NAMA

ALAMAT

Tarikh:

Tuan,

PENYERAHAN TUGAS GURU PENOLONG PPP...... GRED DG ......

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Untuk makluman pihak tuan, saya akan mula bertugas di
SK ............................................., Ipoh pada 2 Januari 2014.

3. Sehubungan dengan itu, saya menyerahkan tugas dan tanggungjawab saya
sebagai Guru Penolong PPP ................... Gred DG ........... di Sekolah Kebangsaan
Sungai Rokam, Ipoh.Perak seperti ketetapan berikut :

3.1 Tarikh Penyerahan : ..............................
3.2 Tarikh Kuatkuasa : 02 Januari 2014

4. Saya merakamkan ucapan terima kasih di atas segala bimbingan, nasihat dan
tunjuk ajar yang telah diberikan oleh pihak tuan sepanjang perkhidmatan saya di sini.
Segala jasa dan kerjasama dari pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian untuk makluman pihak tuan.

Saya yang menurut perintah,

...........................................
NAMA PENUH

KANDUNGAN Perkara Muka Surat I Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas ii II Senarai Tugas Jawatan iii III Kedudukan Terakhir Tugas – tugas yang belum selesai iv IV Senarai Harta benda/Peralatan Pejabat v V Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain-lain vi VI Fail Meja vii VII Manual Prosedur Kerja viii VIII Hal-Hal Lain ix .

...........…………………………………………………………............ Ipoh..sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja. mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur kerja.......* Diterima oleh : Disaksikan oleh : Tandatangan : Tandatangan : Nama :………………………………… Nama:………………………… (Pegawai yang akan mengambilalih tugas ) (Pegawai Tadbir Kementerian/Jabatan)* Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan................ Ipoh........................ di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam...........Perak mulai . Disertakan juga bersama.......................................yang memegang jawatan ........ JPA. Rafiah bt Abd Razak (Pegawai yang akan bertukar) (Guru Besar SK Sungai Rokam) b) Adalah saya ….............. Surat Penyerahan dan Akuan Terima Nota Serah Tugas a) Adalah saya ............................ di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam..... Diserahkan oleh : Disemak oleh : Tandatangan: Tandatangan : Nama :............... hingga 31 Disember 2013 bersama–sama ini menyerahkan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil...............................………. Nama : Hjh.............. 1985........ yang mengambil alih tugas jawatan ... I.................. Gred DG.............Perak dari ..........193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai.... .................

II. (Boleh rujuk Borang SKT yang telah disediakan dan boleh dikepilkan) . Senarai Tugas Jawatan Bertanggungjawab kepada Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam dalam hal-hal berkaitan seperti berikut : (Senaraikan) i. Jawatan Dalam Tugas-Tugas Khas vi. Lain-lain jawatan/tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. Nama Mata Pelajaran yang terakhir diajar ii. Jawatan Dalam Panitia iii. Jawatan Dalam HEM iv. Jawatan Dalam KOKO v.

Kedudukan Terakhir Tugas – Tugas Yang Belum Selesai RUJUKAN FAIL. TINDAKAN TUGAS – TUGAS YANG BELUM KEDUDUKAN PEGAWAI. III. SUSULAN YANG CATATAN SELESAI SEKARANG JABATAN YANG DIPERLUKAN BERKAITAN 1 Cth: Dalam proses Cth:Tindak ikut Cth:Kertas Tanggungjawab penyediaan oleh kepada guru-guru makluman (siapa) guru-guru MP yang diserahkan kepada bertanggungjawab PK 1/GB ikut tarikh yang ditetapkan 2 Cth: Dalam proses Cth:Tindak ikut Kertas makluman Tanggungjawab penyediaan oleh kepada SU yang diserahkan kepada (siapa) Setiausaha bertanggungjawab PK HEM ikut tarikh yang ditetapkan 3 Cth: Dalam proses Cth:Tindak ikut Kertas makluman penyediaan oleh kepada Penyelaras diserahkan kepada Tanggungjawab Penyelaras yang PK KOKO (siapa) bertanggungjawab ikut tarikh yang ditetapkan . BIL.

Meja Guru (1 unit) 9. Pemegang Cop (1 unit) 16. Kunci Bilik Berkaitan (1 unit) 11. Senarai Harta Benda / Peralatan Pejabat: Contoh: 1. Lain-lain yang berkaitan (Boleh rujuk senarai semak serahan akhir tahun dan sertakan) . IV. Kabinet Fail ( 2 unit) 14. Komputer Laptop Jenama HP. Kerusi Guru (1 unit) 10. Almari Kabinet (1 unit) 12. Rak Fail (3 unit) 13. Buku-Buku Rujukan 8. (1 unit lengkap) 15. Buku Persediaan Mengajar yang telah dikemaskini 5. Fail Panitia/HEM/KOKO/Akademik yang telah dikemaskini 4. Buku Stok Panitia yang telah dikemaskini 2. Alat /Bahan Bantu Mengajar/Carta 7. Buku Jadual Kedatangan Murid yang telah dikemaskini 6. Kad Inventori / Harta Modal (Aset Alih Kerajaan) 3.

Sila sertakan Penyata Kewangan yang berkaitan. Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain–lain (Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja) 1. . Jika Ketua Panitia boleh nyatakan baki wang PCG yang tinggal. Jika Penyelaras / Bendahari Tahun .V. 2.

Fail Meja (Hendaklah disertakan sebagai Lampiran ‘A’ 1) . VI.

VII. Manual Prosedur Kerja (Hendaklah disertakan sebagai lampiran ‘A’ 2) .

. Hal-hal Lain 1. VIII. 2. Senarai nama murid tahun 2014. Lain-lain yang berkaitan dan difikirkan perlu dinyatakan.

NOTA SERAH TUGAS NAMA PEGAWAI JAWATAN DAN GRED JAWATAN PEGAWAI SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM IPOH NEGERI PERAK .