1 - Ikal

2 - Piy'
3 - Walar
4 - Hiriya
5 - Pu'
6 - Takal
7 - Pulwa
8 - Hürte
9 - Hersar
10 - Pakin
11 - Pakinikal
12 - Pakinpiy'
13 - Pakinwalar
14 - Pakinhiriya
15 - Pakinpu'
16 - Pakintakal
17 - Pakinpulwa
18 - Pakinhürte
19 - Pakinhersar
20 - Ikalhurak