SULIT

PERCUBAAN UPSR 2016
MATEMATIK 015/1
Kertas 1
Julai
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

5. Rajah yang mengiring i soalan tidak dilukis mengikut skala
kecuali dinyatakan.

6. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam
kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah
015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT

1 0.67 juta =

10 D RM56. Q. 39 236 42 160 P 48 008 Rajah 1 Nombor yang manakah mewakili P? A 42 016 B 46 136 C 48 034 D 48 812 3 RM50 – RM5.85 4 Rajah 2 menunjukkan kedudukan empat titik P.65 + 125 sen = A RM44. Nombor pada kad P tidak ditunjukkan. dan S [Lihat halaman sebelah 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT . R.SULIT 015/1 A 6 700 000 B 670 000 C 67 000 D 6 700 2 Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menaik.35 B RM45.60 C RM59.

yang manakah mempunyai koordinat (7.09 kg = .5) ? A P B Q C R D S 5 9. y x Rajah 2 Antara titik berikut.

SULIT .SULIT A 9 990 g 015/1 B 9 090 g C 990 g D 909 g 6 7 kg = A 730 g B 7300 g C 760 g D 7600 g 7 2.5 ℓ = A 675 ml B 6 750 ml C 67 500 ml D 670 000 ml [Lihat halaman sebelah 8 ©Rajah 015/1 3 menunjukkan 2016 PKG PASIR PANJANG sebuah kubus.25 ℓ + 4.

39 juta D 0.396 juta C 0.395 juta B 0. dalam cm3. A 345 B 344 C 343 D 342 9 Bundarkan 395 938 kepada puluh ribu yang terdekat.4 juta 10 321 010 – 13 782 = A 300 228 B 307 128 C 307 228 D 310 282 11 Hitungkan hasil darab 12 dan 7981 . Rajah 3 Hitung isi padu kubus itu. Nyatakan jawapan dalam juta A 0.

SULIT A 95 772 015/1 B 97 772 C 96 722 D 310 282 12 235 550 ÷ 42 = A 568 B 568 baki 14 C 5608 D 5608 baki 14 13 6 abad 3 tahun – 1 abad 75 tahun = A 428 tahun B 438 tahun C 455 tahun D 465 tahun [Lihat halaman sebelah 14 ©Rajah 015/1 4 menunjukkan jisim sebiji lemon. 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT .

Rajah 4 Nalini membeli 4 biji lemon yang sama. dalam kg.6 15 Berapakah beza antara 34 hari dengan 3 minggu 6 hari? A 2 hari B 4 hari C 7 hari D 8 hari 16 Rajah 5 menunjukkan tinggi Aina. lemon yang dibeli oleh Nalini. Hitung jisim. A 600 B 60 C 6 D 0. .

4 cm B 14 cm C 140 cm D 1400 cm 17 Rosli berkongsi wang dengan abangnya untuk membeli sebuah basikal.1 m Rajah 5 Tinggi adik Aina ialah daripada tingginya. RMRM 200 50 Rosli Abang Rosli A 5:2 B 2:5 C 1:4 D 4:1 18 [Lihat halaman sebelah 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT . Berapakah tinggi.SULIT 015/1 Tinggi Aina 2. dalam cm. adik Aina? A 1. Nyatakan nisbah wang Rosli kepada wang abangnya.

19 471 430 + 1226 + 284 106 + 42 = A 756 804 B 751 804 C 750 854 D 760 854 20 3 000 guli dibahagikan antara Ali. Berapakah bilangan guli Muthu? A 1 275 B 1 725 C 2 550 D 3 450 21 Antara masa berikut. Ali mendapat 450 biji. yang manakah sistem 12 jam dan sistem 24 jam yang tidak sepadan. Muthu dan Chia. . Muthu dan Chia mendapat bilangan guli yang sama banyak.

dalam cm seluruh rajah? A 36 B 48 C 60 D 84 23 [Lihat Rajah 7 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang halaman sama sebelah besar. Rajah 6 Berapakah perimeter.SULIT 015/1 22 Rajah 6 terdiri daripada enam buah segi tiga sama sisi yang sama besar. 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT .

. kawasan yang berlorek? A 36 B 42 C 72 D 84 24 Jadual 1 menunjukkan jisim surat khabar yang diperoleh 3 orang murid Jadual 1 Jumlah jisim surat khabar yang dikumpul oleh mereka bertiga ialah 400kg. Rajah 7 Berapakah luas. Berapakah jisim. surat khabar yang dikumpul oleh Alif? A 335 B 325 C 75 D 65 25 Jadual 2 menunjukkan bilangan murid tahun 6 yang ada komputer dan tiada komputer. dalam cm². dalam kg.

SULIT 015/1 Jadual 2 Berapakah peratus daripada semua murid itu ada berkomputer? A 32 B 60 C 64 D 90 26 Jadual 3 menunjukkan bayaran yang dikenakan oleh sebuah taman permainan untuk setiap pengunjung. Dia dan bapanya menyewa sebuah basikal setiap seorang. [Lihat halaman sebelah 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT . Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh mereka? A RM160 B RM130 C RM125 D RM110 27 Rajah 8 menunjukkan harga sebuah komputer riba. Jadual 3 Daud bermain 6 jenis permainan.

