JUNULARA SEKCIO DE HISPANA ESPERANTO.

FEDERACIO

REDAKTORINO: Str. Barrencalle Barrena, 7 - 1 .
Nro. 8 2 - 1 9 7 3
a

F-INO ITZIAR ARTECHE Telefono 24 44 29 - BILBAO-5

LA PREZID ANTO INFORMAS

.

1 Enhavo 1 Notoj 1 Agresemaj b i r d o j .2 Picasso • . 0 .7 Humora ángulo •• 8 La v i r i n f t ktp 9-10 Koresponda Servo •• 11-12 1) •. 2) Car j e l a 2 3 § de Junio c e r t e n i ne e s - tos a t i n g i n t a j l a kvantom da 1 0 0 nova. kvankam ankoraü r e s t a s a l " n i e t a optimismo. bonvolu. LA ESTRARO 1 . N i e s t i s t r o optimista.1e l a nomo de HEJS . fltHAVB .} pensante p r i l a i n t e r e s i g o de juaaj" / " e s p e r a n t i t o j " / r i l a t e a l HEJS- movado. l a l i t e r a t u r a konkurso an- kau n i bedauras l a n u l a n alvenon de konkur s a j o í g i s nun. K a j p r i . Siam a d r e s i i l i n .Kiam v i devas s e n d i poátmandaton a l n i . kun bedauro n i devas i n f o r m i a l v i ke l a a n o n c i t a lotado ne okazos. c a r se l i ( s i ) ne povas v i z i t i l a p o s t o f i c e j o n o n i ha vas k o m p l i k a j o j n por Ifce i u a l i a povu enspe- z i l a monsumon. Se v i sendos k o n t r i b u a - Jon bonvolu... r i m a r k i g i s u r l a koverto "por konkursi".) mem b r o j . k a j ne de i u e s t r a r a n o .3-4-5 La Prezidarrfco informas •. • 6 .

mi penáis ke e s t u s bona v i d i t i o n p l i f o j e . Mi e s t i s p a c i e n c a . Same okazas a l l a l a n d o j . k a j t i u s p e k t a k l o g a j i g i s m i n .jojn t i e . LA agreseoiaj bir d i o j Antaü k e l k a j m o n a t o j . k i e l i l i povas p l i g r a n d i g i k i o n i l i havas. Do. m a l g r a u ke e s t a s s u f i c e da paño p o r i l i c i u j . Ek de t i a m . do. Lau mia loenso. f i n f i n e mi v i d i s m a n g i t a k i e n mi l a s i s . m i l i t o j . l a b i r d o j venas c i u t a g e . f o r p e l a s ^ a l c i u j k i u j d e z i r a s mangi. des p l i d e z i r a s h a v i • T i a j horaoj e s t a s ciam pensante k i o n i l i povas a t e 1 1 de l a a l i a j . p o t e n c a j l a n d o j subpremas l a m a l r i c a j n . k i a l . E k z i s t a s m u l t a j horaoj k i u j j u p l i havas. k a j .t i o pensigas m i n . k a j mi l a s i s panmola. kvankam i l i bezonas nenion p l u . muí t a j homoj e s t a s kvazau agresemaj b i r d e g o j . K i a l . C i . k t p ?. k a j s t e l a s i l i a j n naturajn ricajojn. N i a t e r g l o b o havas s u f i c a n l o k o n por n i c i u j . f o r p e l i a l l a a l i a j ? . . Sed mi r l g a r d a s ke k i a m unu e l i l i e s t a s mancante. k r u e l a j j o j j . d o . mi v i d i s b i r d o n ce mia fenestro» G i k a n t i s k a j s a l t i s Ín- t e r l a f l o r o j .

