Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I
Proba E/F
Varianta 10

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
• M rimile constante sunt notate la sfâr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen cuvântul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urm toarele afirma ii:
1. Solu ia care are pH-ul egal cu 5 prezint caracter …….(acid/bazic).
2. Elementul chimic cu Z=24 , are pe substratul 3d ……electroni necupla i (cinci/patru).
3. Varia ia ………propor ional a solubilit ii gazelor cu presiunea , explic de ce sifonul
se ob ine prin dizolvarea dioxidului de carbon în ap la o presiune de câteva atmosfere.
(direct/indirect).
4. Metanul, CH4 , are molecula …….(polar /nepolar ).
5. Ionul Al3+ are num rul de …… egal cu al ionului Na+ ( protoni / electroni) .
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Cantitatea de ap necesar pentru a prepara 500 g solu ie KCl de concentra ie
procentual masic 40 % este:
a. 360 g b. 240 g c. 150 g d. 300 g
2. Formula chimic a sodei calcinate este:
a. NaOH . H2O b. Na2CO3 c. CaSO4.2H2O d. CaSO4
3. Dintre acizii oxigena i ai clorului, cel mai mare con inut procentual masic de clor îl prezint :
a. HClO b. HClO2 c. HClO3 d. HClO4
4. Este corect afirma ia :
a. un strat n poate fi ocupat de maximum 2 electroni
b. pe un orbital p se pot repartiza maximum 6 electroni
c. suma dintre num rul de protoni i num rul de neutroni se nume te mas atomic
d. num rul de mas A este un num r întreg, pentru orice specie de atomi
5. În condi ii normale de presiune i temperatur , substan ele care formeaz re ele ionice:
a. se dizolv în solven i polari b. sunt formate din molecule
c. pot fi lichide sau gaze d. pot fi solide sau gaze
10 puncte

III. Legea propor iilor definite a fost formulat într-o perioad în care nu era cunoscut
structura molecular a materiei .
1. Nota i enun ul legii proporiilor definite. 3 puncte
2. Calcula i raportul de mas al elementelor chimice în CO2. 2 puncte
3. Determina i formula corespunz toare substan ei A din ecua ia urm toare:
3H2S + 2HNO3 = 2NO + 3A + 4H2O 2 puncte
4. Calcula i num rul de moli de sare care se ob in în urma reac iei chimice dintre 100 mL
solu ie de concentra ie 0,2M de NaOH cu 100 mL solu ie 0,2M H2SO4; scrie i ecua ia reac iei
chimice care are loc. 5 puncte
5. Determina i formula molecular a compusului hidrogenului cu oxigenul, pentru care
raportul de mas H : O are valoarea 1 : 16. 2 puncte

IV. Sulfatul de cupru cristalizat , CuSO4 . 5H2O , este cunoscut sub denumirea de piatr
vân t .
1. Scrie i ecua ia reac iei chimice dintre sulfatul de cupru i hidroxidul de sodiu i nota i
denumirea produ ilor de reac ie. 4 puncte

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 1
Varianta 10

C-6. 2 puncte VII. Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare 2. Acidul fluorhidric gazos sau în solu ie atac energic sticla . K-19. Indica i tipul de interac ie intermolecular dintre moleculele de acid fluorhidric în stare lichid . 2 puncte 3.082 L. 2 puncte 3. NA = 6. S-32. Scrie i ecua iile proceselor de oxidare i de reducere care au loc. Cu-64. H3PO4.K.022·1023. R = 0. 1. 3 puncte 5. 2 puncte V. P-31. Calcula i concentra ia procentual a unei solu ii care se ob ine prin dizolvarea a 0. Na-11. O-8. Transcrie i pe foaia de examen tabelul urm tor i completa i rubricile libere ale acestuia: Simbolul elementului chimic K Ca Al Configura ia electronic Sarcina nuclear Ecua ia procesului de ionizare Configura ia electronic a ionului pe care îl formeaz Formula combina iei chimice pe care o realizeaz cu oxigenul (oxidul) 15 puncte Mase atomice : N-14. Nota i defini ia cristalohidratului. P-15. m sura i în condi ii normale de presiune i temperatur . exprimat în grame. O-16. scrie i ecua ia reactiei chimice care are loc. ⋅ Constanta molar a gazelor. 3 puncte VI. 2 puncte 4. Numi i tipul leg turii chimice i modela i formarea acesteia în molecula de acid fluorhidric folosind simbolurile chimice ale elementelor i punctele pentru reprezentarea electronilor .mol−1. F-19. 3 puncte 3. Calcula i cantitatea de acid fluorhidric . 5 puncte 4.atm /mol. Calcula i num rul atomilor de fluor care se g sesc în 2mg de acid fluorhidric. C-12. Numere atomice : Al-13.9. Ordona i în sensul cre terii t riei acizilor. Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I 2 Varianta 10 . Descrie i structura cristalului de ghea (trei caracteristici). Ca-20. 5H2O i 32 grame CuSO4 în 24 moli de ap . H-1. formulele chimice ale urm torilor acizi : H2SO4. Scrie i ecua ia reac iei dintre cupru i acidul sulfuric concentrat. fiind agent de gravare. H-1. HClO4. 3 puncte 5. Calcula i raportul masic al elementelor chimice în acidul fosforic. 3 puncte 4. Cl-17.4 moli CuSO4 . S-16. Nota i coeficien ii stoechiometrici ai ecua iei reac iei chimice. care se ob ine prin sintez direct din elemente. Fosforul arde în vapori de acid azotic formând acid fosforic conform ecua iei reac iei: HNO3 + P4 +H2O H3PO4 + NO 1. F.5. Num rul lui Avogadro. Calcula i con inutul procentual al apei în piatra vân t . 3 puncte 2. 4 puncte 2. din 6. Cl-35. Na-23.72 litri de hidrogen.