APROBAT

la Şedinţa Senatului ASEM
din 28 iunie 2017,
proces - verbal nr. 11
Rector A.S.E.M., prof. univ.,
dr. hab., academician

__________Gr. Belostecinic

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a admiterii
în Academia de Studii Economice din Moldova
anul 2017, la ciclul I, Licenţă
I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Prezentul Regulament este elaborat în baza Regulamentului - cadru
privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul
universitar 2017 – 2018, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 272 din
02 mai 2017 şi ordinul Ministerului Educaţiei nr. 273 din 02 mai 2017 „ Cu
privire la stabilirea termenelor de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul
I – studii superioare de licenţă şi în ciclul II – studii superioare de master,
pentru anul de studii 2017- 2018”.
1.2 Admiterea în Academia de Studii Economice din Moldova, la
învăţământul cu frecvenţa şi învăţământul cu frecvenţă redusă, se efectuează în
bază de concurs.
1.3 Concursul de admitere se organizează pe specialităţi /domenii de
formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă) în funcţie de forma de
învăţământ, baza înmatriculării (diploma de bacalaureat sau diploma de studii
medii de specialitate) şi sursa de finanţare (buget, taxă).
1.4 Cota - parte la înmatriculare la ciclul I- studii superioare de licenţă,
învățământul cu frecvenţa, se stabileşte după cum urmează:

- 90 la sută – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat;
- 10 la sută – pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate
(colegiu).
La învățământul cu frecvenţă redusă, se va organiza un concurs comun
pentru deţinătorii:
 Diplomelor de bacalaureat;
1
 Diplomelor de studii medii de specialitate (colegii)
 Diplomelor de studii superioare

1.5 Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare
specialitate / domeniu de formare profesională şi formă de învăţământ), prevăzute
în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară pentru:
- copiii rămaşi fără ocrotire părintească;
- copiii cu grad de dezabilitate sever sau accentuat, care le permite
urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă ;
- copiii cu ambii părinţi cu grad de dezabilitate;
- copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea
integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din
Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
militarii - participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter
umanitar în Irak;
- copiii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
- absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale R. Moldova şi din mun.
Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului
Teoretic„ Al. Mateevici” din satul Sănătăuca , raionul Floreşti, originari din
localităţile de est ale Republicii Moldova.
- copiii din familiile de romi;
- tinerii care au efectuat serviciu militar în termen.

1.6. Înscrierea la cota stabilită în pct. 1.5 se efectuează la solicitarea
candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate la pct. 1.5 vor participa,
concomitent, la concursul general de admitere.

1.7.Candidaţii pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire
decât cea din instituţia preuniversitară pe care au absolvit-o, faptul respectiv fiind
consemnat în cererea de înscriere la concursul de admitere.

1.8. Facultăţile, specialităţile / domeniile de formare profesională la ciclul I,
Licenţă la care se organizează admiterea, forma de studii şi limba de instruire, sunt
prezentate în tabelul de mai jos.

2
Facultăţile, specialităţile / domeniile de formare profesională,
formele de studii şi limba de instruire pentru Admiterea – 2017
în Academia de Studii Economice din Moldova, la ciclul I, Licenţă
Nr Specialitatea / domeniul Limba
Forma de
. Facultatea de formare profesională, Codul de
d/o studii
(ciclul I, licenţă – 3 (4)) instruire
 Business şi administrare 363.1 rom/rus cu frecv, f/red
I. Business şi  rom-engl cu frecvență
 Marketing şi logistică 362.1 rom/rus cu frecv, f/red
Administrarea
 Merceologie şi comerţ 369.1 rom/rus cu frecv, f/red
Afacerilor rom-eng cu frecvență
 Turism 812.1
rom-fr cu frecvență
rus cu frecv, f/red
rom f/red

