Nama Sekolah / School Name

Nama Ujian

Kertas 3 (50 markah) Masa: 1 jam 30 minit

Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas
dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Rajah yang
mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. Markah yang diperuntukkan
bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir
peperiksaan.

1 Satu eksperimen dijalankan di dalam makmal sekolah untuk mengkaji kesan pH dan kadar tindak balas
enzim pepsin.

Dalam eksperimen tersebut, 3 tabung uji dilabel sebagai P, Q dan R. Setiap tabung uji diisikan dengan 5
mℓ ampaian albumen. Kemudian, larutan berikut ditambahkan ke dalam setiap tabung uji.

Tabung uji P: 1 mℓ acid hidroklorik (HCl) 0.1 M + 1 mℓ enzim pepsin
Tabung uji Q: 1 mℓ air suling + 1 mℓ enzim pepsin
Tabung uji R: 1 mℓ natrium hidroksida (NaOH) 0.1 M + 1 mℓ enzim pepsin

Semua tabung uji diletakkan di dalam rendaman air pada 37°C. Dengan serta-merta, kertas pH
digunakan untuk menentukan pH larutan di dalam setiap tabung uji.

Masa diambil untuk larutan di dalam setiap tabung uji untuk menjadi jelas diukurkan dengan
menggunakan jam randik. Semua data dicatatkan.

Rajah 1 menunjukkan susunan radas dan bahan bagi eksperimen tersebut.

Rajah 1

Jadual 1.1 menunjukkan keputusan eksperiment tersebut.
Tabung uji pH larutan Masa diambil untuk larutan menjadi jelas

1 .P 3 Q 7 R 8 Jadual 1.

(a) Lengkapkan Jadual 1.1 dengan membaca masa diambil untuk larutan di dalam tabung uji untuk menjadi jelas. .

[3 markah] .

Pemerhatian 1: Pemerhatian 2: .1.(b) (i) Nyatakan dua pemerhatian daripada eksperimen berdasarkan keputusan yang ditunjukkan dalam Jadual 1.

[3 markah] .

(ii) Nyatakan inferens pemerhatian yang anda buat di (b)(i). Inferens pemerhatian 1: Inferens pemerhatian 2: .

Kadar tindak balas enzim dihitung dengan menggunakan formula yang berikut: Kadar tindak balas = [3 markah] (f) Pada sehelai kertas graf. bina satu jadual untuk mencatatkan keputusan eksperimen tersebut. nyatakan hubungan antara pH larutan di dalam tabung uji dengan kadar tindak balas enzim pepsin. Jelaskan jawapan anda. [3 markah] (c) Lengkapkan Jadual 1.2 [3 markah] (d) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen tersebut. Jadual tersebut harus termasuk aspek-aspek berikut: • pH larutan di dalam tabung uji • Masa diambil untuk larutan untuk menjadi jelas • Kadar tindak balas enzim pepsin.1. [3 markah] (e) Berdasarkan Jadual 1.2 di bawah berdasarkan eksperimen tersebut. Pembolehubah Kaedah untuk mengawal pembolehubah Pembolehubah dimanipulasikan: Pembolehubah bergerak balas: Pembolehubah dimalarkan: Jadual 1. plotkan satu graf kadar tindak balas enzim pepsin melawan pH larutan. [3 markah] (g) Berdasarkan graf yang diplotka di (f). .

Mengawal pembolehubah Mengubah pembolehubah Mengukur pembolehubah dimalarkan dimanipulasikan bergerak balas [3 markah] 2 Suhu badan seorang murid yang mangalami dingin dan demam adalah 38. Perancangan eksperimen anda mesti termasuk aspek-aspek yang berikut: • Pernyataan masalah • Hipotesis • Pembolehubah • Senarai radas dan bahan • Prosedur eksperimen • Persembahan data [17 markah] Answer: . Silinder penyukat. kadar pencernaan makanan dalam sistem pencernaan menurun dengan cepat. merancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas enzim. Kelaskan sama ada ia digunakan untuk mengawal pembolehubah dimalarkan. jam randik. termometer. [3 markah] (i) Eksperimen tersebut diulangi dengan menggantikan ampaian albumen dengan ampaian kanji dan enzim pepsin dengan enzim amilase.3°C. [3 markah] (h) Berdasarkan eksperimen tersebut. Ramalkan pemerhatian. Berdasarkan maklumat di atas. Dalam keadaan tersebut. radas dan bahan di bawah digunakan. takrifkan kadar tindak balas enzim pepsin secara operasi. kertas pH. mengubah pembolehubah dimanipulasikan atau mengukur pembolehubah bergerak balas. [3 markah] (j) Di sepanjang eksperimen tersebut.