k i e l e s p r i m a me t a f o r o de l a r a j t o d a u r i g i en s i a t u t a persona k r i t j e rio.l a p o - z i t i v a n j u g o n de l a e s t o n t a j g e n e r a d o j . k a j ne a l l a f a c i l a de l a s o l v o p o r e v i t i s t a g n i s i a n k r e a d o n en t i u ra¿ to k i u n l i mem p e r s i a t u t a antaüa agado jam e s t i s atingita. Pro t i o l i daüre p o r t i s s i a n k r e a d o n a l l a na t u r a t e r e n o de l a k o n t r a u s t a r o . "Ne p r i o k u p a s min" . L i ciam v i v i s en daüra r e v o l u c i o k o n t r a u s i mem. J a r o j de s e n l a c a bátalo. P o r p a s i s l a s i m b o l o . En daura l u k t o kontraú t i o s t a b l i t a . k i u t r u d i s s i a n k r i t e r i o n .P i c a s s o s k r i b i s . de pía nado k a j s i n t e z o . l a p e n t r i s t o de l a l i b e r e c o ^ t i u k i u s c i i s f a r i s i n p l i respondeca en s i a k o n d i c o de l i b e r a homo. Homo de sendependa v i v o .v i r o e l l a XL. l i komencas n o - van e s p l o r a n epokon. ne apogas s i a n p o s t a n k r e a d o n en t i u k o l o n o .PICASSO! o mago kaj rememoro 9 La 8an. de a p r i l o 1 9 7 3 . k r e a n t e amikecon samtempe p o s t u l a n t e l a r a j t o n f u m i s i a n pipón ( laü l i d i r i s a l D a g h i l e r k i a m o n i s u g e s t i s a l l i p e n t r i d e k o r a c i o n p o r b a l e d o ) . a t i n g i t a l a p u o l i k a n rekonon k a j permeson p o r s i a a r t o . l a p l e j granda a r t i s t o e l 3.a t u t a H i s t o r i o . J a r o j kiara l i u z a n t e l a k u r a g a n dje c i d o n de s i a l i b e r e c o . en N o t r e Dame de V i e en Mougins m o r t i s Pablo Ruis P i c a s s o . 3 . l i ne h a l t a s . kreadas a k r a n p e n t r m a n i e r o n k i u n o n i nomigas " Kubismo ". k a j kun l a e b l e c o ke l i a j formo j f a r i g u eenmo** r a j . t r a n s l o k i - g i l a manifestación de mia pensó a l grado de lurno kiu dignigos l a estantecon k a j l a vivon e s t i v i v a t a j . k i o i n t e r e - sas min e s t a s ke mi povu nun e s t i l i b e r a . F i n e de s i a j Roza k a j 31ua e p o k o j .j a r c e n t o .

L i a obsedo e s t i s p r e z e n t i n e k o n a t a j n a s p e k t o j n de l a r e a l e c o . v i d i g i t i o n n e v i d e b l a n de l a a l i u l o j k a j t i u m a n i e r e . ne povas r e - p r e z e n t i saman a j o n . f a r i s e l s i a l u d o k r e a n elementon.roj k a j t r e o f t e l a l u d a n p o s t s i g n o n de l i a l u d a d o . s t a r i g i n t a l a kubismon k i e l a k i r i t a n r a j . 4 . k a j propra karno. mi t r o v a s . se ne n i a n a d m i r o n "• Nur l i ne c e l i s l a a b s t r a k t a n a r t o n . g r a v a e s t a s t r o v i . k i u j n s i a . e s t i du malsamaj a j o j . k i e 6*io e s t i s v i v o . Ció k o i n l i p e n t r i s t r a p a s i s l i a n p r o p r a n v i - v o n . L i n e n i a n p o v i s v i v i sen s i a p r o k s i m g ) co. "Kiara mi p e n t r a s mia c e l o e s t a s m o n t r i t i o n k i o n m i e s t a s t r o v i n t a . sed d e r e a l e c o . L ' a r t o ciam e s t i s a r t o . l i s c i i s l u d i g i s i a n l a b o r o n . s i n t e - z i g a s p l e j g e n i m a n i e r e . "Mi ne s e r c a s . l i f o r l a s a s g i n k a j koniencigas epokon de k l a s i k i s t a R e k u p e r a c i o . j n antauan raalko - vrojn. F i n e . 'Tiu k i u a t i n g a s t r o v i i o n a j n s c i a s e k s c i t i almenan n i a n s c i v o l e m o n . La v i r i n o n o b l i g i s ciam l i a n s p i r i t o n k a j k r e a -* don. F i c i u j s c i a s ke l ' a r t o ne e s t a s v e r a n o . Per l ' a r t o n i esprimas n i a n kon c e p t o n p r i t i o k i o ne e s t a s n a t u r o . Car P i c a s s o . M i b e z o n i s m i a n t u t a n v i v o n p o r l e r n i d e s e g n i k i e l l a infanojí . •ton.ne e s t i s a l i a o l l u k t o k o n t r a u l a r e a k c i o k a j morto de l ' a r t o . T i e r a d i k a s l a f o r t o de l i a p e n t r a r t o . p o s t e venus l a S u b r e a l i s t a .d i r i s P i c a s s o . K i o ¿. pos- t e l a E s p r i m i s t a k a j dura l a l a s t a j 40 j a r o j . s o c i a n l a b o r o n . r e a l i g i p o l i t i k a n au. F a t u r o k a j a r t o malgrau. k a j ne k i o n m i e s t a s s e r c a n - t e . k a j ne n a t u r o .s e r c i s i g n i f a s n e n i o n . l i n e n i a n k o n c e p t i s l a mondón sen l a v i r i n o . Homo en l a p l e j r a d i c a l a senco de t i u v o r t o . "Mia t u t a a r t i s t a v i v o .d i r i s . t i a l ke p o r l i . Laü mia o p i n i o .. l a problemo ne e s t i s de a b s t r a k t e c o . L i a j p e n t r a j o j h a v i s k e l k f o j e l a p o s t s i g n o n de l i a j bedau.

