Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I
Proba E/F
Varianta 8

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen cuvântul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urm toarele afirma ii :
1. Dispozitivul în care are loc transformarea energiei chimice în energie electric se nume te
celul ………….(galvanic /electrolitic ).
2. În solu ia apoas de hidroxid de sodiu , concentra ia ionilor hidroxid este mai………decât
concentra ia ionilor hidroniu ( mare/mic ) .
3. Hidrogenul în molecula HCl are num r de oxidare ……(pozitiv/negativ).
4. Electronii situa i pe straturile electronice inferioare au energia mai……..decât cei situa i pe
straturile superioare ( mare/mic ) .
5. Caracterul metalic este o proprietate ……….a elementelor chimice
(periodic /neperiodic ).
10 puncte

II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Grafitul cliveaz deoarece prezint :
a. re ea molecular b. re ea cubic c. re ea atomic stratificat d. re ea ionic
2. Alotropia în cazul oxigenului se datoreaz :
a. num rului de atomi diferit în molecul b. durit ii diferite
c. formei diferite de cristalizare d. punctului de topire diferit
3. În seria : H3PO4 , H2SO4 , H4SiO4 , HClO4 , caracterul acid cel mai pronun at îl prezint :
a. H4SiO4 b. HClO4 c. H2SO4 d. H3PO4
4. Transferul electronilor în pila Leclanché are loc prin circuitul exterior între:
a. MnO2 i C b. Zn i MnO2 c. Zn i C d. MnO2 i NH4Cl
5. Din 3 moli de clor, în urma reac iei cu hidrogenul, se ob in 2 moli de acid clorhidric.
Procentul molar de clor nereac ionat este :
a. 66,66% b. 33,33% c. 50% d. 100%
10 puncte

III. O prob de c rbune con ine 0,08 % carbon (procente masice).
1. Nota i defini ia alotropiei. 2 puncte
2. Enumera i trei propriet i fizice ale grafitului. 3 puncte
3. Calcula i cantitatea (moli) de oxigen necesar pentru arderea întregii cantit i de carbon
con inut în dou tone de c rbune ; scrie i ecua ia reac iei chimice care are loc. 5 puncte
4. Nota i formula chimic a unei substan e greu solubile în ap . 2 puncte

IV. Cuprul se g se te în natur într-un amestec de izotopi : 70 % 63Cu i 30 % 65Cu
(procente de atomi).
1. Nota i sarcina nuclear i scrie i configura ia electronic a atomului de cupru. 3 puncte
2. Calcula i masa atomic relativ a cuprului. 4 puncte
3. Calcula i cantitatea de cupru (grame ) care reac ioneaz cu un mol de acid sulfuric ; scrie i
ecua ia reac iei chimice care are loc. 5 puncte
4. Calcula i con inutul procentual masic al cuprului în CuSO4.5H2O. 4 puncte
5. Scrie i ecua iile reac iilor chimice care are loc la electrozi în pila Daniell. 4 puncte
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 1
Varianta 8

P – 15. S-32 . Nota i num rul de oxidare al sulfului în pirit (FeS2). 3 puncte 2. 2 puncte 2. 1. 3 puncte 4. NA = 6. Cu .29 . 3 puncte 3. 4 puncte 5. K-39. Num rul lui Avogadro. în mediu acid. C – 6 . 2 puncte 3.mol−1. Determina i formula chimic a unui oxid al sulfului care are raportul de masa S : O = 2 :3 . Cl– 17 . S -16 . 2 puncte 4. Nota i configura ia electronic i preciza i num rul orbitalilor monoelectronici ai atomului de sulf. 1. Cu-64. 4 puncte Numere atomice : H -1. Mase atomice : Cl-35. Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 2 Varianta 8 . Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice. permanganatul de potasiu este redus de c tre apa oxigenat . C-12 .K. Scrie i ecua ia reac iei chimice care s demonstreze afirma ia : “ Clorul poate înlocui iodul din combina iile lui “ i argumenta i alegerea f cut . I-127.atm /mol. Calcula i volumul (litri) de gaz degajat (c. În solu ie acid . Preciza i tipul leg turii chimice în molecula de acid iodhidric i modela i formarea acesteia folosind simbolurile chimice ale elementelor i punctele pentru reprezentarea electronilor. Dioxidul de sulf se poate ob ine prin arderea sulfului : S + O2 SO2 . I – 53 . Calcula i cantitatea (grame) de minereu ce con ine 8 % sulf (procente de mas )necesar pentru formarea a 12. ⋅ Constanta molar a gazelor. la sulfat de mangan : KMnO4 + H2SO4+H2O2 K2SO4+MnSO4+ H2O+O2 1. 4 puncte 4. O-16 . prin arderea sulfului. H-1. 3 puncte VII.8 grame de dioxid de sulf. Preciza i agentul oxidant i agentul reduc tor.) din reac ia a 34 g ap oxigenat cu permanganatul de potasiu . Si– 14 . 2 puncte VI.5 . Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice.022·1023. R = 0. Determina i num rul de atomi de iod rezulta i din reac ia a 128 g acid iodhidric cu oxigenul. Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare V.n. 4 puncte 2. Scrie i ecua iile proceselor de oxidare i reducere care au loc. Mn-55. 2 puncte 3.082 L.Acidul iodhidric se reduce la iod în prezen a oxigenului : HI + O2 H2O +I2 . Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre sulf i acidul sulfuric.