La Krokodil’

Informbulteno de Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo
1 rue Jean Aillet, 31000 Toulouse

tel/fax 05 61 25 55 77 courriel°: esperanto.toulouse@free.fr
http://esperanto.toulouse.free.fr/

N° 26 junio 2004

Nos activités en juin

Sommaire p. Du 11 au 16 juin aura lieu au Théâtre Daniel Sorano de Toulouse le 18e
Festival International de Théâtre d’Enfants (FITE) .
-Accueil d’une troupe de
théâtre polonaise
-Atelier Internet & Espéranto
1 Accueil d’une troupe de
2
-Inicado al Interreto por
esperantistoj
théâtre polonaise
2
-Sta°oj en Grezijono
2
-Prima de las lengas mardi 15 juin à 20h30, théâtre en espéranto
-Bâton à palabre 3
-Man°o-kla°o 4
-Un message de Claude 4
°iu havas sian monton
Fressonnet
4
La° versa°oj de nuntempaj polaj poetoj Stanislaw Baranczak,
Czeslaw Milosz, Zygmunt Flis, Krzysztof Jaworski

Kalendaro La knabo B lo°as en malgranda urbeto. Li volas esti poeto.
En la kalejdoskopo de poeziaj imagoj ni observas lian
13/06°Pola teatra°o en Arrout maturi°on en familio, en lernejo, inter amas-komunikiloj kaj
diversaj manipulantoj. La°vicaj etapoj de lia maturi°ado al
15/06°Pola teatra°o en
Toulouse poezio estas infanaj rima°oj, versa°oj esprimantaj
malkonsenton, ribelon kontra° °irka°anta realeco kaj anak°
19/06 Atelier Internet &
Espéranto aperanta dubo pri siaj fortoj, provo de sincera konfeso. La fino
portas esperon pri efektivigo de la revoj – atingo de lia monto.

1

toulouse@free.77 esperanto. fax ou courriel Locaux et matériel prêtés par l’ENSEEIHT gvidata de lertaj komputilistoj. kiu pruntos ejon kaj materialon. pri °io en et les nombreux sites utilisant l’espéranto. esperantujo kaj pri la tuta mondo L’après-midi sera consacrée à une initiation à la · kontakti kaj interrilati°: korespondi. reposant sur l’équité. et permet des relations inter-culturelles non hégémoniques respectant l’identité de l’autre. sed ankau aliajn temojn) ® Le matin seront présentées les bases de l’Internet · informi°i pere de la reto. a° vi planas balda° konekti°i kun la reto°? Internet & Inicado al l’espéranto ! Interreto Samedi 19 juin 2004 Sabaton 26an de junio Matin et après-midi Il existe une langue qui a été pensée pour un usage ( 9a . danke al Esperanto Kultur Centro 1.61. · la vortprovizo de tiu nova tekniko L’espéranto et internet ont tous deux vocation · lerni pere de la reto (lerni esperanton.25.26/06 Inicado al Interreto (por portas esperon pri efektivigo de la revoj – atingo de lia monto. sa culture. Toulouse 2 . rue Jean Aillet . rekte paroli kvazau telefone.12a h.) international.fr Por ne esperantistoj Por esperantitoj! °u vi jam havas interreton. langue. d’abolir les frontières et les distances. est utilisée actuellement sur les cinq continents.55. partopreni Atelier de découverte ouvert à diskutgrupojn. tra la tuta mondo… tous Senpaga inicado por °iuj Inscription par téléphone. ses perspectives. Malkovro de la multaj eblecoj retumi en Elle correspond à une autre idée de l’échange esperanto°: culturel. esperantistoj) 25/06°Debato en Bâton à Palabre (temo: Libertempo) 02/07 man°o-kla°o en l’Union Tél/Fax : 05.31000 ENSEEIHT.

