. „2. 3b. 42: 1) w art. a) ust. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r.”. „Przepisów art. „6. 30 ust. niesieniu do pracowników Kancelarii Sejmu. 3 w brzmieniu: b) dodaje si´ ust. poz. 9. 1567) wprowadza si´ Marsza∏kowi Senatu w odniesieniu do pra. b) ust. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. 10 ust. 3. U. 1 pkt 4 i 5. poz. 2 otrzymuje brzmienie: zdrowia. 2 otrzymuje brzmienie: „2. 56.”. poz. 6 i art. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego o apelacji. poz. 1 ust. 559 i Nr 153. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. 2 otrzymuje brzmienie: ków tych urz´dów. wobec którego sàd lekar- d) ust. Przewidziane w ustawie uprawnienia mini. poz. dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryj- tora Ochrony Danych Osobowych. poz. 6—7a. 2 otrzymuje brzmienie: a) ust. Paƒstwowej Art. 496. o zawo- Inspekcji Pracy i Biura Generalnego Inspek.”. kar´ wymienionà w ust. z 1990 r.”. 1 pkt 3 i 4. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do spraw c) ust. 6—7a. U. z 2001 r.”. 40 ust. Nr 41. art. Nr 30. 1 oraz Marsza∏kowi Sejmu w od. Krajowego Biura Wyborczego. 61. 1271) wprowadza oraz z 2002 r. Piel´gniarce i po∏o˝nej. Nr 120. z 1998 r. 1 1) w art. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ prze- pisy Kodeksu post´powania cywilnego pisy Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ prze. z 1998 r. poz.”. o sa- lekarskich (Dz. 10 i 13. 46: pkt 3b i 6—7a w odniesieniu do pracowni. U. z 2000 r. 3 przy. 1 ust. z 1996 r. nie stosuje si´ w odniesieniu do pracowników urz´dów wymienionych w art. 78. i art. 2. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje. 2. morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych (Dz. 2052 b) w ust. poz. przys∏uguje prawo wniesie- nia odwo∏ania do w∏aÊciwego ze wzgl´du na nia odwo∏ania do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania obwinionego sàdu miejsce zamieszkania obwinionego sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 14 dni od dnia dor´. Nr 113. Nr 126. poz. 1 ust. wniesienia odwo∏ania do w∏aÊciwego ze kom urz´dów wymienionych w ust. 7 ust. b) dodaje si´ ust. ma prawo strów przys∏ugujà odpowiednio kierowni. poz. 410. 3 w brzmieniu: „3. 6 otrzymuje brzmienie: 3b. Nr 106. Uprawnienie wynikajàce z art. 3 otrzymuje brzmienie: Nr 153. 1 pkt 1. 1 3) uchyla si´ art. Nr 20. nieniem. przys∏ugujà odpowiednio Mini- s∏uguje odpowiednio organowi wymienio. poz. czeƒ spo∏ecznych. poz. 1 pkt 3 i 4 przys∏uguje prawo wniesie. 10 i 13. 388 oraz z 2002 r. w ust. 65 ust. 39: a) ust. 676. Art. wemu do spraw wewn´trznych. poz. wzgl´du na miejsce zamieszkania obwinione- go sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpie. 14 ust. 1268 poz. czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 1 pkt 1.”. 79. 668. Nr 153. 158. poz. 1 oraz wzgl´du na miejsce zamieszkania obwinio- w art. poz. 76. Od orzeczenia sàdu apela- cyjnego kasacja nie przys∏uguje. 3 otrzymuje brzmienie: sko-weterynaryjny orzek∏ w drugiej instancji „3. Lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sàd „2. Lekarz weterynarii. 1383 oraz z 2002 r. 2) uchyla si´ art. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ prze- pisy Kodeksu post´powania cywilnego „3e. 984. o jednost. Od orzeczeƒ wy˝szej komisji dyscyplinarnej o apelacji. od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uzasad- kach badawczo-rozwojowych (Dz. 9. Nr 187. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego przys∏uguje odwo∏anie do w∏aÊciwego ze kasacja nie przys∏uguje. poz. z 2001 r. 4) w art. z 1997 r. kasacja nie przys∏uguje. 668. poz. 3e otrzymuje brzmienie: „3. Nr 106. 31 ust. nast´pujàce zmiany: cowników Kancelarii Senatu oraz kierowni- kom urz´dów wymienionym w art. 110 i Nr 91. 152.

