ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II

HISTÒRIA II

 INTRODUCCIÓ

Aquest mòdul d’història permet saber com han evolucionat les societats del
món des de la primera revolució industrial fins la devallada de la Unió Soviètica.
En cada una de les unitats es podrà conèixer diferents aspectes sobre l’estudi
de les diferents etapes històriques, en un ampli espectre que abasta la realitat
demogràfica, econòmica, social i política.
La metodologia que se seguirà serà la presencial combinada amb
l’autoformació. Aquesta metodologia permetrà, conèixer, utilitzar i consolidar
tot un seguit d’eines de treball com la pàgina web del mòdul, consultes
d’internet, llibres, vídeos… per poder elaborar els diferents treballs i reflexions
que permetin evidenciar l’evolució dels aprenentatges.

Mòdul de 30 h de les quals 20 són presencials i 10 en autoafirmació.

 UNITATS DIDÀCTIQUES

Unitat Didàctica 1. LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM : LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL I LA REVOLUCIÓ FRANCESA
Unitat Didàctica 2. EL FENOMEN COLONIAL I LES SEVES
CONSEQÜÈNCIES
Unitat Didàctica 3. LA Iª GUERRA MUNDIAL
Unitat Didàctica 4. LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA FORMACIÓ DE
L’URSS
Unitat Didàctica 5. EL MÓN D’ENTREGUERRES (1919-1939)
Unitat Didàctica 6. LA IIª GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
Unitat Didàctica 7. LA GUERRA FREDA I LA DESCOLONITZACIÓ
Unitat Didàctica 8. LA CAIGUDA DE L’URSS I EL NOU ORDRE
MUNDIAL

1. OBJECTIU GENERAL

Aprendre les dinàmiques històriques que regeixen els segle XIX i XX en
l’àmbit mundial, identificar els elements essencials i identificar els conflictes
que es traslladen i s’incideixen en l’actualitat.

2. OBJECTIUS DIDÀCTICS

CFA SINGUERLIN Pàgina 1

Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals i de la igualtat e drets i deures dels individus. especialment amb suport TIC. 2. Expressar i comunicar els continguts de l’àmbit de forma personal i creativa. Contrast i valoració crítica d’informacions diferents. reconèixer la diversitats com a element enriquidor de la convivència. socials i culturals. 4. a diferents escales espacials i temporals . Identificar. 3. gràfics. incloses les dels mitjans de comunicació. CONTINGUTS  Revolució industrial i la revolució francesa  Colonialisme  Iª Guerra Mundial  Revolució Soviètica  Món d’entreguerres  IIª Guerra Mundial  Guerra Freda i descolonització  Caiguda de l’URSS 4. Cerca. 5. 3. seleccionant i interpretant dades i informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos (lingüístics. anàlisi i contrast d’informacions estadístiques. sobre un mateix fet o fenomen. valorant solucions i alternatives als problemes. localitzar i analitzar . Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets i la interrelació entre fenòmens polítics. econòmics. emetre judicis fonamentats i manifestar actituds de respecte cap a valors i opinions diferents del propi. gràfics i mapes. valorant-los críticament. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE CFA SINGUERLIN Pàgina 2 . numèrics.ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II 1. conèixer la multicausalitat dels fets i les seves conseqüències i valorar el paper dels homes i de les dones com a subjectes individuals i col·lectius dels processos. multimèdia i audiovisuals) i reflexionant sobre el propi procés d’aprenentatge. els elements bàsics que caracteritzen el medi social i cultural.

