Paaralan PAMBANSANG MATAAS NA PAARALAN NG CALABANGA Baitang 12

Guro: Leo B. Ricafrente Kurso: Filipino sa Piling Larangan (Akademik)

Petsa at oras ng Semestre: Una
Pagtuturo: Kuwarter: Una
Linggo 3 ;
Seksiyon: GAS 4-D: Miyerkoles-Biyernes
Takdang-araw 1-5
Diskripsyon ng Kurso: Pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating lilinang sa mga kakayahang magpahayag tungo sa mabisa,
mapanuri, at masinop na pagsusulat sa piniling larangan
Gramatika: Paggamit ng mga kasanayang komunikatibo (linggwistik, sosyolinggwistik, diskorsal at istratedyik)

Araw 1: Biyernes Araw 2: Lunes Araw 3: Miyerkoles Araw 4: Huwebes Araw 6: Biyernes
SESYON: Hunyo 30, 2017 Hulyo 3, 2017 Hulyo 5, 2017 Hulyo 6, 2017 Hulyo 7, 2017

I. MGA INAASAHANG-BUNGA

1. Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t
A. Pamantayang ibang larangan (Akademik)
Pangnilalaman 2. Natitiyak ang angkop na proseso ng pagsulat ng piling sulating akademiko
3. Nagagamit ang angkop na format at teknik ng pagsulat ng akademikong sulatin

1. Nasusuri ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulatin
B. Pamantayan sa Pagganap 2. Nakasusulat ng 3-5 na sulatin mula sa nakalistang anyo na nakabatay sa pananaliksik
3. Nakagagawa ng palitang pagkikritik (dalawahan o pangkatan) ng mga sulatin
4. Nakabubuo ng malikhaing portfolio ng mga orihinal na sulating akademik ayon sa format at teknik

Ang mga mag-aaral sa katapuan ng bawat sesyon ay inaasahang:
C. Mga Inaasahang-Bunga a. maunawaan nang lubos ang mga panuntunan at pamantayang pinag-uukulan ng mga kahingian ng kurso sa kabuoan ng
semestre; at

b. nakasusunod sa mga tunghuhing pangnilalaman at pampagganap sa tulong ng matamang pagdidiyalogo alinsunod sa
malayuning pagtupad sa kahingiang pinatutungkulan ng diskripsyon ng kurso
II. NILALAMAN Mga Uri/Anyo ng Pagsulat Talakay sa Pagsulat ng Akademikong Sulatin: PAGSUSULIT
ABSTRAK