o s∏u˝- ∏anie do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za. Nr 117. poz. o dys- Art. Nr 49. z 2001 r. poz. Nr 98. 753. w którym orzeczono lub utrzymano up∏ywu terminu do jego wniesienia. 1 i 2 i art. — Pra- pisy Kodeksu post´powania cywilnego wo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. poz. zmiany: Nr 117. Nr 43. U. z 1999 r. 2) uchyla si´ art. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 2) uchyla si´ art. 33 wprowadza si´ nast´pujàce o ustroju sàdów wojskowych (Dz. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ nionego sàdu apelacyjnego — sàdu pracy przepisy Kodeksu post´powania cywil- i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 14 dni nego o apelacji. poz. z 2001 r. „2. aptekarzowi przys∏uguje od którego wniesiono odwo∏anie. 370) kach zawodowych (Dz. 115 otrzymuje brzmienie: Nr 100. o doradz- twie podatkowym (Dz. 2. 3. 1405 oraz z 2002 r. apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje. poz. poz. 86 i Nr 153. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1994 r. z 2001 r. 84. poz. Orzeczenie. 272 i Nr 121. poz. U. 2052 2) uchyla si´ art. „Art. 1 pkt 3 i 4. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. cyplinie wojskowej (Dz. 3 otrzymuje brzmienie: „3. spraw zdrowia. Od orzeczenia sàdu od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uzasad. . poz. 86. poz. Nr 150. Nr 141. 1271) wprowadza si´ nast´pu- winionego sàdu apelacyjnego — sàdu jàce zmiany: pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w ter- 1) w art. 1255. 19 ust. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. poz.”. 1181 i Nr 153. Od orzeczeƒ sàdu apelacyjnego kasacja lacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecz- nie przys∏uguje. nie w mocy w II instancji kar´ wymienionà podlega równie˝ wykonaniu orzeczenie. 2 otrzymuje brzmienie: 2. 1382 oraz z 2002 r. 1194. a) ust. 1070 oraz z 2002 r. od którego s∏u˝y odwo∏a- „2. nie podlega wykonaniu do czasu skiego. Od orzeczenia Krajowego Sàdu Dyscyplinarne- go drugiej instancji przys∏uguje stronom odwo. Art. Nr 102. nych. 452. 1) art. Nr 9. 13 ust. 24: „Art. Od orzeczenia wydanego przez Wy˝szy z 1998 r. poz. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego poz. b) uchyla si´ § 2. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. 483. Nr 126. 2 dodaje si´ ust. a) ust. Nr 79. 1070 oraz z 2002 r. poz. 75 otrzymuje brzmienie: o izbach aptekarskich (Dz. Nr 70. Nr 120. 1271) z uzasadnieniem. 61. Nr 75. Nr 98. 179 i Nr 105. z 2002 r. poz. z 1999 r. sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w termi. 1146 i Nr 153. 668. miejsce zamieszkania obwinionego sàdu ape- cji. ze wzgl´du na miejsce zamieszkania obwi. z 2001 r. poz. mieszkania obwinionego sàdu apelacyjnego — poz. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. poz. 2 otrzymuje brzmienie: b) po ust. 1271) uchyla si´ art. 3) uchyla si´ art. S´dziowie i asesorzy sàdów wojsko- Nr 135. 53. 1237 i Nr 153. 51. Nr 75. poz. Nr 153. Nr 128. wiednio Ministrowi Obrony Narodowej. poz. U. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: Art. poz. art.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15661 — Poz. Nr 106. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do a) w § 1 uchyla si´ pkt 4. wych ponoszà odpowiedzialnoÊç dyscy- plinarnà za przewinienia dyscyplinarne Art. z 1999 r. kasacja nie przys∏uguje. 854. 2 otrzymuje brzmienie: Nr 153.”. — Prawo Nr 31. poz. do prawo wniesienia odwo∏ania do w∏aÊciwego czasu jego rozpoznania. U. 1268. „Art. Art. 82. 1403 i Nr 154. 2a w brzmieniu: „2. poz. 75. poz. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. poz. Sàd Dyscyplinarny przys∏uguje stro- nom odwo∏anie do w∏aÊciwego ze z 2001 r. o zwiàz. poz. 359) w art. o których mowa w art. 81. Nr 42. 1080 i Nr 128. w art. 115. poz. na zasadach okreÊlonych w ustawie o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. poz. U. poz. 18 uchyla si´ § 4. z 2000 r. 853. 2052). bie cywilnej (Dz. nieniem. poz. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ prze. poz. 753.”. Nr 41. z 2002 r. 1116. Art.”. poz. Nr 111. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepi. 1271 i Nr 240. Od orzeczenia Naczelnego Sàdu Aptekar. z dnia 21 sierpnia 1997 r. U. Od orzeczeƒ Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej stronom oraz Szefowi S∏u˝by Cywilnej przys∏u- „2a. z 1997 r.”. 46: minie 14 dni od dnia dor´czenia orze- czenia wraz z uzasadnieniem.”. 22.”. 1.”. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. U. nie. 69 otrzymuje brzmienie: 2) w art. poz. 69. b) ust. 3) art. 83. 75a—75d. 853. 1) w art. przys∏ugujà odpo. Art. 770. 80. poz. 1800 nie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz oraz z 2002 r. 778 i Nr 110. guje odwo∏anie do w∏aÊciwego ze wzgl´du na sy Kodeksu post´powania cywilnego o apela. U. 119 ust. z 2001 r. 85. wzgl´du na miejsce zamieszkania ob- poz. w ust. o apelacji. poz.

