Tru Tieân Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN MÔN QUAN
.nhanmonquan.com nguyeân taùc : Tieâu Ñænh
Giôùi thieu
ä nhan
â vatä

T röông Tieåu Phaøm: thieáu nieân con nhaø noâng ôû thoân Thaûo Mieáu, döôùi Thanh Vaân
Sôn. Tính caùch quaät cöôøng kieân ñònh, ñöôïc Phoå Trí Ñaïi Sö truyeàn cho Ñaïi Phaïn
Ban Nhöôïc, sau vì thaûm hoïa dieät thoân neân ñaõ ñöôïc Thanh Vaân Moân thu nhaän, baùi laøm
moân haï cuûa thuû toøa Ñaïi Truùc Phong Ñieàn Baát Dòch.
Laâm Kinh Vuõ: thieáu nieân con nhaø noâng ôû thoân Thaûo Mieáu, döôùi Thanh Vaân Sôn.
Thoâng tueä hôn ngöôøi, laø baïn chôi töø nhoû vôùi Tröông Tieåu Phaøm, sau hoïa dieät thoân cuõng
ñöôïc Thanh Vaân Moân thu nhaän, baùi laøm moân haï cuûa thuû toøa Long Thuû Phong Thöông
Tuøng ñaïo nhaân.
Vöông Nhò Thuùc: ngöôøi soáng soùt duy nhaát ngoaïi tröø Tröông Tieåu Phaøm vaø Laâm Kinh
Vuõ sau thaûm hoïa dieät thoân Thaûo Mieáu, cuõng laø ngöôøi duy nhaát muïc kích thaûm caûnh ñeâm
ñoù. Vì bò kích ñoäng quaù lôùn neân ñaõ sinh beänh phaùt cuoàng, ñöôïc Thanh Vaân Moân löu giöõ,
caû ngaøy lang thang khaép nôi, ñieân ñieân khuøng khuøng.
Ñaïo Huyeàn Chaân Nhaân: chöôûng moân nhaân Thanh Vaân Moân, thuû toøa Thoâng Theân
Phong trong Thanh Vaân Thaát Maïch.
Thöông Tuøng ñaïo nhaân: thuû toøa Long Thuû Phong cuûa Thanh Vaân Moân, chöôûng
quaûn Thanh Vaân hình phaùp, uy theá cöïc lôùn.
Taêng Thuùc Thöôøng: thuû toøa Phong Hoài Phong.
Ñieàn Baát Dòch: thuû toøa Ñaïi Truùc Phong.
Thöông Chính Löông: thuû toøa Trieàu Döông Phong.
Thanh Vaân ñaïo nhaân: thuû toøa Laïc Haø Phong.
Thuûy Nguyeät ñaïi sö: Thuû toøa Tieåu Truùc Phong.
Toâ Nhö: theâ töû cuûa Ñieàn Baát Dòch, ñaïo haønh cao thaâm.
Ñieàn Linh Nhi: nöõ nhi cuûa Ñieàn Baát Dòch vaø Toâ Nhö, thoâng tueä hôn ngöôøi, tö chaát
cöïc cao.
Toáng Ñaïi Nhaân: ñaïi ñeä töû cuûa Ñaïi Truùc Phong, vöøa laø ñaïi sö huynh cuûa Tröông
Tieåu Phaøm, vöøa laø ngöôøi mang Tröông Tieåu Phaøm veà Thanh Vaân Moân.
Ngoâ Ñaïi Nghóa: nhò ñeä töû cuûa Ñaïi Truùc Phong.
Trònh Ñaïi Leã: tam ñeä töû cuûa Ñaïi Truùc Phong.

dòch giaû: Ngoïc Dieän Hoà 1 TThhö
öHHooïaïa VViieeätät N
Naam
m -- hhttttpp::////w
wwww
w..tthhuuhhooaavviieettnnaam
m..ccoom
m