L i ciam kondamnis k i o n l i malamis: m i l i t o n . a n i m a l o n . s t a r i g i s k i o n l i amis: homon. ne povas r e s t i i n d i f e r e n t a j antaü k o n f l i k t o k i e e s t a s d i s k u t a — t a j . v e r k o k i e l a morto e s t a s rimarkindafío. Estu c i t i u j l i n i o j omago a l l i a h o n o r b i l d o . l a p l e j a l t a j v a l o r o j de l a homaro k a j l a c i - M vilízaoio . "Mi d e z i r a s ó* i monten t e memorigi a l v i ke c i a m mi k r e d i s . estas precipe kanto a l l a v i v o . v i r i n o n . t e r o n k a j marón « L i a p e n t r a r t o e s t a s ammaniero a l l a v i v o k a j ec G u e r n i c a . Resumi P i c a s s o ' n j e l a h o r o de l i a morto e s - tas neebla. k a j a n c o r a d kredas ke l a a r t i s t o j k i u j • v i v a s k a j l a b o r a s k u n m o r a l a j v a l o r o j . E N R I Q U E PUEYO .

Fariñas . Run l a v o r t o j de S-ro. — K i o n c e l a s HEJS ? Du oelójn havas nun HEJS: k u n l i g i l a j u n a n h i s p a n a n e s p e r a n t i s t a r o n k a j d i s v a s t i g i E s p e r a n t o n en j u n u l a - ra j medioj. e l d o n i s b u l tenon k. l a f i n a n c a j m a l f a c i l a j o j . G i ec m e r i t i s mención de l a e s t r a r o de TEJO. Dum l a l a s t a N a c i a Kon greso en V i g o e 3 t i s n o v a j i n t e r k o n s e n t o j . k a j p r i k i e s p l i b o n i g o k i o podas g i a esüraro. E s t i s l a k a t a l u n a j l a u n u a j g v i d a n t o j k i u j dura dek j a r o j s u k c e s i s organi** z i p l u r a j n e s p e r a n t a j n agadojn i n k l u z i v e I n t e r n a c i a n Kongreson de T E J O .p. Nuntempe l a p l e j e f i k a l i g i l o p o r n i c i u j e s t a s l a " S u l t e n o " k i u aperas r e g u l e . o r g a n i z o sendependaj k a j n i agas l i b e re. k o n s t r u i s r e s t a d o j o n . s e d .t. malgrau. • a Post l a XXX Hispana Kongreso en M i e r e s 1970 l a s i d e j o de HEJS t r a n s l o k i g i s a l B i l b a o k i e o n i dau r i g a s l a agadón de n i a j p i o n i r o j . La o r g a n i z o HEJS ne e s t a s s u f i c e k o n a t a de n i a j u n u l a r o . g i a p r e z i d a n t o José Fariñas respondas p l i sube n i a j n demandojn. — K i o e s t a s HEJS ? HEJS e s t a s l a J u n u l a r a Sekcio de Hispana Esperanto F e d e r a c i o .LA PREZlDANTiO IN FORMAS Q Dura l a XX H i s p a n a Kongreso de E s p e r a n t o en Málaga o k a z a n t a dura l a j a r o 1 9 5 9 a r o da g e j u n u l o j f o n d i s novan s e k o i o n de HEF. — K i a j n r i l a t o j n havas HEJS kun l a e n l a n d a Federa- cio ? La r i l a t o j disvólvigas amike. be- daürinde. tamen. Pro t i o . ^ . l a F e d e r a c i o ne povas m u l t e h e l p i n i a n l a - boron. kvankam laüstatule n i dependas de HBF n i e s t a s .

