FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Str. Sfânta Ecaterina, nr. 2, sector 4, 040155
Tel.: 021.335.41.83; 021.335.61.17
SUBIECTE CONCURS DE ADMITERE
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN”
Proba de DOGMATICĂ ORTODOXĂ
- Toţi itemii sunt obligatorii. Fiecare item are un singur răspuns corect.
- Se acordă cate 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 10 puncte
din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
- Pentru fiecare item completaţi pe foaia de examen răspunsul pe care-l
consideraţi corect cu
simbolul 0, iar răspunsurile considerate greşite cu simbolul X.
Varianta 3A
1. Termenul „apofatic” înseamnă:
a. supranatural;
b. negativ;
c. pozitiv;
d. natural.
2. Ce a creat Dumnezeu în ziua a cincea?
a. luminătorii;
b. vietăţile din apă şi văzduh;
c. toate vieţuitoarele;
d. animalele terestre şi omul.
3. Sf. Părinţi învaţă că după moarte urmează judecata particulară:
a. a sufletului şi a trupului inviat;
b. a trupului inviat;
c. a sufletului;
d. a trupului transfigurat prin inviere.
95
4. Temeiul scripturistic pentru Revelaţia naturală este:
a. Psalmi 19, 1;
b. Romani 1, 19-20;
c. Evrei 1, 1;
d. Romani 2, 18.
5. Timpul venirii Mântuitorului a fost profeţit încă din Vechiul Testament de:
a. Miheia5, 1-2;
b. Isaia 11, 1;
c. Daniel 9, 24-27;
d. Isaia 53, 1-12.
6. Dumnezeu vesteşte trimiterea unui Mântuitor, după căderea în păcat a
protopărinţilor, conform textului?

b. Biserica Ortodoxă aduce sfinţilor un cult de: a. in troparul Cincizecimii. c. soarele. Expresia „Şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului" se găseşte: a. c. preacinstire. d. 15. supravenerare. invăţătură proclamată intr-un sinod local al Bisericii. d. fiind însoţit de: a. c. c. După despărţirea de trup. sfinţi şi ingeri. . d. soarele şi luna. intr-un mod concret şi realist. lucrări ale Fiului. c. 96 12. b. 25. lucrări ale Fiului şi Duhului Sfant. luna şi stelele. d. b. 8. 26. 7. ingeri şi demoni. Mantuitorul Iisus Hristos. 11. ingeri. lucrări comune Persoanelor Sfintei Treimi. teologumenă. c. Învăţătura despre vămile văzduhului este: a. c.a. Facere 3. in sens material. adorare. 13. d. Facere 2. Facere 2. b. Dumnezeu a făcut: a. Vămile văzduhului trebuie înţelese: a. in condacul Cincizecimii. d. Trimiterea Fiului în lume de către Duhul Sfânt şi trimiterea Duhului Sfânt de către Fiul la Cincizecime sunt: a. fiind contrare Sfintei Scripturi. dogmă. sufletul este dus la judecată. luminătorii mici. d. Facere 2. in sens spiritual. nu trebuie acceptate. b. b. 10. În ziua a patra. c. lucrări ale Tatălui. b. 9. invăţătură care ne dă putinţa să ne inchipuim modul in care se face judecata particulară. in troparul Botezului. Maica Domnului. dar căreia Biserica nu i-a atribuit caracterul de dogmă. luminătorii mari. venerare. b. 14.