Tehnologia şi 541.1 rom/rus cu frecv, f/red
managementul alimentaţiei
publice
 Achiziţii 363.2 rom cu frecvență
 Economie generală 366.1 rom/rus cu frecv, f/red
II. Economie  Drept 381.1 rom/rus cu frecv, f/red
313.1 rom cu frecv, f/red
Generală şi  Administraţie publică
331.1 rom cu frecv, f/red
Drept  Asistenţă socială
 Managementul resurselor
umane 363.5 rom/rus cu frecvență
 Ştiinţe ale comunicării 342.1 rom/rus cu frecvență
III Relaţii  Economie mondială şi rom-eng. cu frecvență
. Economice Relaţii Economice 365.1 rom-fr. cu frecvență
Internaţionale Internaţionale*
rom f/red
IV Finanţe  Finanţe şi bănci 364.1 rom /rus cu frecv, f/red
rom-eng. cu frecvență
V. Contabilitate  Contabilitate 361.1 rom/rus cu frecv, f/red
Cibernetică,  Statistică şi previziune
VI Statistică şi economică 367.1 rom/rus cu frecvență
Informatică  Cibernetică şi informatică
economică economică 368.1 rom/rus cu frecv, f/red

 Management informaţional 444.2 rom/rus cu frecvență
 Informatică aplicată 444.2 rom/rus cu frecvență
 Tehnologii informaţionale 526.2 rom/rus cu frecv, f/red
 Securitate informaţională 526.5 rom/rus cu frecvență

3
1.9. La învăţământul cu frecvenţă redusă studiile se efectuează numai în
bază de contract cu achitarea taxei pentru studii la toate specialităţile / domeniile
de formare profesională.

1.10. Înmatricularea în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii
la toate specialităţile, învăţământul cu frecvenţa şi cu frecvenţă redusă, se va
efectua după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.

1.11. Durata studiilor pentru ciclul I (studii superioare de licenţă):
a) la învăţământul cu frecvenţă:
 La specialităţile / domeniile de formare profesională: “Business şi
administrare”, “Marketing şi logistică”, „Merceologie şi comerţ”, „Turism”,
„Achiziţii”, „Economie generală”, „Administraţie publică”, „Asistenţă socială”,
„Managementul resurselor umane”, „Ştiinţe ale comunicării”, „Economie mondială
şi Relaţii Economice Internaţionale”, “Finanţe şi bănci”, „Contabilitate”,
„Statistică şi previziune Economică”, „Cibernetică şi informatică economică”,
„Management informaţional”, „Informatică aplicată” – 3 ani.
 La specialităţile / domeniile de formare profesională: „Drept”,
„Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, „Tehnologii informaţionale”
şi „Securitate informaţională” – 4 ani.
 Deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală eliberate de
către instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din
mun. Bender, înmatriculaţi la orice specialitate, realizează un an compensator, cu
susţinerea ulterioară a examenelor de bacalaureat.
b) la învăţământul cu frecvenţă redusă:
Pentru toate categoriile de admitere, durata studiilor la învățământul cu
frecvenţă redusă este mai mare cu un an decât la învăţământul cu frecvenţă.

1.12. Grupele academice la toate specialităţile / domeniile de formare
profesională şi formele de învăţământ se formează cu un număr de cel puţin 20
persoane. În caz contrar, candidaţilor li se va propune înmatricularea la o altă
specialitate / domeniu de formare profesională, la alegere.

1.13. Candidaţii la concurs vor achita o taxă de înscriere în mărime de 50 lei
În baza deciziei Senatului ASEM, copiii rămaşi fără îngrijire părintească și
copiii personalului didactic și didactic auxiliar din ASEM, aflat în activitate sau
pensionat, sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

4
II. ÎNSCRIEREA LA CONCURS

2.1. La concursul de admitere se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova,
deţinători ai diplomei de bacalaureat sau a unui act de studii echivalent al studiilor
efectuate în străinătate, recunoscute de către structuri abilitate, pentru
recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul
Ministerului Educației, diplomei de studii medii de specialitate (colegiu) sau a
unui act de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de
către structuri abilitate, pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a
calificărilor din cadrul Ministerului Educației, diplomei de studii superioare
universitare, diplomei de licenţă sau a actului echivalent de studii, atestatului de
studii medii de cultură generală (pentru pretendenţii la studii din localităţile de
est ale R. Moldova).

