Unitatea de învățământ ............................................................ Disciplina ...................

Adresa .......................................................... Anul școlar ........................
Data susținerii examenului ......................
CATALOG
cuprinzând rezultatele la examenul de corigență la..................................
Nota acordată de profesorul 1 Nota acordată de profesorul 2 Media
Numele si prenumele elevilor Nr.
Nr. Matricol Clasa Nota Nota la Rezultat
cu situație neîncheiată bilet Scris Oral Pr Scris Oral Pr
finală finală examen
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Președinte EXAMINATORI
Nr.
Numele și prenumele Calitatea Semnătura
crt
1 Prof. examinator 1
2 Prof. examinator 2
Unitatea de învățământ ………………………………………….. Examen de corigență
Adresa …………………………………………. Sesiunea ……………………………….
Profesor ............................................
BORDEROU
de CORECTARE și notare la examenul de corigență la ........................................

Nr. Nr. Din Rezultat
Numele și prenumele Clasa Subiectul 1 Subiectul 2 Nota
Crt. matricol oficiu examen
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

La secretariat se predau:
- subiectele (vizate de director) pentru proba scrisă;
- biletele(vizate de director) pentru proba orală;
- tezele, ciornele;
- borderouri de corectare – scris (NOTELE POT FI FRACȚIONARE); Semnătura……………………….
- borderouri de examinare – oral (NOTE ÎNTREGI, ROTUNJITE)
ATENȚIE: Media dintre probe, dată de un profesor, se rotunjește
- Cataloagele cu rezultate finale(MEDIA, cu două zecimale, NEROTUNJITĂ)
Unitatea de învățământ ………………………………………….. Examen de corigență
Adresa …………………………………………. Sesiunea ……………………………….
Profesor ............................................
BORDEROU
de EXAMINARE și notare la examenul de corigență la ........................................

Nr. Nr. Din Rezultat
Numele și prenumele Clasa Subiectul 1 Subiectul 2 Nota
Crt. matricol oficiu examen
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

La secretariat se predau:
- subiectele (vizate de director) pentru proba scrisă;
- biletele(vizate de director) pentru proba orală;
- tezele, ciornele;
- borderouri de corectare – scris (NOTELE POT FI FRACȚIONARE); Semnătura……………………….
- borderouri de examinare – oral (NOTE ÎNTREGI, ROTUNJITE)
ATENȚIE: Media dintre probe, dată de un profesor, se rotunjește
- Cataloagele cu rezultate finale(MEDIA, cu două zecimale, NEROTUNJITĂ)
PROCES VERBAL,
Încheiat azi ............................................ în urma susținerii examenului de corigență la clasa ...................., la obiectul ........................
La examenul de corigență au participat următorii elevi care au obținut următoarele rezultate:

Nr.
Numele și prenumele elevului N. matricol Clasa Nota Situația școlară
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal
Prof examinator 1 .............................
Prof examinator. 2 ..............................