N i a r e p r e z e n t a n t i n o en l a l a s t a j k o m i t a t k u n s i d o j dum l a I J K o k a z i n t a en TORUN ( P o l l a n d o ) k o n t a k - t i s k u n d i v e r s a j e s t r a r a n o j de TEJO p o r p l i e f i k a k u n - l a b o r a d o i n t e r n i a j o r g a n i z o j . tamen k e l k a j g e j u n u l o ^ g v i d a s k u r s o j n k a j a l i a j h e l p a s en g r u p a j a k t i v e c o j .— HEJS eldonas b u l t e n o n n u r e s p e r a n t l i n g v e . — K i e l v i k u n l a b o r a s kun TEJO ? Post l a transiókigo de l a s i d e j o de HEJS de B a r c e l o n a a l B i l b a o n i preskaü p e r d i s l a k o n t a k t o j n k u n n i a supe r a j u n u l a r a o r g a n i z o . n i o p i n i i s ke n i d e v i s e n t r e p r e n i t i u n c e I o n p e r l a uzo k i e l n u r a l i g i l o de l a i n t e m a c i a l i n g v o Esperanto p o r ke c i u j e l n i . p r a k t i k e . Gis n u n . fl s . e s t a s l a Tutmonda E s p e r a n t i s t a J u n u l a r a O r g a n i z o . sed l a s t e . K o n d i c o j p r i i l i aperas en l a N 8 0 . k a j ankau p o r mon t r i l a taugecon de E s p e r a n t o p o r s o l v i l a l i n g v a n p r o - blemon i n t e r n a c i e . k a j n i atendas l a r e z u l f o n de t i u j k o n t a k t o j • Krome m i devas k o n s t a t i ke m i persone k u n l a b o r a s k u n l a L e r n e j a Komisiono de TEJO. K i a l n u r e s p e r a n t e ?. En n i a l a n d a e s t a s HEJS k i u r e p r e z e n t a s t i u n g r a v a n i n ternacian asocion. u t i l i g u g i n . ciara f a v o r e al. — K i o n agas HEJS p o r l a d i s v a s t i g o de Esperanto Inter l a junularo ? Malgraü n i a j d e z i r o j n i t r e malmulte l a b o r a s en t i u kampo p r o f i n a n c o j . n i a p l e j e f i k a l i g i l o e s t a s g i . r a k o n t o j n . n i denove s t a r i g i s t i u j n k a j n i esperas ke i l i f r u k t o d o n u b a l d a u en e f i k a >: k u n l a b o r o . La p r e m i o j n k o n s i s t a s e l mono au e l l i b r o j . En t i u . Ánkaü l a " B u l t e n o " k r e i s k o n k u r - son p o r p r e r n i i l a p l e j b o n a j n e s p e r a n t a j n a r t i k o l o j n . k a j se n i ce - las Icunligi l a hispanan e s p e r a n t i s t a n j u n u l a r o n . Esperanto kvankam ne ciam r i l a t a s n u r l a l a junularo» — K i o e s t a s TEJO ? TEJO.c i j a r o l a e s t r a r o de HEJS s t a r i g i s p r e m i o j n p o r t i u j k i u j varbas n o v a j n raembrojn. Kiam n i p r e n i s l a t a s k o n d a u r i g i l a agadón de n i a j k a - t a l u n a j p i o n i r o j n i m u l t e penéis p r i n i a " B u l t e n o " . d e s e g n o j n k t p . N i kuragigas c i u j n l i t e r a t u r e m u l o j n . c a r n i a bugeto e s t a s t r e m a l a l t a .