Exercicis escrits per a cada sessió on han de contestar preguntes relacionades amb el tema. potenciant la dinamització i participació del grup 4. Adquisició d’habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral. explicar. CFA SINGUERLIN Pàgina 3 .  Àmbit científic tecnològic Lectura i interpretació de dades estadístiques i de gràfics en suport convencional i digital. interpretar i argumentar situacions i fenòmens . com el debats oberts o reglats. la tecnologia i la societat. 6. Entrada al curs en la pàgina web i la seva explicació global 3. 6. fotocòpies donades a part. 5. Elaboració de les activitats detallades en el dossier i confecció gradual del Portafoli. o part del tema explicat a classe per tal d’acabar de fer seus els continguts i posteriorment aclarir els conceptes que no hagin quedat prou clars. dins l’apartat d’aquesta unitat i l’aula d'autoformació. justificar .ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II 1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES  Àmbit de comunicació Desenvolupament de competències lingüístiques per descriure. Explicació del tema. Conceptes bàsics d’economia Utilització de recursos TIC per a la informació . 5. informació penjada a la pàgina web de la matèria. 2. RECURSOS DIDÀCTICS Els recursos pedagògics utilitzats en el desenvolupament de la unitat són: el dossier de l’alumne. Presentació del mòdul amb la guia per situar els seus coneixements i tenir clars els objectius que han d’aconseguir en el mòdul. Representació gràfica de seqüències temporals Anàlisi de la interacció entre l’entorn . Explicació detallada del sistema d’avaluació. comunicació i processament de dades .

incloses les TIC i mitjançant el treball cooperatiu i a través de descripcions . materials i iconogràfiques i comunicar la informació obtinguda de formes diverses . situant-los geogràficament i explicant aquells que tinguin especial rellevància per entendre la complexitat del món avui. Identificar variables temporals (durada . a partir d’informacions diverses . com també les grans àrees geoeconomiques i el paper de les grans potencies. Planificar i realitzar treballs individuals i en grups sobre algun focus de tensió política o social en el món . successió .ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II 7. comunicant i valorant la documentació històrica i artística que proporcionen. la participació i l’assistència. tant presencials com d’autoafirmació. revolució industrial. Analitzar aspectes del funcionament de l’economia . ràdio . Interpretar diverses fonts d’informació escrites .. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ Es valorarà l’assistència a classe i la participació activa en les sessions. simultaneïtat . Es farà una avaluació sumativa tenint en compte totes les activitats realitzades. a partir de l’evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació al context europeu..) pel que fa a les grans transformacions i conflictes mundials que caracteritzen l’època contemporània ( revolucions burgeses. . destacant la interdependència entre països i el seu impacte en la realitat econòmica de l’entorn proper. inclosos els mitjans de comunicació (premsa. síntesis i esquemes explicatius que relacionin causes i conseqüències dels fets. Reconèixer elements patrimonials de l’època contemporània a partir de la recerca d’informació en fonts diverses . i de l’observació directa i indirecta d’aquests elements .) Reconèixer alguns elements de canvi i continuïtat de l’estat liberal respecte a l’ Antic Règim . CFA SINGUERLIN Pàgina 4 . Analitzar els grans canvis i conflictes mundials del segle XX .) i les TIC assumint una actitud critica i oberta al contrast de fonts. Relacionar la consolidació del sistema capitalista amb l’expansió colonial i valorar les seves repercussions actuals. Distingir diferents tipus d’estats del món segons les característiques dels seus règims polítics .. cinema. incloses les TIC .

Anàlisi de les formes de vida en les ciutats industrials dels segle XIX a partir d’algun exemple proper . o Preparació i realització e debats sobre les conseqüències socials de la industrialització . o Valoració dels canvis socioeconòmics que implica la revolució industrial i interpretació del fenomen de la multicasualitat . Interpretació de la problemàtica i de les aportacions d’algunes ideologies i revolucions analitzant especialment els moviments socials i politics de Catalunya .ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II Valorar el necessari equilibri entre drets i deures individuals i col·lectius i reconèixer la democràcia com un procés en construcció que requereix un compromís personal i col·lectiu contra la desigualtat i l’exclusió. CFA SINGUERLIN Pàgina 5 . 8. entre els quals el reformisme il·lustrat . especialment amb suport TIC . La Revolució Industrial 2. exposant opinions raonades sobre canvis . La Revolució Francesa o Identificació dels elements de canvi i continuïtat entre l’Antic Règim i l’època contemporània. o Us de diferents fonts d’informació . continuïtats . aportant argumentacions basades en les ciències socials . per contextualitzar els conceptes generals a fets de l’entorn proper . La Revolució Industrial a Catalunya 3. o Anàlisi de les revolucions i transformacions polítiques que donen inici a l’època contemporània . i de les seves conseqüències socials . TEMPORITZACIÓ Es necessitaran dues sessions d’una hora. Participar en debats . respectant les opinions dels altres i cercant l’obtenció i comunicació de conclusions comuns. fins al present . o Relació de les causes i conseqüències que cada canvi produeix en altres aspectes com l’organització social o les transformacions culturals. Anàlisi de l’evolució històrica d’ Espanya i Catalunya al segle XIX i valoració dins el context internacional. comunicant de forma argumentada els resultats de la recerca. més una d'autoformació UNITAT DIDÀCTICA 1: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM : LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I LA REVOLUCIÓ FRANCESA 1. Identificació dels seus antecedents . o Comentari del significat de diversos temes històrics referits a la societat industrial i aplicació correcta d’aquests temes .