02 8 57 0.1 M untuk menjadi jelas ialah 7 minit. (ii) Inferens pemerhatian 1: Masa diambil untuk larutan di dalam P untuk menjadi jelas adalah yang paling pendek kerana pH larutan ialah 3 iaitu acid. (d) Enzim pepsin akan mengambil masa yang lebih pendek untuk menghidrolisis ampaian albumen dalam keadaan acid.1 (a) P: 7 minit Q: 44 minit R: 57 minit (b) (i) Pemerhatian 1: Masa diambil untuk larutan yang dicampurkan dengan acid hidroklorik 0. (e) pH Masa diambil untuk larutan untuk menjadi jelas Kadar tindak balas (minit- 1 larutan (minit) ) 3 7 0. air suling (pH7) dan alkali (pH8) dalam pH larutan di dalam setiap tabung uji tabung uji yang berbeza. (c) Pembolehubah Kaedah untuk mengawal pembolehubah Pembolehubah dimanipulasikan Gunakan acid (pH3). menjadi jelas Pembolehubah dimalarkan Kepekatan dan isi padu enzim dan albumen yang sama bagi Kepekatan enzim dan albumen semua tabung uji. Inferens pemerhatian 2: Masa diambil untuk larutan di dalam Q untuk menjadi jelas adalah yang paling panjang kerana pH larutan ialah 8 iaitu alkali.14 7 44 0. Pemerhatian 2: Masa diambil untuk larutan yang dicampurkan dengan natrium hidroksida 0.1 M untuk menjadi jelas ialah 55 minit. Pembolehubah bergerak balas Ukur masa diambil untuk larutan untuk menjadi jelas dengan Masa diambil untuk larutan untuk menggunakan jam randik.02 .

jubin putih. Radas Bikar. . Pernyataan Apakah kesan suhu ke atas kadar tindak balas enzim? masalah Hipotesis Semakin tinggi suhu. termometer. tabung uji. air suling. jam randik. (f) (g) Kadar tindak balas enzim pepsin sangat tinggi apabila pH larutan ialah 3 kerana pepsin berfungsi terbaik dalam keadaan acid dan kadar tindak balas sangat rendah dalam pH 7 dan 8 kerana tapak aktif enzim menjadi tidak aktif dalam larutan neutral dan alkali. (i) Masa diambil untuk enzim amilase untuk menghidrolisis kanji ialah 7 minit di dalam larutan yang mempunyai pH 7 dan lebih panjang daripada 7 minit di dalam larutan pH 3 dan 8. larutan amilase 5%. (h) Kadar tindak balas enzim pepsin ialah salingan masa diambil untuk campuran enzim dan substrat untuk menjadi jelas dan ia dipengaruhi oleh pH. (j) Mengawal pembolehubah Mengubah pembolehubah Mengukur pembolehubah dimalarkan dimanipulasikan bergerak balas Silinder penyukat Kertas pH Jam randik Termometer 2 Tujuan Untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas enzim. Ini adalah kerana enzim amilase berfungsi terbail dalam keadaan hampir neutral. penitis. larutan iodin. kadar tindak balas enzim amilase sangat tinggi dalam keadaan neutral. Ukur masa diambil untuk hidrolisis kanji yang lengkap dalam suhu yang berbeza Teknik dengan menggunakan jam randik. Dimanipulasikan: Suhu rendaman air Pembolehubah Bergerak balas: Masa diambil untuk hidrolisis kanji yang lengkap Dimalarkan: Kepekatan enzim Bahan Larutan kanji 1%. semakin tinggi kadar tindak balas sehingga suhu optimum. Oleh itu.

8. Selepas 5 minit. D1. B1. D dan E masing-masing. 2. 9. Langkah berjaga-jaga: gunakan penitis yang berbeza untuk tabung uji yang berbeza. 5. E. B. A1. C. 6. B1. B. Ulangkan langkah 7 dalam selang 1 minit bagi 15 minit. D1 dan E1 ke dalam Prosedur tabung uji A. D dan E dan menguji dengan larutan iodin dengan menggunakan jubin putih. tuangkan kandungan tabung uji A1. Dengan serta-merta. B. C. Catatkan semua pemerhatian dalam satu jadual. Letakkan sepasang tabung uji berlabel: A dan A1. E1. C1. 4. D. 3. Suhu Masa diambil untuk hidrolisis kanji yang Kadar tindak balas (°C) lengkap (minit) (minit-1) 0 Data 5 10 15 . 10. Sediakan 5 rendaman air pada 10°C. B dan B1. 1. C. B. D dan D1. Isikan tabung uji A. 30°C. ambil setitik campuran daripada tabung uji A. 7. 20°C. B1. E dan E1 ke dalam setiap rendaman air yang disediakan. Isikan tabung uji A1. D1 dan E1 dengan 5 mℓ ampaian kanji. 40°C dan 50°C. C. Labelkan 10 tabung uji sebagai A. C1. D dan E dengan 1 mℓ enzim amilase. C1. C dan C1.

Related Interests