Κ Σπ

Σ

: AAOS
π α π α
Η α υ 2015

Α ΣΣ  π π Ψ φ  α υ υ  α υ α .

Επ π ΣΣ  π π υ υ φ Θ .

Επ π ΣΣ Έ υ α Ά α π υ  Ύπα πα α υ Έ Έ .

Ψ ΣΣ •Ψ φ α α απ φ •Ψ φ πα α π υ υ • α α α .

π α .Έ ΣΣ • : / α . φ •Θ : / α .π α .

Ε μ Α ΣΣ • Δο α α Spurling: Σ οφ εφα η π ευ υ π (+) 30 sec φ υ .α . α α α υ .

Ε μ Α ΣΣ • Δο α α Lhermitte : Α αα α η/ η εφα (+) α α α . +/- α α αυ α  π α  α υ π α  / υα α αυ υ π α .

Δ μ ΔΔ • Phalen test + Tinel test απ υπ φ α .

Ε μ Ο ΣΣ • Δο α α Laseque /SLR : υα α α 4-5.1 • ά οφο SLR : α υα υ υα SLR 95% . 5.

Ε μ Ο ΣΣ • Δο α α Bowstring : υ α α α (+) π υπ υ • Femoral stretch test: α υ (+) α απα α υ π α 3. 2.2.4. .3 1.

υ • α α o FABER test : -απα . φ • α π –Waddell signs o π φα α υπ υα α o π o α α o πα .Δ • .

• υ α χ ο Πε γ αφ Πε γ αφ 5 Φυ α α α 4 α α α α α α 3 α α α α 2 π α α 1 υ πα / 0 α α πα .

υ α α • Romberg test α.Έ • α υα α αυ υ π α . υ α . α α Έ α υ α α υ .

.

.

.

Rectal examination  φ π  φ α α π π α  υ α α α α α .

Ε .