மகாத்மா காந்தி கலாசாலல 31100, சுங்லக சிப்புட், (வ) பேராக்.

SJK(T) MAHATHMA GANDHI KALASALAI.
31100 SUNGAI SIPUT (U) PERAK.

குறுக்பகாட்ட போட்டி 2017
மாண்புமிகு/திரு/திருமதி/குமாரி __________________________ அவர்கலை நமது
ேள்ைியின் 2017 ஆம் ஆண்டு குறுக்பகாட்டப் போட்டி நிகழ்விற்கு அன்புடன்
அலைக்கிப ாம்.
நாள் : 28.07.2017
பநரம் : காலல மணி 8.30 க்கு
இடம் : ேள்ைித் திடல்
இவ்விைாவிற்குத் தாங்கள் தவ ாது வருலக தந்து சி ப்புக்குமாறு
அன்போடு பகட்டுக் ககாள்கிப ாம்.
இக்கண்,
தலலலமயாசிரியர், துலணத்தலலலமயாசிரியர்கள், ஆஶ்ரீயர்கள் மற்றும் மாணவர்கள்

SJK(T) MAHATHMA GANDHI KALASALAI.
31100 SUNGAI SIPUT (U) PERAK.

JEMPUTAN
SAMBUTAN MERENTAS DESA TAHUNAN SEKOLAH
2017
YB/Dato/Tuan/Puan/Cik ______________________________________ ke
Sambutan merentas desa tahunan sekolah yang akan berlangsung seperti berikut :-
Tarikh : 28.07.2017
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Padang sekolah

Kehadiran YB/Dato/Tuan/Puan/Cik akan memeriakan majlis serta didahului dengan ucapan terima kasih.

Dengan Ikhlas : Guru Besar, Guru-guru Penolong Kanan, Guru-guru dan Murid-murid.