2.2. Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate
moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare pot
participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii
Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare pe locurile cu finanţare
de la buget sau cu taxă de studii. Naţionalitatea candidaţilor respectiv se stabileşte
în baza copiei certificatului de naştere al unuia din părinţi.

2.3. Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate
moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare,
deținători ai unui act de studii medii generale, cu durata de 11 ani (cazul Ucrainei,
Federației Ruse și altor state), pot participa la concursul de admitere numai la
locurile pe bază de contract cu taxă de studii, în limita planurilor de înmatriculare,
și cei care au promovat concursul de admitere și sunt înmatriculați vor urma un an
de studii compensator în instituția de învățământ superior respectivă, fără
susținerea ulterioară a examenelor de bacalaureat. Taxa de studii respectivii o vor
achita în mărimea stabilită pentru cetățenii Republicii Moldova.

2.4. Cetățenii străini și apatrizii, cu domiciliu permanent în Republica
Moldova, pot participa la concursul de admitere la studii superioare de licență, în
condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de
înmatriculare pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii.

2.5. Candidații – cetățeni ai statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de
naționalitate moldoveni (români)și reprezentanți ai diasporei moldovenești de peste
hotare, cetățeni străini și apatrizi, absolvenți ai instituțiilor din localitățile de este
5
ale Republicii Moldova și orașul Bender, care au absolvit instituții de tip „liceu-
colegiu”, „tehnicum”, „sovhoz-tehnicum”, „colegiu” etc., participă la concursul de
admitere pe locurile planificate pentru deținătorii diplomelor de studii medii de
specialitate.

2.6. Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în
ASEM la una, două sau trei specialităţi / domenii de formare profesională,
dar pot fi înmatriculaţi la o singură specialitate.

2.7. Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de
studii superioare/de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor
include în dosar o adeverință care confirmă modalitatea studiilor realizate (buget
sau contract în baza taxei de studii), eliberată de instituția de învățământ superioară
care a absolvit-o.
Persoanele cu studii superioare care și-au făcut studiile de licență cu
finanțare de la buget, cel puțin 2 ani, pot urma studiile la o altă specialitate pe bază
de contract, cu taxă de studii.

2.8. Cetăţenii altor state pot fi înscrişi la studii în conformitate cu Legea
învăţământului (art. 65) şi cu Protocolul de colaborare dintre Republica Moldova şi
ţara respectivă sau în baza contractelor individuale.
La concursul de admitere la locurile destinate pentru cetăţenii altor state,
conform Protocoalelor de colaborare dintre Republica Moldova şi ţările respective,
nu pot fi înscrişi absolvenţii instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova.

2.9. Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor Republicii Moldova,
deţinători ai actelor de studii eliberate de instituţiilor de învățământ din localităţile
de Est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender se va realiza în conformitate cu
prevederile „Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii
eliberate de instituţiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova
şi oraşul Bender”, aprobat prin hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.1
din 16 ianuarie 2004.

2.10. Cetăţenii străini admişi la studii în baza protocoalelor de colaborare în
domeniu învățământului şi în baza actelor de studii medii de cultură generală sau
echivalente acestora realizează un an compensator fără susținerea ulterioară a
examenelor de bacalaureat.

6
2.11. Înscrierea la concurs se face personal, în baza buletinului de identitate
(pașaportului) în original sau în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază
de procură.

2.12. Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul
de concurs, care va cuprinde următoarele acte:
a) cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
b) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
c) certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție
de specialitate/domeniu de formare profesională, instituția de învățământ poate
organiza un examen medical suplimentar;
d) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile
școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și
diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc.,
organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;
e) 4 fotografii 3x4 cm;
f) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii
rămași fără ocrotire părintească;
g) certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dezabilitate
al candidatului sau al părinților acestuia;
h) certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la
acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova
sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl,
eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la
operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
i) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere
ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți
copii);
j) confirmarea apartenenței la familii de romi;
k) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul
muncii);
l) certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi
situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția
din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;
m) copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii
statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români)
și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare;
n) bon de plată a taxei de înscriere.