po zasi´gni´ciu opinii zgroma- Dyscyplinarnego w sprawach. a tak˝e z w∏asnej ini- plinarnej przys∏uguje obwinionemu. nowienia i zarzàdzenia zamykajàce dro- nie. stronom odwo∏anie do w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania ob. nia. st´powania dyscyplinarnego wymagajà minie 14 dni od dnia dor´czenia orze. Rady Sàdownictwa. po wst´pnym wyjaÊnieniu oko- wemu rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawo. chyba ˝e z∏o˝enie odwo∏ania do w∏aÊciwego ze wzgl´du na tych wyjaÊnieƒ nie jest mo˝liwe. 127 otrzymuje brzmienie: winionego sàdu apelacyjnego — sàdu „Art. i w∏aÊciwemu kolegium s∏u˝y pisy Kodeksu post´powania cywilnego za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego. 1802) wprowadza si´ nast´pujàce zmia- dzialnoÊci zawodowej cz∏onków izb architek. do w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej 2) w art. ny: tów oraz in˝ynierów budownictwa. U. Art. 2052 Art. postanowienia o umorzeniu post´powania dyscyplinarnego. poz. z urz´du uzasadnienia na piÊmie i dor´- czenia wraz z uzasadnieniem. 121 § 1 otrzymuje brzmienie: kasacja nie przys∏uguje. Od orzeczenia wydanego przez Odwo. miejsce zamieszkania obwinionego sàdu b) § 6 otrzymuje brzmienie: apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. a tak˝e z∏o˝eniu wyja- wiedzialnoÊci Zawodowej prawo wniesienia Ênieƒ przez s´dziego. postanowienia. lub skarg´ do Naczelnego Sàdu Administracyj- nego w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej 3) w art. 221 i Nr 153. 111 uchyla si´ § 2 i skreÊla si´ oznaczenie § 1. 5 w brzmieniu: wniosek o wszcz´cie post´powania dyscy- „5. Orzeczenie. do Krajowego Sàdu Dyscyplinarne. a) § 1 otrzymuje brzmienie: downictwa. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. U. o którym mowa w § 5. 4 otrzymuje brzmienie: nego lub okr´gowego oraz kolegium sàdu „4.”. poz. poz. 127. 66. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czyn- 3) w art. 88. 1271) orzeczenie. mion przewinienia. Od orzeczeƒ sàdu apelacyjnego 4) w art. 1) w art. w terminie 14 dni od dnia dor´. cjatywy. prezesa sàdu apelacyj- a) ust. 1. sàdu dyscyplinarnego oraz postanowieƒ i za- nikach patentowych (Dz. w ter. je. 5) art. Prezesa sàdu apelacyjnego powo∏uje Mini- ster SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu „2) sk∏ada odwo∏ania od orzeczeƒ Krajowego Sàdu apelacyjnego. i Nr 213. 1271 du Administracyjnego w zakresie odpowie. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ prze. apelacyjnego lub okr´gowego. poz. który z∏o˝y∏ b) dodaje si´ ust. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 3. o sa. od którego s∏u˝y odwo∏a. 509 oraz rzàdzeƒ zamykajàcych drog´ do wydania wy- z 2002 r. a od orzeczeƒ Krajowego Sàdu Dyscypli- narnego sk∏ada odwo∏ania do w∏aÊciwego sà. Nr 49.”. nie podlega wykonaniu do czasu g´ do wydania wyroku dor´cza si´ tak˝e .”. i Nr 154. 1271) art. 23 § 1 otrzymuje brzmienie: 2) w art. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywil- „2) sk∏ada odwo∏ania od orzeczeƒ okr´gowego sà. nego up∏ywu terminu do jego wniesie- downictwa oraz urbanistów (Dz. Nr 153. Nr 23. Nr 5. 38 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Od wydanych w pierwszej instancji wyroków Art. 1) w art. 54: noÊci dyscyplinarne na ˝àdanie Ministra SprawiedliwoÊci. 89. Nr 98. poz. in˝ynierów bu. 42 oraz z 2002 r. Od orzeczenia sàdu du dyscyplinarnego w sprawach. U. organowi. lub sadnieniem. — Prawo du apelacyjnego w zakresie odpowiedzialnoÊci o ustroju sàdów powszechnych (Dz. a tak˝e Krajo- „Art.”. 66 otrzymuje brzmienie: roku przys∏uguje odwo∏anie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. o których mowa dzenia ogólnego s´dziów apelacji. W terminie siedmiu dni od dnia dor´czenia czenia na piÊmie rozstrzygni´cia wraz z uza. okr´go. poz. Krajowej nego w sprawach odpowiedzialnoÊci dyscy. 