RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

(0-1) – Povremeno se oglašava grlenim glasovima
(1-2) – Oglašava se samoglasnicima
0-3
(2-3) – Guče izmenjujući samoglasnike i suglasnike
MESECI
(3) – Prvo udvajanje slogova
– Lančano ppp.
– Na govor majke odgovara gukanjem i
(4)
klicanjem.
4-6
(5) – Vokalizuje dva glasa ili više njih.
MESECI
(6) – Modulira glas tonovima kao da peva.
– Modulira glas po jačini, visini i dužini.
– Izgovara više određenih slogova uz promenu
(7)
jačine i visine tona.
7-9
– “Brblja”, jasno udvaja slogove bez značenja
MESECI (9)
(ba-ba).
– Razume jednu reč
(10) – Razume nekoliko reči.
– Na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili
predmetu.
10-12 – Sluša i imitira zvukove iz okoline.
MESECI – Imitira nekoliko glasova.
(10-
– Zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa).
11)
(12) – Izvršava jednostavne naloge: dođi, nemoj.
13-18 (15) – Glasom izražava želje.
MESECI – Razume da poznate stvari i osobe imaju
imena.
(15-
– Koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest.
18)
(16) – Koristi šest reči.
– Imenuje jedan predmet na zahtev.
(17) – Upotrebljava frazu od dve reči tipa imenice
(“Mama lopta”).
(18) – Spaja imenicu i glagol (“Mama daj”).
– Zna više fraza od dve reči tipa imenica –
(19)
glagol.
(20) – Prepoznaje osam do dvanaest slika.
(21) – Traži rečima da jede i pije.
– Izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti
(odnesi, zatvori).
19-24 (22) – Koristi imenice, glagole i prideve.
MESECI (22- – Zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri
24) reči.
– Odgovara adekvatno na pitanja koja imaju
(24)
značenje posedovanja (Čija je ovo mama?).
– Izgovara svoje ime na zahtev.
– Upotrebljava 200-250 reči.
– Zaostao govor, ne govori i ne razume govor.
(26) – Govori o sebi u trećem licu.
– Završava poslednji slog ili reč stiha poznate
(27)
pesmice.
(30) – Razume tri predloga (na, u, pored).
– Recituje kraće recitacije.
– Razume pitanja: “Šta leti, skače, pliva…?”,
3 “Šta radiš sa ovim?”.
GODINE (36) – Upotrebljava zamenice i množinu.
– Koristi zamenicu “ja”.
– Traži da mu se pričaju omiljene priče.
– Priča doživljaje.
– Stalno postavlja pitanja: Ko? Šta?
– Upotrebljava 600-800 reči.
– Zamuckivanje, mucanje.
4 – Verbalizuje radnju koja sledi u poznatim
(3-4)
GODINE pričama.
– Opisuje radnje na slici.
– Drugi monolozi.
– Rečenica potpuna, govor razumljiv.
– Stalno postavlja pitanja.
– Broji do 4 mehanički.
– Upotrebljava 1200-1500 reči.
(4-5) – Upotrebljava 1800-2200 reči.
– Prepičava kratke priče.
– Razume predloge iza – ispred.
– Samo priča priču po slikama.
5
– Prepoznaje nekoliko slova azbuke.
GODINA
– Odgovara na jednostavna pitanja: “Šta je to i
od čega je napravljeno”
– Postavlja pitanja: “Kada? Zašto? Kako?”
– Agramatični govor.
(6) – Govori korektno i jasno.
– Artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R,
Lj i Nj).
6-7 – Prepričava kratku priču nakon što je čuje.
GODINA – Piše i čita vlastito ime.
– Pita za značenje reči.
– Razume predlog “u sredini”.
– Upotrebljava 2500-3000 reči.