III. MGA KAGAMITAN SA Laptop, kuwaderno, sipi ng mga impormasyon ukol sa gawain
PAGKATUTO

Mga Karagdagang Wala Wala Wala Wala wala Kagamitan IV. MGA GABAY NA GAWAIN Paghahanda. paglalahad. Paglalahad at pagbibigay Pagtuon sa panimulang Pagtuon sa panimulang Pagtuon sa panimulang Pagtuon sa panimulang tanong Paglalahad sa mga dapat ng mga halimbawa tanong sa sesyon tanong sa sesyon tanong sa sesyon sa sesyon isaalang-alang sa pagkuha ng itinakdang pagsusulit D. Pagbabalik-tanaw sa dating Paghahanda paglalahad Paghahanda paglalahad Pagbabalik-tanaw sa Pagbabalik-tanaw sa dating Paghahanda sa pagsusulit at paksa o paglalahad ng at pagtalakay sa at pagtalakay sa dating kaalaman at kaalaman at paglalahada sa aktuwal na pagsusulit panibagong paksa itinakdang gawain itinakdang gawain paglalahada sa pangunahing gawain pangunahing gawain B. Panimulang pagtuturo ng Aktuwal na pagtalakay o Aktuwal na pagtalakay o Aktuwal na pagtalakay Aktuwal na pagtalakay o Pagbabalik-tanaw sa mga ilang mahahalagang konsepto pagtupad sa itinakdang pagtupad sa itinakdang o pagtupad sa pagtupad sa itinakdang gabay sa pagkuha ng isang at pagbuo ng unang gawain para sa sesyon gawain para sa sesyon itinakdang gawain para gawain para sa sesyon pagsusulit kasanayan sa sesyon E. pagtalakay ng targaet na gawain sa mga sesyon A. Mga pahina mula sa N/A N/A N/A N/A N/A Learner’s Material 3. Sanggunian Pangkalahatan: Mga pook-sapot sa Filipino sa pandaigdigang-sapot (world-wide web) 1. Pagbuo ng mga layunin sa Pagtukoy sa mga Pagtukoy sa mga Pagtukoy sa mga Pagtukoy sa mga inaasahang Pagtukoy sa mga sesyon inaasahang pagkatuto sa inaasahang pagkatuto sa inaasahang pagkatuto pagkatuto sa sesyon sa tulong inaasahang pagkatuto sa sesyon sa tulong ng sesyon sa tulong ng sa sesyon sa tulong ng ng paglalahad ng mga layunin sesyon sa tulong ng paglalahad ng mga paglalahad ng mga paglalahad ng mga ukol sa gawain paglalahad ng mga layunin layunin ukol sa gawain layunin ukol sa gawain layunin ukol sa gawain ukol sa gawain C.A. Karagdagang Kagamitan N/A N/A N/A N/A N/A mula sa LR portals B. Mga pahina mula Teacher’s N/A N/A N/A N/A N/A Guide 2. Textbook Pages N/A N/A N/A N/A N/A 4. Pagtuturo ng mga Aktuwal na pagtalakay o Aktuwal na pagtalakay o Aktuwal na pagtalakay Aktuwal na pagtalakay o panibagong konsepto at pagtupad sa itinakdang pagtupad sa itinakdang o pagtupad sa pagtupad sa itinakdang kasanayan sa pagsunod sa pagbuo ng iba gawain para sa sesyon gawain para sa sesyon itinakdang gawain para gawain para sa sesyon mga panuto ng pagsusulit at pangkasanayan sa sesyon pagsagot nang may kahusayan sa itinakdang gawain sa sesyon .

ayon sa ayon sa kasalukuyang gawain? Bakit?Patunayan. Paglalahat at abstraksyon Pagbuo ng sintesis sa Pagbuo ng sintesis sa Pagbuo ng sintesis sa Pagbuo ng sintesis sa Pagbuo ng buod sa mahahalagang konsepto mahahalagang konsepto mahahalagang mahahalagang konsepto mula mahahalagang konsepto mula sa naging gawain/ mula sa naging gawain/ konsepto mula sa sa naging gawain/ talakayan mula sa naging gawain talakayan talakayan naging gawain/ talakayan I. Pagtataya ng pagkatuto Pagtuon sa Pag-unawang Pagtuon sa Pag-unawang Pagtuon sa Pag. PUNA itinakdang layunin sa itinakdang layunin sa itinakdang layunin sa layunin sa sesyon sa gitna ng pagsusulit sesyon sa gitna ng mga sesyon sa gitna ng mga sesyon sa gitna ng mga mga kakulangan kakulangan kakulangan kakulangan A. kasalukuyang karanasan kasalukuyang karanasan kasalukuyang karanasan ng mga mag-aaral. ayon sa sa realidad. sa ng mga mag-aaral. Pagbuo ng kasapatan Paglalahad ng ilang Pagpapalalim na Pagpapalalim na Pagpapalalim na talakayan sa Paglalahad sa layunin ng pampagkatuto sa paksa tanong na itinakda ng talakayan sa tulong ng talakayan sa tulong ng tulong ng tanong/mga tanong itinakdang pagsusulit guro sa klase para pag. inihandang tanong upang pagnilayan. tanong/mga tanong na tanong/mga tanong na na inihanda ng guro sa usapan at bigyan ng inihanda ng guro sa inihanda ng guro sa bahaging ito matalinong bahaginan ng bahaging ito bahaging ito mga opinyon G. Blg. ng mga mag-aaral. sa tulong ng tanong upang pagnilayan. tanong upang pagnilayan. Blg. ng mga mag-aaral na N/A N/A N/A N/A nangangailngan ng sesyong remediyal .F. Paglalapat ng paksa sa Pag-uugnay ng paksa sa Pag-uugnay ng paksa sa Pag-uugnay ng paksa Pag-uugnay ng paksa sa Tanong: Ano ang tunay na buhay kabuoang lapit nito sa kabuoang lapit nito sa sa kabuoang lapit nito kabuoang lapit nito sa realidad. Pagtuon sa Pag-unawang Tanong Anong mahalagang Tanong na siyang tinakda Tanong na siyang tinakda unawang Tanong na Tanong na siyang tinakda ng pagkatuto ang nagustuhan ng guro para sa naging ng guro para sa naging siyang tinakda ng guro guro para sa naging mo sa naging gawain? gawain/talakayan gawain/talakayan para sa naging gawain/talakayan gawain/talakayan J. ayon sa realidad. tanong upang pagnilayan. H. sa karanasan ng mga sa tulong ng inihandang tulong ng inihandang tulong ng inihandang mag-aaral. Karagdagang mga gawain Pagtsek ng attendance Pagtsek ng attendance Pagtsek ng attendance Pagtsek ng attendance paglalahad ng takdang- aralin Naisakatuparan ang Naisakatuparan ang Naisakatuparan ang Naisakatuparan ang itinakdang Matagumpay ang naging V. implikasiyon sa iyo ng naging realidad. ng mga mag-aaral na N/A N/A N/A N/A nakakuha ng 80% na pagkatuto B.

