NAMA-NAMA PENDERITA KUSTA UPT.

PUSKESMAS RASANAE TIMUR

2016 – 2017

NO NAMA UMUR ALAMAT TGL. MULAI KET
PENGOBATAN
1. Nurma 23 thn Oi Fo’o 8 Juni 2017 Kusta MB

2. Juwaidin 23 thn Nungga 1 oktober 2016 Kusta MB

3. Abd. Majid 62 thn Oi Fo’o 4 januari 2017 Kusta Mb

4. Sumarni 30 thn Kumbe 10 april 2017 Kusta Mb

5. Fatiah 54 thn Dodu 8 maret 2017 Kusta MB

Mengetahui,
Kepala UPT.Puskesmas Rasanae
Timur

Hj. Siti Aisyah, SKM
NIP. 19661231 198703 2 140