ÖZGEÇMĠġ

Adı Soyadı : Sedef Acar
DoğumYeri Tarihi :İzmir 23/10/1965
Ünvanı : Yüksek İçmimar
Medeni Durumu : Bekar
Lisan : Fransızca-İngilizce-İtalyanca-Yunanca
Ġlk Öğretim : Maçka İlkokulu
Orta Öğretim :İstanbul Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi
Lisans Eğitimi ve Sonrası :İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İçmimarlık AnaSanat Mimar Sinan Üniversitesi 1984-1988
Dalı

Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enst. Mimar Sinan Üniversitesi 1988-1992
Doktora İçmimarlık Bölümü Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2012-Devam
Üniversitesi

YÖNETĠLEN YÜKSEK LĠSANS VE DOKTARA TEZLERĠ

YÜKSEK LĠSANS TEZLERĠ :
İçmekan Bütünlüğü İçinde Sabit Mobilyanın Çözüm Örnekleri Üzerine Bir Araştırma,Tez Danışmanı
Y.Doç.Dr.Tuna Alp ,Şubat 1992

DOKTORA TEZLERĠ :
Beyoglu'nda 'Kültür Sanat Merkezi' Olarak Yeniden İşlevlendirilen 19.Yüzyıl Binalarının Çok Yönlü Analizi
Tez Danışmanı Y.Doç.Şebnem Uzunarslan
Tez Aşaması

DĠĞER YAYINLAR (Yayınlanan uygulamalar)

Art'ı Mekan Dekorasyon & Mimarlık Dergisi, s:142 sayı:45 Haziran 2014
Vizyon Dekorasyon Mimari Tasarım Dergisi , s:64 , Eylül 2003
Vizyon Dekorasyon Mimari Tasarım Dergisi , s:54 ,Kasım 2002
Vizyon Dekorasyon Mimari Tasarım Dergisi, s:178 Nisan 2002
Vizyon Dekorasyon Mimari Tasarım Dergisi, s:48 Ocak 1998
ARAġTIRMALAR :
Mikro Ölçekte Kentsel Mekan Örnekleri , Danışman Yard.Doç.H.Şebnem Uzunarslan ,Mayıs 2014
Postmodernizm , Danışman Yard.Doç.H.Şebnem Uzunarslan ,Mayıs 2014
Zorlu Center AVM, Evrensel Tasarım İlkeleri ,Danışman Yard.Doç Şenay Boduroğlu ,Mayıs 2014
Dikey Böücü Levha Camlar ,İç Mekanda Malzeme Özellikleri, Danışman Prof. Nuran Yener ,Mayıs 2014
Pera Palas Oteli ,Mekan ve Mobilya , Araştırma ,Danışman Yard.Doç.H.Şebnem Uzunarslan ,Ocak 2014
Eski Eserlerde Yeniden İşlevlendirme Örnekleri, Danışman Yard.Doç.H.Şebnem Uzunarslan ,Ocak 2014

PROJELER

2013-Halen İçmimari Danışmanlık ve Proje uygulama
2008-2013 Kendi şirketimiz olan Çatı Yapı Ürünleri Aş.de villa,daire mağaza, içmimari projeleri
2006-2008 Saklıvadi Konutları - Merter İçmimari Proje Danışmanlığı ve Kontrolörlük
1994-2006 Kendi şirketimiz olan Çatı Yapı Ürünleri Aş.de villa,daire mağaza, içmimari projeleri(Kemer
Country,Kemerpark Evleri,Sapanca ve Bodrumda villalar )
1991-1994 Home Store -Levent Penso ekibi ile villa ve daire içmimari projeleri (Ömer Sabancı Yalısı,Hanna
Darsa evi,Elio Penso evi vs)
1989-1990 Mimar Mustafa Berdan ile villa,daire içmimari projeleri
1985-1989 Mimar Reşit Soley - Mimar Han Tümertekin tasarım ekibi ile Beymen Club ,çeşitli mağazalar, villa,
daire içmimari projeleri ve uygulamaları

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ SÜRESĠ ĠÇĠNDE MESLEKĠ UYGULAMALAR

Önemli Proje Yönetimi ve Uygulama Hizmetleri:
Dünyanın önemli büyük boyutlu yatlarından olan 95 mt uzunluğunda 'Indian Empress' in Türkiye'de yapılan
yenileme işlerine dahil olan mekanlardaki bazı mobilyaların uygulama işleri, Mayıs 2015

VERĠLEN DERSLER
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aĢağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Yıl
Güz 4.Sınıflar V.Proje
Dönemi İç Mimarlık Bölümü
2014-2015
Bahar 4.Sınıflar Bitirme Projesi
Dönemi İç Mimarlık Bölümü
Yaz Proje II
Dönemi İç Mimarlık Bölümü

ĠLETĠSĠM E-Mail sedeffe@me.com

Related Interests