mga ginamit na inobasyon Komunikatibong/ Komunikatibong/ Komunikatibong/ Komunikatibong/ Komunikatibong pagdulog na gustong pagsumikapang interaktibong pagdulog interaktibong pagdulog interaktibong pagdulog interaktibong pagdulog ibahagi sa mga kapwa-guro ________________________ ________________________ ______________________ ________________________ ________________________ NABATID: FLORENTINA B.C. kahingian sa kahingian sa sapat na gamit ng paaralan gamit pampagtuturo na gamit pampagtuturo sapat na gamit pampagtuturo pampagtuturo G. MARQUEZ Inihanda: LEO B. ng mga mag- aaral na nakatupad sa inaasahang pagkatuto. bentelisayon sa silid. bentelisayon sa silid-aralan kailangan ng gabay o tulong kahingian sa sapat na aralan. na bentelisayon sa silid. RICAFRENTE Guro . MARQUEZ FLORENTINA B. Blg. ng mga mag-aaral na N/A N/A N/A N/A kinakailangan pa ng ibayong sesyong remedyal E. resulta ng sesyong N/A N/A N/A N/A remediyal: Blg. MARQUEZ FLORENTINA B. bentelisayon sa silid-aralan. D. MARQUEZ FLORENTINA B. kahingian sa sapat aralan. mga naranasang pagsubok Kakulangan ng sapat na Kakulangan ng sapat na Kakulangan ng sapat Kakulangan ng sapat na Kakulangan ng sapat na sa pagtuturo na sadyang bentelisayon sa silid-aralan. MARQUEZ FLORENTINA B. Alin sa mga ginamit na Komunikatibong/ Komunikatibong/ Komunikatibong/ Komunikatibong/ Komunikatibong pagdulog: estratehiya ang naging interaktibong pagdulog: interaktibong pagdulog: interaktibong pagdulog: interaktibong pagdulog: nagsilbing gabay tungo sa epektibo? Paano ito naging nakatulong upang maging nakatulong upang maging nakatulong upang nakatulong upang maging mas malayuning epektibo? mas aktibong ang klase sa mas aktibong ang klase sa maging mas aktibong aktibong ang klase sa naging pagsasaskatupran sa naging gawain/talakayan naging gawain/talakayan ang klase sa naging gawain/talakayan itinakdang pasgsusulit gawain/talakayan F.