1. Sino ang bumuo ng Teoryang Multiple Intelligences.

___________________________
2. Ito ay isang pambihira at likas na kakayahan at mga katangiang namamana sa ating mga
magulang. talento
3. Ito ay kalakasang intelektwal upang makagawa ng isang pambihirang bagay.kakayahan
4 Ito ay ang paniniwala sa sariling kakayahan. Tiwala sa sarili
5. Karaniwang ang taong may ganitong talino ay malihim at mapag-isa o introvert. intrapersonal
6. Ito ay talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. Linguistic/verbal
7. Talino na may kinalaman sa kahusayan sa matematika, chess at computer programming.
Logical/mathematical
8. Ang taong may ganitong talino ay kadalasang bukas sa kanyang pakikipagkapwa o
extrovert. Interpersonal
9. Ang taong may talinong ito ay mabilis matututo sa pamamamagitan ng paningin at pag-aayos
ng mga ideya – visual/spatial

10. sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat bagay sa daigdig. Bakit ako nilikha – existential

11-12. dalawang bagay kung saan napapaunlad ang talent at kakayahan ( practice at interes)

13. The sounds around you and that you have the ability to make your own melodies – musical

14. It is expertise in using one’s whole body to express ideas and feelings – bodily-kinesthetic

15. Possible career ay bioligist

16-20.. magkakatulad ba ang talento at kakayahan?

Related Interests