okazis subskriboj de libroj en la kaj lian ege interesan libron Lingvoj sen limoj. mondo kaj tie informas pri Esperanto en pa°o 21 kun mapo de la esperantoparolantoj.la 21a de a°gusto ° sta°oj de Esperanto (unusemajnaj) .kastelo@free.fr PRIMA DE LAS LENGAS praktikantojn kaj 8 000 000 da komprenantoj Sabate°: Subskribo de libroj tra la mondo. oni ne plu bezonas prezenti lin Las Lengas. sperto pri lingvoj.de 3a de julio .kastelo.Kastelo Grezijono (apud Angers) proponas programon en dol°a regiono: . Tio estis bonega °ar nur kelkaj kaj Georges Kersaudy. li °armis nin per sia grandega fama librovendejo Ombres Blanches. por fini kun la°doj pri Prezentis siajn librojn sinjoroj Roland Breton Esperanto.free. esperantistoj estis en la salono. Sabate posttagmeze. Enskribi°u nepre anta° la 19a de junio Per letero. Kiel kutime. Li Diman°e: Forumo de la lingvoj indikas kiel ciferojn 500 000 aktive 3 .14-21a de a°gusto ° malkovru la regionon bicikle kontakto tel/fakso: +33 (0)2 41 89 10 34 retmesagxo: grezijono. Breton verkis Atlason de la lingvoj tra la esperantistoj kaj ili bone a°skultis lin. kadre de la Prima de G Kersaudy.fr ttt-ejo: http://grezijono. la aliaj ne estis R. Tiu libro estas ege interesa kaj anka° °ia a°toro.diversaj niveloj kaj aliaj aktiva°oj °. telefono au rete °e EKC somero alvenas! La Kulturdomo de Esperanto .26-28a de junio: ° laborsemajnfino (vi manlaboras kaj vi lo°as/man°as surloke senpage) .

Sed. Konklude. oni devas atenti °eesti Jeannette inicis kelkajn homojn al Esperanto. Alain kaj mi. tio tre plezurigis min °ar post multe fino kiam li diris. Feli°e. alvenas en la koron de tiu °efa debato. La programo de la forumo estis ri°a kun Jam anta° du jaroj. beda°ras. kantoj. de la gvarania °is la tibeta. alvenis pluvo kaj la °efa argumentoj. krom en la Jes. Fremdaj parolantoj krei pripensadojn en la kapoj de tiuj homoj kiuj venis viziti nin kaj e°. e° iu kataluna spertulo pri lingvoj. multaj jaroj. babilado tre altnivelis. mi babilis aparte kun viro. ke neesperantistoj povos helpi vin por havi ideojn pri demandoj. ne bezonus nun instrui "universalan lingvon". Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo estas kunlaboranto de la organiza La °efa debato asocio Carrefour Arnaud-Bernard. atelieroj pri skribado. Multe da anta°e. ke fakte kiam li voja°as.°° gravuloj. kunportis tiun bezonon de universala lingvo en kiuj povas veni kaj diversaj respondoj. okazis la "Forom des langues du sentis. Bon°ance post 10 minutoj iu kaj koloroj (vidu la fotojn). Mi 4 . bonega tago kaj mi sentis ke nun la homoj estas °enerale pli bone informitaj kaj pli favoraj al Esperanto ol la aliajn jarojn. mi fabelrakontoj. Mi la koro de la debato (tio. klarigis kaj °i estus bone klarigita. Mi timis interveni °ar la budoj.Tio. defendante la ideon de Esperanto. ke Esperanto povus esti tiu lingvo. ke mi Los Fabulous Trobadors) parolis pri Esperanto ne plu estis la plej juna de°oranto sur la budo. Kiel esperantistoj nur °eestis forumon kaj la spektaklojn a° de°ori en aliaj François. la° mi. montras la opinias ke tio povus helpi por tiuj. la esperantistoj de°oris. li pli da jaroj kiam mi sentis min iom devigata de°ori estas interesita pri la kompreno de la fremda dum diversaj budoj por montri ke anka° junuloj lingvo mem anstata° havi tradukadon de alia esperanti°as. opinias ke venontjare. kiu Mi estas tre feli°a. inicadoj pri lingvoj. dancoj. nun de°or°an°o ekzistas. se demandoj. dank'al la partopreno de multe da ili kaj Jam kelkaj okcitanistoj kiuj konas min ekkriis malgra° la granda nombro de interesuloj. Eble °ar ili konscias ke ili bezonas iun lingvoj °eestis. de tiu debato pri "ne estas lingvoj kiuj devas estis bonega °ar la homoj ne povis maltrafi nian esti instruataj sed la diskursoj". ukraine (Robert) kaj aliajn lingvojn. Kiel °iujare. nia budo estis tuj apud la scenejo Post la ordigo de la budo. Jam de ekkonscias. por la interesuloj. mi sukcesis doni al li kelkajn Esperantistoj estas multlingvanoj). ktp. Bon°ance. Tio bonis por montri. argumentojn kiuj favore frapis lin. kiu povus. sur la budo mem. kiu estis granda kaj kun multe da afi°oj komenci°is. vere. Do. anka° esperanto estis tie. kiu estas Esperanto respektas °iujn lingvojn (tion Claude "pedagogia konsilanto pri elementaj lernejoj" Sicre diris dum la debato. °iu al mi "esperanto" kaj petis aparte ke mi povis havi liberajn momentojn por °ui la intervenu. ke ne °eestis esperantistoj sufi°e Tiu intergeneracia de°orteamo respondis al kapablaj respondi al tiu demando. mi rimarkis. serioze tiun debaton kaj interveni kun seriozaj Fine de la tago. ke nun oni taksas nin iom pli serioze ol monde" lastan diman°on de majo. escepte de la bruo. dirante ke multe da kaj tie. internacian lingvon kaj iom post iom Evidente. kiu jam budon. disdonis flugfoliojn. parolis katalune (Flo). Claude Sicre (de Unu afero kiu tre plezurigis min estas. ke esperanto debatoj. esperantisto. oni debatas pri lingvoj. esti bona varbado kaj favore varbis pri Esperanto. debato pri kio mi °i-sube raportas. mi havas manlibreton. mi °eestis parton kie okazis la spektakloj. kun Sylvie. Pri tio. ke Poste. okcitanisto (ne esperantisto) demandis °u oni La tutan tagon. kiuj iom bezonon de la homoj interkompreni°i) sed mi hezitas de°ori.