114: cz∏onków izb architektów oraz in˝ynierów bu.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15662 — Poz. 87. „§ 1.”. licznoÊci koniecznych do ustalenia zna- dowej lub Krajowemu Rzecznikowi Odpo. nego o apelacji. do czasu jego rozpoznania. 1787 oraz z 2002 r. Od orzeczenia Krajowego Sàdu Dyscyplinar. „§ 6. go. czenia ich stronom. o apelacji. Rozstrzygni´cia zapadajàce w toku po- pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. „§ 1. Nr 153. poz. w pkt 1. o których mo. poz. z 2001 r. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.”.”. 1070 dyscyplinarnej albo skarg´ do Naczelnego Sà. wej Radzie Sàdownictwa i Ministrowi Spra- ∏awczy Sàd Dyscyplinarny przys∏uguje wiedliwoÊci. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. nie podlega równie˝ wykonaniu poz. apelacyjnego kasacja nie przys∏ugu- wa w pkt 1. od którego wniesiono od- wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: wo∏anie.”.”. o rzecz. plinarnego. wniesienia odwo∏ania lub bezskutecz- morzàdach zawodowych architektów. Wyroki oraz posta- 2.

97. Najwy˝szego w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy lub powo- pisy Kodeksu post´powania cywilnego ∏anej na stanowisko po dniu wejÊcia jej w ˝ycie. U. „3) w∏aÊciwy sàd apelacyjny — sàd pracy i ubez- pieczeƒ spo∏ecznych. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do osoby posiadajàcej uprawnienie do emerytury lub renty woj- b) dodaje si´ ust. do pe∏nienia innych czynnoÊci „1) w art.”. go kar´. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio. orzekajàce. pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu Art. z pozostawieniem pe∏nego uposa˝enia. stosownie pisów obowiàzujàcych po wejÊciu w ˝ycie niniejszej do lat pracy na zajmowanym stanowisku w dniu wej. § 3. 4 otrzymuje brzmienie: powo∏ana na stanowisko s´dziego w innym sàdzie lub „4. 69: art. która pozostaje na stanowisku s´dziego Sàdu „5. 93. Trybuna∏u Konstytucyjnego. Od orzeczeƒ sàdu apelacyjnego § 5. s´dziami delegowanymi. Do czasu utworzenia Kancelarii Pierwszego Art. 2 otrzymuje brzmienie: w Sàdzie Najwy˝szym. § 6. ustala si´ w odniesieniu do wynagrodze- deksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia dyscyplinarnego. z delegowa- stancji stronom s∏u˝y odwo∏anie do w∏aÊci- nia. 13. poznania sprawy. ko- niecznoÊci odroczenia rozprawy lub ponownego roz- Art. zujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy. Nr 153. czasowych. post´powania toczà si´ wed∏ug prze- k´ awansowà. Od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnej II in- Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego. Art. poz. Nr 153. 3) uchyla si´ art. dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. . S´dziowie wyznaczeni na stanowiska przed sàdami administracyjnymi (Dz. o których mowa w ustawach wymienionych w art. z prawem do emerytury lub renty wojskowej wyp∏aca 2) w art. ustawy. S´dzia Sàdu Najwy˝szego otrzymuje staw. Prawo do emerytury lub renty wojskowej ule- ga zawieszeniu. art. 90. Nr 100.”. post´powania toczà si´ wed∏ug przepisów dotych- b) uchyla si´ pkt 6. 74. 2052 Krajowej Radzie Sàdownictwa i Mini.”. 29. Ârodki na wynagrodzenia. 42 § 2. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: wej Sàdu Najwy˝szego stajà si´. 5 w brzmieniu: skowej. Je˝eli w post´powaniach dyscyplinarnych. S´dziowie Sàdu Najwy˝szego w Izbie strowi SprawiedliwoÊci. 98. 1083 oraz nie powodujà utraty tych uprawnieƒ. Osoba powo∏ana na stanowisko s´dziego Sàdu Êciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszka. 90. ze stanowisk po- 1) w art. 58: zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej pozostaje na stanowisku s´dziego Sàdu Najwy˝szego. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 1 pkt 3 i 4. Art. Êcia w ˝ycie ustawy. Wojskowej podlegajà zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej z zachowaniem uprawnieƒ przys∏ugujàcych Art. 86—88 i art. po 1) w art. § 4. 91. § 1.”. o których mowa znania odwo∏ania stosuje si´ przepisy Ko- w art. je˝eli osoba. nia obwinionego sàdu apelacyjnego — sàdu podlega zwolnieniu z tej s∏u˝by przed obj´ciem stano- pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie wiska. pe∏niàca zawodowà s∏u˝b´ wojskowà. W razie zbiegu uposa˝enia w stanie spoczynku kasacja nie przys∏uguje. o apelacji. o której mowa w art. 70 § 1. o której mowa w § 1. — Prze. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ prze. 82 i 83. Uposa˝enie s´dziów. Pozainstancyjnego. 94. wydanego na stanowisko prokuratora albo wybrana do sk∏adu przez Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny. 96. ro Prezydialne. rozpocz´to rozpraw´ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta- a) uchyla si´ pkt 4. 1271) wprowadza si´ nast´pujà- ce zmiany: § 2. W razie zawieszenia post´powania. 4) w art. 76—80. obwinionego sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. które styce laboratoryjnej (Dz. wy. zostanie a) ust. 60 w ust. nia s´dziego Sàdu Najwy˝szego wed∏ug zasad obowià- 2) uchyla si´ art. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o której mowa w ust. poz. z 2002 r. Do rozpo- Art. 92. ob- winionemu przys∏uguje odwo∏anie do w∏a.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15663 — Poz. s´dzia ma prawo powrotu na poprzednio zajmo- wego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania wane lub równorz´dne stanowisko. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: przednio zajmowanych. ˝o∏nierzom zwolnionym z tej s∏u˝by z przyczyn. U. nast´puje nie póêniej ni˝ przed up∏ywem szeÊciu miesi´cy od Art. o diagno.. na wniosek „2. którzy przeszli w stan Prezesa Sàdu Najwy˝szego oraz Biura Studiów i Analiz spoczynku przed dniem 1 stycznia 2004 r. w Biurze Nadzoru Pozainstancyjnego w Izbie Wojsko- poz. 367 ust. 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. o którym mowa w § 1. z dniem wejÊcia w ˝y- cie ustawy. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: si´ osobie uprawnionej wy∏àcznie Êwiadczenie wy˝sze lub przez nià wybrane. 95. W przypadku odwo∏ania. art. ustala si´ Sàdu Najwy˝szego czynne sà Biuro Orzecznictwa i Biu- wed∏ug wynagrodzenia zasadniczego w stawce pod. Najwy˝szego. Zwolnienie. Art.”. a w Izbie Wojskowej — Biuro Nadzoru stawowej i dodatku za wys∏ug´ lat.

KwaÊniewski . Art.. ku funkcyjnego dla Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝. Przepisy wykonawcze wydane na podsta. Nr 153. 100. w art. 924. 100. 70 § 1 w art. Traci moc ustawa z dnia 20 wrzeÊnia wie ustawy. 101. stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r. 1387). Nr 101. z tym ˝e przepisy art. poz. 93 w zakresie wynagrodzenia. Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Wiceprezesa Naczelnego Art. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. 1271 i Nr 169.. i art. 1984 r. poz. Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego. 73 w zakresie dodat. nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r. poz. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz- Sàdu Administracyjnego. z 2002 r. zachowujà moc do czasu wydania przepi. i ustawy. o ile nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. o którym mowa sów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy. 42 § 1. 99. U. o której mowa w art.Dziennik Ustaw Nr 240 — 15664 — Poz. o której mowa nia 2003 r. art. 2052 i 2053 Art. szego. 42 § 2.