Les causes de la Primera Guerra Mundial 2. Tipus de colònies 4. gràfics i mapes. per mitjans convencionals i digitals . causes . L'impacte per als colonitzats o Localització geogràfica de l’expansió imperialista .ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II UNITAT DIDÀCTICA 2: EL FENOMEN COLONIAL I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 1. El concepte d'imperialisme 2. El casus belli i la crisi de juliol CFA SINGUERLIN Pàgina 6 . o Valoració crítica de la situació d’inestabilitat política que va generar la rivalitat entre els grans imperis a final del segle XIX i principis del segle XX per tal d’apropiar-se de nous territoris.. o Rebuig de l’orientació bel·licista . va dur a la humanitat la pèrdua de la pau.) els punts de tensió . per tal de comprendre la multiplicitat de factors que determinen l’imperialisme. Les justificacions de l'imperialisme 7. valorant solucions i alternatives als problemes . Causes del fet colonial 3. els interessos expansius i de control etc. o Construcció de mapes conceptuals que incloguin la relació entre el procés imperialista i la preparació bèl·lica (objectius . Identificació de les relacions de causa i efecte entre l’ imperialisme i la consolidació del capitalisme. UNITAT DIDÀCTICA 3: LA Iª GUERRA MUNDIAL 1. o Anàlisi i utilització crítica de fonts primàries i secundàries respecte a les causes de l’expansió imperialista. Contrast i valoració critica d’informacions diferents sobre un mateix fet o fenomen . anàlisi i contrast d’informacions estadístiques . Les conseqüències de l'imperialisme: les lluites interimperialistes 6. que en la pugna pel control de recursos sòcioeconomics i espacials . Les conseqüències de l'imperialisme: l'expansió colonial 5. o Identificació i valoració crítica de les conseqüències derivades de l’expansió imperialista . o Cerca .

Les revolucions de 1917 2. UNITAT DIDÀCTICA 5: EL MÓN D’ENTREGUERRES (1919-1939) 1. per tal de comprendre l’evolució política dels estats que van optar posteriorment el mateix model polític. El crac de 1929 i la Gran Depressió CFA SINGUERLIN Pàgina 7 . incidint en les lluites socials i els conflictes . La pau: el tractat de Versalles o Identificació dels elements bàsics de l’ordre polític i social de la primera meitat del segle XX .  Interès per conèixer els canvis produïts per al Revolució Russa . Desenvolupament de la guerra 4. politiques i socials que produeix tot conflicte bèl·lic. o Pressa de consciència de les repercussions demogràfiques . o Valoració de la importància de la diplomàcia i el diàleg per a la resolució pacifica dels conflictes. Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre el passat i el present. o Actitud de rebuig davant el fet bèl·lic i davant els motius politics i econòmics que justifiquin l’actitud bel·licista .  Anàlisi i comparació de les diferencies i les conseqüències del canvi històric que van suposar per a Rússia les revolucions de febrer i octubre de 1917  Valoració del paper d es dones i dels homes com a subjectes de la historia i del present . econòmiques . UNITAT DIDÀCTICA 4: LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA FORMACIÓ DE L’URSS 1. L’URSS: del comunisme de guerra a la col·lectivització  Identificació i anàlisi de les causes que van donar lloc a la revolució i les seves conseqüències .ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II 3.