Bonvolu telefone interkonsenti kun °i pri horo kaj detaloj. ke devus krei°i junulara sekcio en Tuluzo… °i okazis kiel kutime en gaja etoso. 4 junio La lasta man°o-kla°o kunigis dek tri esperantistojn. La venonta debato. 2004 05 27 Filozofia diskutkafejo Laboro Tiu diskutado estis ege vigla °ar unue.) Persone. Estis decidite kunveni venontfoje en la °ardeno de Véronique kaj Daniel. Mi kulpas kaj pardonpetas. estis malfacile difini kio estas laboro. (Jes. nek vino nek kafo! °iu prezentis sin. 2an de julio. el kiuj kvar junuloj. On ne peut guère demander mieux. Sylvie Un message de Claude Fressonnet. Do: ven. mi scias: kelkaj pli ofte parolis ol la aliaj…. La diversaj ideoj estis metitaj "sur la tablon" kaj °iuj esprimis sin. Nun. li ne plus diros: mi havas multe da laboro sed: mi estas ege okupita. 31240 L’UNION tel°: 05 34 27 57 59. 11 rue des Glycines. neniam laboras! Kaj nun kiam vi diskutos kun li. °ar estis kelkaj novuloj. Bâton à Palabre°. vi devas scii ion kiu tre amuzis min: Flo.net dans la page d'accueil allez sur "diversité culturelle" et il vous proposera une "version Espéranto du manifeste". °iuj alportis man°a°ojn por dividi kun aliaj. tio donis al mi aliajn ideoj pri la signifo mem de tiu vorto. man°o-kla°o okazos che Véronique GIRARD.onesta2004. kaj nenio mankis. albums. non°° ? Claude Fressonnet 5 . temos tutelogike pri: libertempo.15 rue de Thionville : °a°de 27/05 La fotoj de la lasta filozofia diskutkafejo kiu temis pri Laboro estas en la pa°oj de la Pireneo listo: klaku al Photos.°e ni okazis man°o-kla°o°: ven. Mi opinias. kiu okazos °a°de la 24an de junio. ex Secrétaire de la fédération Eo Midi-Pyrénée°: je vous conseille le site Internet de Gérard Onesta : www.