Atenţie: Copiile documentelor menţionate mai sus, urmează a fi avizate, în
baza originalelor, de către Comisia de admitere.

7
!!! În cazul în care candidatul la studii intenţionează să
participe la concursul de admitere doar în ASEM, acesta anexează
la cererea de înscriere doar documentele în original.

2.13. În cererea de înscriere la concurs candidaţii vor menţiona specialităţile
/ domeniile de formare profesională (în ordinea preferinţei), limba de instruire,
forma de învăţământ (cu frecvență, cu frecvenţă redusă) pentru care optează la
studii, cu finanţare bugetară şi prin contract cu achitarea taxei de studii.

2.14. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai
pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

3.1. În conformitate cu decizia Senatului ASEM, proces – verbal nr._11
din 28. 06. 2017:
3.1.1. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat şi
diplomei de studii medii de specialitate se va efectua în baza mediei de concurs,
calculată ca o medie aritmetică simplă a mediei examenului de absolvire şi a
mediei pe ani de studii, conform formulei:

MEA + MAS
MC = -------------------------, unde
2

MC – media de concurs;
MEA – media examenului de absolvire;
MAS – media generală pe anii de studii.

3.1.2. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de licenţă se va
efectua în baza mediei generale de licenţă din actul de studii.
3.1.3. Concursul de admitere pentru absolvenţii instituţiilor din localităţile
de est ale Republicii Moldova, care participă la concurs în baza atestatului de
studii medii complete, se va efectua în baza mediei aritmetice simple a notelor din
atestatul de studii medii complete.
3.1.4. Deţinătorii diplomelor de studii medii speciale şi de studii superioare
de licenţă participă la concursul de admitere la locurile planificate pentru
deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate.

3.2 Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.
8
IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR

4.1. Comisia de contestaţie este aprobată prin ordinul Rectorului.

4.2. Comisia de contestaţie activează din momentul începerii sesiunii de
admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.

V. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR

5.1. Locurile cu finanţare bugetară (cu excepţia celor destinate copiilor
rămași fără ocrotire părintească şi persoanelor cu dezabilitate severă şi accentuată)
sunt scoase la concurs doar pentru primul an de studii. Pentru anii următori de
studii locurile cu finanţare bugetară vor fi ocupate în dependenţă de rezultatele la
studii obţinute în ASEM.

5.2. Rezultatele intermediare şi finale ale concursului de admitere se
aprobă de către Comisia de admitere a ASEM. În listele nominale candidaţii sunt
trecuţi în ordine descrescătoare a mediei de concurs.

5.3. Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint,
bronz), obținute în ultimii trei ani la olimpiadele internaționale la disciplinele
școlare incluse în planul de învățământ, se înmatriculează la specialitatea/domeniul
de formare profesională solicitat, în afara concursului.

5.4. Deținătorii premiilor de gradul I-III,obținute la olimpiadele
republicane la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul
admiterii, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev
inovator” în anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de
formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în
afara concursului.

5.5. Înmatricularea (la învăţământ cu frecvenţă şi la învăţământ cu frecvenţă
redusă) se face în ordine descrescătoare a mediei de concurs ale candidaţilor în
limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate / domeniu de formare
profesională optat, formă de învăţământ, categorie de candidaţi, limbă de instruire
şi sursă de finanţare.

5.6. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va
face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile

9
finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea
scrisă a candidaţilor.

5.7. Cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în alte state, care au promovat
concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii prin contract, cu
achitarea taxei de studii în mărimea stabilită, conform legislaţiei în vigoare, de
către instituţiile respective de învățământ superior.