căci nu era numai Dumnezeu. că din Fecioară curată trup luând şi dintr-însa ieşind cu luarea. Grigorie de Nyssa. În cult. Iisus Hristos a realizat în trupul Său îndumnezeit întreaga iconomie a mântuirii obiective: a. 20. Sf. d. Biserica are numeroase cântări care cuprind o adevărată teologie a întrupării Fiului lui Dumnezeu. ca două locuri deosebite. prin Inviere. Invierea şi Inălţarea Sa la cer. Stihira de la Vecernia Bunei Vestiri. Una din acestea este: „Împăratul cerurilor. dumnezeirea şi egalitatea Fiului cu Tatăl. aceasta s-a făcut spre a procura materie voinţei libere a omului. ca două realităţi existenţiale diferite. b. dumnezeirea şi egalitatea Fiului şi a Duhului Sfant cu Tatăl. d. 17. c. dumnezeirea şi egalitatea Fiului cu Duhul Sfant. Simeon Noul Teolog. Sf. loan Damaschinul. d. 18. Sf. loan Gură de Aur. Grigorie Teologul. b. Sf.d. 19. Stihira de la Vecernia de sambătă seara. unul este Fiul. glasul 1. Sf. prin Intrupare. ca două locuri şi stări total deosebite. ca două stări total diferite. Grigorie Palama. ci şi Dumnezeu. Stihira de la Vecernia Naşterii Domnului. c. Sf. Referitor la porunca dată de Dumnezeu protopărinţilor de a nu mânca dintr-un anumit pom. c. b. 97 dar nici nu lucra cele dumnezeieşti dumnezeieşte. d. care nega: a. îndoit în fire. Moartea pe cruce. glasul 8. b. b. 16. 15. loan Damaschinul. pentru iubirea de oameni pe pământ S-a arătat şi cu oamenii a petrecut. Raiul şi iadul au fost înţelese: a. Referitor la existenţa celor două voinţe şi două lucrări. Sf. căci nu era numai om. in condacul Botezului. ci şi om” făcută de: a. 14. prin Inălţare. dar nu în feţe” şi reprezintă: a. prin Intruparea. Stihira de la Vecernia de sambătă seara. Sinodul I ecumenic (325) a combătut pe Arie. Această afirmaţie a fost făcută de: a. d. c. c. Sf. d. b. dumnezeirea şi egalitatea Duhului cu Tatăl. există afirmaţia patristică: „Iisus Hristos nu făcea omeneşte cele omeneşti. Maxim Mărturisitorul. Apofatismul este: . c.

b. Cu privire la Sfintele Taine. agnosticism. ignoranţă. b. materia. b. lumina. c. Scriptură şi Sf. d. materia şi lumina. se cere o pregătire corespunzătoare a credinciosului. În ziua întâi a creaţiei. ni Se comunică prin lucrarea Lui harică. ni Se impărtăşeşte ca persoană. nu este agnosticism. cerul. 25. 22. de la moartea ultimului Apostol pană la sfarşitul veacurilor. d. Sf. Duhul Sfânt: a. nici ignoranţă. raţiunii. cunoaştere obişnuită. Simbolul credinţei şi definiţiile dogmatice ale sinoadelor ecumenice. nu ni Se impărtăşeşte ca persoană. afară de păcat. b. 24. Revelaţiei. 21. d. Tradiţie. Scriptură. Învăţătura despre purgatoriu a fost respinsă de Biserica Ortodoxă. d. Sf. c. Biserica învaţă că Iisus Hristos este Dumnezeu-Om. Tradiţie. b. d. Sf. privitoare la persoana Mantuitorului. Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. ni Se impărtăşeşte ca persoană şi ni Se comunică prin lucrarea Lui harică. învăţătura de credinţă ortodoxă presupune: a. Dumnezeu a făcut: a. d. de la sinodul I ecumenic pană la sfarşitul veacurilor. c.a. c. Revelaţiei şi raţiunii. 23. de la Inălţarea Mantuitorului pană la ultimul sinod ecumenic. c. b. de la Cincizecime pană la sfarşitul veacurilor. 26. Sfintei Scripturi. Aspectul dinamic al Tradiţiei ţine: a. b. intrucat validitatea Tainei nu depinde de vrednicia morală a săvarşitorului. 98 . ci depăşire a mijloacelor obişnuite de cunoaştere. pe baza datelor din: a. deoarece este contrară: a. din partea săvarşitorului nu se cere nimic. dar ni Se comunică prin lucrarea Sa harică. c.