A l c i u j n i a j amikoj.M i d e z i r a s s k a t o l e t o n da l i g n a l u m e t o j • Post momento. 8 . F i n e . E l i r a s l a i n f a n o k a j p o s t kvarono da horo l i revenas k a j : . n i a t e n t a s de l a d e l e g i t a r o l a sendadon de i n f o r m o j k a j c i u j s c i i g o j . -Ha! .e k k r i a s l a v e n d i s t e V i v i d o s t u j .Mia p a t r i n o dirás ou v i b o n v o l o s p r u n t e d o n i a l n i v i a n pantalonoji. f r o t a s ílin s u r l a g l u - t e a n p a r t o n de s i a k o r p o k a j t u j ekaperas l a flamo. revenas l a i n f a n o k a j dirás : . l i preñas du a l u m e t o j n . koran aaluton. JUÁ1T AZCUEMAÜA I n f a n o e n i r a s en t a b a k v e n d e j o n k a j petas : .M i a p a t r i n o o p i n i a s ke v i a j n a l u m e t o j n estas neeble l u m i g i .

t i o e s t a s . d o . K i u j e s t a s n i v i r o j . sed e s t a s e v i d e n t e .KIÜ OPIHIAS J E N E P l a c a s a l mi l a nova m o d o . p o r l a v i r o k i e l p o r l a v i r i n o . mia i n t e n c o e s t a s p r e z e n t i a l v i k e l k a j n o p i n i o j n de a m i k o j m i a j . ola VTfciho 'TanraLovio kaj. k i u j n mi k o n s i d e r a s iom o r i g i n a l a j k a j k i u j sendube h e l p o s v i n k l a r i g i aü o r d i g i v i a j n p r i v a t a j n p e n s o j n p r i l a v i r i n o k a j sia pantalono • Jen: MI HAVAS AMIKOK. . ke v i bone jam r i m a r k i s gin. ñl mem devas d e c i d i p r i s i a j v e s t a j o j . I l i s a j - nas v i r o j ! ! . k i a l ' l a v i r i n o ne r a j t u u z i p a n t a lonon?.. c i u v i r o f a r a s s i a n propran komentarion. c a r s i perdas ínter» son p o r l a v i r o j .KIU O P I I T I A S JEHE. La v i r i n o devas u z i p a n t a l o n o n . kiam mi v i d a s p a n t a l o n o n mi t u j pensas a l v i r o . d o . MI HAVAS ALIAN AMIKÜN.ana l i z i c u á*i e s t a s p l i b e l a k u n p a n t a l o n o a u kun j u p o .-. MI HAVAS A L I A N AMIKOIT. Cu l a v i r i n o ne k u n l a b o r a s en c i u f a c e t o de l a v i v o . La p a n t a l o n o e s t a s v i r a v e s t a j j o . a l i a vestajo. K r o - me l a l e g a n t e c o de v i r i n o k u n j u p e t o k a j t i u " k u n l a - b o r a j o " de l a m a l p r u d e n t a b l o v e t u d o de l a v e n t o ne p l u e k z i s t a s kun l a usado de l a p a n t a l o n o . en c i u j a s p e k t o j de l a v i v o .KIÜ OPIHIAS JEKEt 9 . ke l a nuna s o c i o t r o v i ^ a s en s t a dio en k i u l a l i b e r e c o devas e s t i gala. Hodiau. Ofte l a o p i n i o j estas t r e d i - v e r s a j ^ f a v o r a j . n e f a v o r a j k a j m a l f a v o r a j p r i l a nova e v o l u i g o de l a v i r i n a v e s t a d o . M o t i v e de t i u modo.cu ankaü en t i u t e r e n o e k s i s t a s d i s k r i a i n a c i o p o r l a v i r i n o ? . p o r p o s t u l i a l s i l a uzadon de t i u au. l a uzon de l a p a n - t a l o n o c a r mi e 3 t a s c e r t a . Batas n e n i a novajo anonci a l v i l a v i r i - nan k a j modernan modon.Mi ne d e z i r a s aldonas mia amiko.