A 44 jam 45 minit B 33 jam 30 minit C 4 jam 25 minit D 4 jam 15 minit 29 Rajah 10 menunjukkan seutas tali. Dia membeli komputer riba di atas. masa yang diambil untuk bas itu tiba ke destinasi. . RM 2 295 Rajah 8 Encik Rahman ada 50 keping wang kertas RM50. Berapakah wangnya yang tinggal? A RM205 B RM215 C RM225 D RM245 28 Rajah 9 menunjukkan waktu mula dan waktu tiba perjalanan sebuah bas ekspres dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru pada suatu petang. dalam jam dan minit. Rajah 9 Hitung tempoh masa.

[Lihat halaman sebelah 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT . Nisbah bilangan murid perempuan kepada murid lelaki ialah 1:2. A 6 B 9 C 27 D 36 31 Rajah 11 menunjukkan dua keping kad nombor 391 226 42 275 Rajah 11 Cari hasil darab bagi nilai digit 9 dengan nilai digit 5 A 45 B 4 500 C 45 000 D 450 000 32 Rajah 12 menunjukkan sebuah kubus Y dan sebuah kuboid Z. dalam m. Hitung panjang dua bahagian. Hitung jumlah semua murid di dalam kelas itu.2 30 Terdapat 18 orang murid lelaki dalam Kelas 5 Nilam. A 1. sekiranya bahagian tersebut dipotong sama panjang.6 D 3.4 m. Bahagian pertama berukuran 2.SULIT 560 cm 015/1 Rajah 10 Tali itu dipotong kepada 3 bahagian.5 C 2.3 B 2.

Rajah 12 Berapakah perbezaan. antara kubus Y dan kuboid Z? A 96 B 120 C 216 D 312 33 Carta palang dalam rajah 13 menunjukkan jumlah jualan kereta pada bulan Januari hingga April. Jualan kereta pada bulan Mei tidak ditunjukkan. Antara berikut. Rajah 13 Min jualan kereta bagi 5 bulan itu ialah 16 buah. Hitung jualan kereta pada bulan Mei. isi padu dalam cm3. A 14 B 22 C 24 D 26 34 Hisyam ada 198 biji durian. pengiraan yang manakah betul untuk menghitung bilangan durian yang diberi kepada setiap jirannya itu? . 36 biji dimakan oleh keluarganya dan 24 biji diberikan kepada adiknya. Baki durian itu dikongsi sama banyak antara 3 orang jirannya.

R dan S.SULIT 015/1 A B ( 198 – 36 + 24 ) ÷ 3 C 198 – 36 – 24 ÷ 3 D 35 Jadual 4 menunjukkan bilangan manik di dalam empat buah kotak P. Kotak P Q R S Bilangan manik 90 180 90 100 Jadual 4 Kotak-kotak itu mengandungi manik berwarna merah. Berapakah bilangan manik berwarna kuning di dalam kotak itu? A 253 B 207 C 138 D 115 [Lihat halaman sebelah 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT . biru dan kuning. Q. Manik selebihnya ialah berwarna kuning. 3/5 daripada bakinya berwarna biru. 1/4 daripada manik itu bewarna merah.

3/8 daripada kertas warna digunakan untuk membuat 10 kuntum bunga kertas. Rajah 14 Isi padu minyak dalam bekas adalah daripada isi padu penuh bekas itu. Hitung bilangan kertas warna yang diperlukan untuk membuat 12 kuntum bunga kertas yang sama. 18 orang murid perempuan dan 25% daripada murid lelaki di dalam dewan itu mempunyai telefon bimbit. minyak yang perlu diisi supaya bekas itu penuh? A 2 580 B 4 280 C 7 250 D 9 630 . Berapakah isi padu.40% daripadanya murid perempuan. dalam ml. Berapakah bilangan murid yang mempunyai telefon bimbit? A 12 B 32 C 30 D 48 38 Rajah 14 menunjukkan isi minyak di dalam sebuah bekas.36 Azman membeli 160 keping kertas warna. A 6 B 60 C 72 D 480 37 Terdapat 80 orang murid di dalam sebuah dewan.

SULIT 015/1 39 Bil yang tidak lengkap tanpa GST dalam Rajah 15 menunjukkan barang yang dibeli oleh Faiz dan Fazli Rajah 15 Jumlah bil mereka berdua adalah sama. Berapakah harga sekilogram ikan Z? A RM6.00 [Lihat halaman sebelah 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT .80 C RM34.80 B RM8.00 D RM44.

Rajah 16 Berapakah beza bilangan jualan bulan Januari dengan min jualan dalam lima bulan tersebut? A 24 B 51 C 75 D 12 .40 Piktograf dalam rajah 16 menunjukkan jualan baju dalam lima bulan.

SULIT 015/1 SKEMA JAWAPAN 1 B 21 A 2 B 22 C 3 B 23 A 4 C 24 D 5 B 25 C 6 D 26 B 7 B 27 A 8 C 28 C 9 B 29 D 10 C 30 C 11 A 31 D 12 D 32 B 13 A 33 A 14 D 34 A 15 C 35 C 16 C 36 C 17 C 37 C 18 A 38 C 19 A 39 A 20 A 40 A [Lihat halaman sebelah 015/1 © 2016 PKG PASIR PANJANG SULIT .