Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I
Proba E/F
Varianta 4

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
afirma iile urm toare:
1. Grafitul are duritate mai ………………….decât diamantul (mare/mic ).
2. Un element al acumulatorului cu plumb are electrodul pozitiv format dintr-un gr tar de
plumb, iar ochiurile umplute cu …………………… (plumb spongios / dioxid de plumb).
3. Iodura de potasiu este …………………..în tetraclorur de carbon (solubil / insolubil ).
4. Suma dintre num rul de neutroni i num rul de protoni din nucleul atomic se noteaz cu A
i se nume te ……… (mas atomic /num r de mas ).
5. În reac ia de ionizare în solu ie apoas a bazelor tari se formeaz ionul ……………….
(hidroniu / hidroxid) . 10 puncte

II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Num rul de substraturi complet ocupate care exist în înveli ul electronic al atomului
elementului cu Z=25 este egal cu :
a. 4 b.5 c. 6 d. 7
2. Un element din grupa 14(IV-a A) are configura ia electronic a stratului de valen (n):
a. nd10ns2 b. ns2np2 c. ns2(n-1)d2 d. ns1np3
3. Simbolul celulei electrochimice, a c rei reac ie generatoare de curent corespunde ecua iei
Sn + Cu2+ Sn2+ + Cu , este :
a. (+) Sn/Cu // Sn/Cu2+ (-)
2+
b. (+) Sn/Sn2+ // Cu/Cu2+ (-)
2+ 2+
c. (-) Sn/Sn // Cu /Cu (+) d. (-) Cu/Cu2+ // Sn2+/Sn (+)
4. irul care reflect ordinea cre terii punctului de topire al urm toarelor substan e este:
a. N2, P4, Cl2 b. Cl2, P4, N2 c. P4 ,N2, Cl2 d. N2, Cl2, P4
5. Elementul care are ordinea de ocupare cu electroni 1s22s22p63s23p64s23d104p3:
a. are num rul atomic Z=33 b. este situat în grupa 13 (IIIA)
2+
c. poate forma ioni X d. este situat în perioada 5
10 puncte

III. Apa prezint o serie de propriet i specifice.
1. a. Preciza i natura leg turilor chimice în molecula de ap . 1 punct
b. Modela i formarea moleculei de ap , folosind simbolurile chimice ale elementelor i
punctele pentru electroni. 2 puncte
2. Explica i de ce punctul de fierbere al H2O este mai mare decât punctul de fierbere
al H2S. 2 puncte
3. Scrie i ecua ia reac iei de ionizare a apei; nota i expresia matematic a produsului ionic al
apei, KH2O. 4 puncte
4. Determina i formula molecular a compusului hidrogenului cu oxigenul, pentru care
raportul de mas H:O are valoarea 1:16. 3 puncte
5. Calcula i num rul moleculelor de ap aflate într-un balon închis, cu volumul de 1,64L la
temperatura de 1270C i presiunea de 2 atm. 3 puncte

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 1
Varianta 4

01M. ⋅ Constanta molar a gazelor. Cl-17 K-19. Mg-12. O-16. Cu-64. 6 puncte b. solu ie saturat. 3 puncte 4. 2 puncte b. 4 puncte 3.mol−1. 3 puncte Numere atomice: H-1. Sulfatul de cupru cristalizeaz din solu ie apoas sub form de cristalohidrat CuSO4•5H2O. Explica i sensul no iunilor de: a. O pl cu de fier.Nota i formula chimic a unui solvent pentru clorura de sodiu. Nota i num rul particulelor fundamentale ( protoni. 6 puncte 2. Calcula i masele (grame) de ap i de clorur de sodiu necesare pentru a prepara 5000 g ser fiziologic. 5 puncte V. sub aceast form este cunoscut sub numele de piatr vân t . 1. preciza i agentul oxidant i agentul reduc tor. Scrie i simbolul pilei electrice.Enumera i trei propriet i determinate de tipul re elei cristaline a clorurii de sodiu. de concentra ie procentual masic 0.a. 1. electroni ) ai ionilor 63Cu+ i 63 Cu2+ . 2 puncte 2. O-8. Mn –55. cu masa m g se introduce într-o solu ie de CuSO4 . 1 punct c. În medicin se utilizeaz o solu ie apoas de NaCl. neutroni.2g. Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 2 Varianta 4 . Fe-56. 1. 2 puncte VI. S-16.5 M. Cu-29. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre Fe i CuSO4. Na-11. Al-13. 1. 1 punct b.atm /mol. în mediu acid. Calcula i masa (grame) de cupru care s-a depus pe pl cu . Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare IV.Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei dintre permanganatul de potasiu i apa oxigenat . N-14. K –39. 5 puncte 3.Scrie i ecua iile proceselor de oxidare i de reducere. I-53. Calcula i concentra ia molar a solu iei de ap oxigenat . Determinarea practic a pH-ului unei solu ii are o deosebit importan practic . denumit ser fiziologic.. 3 puncte VII. R = 0.082 L. Na-23. 3 puncte b. Al(OH)3.a. substan  higroscopic.5. conform ecua iei chimice : KMnO4 + H2O2+ H2SO4 MnSO4 + K2SO4 + H2O + O2. NaOH.022·1023. NaOH 0.K. HCl 0. Cl. Num rul lui Avogadro. Permanganatul de potasiu în mediu acid este utilizat pentru dozarea volumetric a apei oxigenate.35. Nota i enun ul legii propor iilor multiple . Clorura de sodiu se întrebuin eaz i în medicin . Aranja i în sensul cre terii caracterului bazic substan ele: Mg(OH)2. C-6. 3 puncte 2. Mase atomice: H-1. dac pentru dozarea unei probe de ap oxigenat de 25 mL s-au utilizat 10 mL solu ie de KMnO4 de concentra ie 0. S-32. 2 puncte b.Preciza i natura leg turii chimice formate în clorura de sodiu. Calcula i pH-ul urm toarelor solu ii: a. pentru care reac ia generatoare de curent corespunde reac iei chimice dintre Fe i CuSO4. P-31.85%. Nota i configura ia electronic a atomului de oxigen i preciza i num rul de orbitali monoelectronici ai acestuia 2 puncte 3.01M. a.la sfâr itul reac iei masa pl cu ei este mai mare cu 3. NA = 6. 2 puncte 2.

Related Interests