Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I
Proba E/F
Varianta 9

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen cuvântul / cuvintele din parantez care completeaz corect
fiecare dintre urm toarele afirma ii:
1. Atomii elementelor din ………a patra , completeaz cu electroni stratul de valen în
ordinea: 4s , 3d , 4p (grupa/perioada).
2. Solu ia în care concentra ia molar a ionilor hidroxid este mai mare decât 10-6 mol/L are
caracter ………(acid/bazic).
3. Cuprul în reac ie cu acidul sulfuric manifest caracter………....(oxidant/reduc tor).
4. Atomii de hidrogen dintr-o molecul de ap la 273K pot forma ……..cu molecule de ap
vecine (leg turi de hidrogen / leg turi covalente).
5. Grafitul are ……………..mai mic decât diamantul (densitate / temperatura de topire).
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Este incorect afirma ia:
a. apa are temperatura de fierbere mai mare decât HF
b. amoniacul în reac ia cu HCl nu formeaz precipitat
c. clorura de potasiu formeaz molecule polare
d. masa atomic reprezint num rul care arat de câte ori masa unui atom este mai mare
decât unitatea atomic de mas
2. Volumul de solu ie apoas de HCl de concentra ie procentual 36,5% ( =1,25 g/mL)
necesar pentru a prepara 400 mL solu ie de concentra ie 2,5M este:
a. 42,94 mL b. 21,47mL c. 80mL d. 200 mL
3. În elementul galvanic pila Daniell:
a. la anod se formeaz amoniac b. la catod se formeaz hidrogen
c. la anod se degaj hidrogen d. la catod se formeaz cupru
4. irul de substan e chimice care reflect ordinea cre terii polarit ii moleculei :
a. H2O, CH4, HF b. CH4, H2O, HF c. HF, H2O, CH4 d. HF, CH4, H2O
5. Perechea de substan e chimice care au în molecul toate leg turile chimice nepolare este:
a. N2, Cl2 b. P4, CCl4 c. S8, CCl4 d.Cl2, CCl4
10 puncte

III. Azotatul de amoniu se utilizeaz ca îngr mânt chimic.
1. Scrie i configura ia electronic a atomilor de sulf i azot. 4 puncte
2. Modela i procesul de formare al ionului NH +4 , din amoniac i indica i tipurile de leg turi
chimice prezente în acest ion. 5 puncte
3. Determina i con inutul procentual masic al azotului în azotatul de amoniu. 2 puncte
4. Calcula i cantitatea de azot, în grame, con inut într-o butelie cu volumul de 60 litri, la
temperatura de 27o C i presiunea de 8,2 atm. 3 puncte
5. Preciza i pozi ia (grupa, perioada) azotului în tabelul periodic al elementelor. 2 puncte

IV. Ferul , la temperaturi ridicate , rec ioneaz cu apa i formeaz Fe3O4 , un oxid mixt care
se poate scrie FeO.Fe2O3.
1. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre fer i ap , la temperaturi ridicate i nota i coeficien ii
stoechiometrici. 4 puncte

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 1
Varianta 9

Fe-56. 10H2O este o substan cu multiple întrebuin ri.12 g/mL) cu 552 g ap distilat . 3 puncte V. cristalohidrat.6 grame KOH în 6000 cm3 de solu ie. C-6. R = 0. Calcula i cantitatea (grame) de sod cristalizat . 2 puncte 4. 4 puncte VI. Calcula i cantitatea de fer (grame) ob inut din reac ia a 2.5 . Scrie i defini ia procesului de oxidare i defini ia procesului de reducere. K-19. ecua ia reac iei care are loc este : K2Cr2O7 + H2SO4 +FeSO4 K2SO4+Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 +H2O 1. Cl-17. Al-27. 2 puncte 2. Calcula i masa (grame) a unui atom de fer. Nota i defini ia no iunilor : a. Nota i expresia matematic a produsului ionic al apei i nota i semnifica ia m rimilor care intervin. F-9. b. Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare 2.65g HCl . c. Identificarea ionului dicromat (portocaliu) se bazeaz pe reducerea acestuia în mediu acid. K-39. 1. 4 puncte 3. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre acidul clorhidric i hidroxidul de potasiu.atm /mol.022·1023. 4 puncte 3.7 grame de aluminiu cu oxidul de fer (III) . Nota i ecua ia reac iei chimice dintre acidul clorhidric i soda calcinat . Scrie i ecua ia ioniz rii în solu ie apoas a hidroxidului de sodiu. C-12 Numere atomice : N-7. Calcula i volumul de gaz (litri) în condi ii normale de presiune i temperatur care rezult din reac ia sodei calcinate (Na2CO3) cu 3. O-16. calcula i masa (grame) de solu ie de acid clorhidric de concentra ie procentual masic 20% consumat în reac ia total cu 5. 4 puncte 3. 4 puncte 2. concomitent cu dispari ia culorii portocalii . Determina i formula chimic a unui oxid al ferului. necesar ob inerii a 200 grame solu ie de c=30%. tiind c acesta are raportul de mas Fe/O = 7/3. S-32. O-8.mol−1. Calcula i concentra ia procentual a unei solu ii care se ob ine prin amestecarea a 400 mL solu ie acid sulfuric de concentra ie 4M ( = 1. N-14. Num rul lui Avogadro. Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 2 Varianta 9 .6 g de hidroxid de potasiu. Calcula i pH-ul unei solu ii tiind c aceasta con ine 33. 4 puncte Mase atomice : H-1. concentra ie molar . 4 puncte 4. 4 puncte 3. 6 puncte 2. H-1.10H2O . 5 puncte VII. Hidroxidul de potasiu în solu ie apoas este o baz puternic datorit ioniz rii complete. NA = 6. 1.082 L. Fe-26. ⋅ Constanta molar a gazelor. F-19 .K. Na2CO3. S-16. Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice i preciza i agentul oxidant i agentul reduc tor. Cl-35. Soda cristalizat Na2CO3 . Na-23. eflorescen . scrie i ecua ia reac iei chimice care are loc.

Related Interests