Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I
Proba E/F
Varianta 6

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen cuvântul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urm toarele afirma ii :
1. Elementele chimice din grupele principale , ai c ror atomi cedeaz electroni pentru
formarea configura iei gazului inert anterior lor din tabelul periodic , au caracter
……..(metalic/nemetalic).
2. Densitatea ghe ii este mai ………decât a apei lichide (mare/mic ).
3. Solu ia apoas care are pH = 8 prezint caracter ……….(acid/bazic).
4. Hidroxidul de magneziu este o baz mai …….decât hidroxidul de sodiu (tare/slab ).
5. Celula elementar a grafitului este un ………(cub/hexagon). 10 puncte

II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Amestecul de diamant i grafit :
a. se dizolv în solven i polari b. nu se dizolv în nici un solvent
c. se dizolv în tetraclorur de carbon d. se dizolv în benzin
2. Formula chimic a substan ei, care formeaz molecule nepolare, este:
a. CO2 b. NH3 c. H2O d. KI
3. În seria substan elor chimice : H2O , AlF3 , NaF , MgF2, punctul de topire cel mai ridicat îl
prezint :
a. H2O b. AlF3 c. NaF d. MgF2
4. Afirma ia corect despre izotopii unui element chimic este:
a. con in acela i num r de neutroni b. au aceea i sarcin nuclear
c. au mase atomice egale d. con in acela i num r de nucleoni
5. În ecua ia reac iei chimice dintre clor i sodiu, clorul are coeficientul stoechiometric:
a. 2 b. 0 c. 1 d. 3 10 puncte

III. Acidul clorhidric apare liber în natur i îndepline te func ii importante în organismul
vertebratelor. In industrie se poate ob ine prin sintez direct din elemente.
1. Nota i enun ul legii volumelor constante . 3 puncte
2. Scrie i ecua ia reac iei de ionizare a acidului clorhidric în ap . 2 puncte
3. Preciza i natura leg turii chimice din molecula acidului clorhidric. 1 punct
4. Calcula i pOH-ul unei solu ii apoase de acid clorhidric de concentra ie 0,0001 M.
2 puncte
5. Calcula i volumul de hidrogen , m surat la 8,2 atm i 1270C necesar pentru sinteza a
20 moli de HCl; scrie i ecua ia reac iei chimice, care are loc. 6 puncte

IV. În chimia analitic , identificarea ionului Fe2+ se face cu dicromat de potasiu în mediu
acid; ecua ia reac iei chimice care st la baza acestei identific ri este:
FeSO4 + K2Cr2O7+ H2SO4 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
1. Scrie i ecua iile proceselor redox care au loc, precizând agentul oxidant i agentul
reduc tor. 6 puncte
2. Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice. 2 puncte
3. Calcula i volumul (litri) de solu ie de dicromat de potasiu 0,01M , în mediu acid, consumat
în reac ie cu 0,0912 g sulfat de fer(II). 4 puncte
4. Scrie i configura ia electronic a atomului de crom i a atomului de sulf. 4 puncte
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 1
Varianta 6

Descrie i re eaua molecular a apei în stare solid (trei caracteristici). acid clorhidric. Num rul lui Avogadro. Fe-56. I-127.K.n. scrie i ecua ia reac iei chimice care are loc. K-19. Nota i compozi ia nuclear a izotopului 131 53 I. 2 puncte 2. Scrie i dou ecua ii ale reac iilor chimice prin care s argumenta i caracterul amfoter acido-bazic al hidroxidului de aluminiu. O-16 . 1. C-6. S-16. Indica i tipul leg turilor chimice în molecula de ap i modela i formarea acesteia . N-7. 2 puncte 4.K-39 . Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 2 Varianta 6 . Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare V.05 g/cm3) necesare pentru a ob ine 260 grame solu ie HCl 20 %. 1 punct 3. clor . Aluminiul este un metal cu reactivitate chimic ridicat . CO2. 2 puncte 4.022·1023. 1. R = 0. 6 puncte 2. Cr-24. cu pH = 5.082 L. 4 puncte Numere atomice: H-1.5 . Ploaia acid este generat de unii poluan i ai atmosferei : SO2. Cr-52. c. Mase atomice:H-1. Scrie i ecua iile reac iilor chimice dintre aluminiu i: a.atm /mol. În medicin se utilizeaz iodura de potasiu pentru a preveni încorporarea iodului radioactiv 131 53 I în esutul tiroidian. NA = 6. b.) necesar ob inerii a 2 moli de ap prin sintez direct din elemente. 2 puncte VI. NO2. O-8. S-32. 4 puncte 4. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre potasiu i ap . F-9. 1. oxigen . 4 puncte 5.18 g/cm3) i volumul B de solu ie HCl 10 % ( = 1. Indica i tipul re elei cristaline pe care o formeaz KI. 4 puncte 3. Mg-12. 3 puncte VII. ⋅ Constanta molar a gazelor. Calcula i volumul A de solu ie HCl 36 % ( = 1. Scrie i expresia matematic a produsului ionic al apei. Na-11. Cl-17. Determina i concentra ia ionilor hidroxil dintr-o prob de “ ploaie acid ” .mol−1.32 g KI dizolva i în 1000 mL solu ie. I-53. Calcula i volumul de gaz ( condi ii normale ) degajat în urma reac iei dintre aluminiu i 400 g solu ie de acid clorhidric 25%. Al-13. N2O. 3 puncte 3. Calcula i concentra ia molar a solu iei care con ine 3. Calcula i volumul (litri)de hidrogen (c. folosind simbolurile chimice ale elementelor i punctele pentru reprezentarea electronilor. 3 puncte 2. Cl-35.

Related Interests