d. d. d. d. Se poate vorbi de un progres in Revelaţia supranaturală. b. din partea săvarşitorului se cere intenţia şi voinţa de a săvarşi Taina in mod serios. b.c. 27. neoprotestanţii. 29. albigenzii şi valdenzii. b. Prin întrupare: a. Treime. Treime. modificandu-se astfel firea dumnezeiască a Persoanelor Sf. c. prin Invierea Mantuitorului. Persoana Fiului lui Dumnezeu şi in Sf. . d. 30. nu s-a produs nicio schimbare in Sf. s-a produs o schimbare in Sf. Esenţa tainică şi teandria Bisericii îşi au temeiul în: a. prin Intruparea Fiului lui Dumnezeu. b. 28. donatiştii. necalcedonienii. c. Treimi. Revelaţia supranaturală a fost dată o singură dată pentru totdeauna. nu se cere nici un fel de pregătire din partea credinciosului. Există un progres în Revelaţia supranaturală? a. 31. Sf. c. mantuirea obiectivă sau generală. Duh. mantuirea subiectivă sau personală. intrucat Taina este validă independent de vrednicia morală a săvarşitorului şi a primitorului. Se intrupează Fiul lui Dumnezeu.Omul. b. 32. c. la Cincizecime. d. c. se cere din partea acestuia o pregătire corespunzătoare. Iisus Hristos. Numiţi adepţii formulei „ex opere operantis”: a. Mântuirea pentru toată lumea înfăptuită prin opera lui Iisus Hristos se numeşte: a. Treime. Revelaţia supranaturală nu se poate schimba. Dumnezeu . c. după randuiala stabilită de Biserică. Dumnezeu . Apostoli. Treime Şi-a asumat firea umană. Biserica a fost inaugurată în mod văzut: a. Revelaţia supranaturală este fixă. anglicanii. prin Răstignirea Mantuitorului Hristos. b. iar pentru ca Taina să producă efectele ei asupra primitorului. sfinţirea. d. Sf.Sf. indreptarea. dar caracteristica ei rămane unitatea.

intunecarea raţiunii. Isaia 53. 17. . Iezechiel 3. d. c. c. b. d. I Corinteni 3. apostolicitatea ei. dar sfinţitoare. 39. c. Prin expresia „sobornicitatea” Bisericii se exprimă: a. d. modul de pastoraţie a Bisericii. Ap. Care este textul invocat de Biserica Romano-Catolică pentru a susţine teoria despre purgatoriu? a. retragerea harului supraadăugat. mantuirea obiectivă. slăbirea voinţei. Alterarea chipului divin din om înseamnă: a. 37. 38. b. 35. Îndemnul Sf. d. 40. Dumnezeu asistă şi conlucrează cu făpturile. 99 b. b. c. b. modul de conducere a Bisericii. b. Isaia 7. caracterul ei văzut. mantuirea prin credinţă. energie divină necreată şi sfinţitoare. Iezechiel 44. unitatea ei. 36. Pururea . Ioan 13. c. 14. Pavel: „Lucraţi cu frică şi cu cutremur mântuirea voastră” (Filipeni 2. c. răscumpărare. sfinţenia ei. lucrarea Tatălui in creaţie.fecioria Maicii Domnului este menţionată la: a.33. d. c. d. Dumnezeu lucrează in locul omului. energie creată. 4. b. d. 1-3. 34. Potrivit aspectului de cooperare al proniei divine: a. modul de organizare a Bisericii. 12) se referă la: a. imposibilitatea de a mai săvarşi binele. 11-15. lucrarea Duhului Sfant. 18. creaţia lucrează fără Dumnezeu. mantuirea subiectivă. I Corinteni 2. desfiinţarea puterilor spirituale. Harul divin este: a. c. Dumnezeu susţine in existenţă făpturile. Sobornicitatea Bisericii este implicată în: a. modul de misiune a Bisericii. 12. b.

Părinţii apologeţi. b. b. celui care propovăduieşte invăţătura. să-i propovăduim ca modele vrednice de urmat. 44. c. 42. 41. 43. Cel mai bun fel de a-i cinsti pe sfinţi este: a. . c. preoţilor din eparhia respectivă. 100 d. d. prin teologia scolastică. imitarea lor. să ne rugăm lor. d. 45. d. responsabilitatea aparţine: a. b. Biserica Romano-Catolică a considerat-o pe Sfânta Fecioară Maria drept „Mater Ecclesiae” („Mama Bisericii”): a. Părinţii alexandrini. b. Cuprinsul activităţii infailibile a Bisericii este dat de: a. invăţătura de credinţă. II Petru 3. ierarhului eparhiei. la Conciliul I Vatican. prin Bula Papei Pius IX. la Conciliul II Vatican. hotărarile referitoare la administraţia bisericească. hotărarile referitoare la disciplina bisericească. c. Existenţa ierarhiei bisericeşti este adeverită dintru început de: a. Pentru corectitudinea învăţăturii propovăduite într-o eparhie. Părinţii apostolici. hotărarile referitoare la misiunea şi pastoraţia Bisericii. preoţilor şi credincioşilor eparhiei. d. in frunte cu Toma d’Aquino.d. c. din 1854. b. Părinţii capadocieni. să citim vieţile şi invăţăturile lor. c. 10.

Related Interests