Ho! e l e g a n t u l i n o . tamen l i ankorau. .kiam v i a n korpon s v e l t i g a s .ke l a v i r i n o devas u z i p a n t a l o n o n kiam s i kon s i d e r a s g i n necesa p o r p l i b e l i g i s i n k a j e v i t i a l s i laboron.l i o p i - n i a s . c u v i s c i a s ke o n i u t i l i g a s t r e o f t e kiam l a v i r i n o ne sentas emon s i n l a v i ?. v i e s t a s k i e l f l a r o e l f l o r o . v i mian kapon t u r n i g a s . ( M i o p i n i a s ke l a a s e r t o de mia amiko e s t a s iom f o r t a . k i a e l e g a n t e c o ! . Ho! amatulino.( L i e s t a s poeto . v i g l i g a s n i a n menson. Ho! b e l u l i n o . P i n f i n e . . p a n t a l o n o . M I HAVAS A L I A N A M I K Q K . v e s t u v i jara ¡Jerzon e l n i l o no. ke l a v i r i n o k u n p a n t a l o n o e s t a s p l i b e l a p l i a l t i r a . s e n t i p l i da e s t i m o k a j amo p o r i l i . a l d o n a s ) . n i a j amataj t u r m e n t a n t i n o j !! • L U I S SERRANO PEREZ ( SABADELL ) 10 . v e s t u v i jam jupón e l k o t o n o . M i e s t a s t u t k o r e defendanto de l a v i r i n o . t i o n l i dirás). K I U OPIMAS JENE: ( M i a n t i c i p e p e t a s pardonon de v i . k i o g& j i g a s n i a n v i v o n . sed ciam p l i a l l o g a v i e s t o s k u n . b e l a j k a j pu - r a j v i r i n o j p r o l a senhonteco de mia a m i k o ) . Ho! c a r m u l i n o . Legu k i o n l i o p i n i a s : La p a n t a l o n o n . La v i r i n o . k i u s c i a s e l e k t i l a gustan pantalonon e v i d e n t i g a s m u l t e p l i l a v i r i n a n carme con. MI HAVAS A L I A N A L Í I K O N . Placas a l mi v i d i v i r i n o j n kun pantalono c a r t i a m a n i e r e i l i e v i - t a s a l mi v i d i m a l b e l a j n k r u r o j n . K I U O P I M A S JENEt E s t a s e v i d e n t e . Kiam s i mar§as. v i e s t a s l a c i e l o k a j l a g l o r o . . p a n t a l o n o . konsekvence i l i d e v i g a s a l n i v i r o j . Ho! k a r u l i n o . k a j nepre c i u v i r o dje vas s i n a d m i r i . B o n v o l u l e gi: Ho! v i r i n o . sed ciam p l i a l l o g a v i e s t o s k u n . . La nova v i r i n a modo e s t a s i o . . k i u uzas p a n t a l o n o n . S i a j korpmovoj e s t a s r i t m a j .almenau. .

j a r a s i n j o r i n o k u n saniagaj e s p e r a n t i s t o j e l l a t u t a mondo p r e c i p e japañaj. r a d i o k a j f o t o a r t o . ALAN WILSGN AVES 288 Hume S t r e e t TOOWOOMBA . r a d i o . amikeoo Jen l a adreso: S-ro. Adreso : M§ ENCARNACION JUANES fi 9 A l t o de 3 o m o s i e r r a . 3 izqda. HISPANIO - 16-jara metiolemanto. I n t e r e so p r i f r e m d a j l i n g v o j . muziko. AUSSRALIO 16-jara lernanto. Jen l a adreso : S-ro. FRANCUJO .4 9 . intereso p r i v o j a g o j .r i p a r i s t o .4350 QÜEENSLkEI! . TOULON . BILBAO -12 . JEaI^RIVaS Avenue Audéoud Le Leman I I P 83100 . n 3.

Nr 81. Jen l a adresoj : F . m.j a r a .8 e l Hungario.4 F . 45 U l .i n o . . S-ro. ENRIQUE FUEYO VEGA Rto. 1 2 Eon.j a r a Seflernejano studento. Nr 81. A. LADISLAO HORNYÁK 3 2 0 1 GYONGYOS PF . Toledo 3 5 I I .i n o . 45 U l .ANKAÜ DEZIRAS KORESPONDI 2 3 . / Zeroiosklego.. ZAMORA Du j u n a j l i c e a n i n o j entusiasraaj e s p e r a n t i s t i n o j s o p i r a s r i o e v i kontakton kun j u n a j h i s p a n o j por i n t e r s a n g i korespondajo j n k a j amikigi.143 HUNGARIO 2 0 .. m. A.s e r v o . EWA RADOMSKA Warszawa. L i a adreso e s t a s : S-ro. Zeromskiego. nun en s o l d a t .OIA.kun s a m a b a hispanino. AMA SEWERYN Warszawa. i n g e n i e r o .