com nguyeân taùc : Tieâu Ñænh Haø Ñaïi Trí: töù ñeä töû cuûa Ñaïi Truùc Phong.Tru Tieân Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN . tính tình hoaït baùt. ñaïo haønh cao thaâm. keát baïn vôùi Tröông Tieåu Phaøm trong kyø thaát maïch hoäi voõ. coù uyeân nguyeân vôùi Thieân AÂm Töï. coù cöïu giao vôùi ñaïi ñeä töû Toáng Ñaïi Nhaân cuûa Ñaïi Truùc Phong. Nieân laõo ñaïi: ñaàu muïc cuûa Luyeän Huyeát Ñöôøng trong Ma giaùo. coù kyø baûo Thieân Nha Thaàn Kieám. taâm tö caån maät. Ñoã Taát Thö: luïc ñeä töû cuûa Ñaïi Truùc Phong. dòch giaû: Ngoïc Dieän Hoà 2 TThhö öHHooïaïa VViieeätät N Naam m -. Teà Haïo: ñeä töû ñaéc yù cuûa thuû toøa Long Thuû Phong Thöông Tuøng Ñaïo Nhaân. hình daùng coå quaùi. dung maïo nhö hoa. lai lòch khoâng roõ. Lyù Tuaân: ñeä töû Phaàn Höông Coác. Tính tình thoâ haøo cöông tröïc.hhttttpp::////w wwww w. Daõ Caåu ñaïo nhaân: moân haï Luyeän Huyeát Ñöôøng trong Ma giaùo. töôùng maïo thoâ haøo. cuøng vaøo Vaïn Böùc Coå Quaät vôùi boïn Tröông Tieåu Phaøm. Taêng Thö Thö: ñoäc töû cuûa thuû toøa Phong Hoài Phong Taêng Thuùc Thöôøng. Bích Dao: thieáu nöõ Ma giaùo. anh tuaán kieâu ngaïo. Laâm Phong: taø phaùi cao thuû ñöôïc boïn Nieân laõo ñaïi môùi ñeán trôï giuùp. Thaïch Ñaàu: xuaát thaân moân haï cuûa Ñaïi Löïc Toân Giaû ôû Kim Cöông Moân. cuøng Tröông Tieåu Phaøm ngoä nhaäp Trích Huyeát Ñoäng beân döôùi Töû Linh Uyeân. thieân tö thoâng hueä. Vaên Maãn: ñeä töû cuûa thuû toøa Tieåu Truùc Phong Thuyû Nguyeät ñaïi sö. Phaùp Thieän: ñeä töû Thieân AÂm Töï. Phaùp Töôùng: ñeä töû Thieân AÂm Töï. söû duïng phaùp baûo Phaù Saùt.tthhuuhhooaavviieettnnaam m. cuøng vaøo Vaïn Böùc Coå Quaät vôùi boïn Tröông Tieåu Phaøm. U Cô: nöõ töû thaàn bí che maët baèng khaên ñen ñi cuøng Bích Dao. kieâm quaûn söï vuï beáp nuùc. söû duïng phaùp baûo kyø quaùi Xích Ma Nhaõn. traàm tónh. Löõ Ñaïi Tín: nguõ ñeä töû cuûa Ñaïi Truùc Phong.ccoom m . raát ñeå yù tôùi Tröông Tieåu Phaøm. Löu Caûo: moân haï Luyeän Huyeát Ñöôøng trong Ma giaùo. cuøng vaøo Vaïn Böùc Coå Quaät vôùi boïn Tröông Tieåu Phaøm.nhanmonquan. gioáng nhö con choù vaäy. ñaïo haønh cao thaâm. Yeán Hoàng: ñeä töû Phaàn Höông Coác. Luïc Tuyeát Nghi: ñeä töû cuûa thuû toøa Tieåu Truùc Phong Thuûy Nguyeät ñaïi sö. cuøng vaøo Vaïn Böùc Coå Quaät vôùi boïn Tröông Tieåu Phaøm...

Tieåu Chaâu: nhaân vaät thaàn bí hoãn nhaäp trong Ma giaùo. yeâu thuaät lôïi haïi. thích aên hoà loâ ngaøo ñöôøng. beà ngoaøi tieân phong ñaïo coát. Tieåu Hoaøn: toân nöõ cuûa Chaâu Nhaát Tieân.ccoom m . Quyû Vöông: Toâng chuû cuûa Quyû Vöông Toâng trong Ma giaùo. döôøng nhö coù quan heä raát lôùn vôùi Thanh Vaân Moân. Tuoåi coøn nhoû ñaõ coù thaønh töïu kinh ngöôøi veà töôùng thuaät. thaàn bí khoân löôøng. chuyeân löøa gaït ngöôøi khaùc.hhttttpp::////w wwww w.nhanmonquan... ñaïo haïnh cao thaâm khoù doø. -oOo- dòch giaû: Ngoïc Dieän Hoà 3 TThhö öHHooïaïa VViieeätät N Naam m -. Tam Vó Yeâu Hoà: hoà yeâu chieám cöù Haéc Thaïch Ñoäng beân ngoaøi Tieåu Trì traán. nhöng tính tình hoaøn toaøn khoâng gioáng oâng noäi. tay caàm phaùp baûo thaàn bí .. cuøng Chaâu Nhaát Tieân laõng tích thieân nhai.Tru Tieân Kho Taøng Kieám Hieäp NwHwwN MÔN QUAN . kieán ña thöùc quaûng nhöng laïi laø keû tham aùi taøi vaät.com nguyeân taùc : Tieâu Ñænh Chaâu Nhaát Tieân: Giang hoà töôùng só laõng tích nhaân gian.. laø cha cuûa Bích Giao.tthhuuhhooaavviieettnnaam m.

Related Interests