5.8. Dacă mai mulţi candidaţi obţin aceleaşi medii de concurs, atunci se
acordă prioritate: deţinătorilor premiilor de gradul I - III la olimpiadele organizate
de instituţiile de învăţământ superior la disciplinele şcolare incluse în planul de
învăţământ din anul admiterii care participă la concursul de admitere în cadrul
instituţiei respective de învăţământ; candidaţilor - absolvenţi ai profilului
corespunzător specialităţii (real / umanist); candidaţilor – participanţi la olimpiade,
concursuri, expoziţii, conferinţe; persoanelor angajate în câmpul muncii.

Prioritate la înmatriculare la cota de 15 la sută din numărul total de
locuri (la fiecare specialitate / domeniu de formare profesională şi formă de
învăţământ, conform cotei de admitere), prevăzute în planul de înmatriculare
cu finanţare bugetară, se dă copiilor rămași fără îngrijire părintească şi
copiilor cu grad de dezabilitate sever sau accentuat. Înmatricularea la locurile
rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de
concurs ale candidaţilor conform ordinii aranjării lor în punctul 1.5. al prezentului
Regulament.

5.9. Concursul de admitere şi afişarea informaţiei privind rezultatele
concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de
concurs, şi, după caz, locurile neacoperite pe panourile de informaţii şi pe site-ul
ASEM, se vor organiza după cum urmează:
Sesiunea 1 (de bază):
 Depunerea cererilor de participare – 24 iulie –31 iulie 2017, conform
programului de lucru: 0900 - 1700;
 Anunţarea rezultatelor intermediare – 01 august 2017, ora 1100 ;
 Depunerea documentelor în original – 01 august - 04 august 2017,
conform programului de lucru: 0900 - 1700;
 Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –
05 august 2017, ora 1100 .

10
5.10. În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu vor fi
acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs
repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza în perioada,
după cum urmează:
Sesiunea 2.
 Depunerea cererilor de participare – 08 august – 10 august 2017,
conform programului de lucru: 0900 - 1700
 Afişarea rezultatelor intermediare – 11 august 2017, ora 11 00 ;
 Depunerea documentelor în original – 11 august - 16 august 2017,
conform programului de lucru: 0900 - 1700;
 Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –
17 august 2017, ora 1100 .

Sesiunea 3.
 Depunerea documentelor în original – 17 august 2017- 19 august 2017,
conform programului de lucru: 0900 - 1700;
 Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –
21 august 2017 , ora 1100 .

Sesiunea 4.
 Depunerea documentelor în original – 21 august 2017- 28 august 2017,
conform programului de lucru: 0900 - 1700;
 Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –
29 august 2017, ora 1100 .

5.11. Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu
ASEM un Contract de studii elaborat în baza Regulamentului-cadru cu privire la
modul și condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de
învățământ superior de stat din Republica Moldova (ordinul ministerului nr.748 din
12.07.2013).

5.12. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întâi de studii în
baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului A.S.E.M.

5.13. Candidaţii declaraţi admişi care nu se prezintă în instituţia de
învăţământ timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu
prezintă acte de justificare în acest termen sunt exmatriculaţi.
Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista
de admitere.

11
5.14. Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii precum
şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a ASEM,
Comisia Republicană de Admitere, Ministerul, în termen de 10 zile de la data
afişării rezultatelor.

VI. DISPOZIŢII FINALE

6.1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de
cinci puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
- notele de “3”, “4” şi “5” se vor echivala, respectiv, cu “5,5”, “7,5” şi “9,5”;
- notele din atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii
de specialitate şi superioare cu menţiune, se vor înmulţi cu coeficientul “2”

6.2. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de
douăsprezece puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum
urmează:
- notele de „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, şi „12” se vor echivala,
respectiv, cu „5”, „5,62”, „6,24”, „6,86”, „7,48”, „8,10”, „8,72”, „9,34”, şi „10”.

Comisia de admitere va activa
în blocul „A” de studii al A. S. E. M,
pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 61
Telefoane de contact:
Anticamera rectorului: - 22-41-28
40-27-09
Serviciul studii: - 40-27-84
Comisia de admitere: - 22-27-32;

Pagina web: www.ase.md

12