Els bombardeigs sobre la població civil 6. Les fases de la guerra 4. en la pugna pel control dels recursos socioeconòmics i espacials .  Obtenció d’informació sobre les conseqüències territorials de la guerra a partir de l’anàlisi i comparació de mapes històrics. Causes de la IIª Guerra Mundial 3.  Rebuig de l’orientació bel·licista que. Visualització d’alguns films documentals o de ficció i valoració com fonts històriques i llenguatges expressius .  Identificació i classificació de les conseqüències demogràfiques . territorial i politiques de la guerra.  Actitud de rebuig de les ideologies excloents. documents i textos sobre les causes de la crisi econòmica. CFA SINGUERLIN Pàgina 8 . Els jueus als camps d’extermini 7. La reraguarda 5. ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II 2. 30 . econòmiques .  Interpretació d’esquemes .  Defensa dels avantatges de les politiques democràtiques respecte als règims totalitaris pel que fa a les llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans. UNITAT DIDÀCTICA 6: LA IIª GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 1. Europa abans de l’esclat de la guerra 2. duu a la humanitat a la pèrdua de la pau.  Determinació i anàlisi de lles causes que van originar la situació dels fenòmens de canvi i transformació políticoeconomica del període d’entreguerres . referents estètics i interpretacions de la realitat .  Valoració de la transcendència del diàleg per a resolució dels conflictes de forma pacifica i rebuig de qualsevol mena de violència. Feixisme i nazisme  Obtenció i anàlisi d’informació històrica a partir de la lectura de diferents fonts respecte a les característiques socials . Els pactes polítics dels aliats 8. politiques i econòmiques dels anys 20.  Anàlisi d’imatges com a documents històrics . Balanç de la segona guerra mundial  Identificació de les causes que van donar lloc a l’esclat de la Segona Guerra Mundial .

El subdesenvolupament 10.  Valoració dels processos de descolonització pacífics i actitud favorable a la via negociadora per a la resolució pacifica dels conflictes .  Valoració de la importància de la solidaritat i cooperació i de l’ajut a països i sectors menys afavorits pel desenvolupament .  Demostració d’una actitud critica envers l’enfrontament la rivalitat de dos blocs amb tendències oposades. CFA SINGUERLIN Pàgina 9 . Descolonització d’Àfrica 9. Valoració argumentada de la repercussió de l’ imperialisme en l’actual configuració del món. Els moviments d’alliberament 8. La divisió del món en blocs 4.  Interès i curiositat per a la comprensió de l’actualitat i predisposició a buscar una part de l’explicació de situacions i esdeveniments actuals en els seus antecedents històrics. La caiguda del mur de Berlín i la desfeta del bloc socialista 2. Causes de la descolonització 7. la desintegració socialista i la lluita per la democràcia en els països del tercer món. Un nou ordre internacional 3. seleccionant i presentant la informació amb rigor i objectivitat .  Adopció d’una actitud crítica per mitja del coneixement històric sobre la fi de la dinàmica de blocs . Caracterització deis models socioeconòmics de postguerra .  Obtenció d’informació històrica sobre els processos descolonitzadors . les polítiques i les actituds que van determinar les relacions internacionals en aquest període i els esdeveniments que van desencadenar la fi de la Guerra Freda i la dinàmica de blocs. Ialta i Postdam 2. La guerra freda 5. Antecedents del moviment descolonitzador 6. Alguns exemples d’aquests darrers conflictes arreu del món  Identificació dels factors . analitzant algun cas del continent Africà. L’ONU 3.  Solidaritat en la lluita per a la defensa dels drets fonamentals de les persones i defensa de l’aplicació dels drets humans . UNITAT DIDÀCTICA 8: LA CAIGUDA DE L’URSS I EL NOU ORDRE MUNDIAL 1. en matèria política mundial i de la seva vigència . i recerca d’un equilibri en les relacions Nord-Sud.  Anàlisi del procés de descolonització i de les seves conseqüències .ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II UNITAT DIDÀCTICA 7: LA GUERRA FREDA I LA DESCOLONITZACIÓ 1. Neocolonialisme i dependència econòmica  Anàlisi del procés de reconstrucció de l’ordre polític i econòmic després dels conflictes bèl·lics . Valoració de les intervencions dels organismes internacionals com la ONU . a escala nacional o internacional .

ÀMBIT CIÈNCIES SOCIALS GES II  Valoració de l’objectivitat com a paper fonamenta en l’anàlisi històrica de les fonts d’informació. CFA SINGUERLIN Pàgina 10 .

Related Interests