โครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยไดกําหนดการสรรหานักเรียนในโครงการชางเผือก

เพื่อเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559
..........................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. นักเรียนชางเผือก ประเภทยื่นแฟม (เกียรติบัตรวิชาคณิตศาสตร , วิทยาศาสตร)
1.1 คุณสมบัติ
1.1.1เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาและมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา หรือผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร หรือผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 5 ไมต่ํากวา 3.50
1.1.2 ไดรับเหรียญรางวัล/เกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรในระดับภูมิภาคขึ้นไป
1.2 การรับสมัคร
ยื่นแฟมผลงานนําเสนอตามแบบฟอรม ตามขอ 1.3 และสําเนาผลการเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 – 5 ณ สํานักงานโครงการ SMA ชั้น 4 อาคาร 60 ป ในวันเวลาราชการ
ตั้งแตวันที่ 1 – 15 กันยายน พ.ศ. 2558 (ผูปกครองสมัครแทนนักเรียนได)
1.3 รูปแบบการจัดแฟมผลงาน
แฟมผลงานจะมี 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ประวัติทั่วไป ขอมูลตองมีชื่อนักเรียนชัดเจน พรอมเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก
(ควรมีมากกวา 1 เลขหมาย)
สวนที่ 2 ใหพิมพขอมูลตามตารางตอไปนี้ พรอมแนบหลักฐาน

สอบถามรายละเอียดโครงการ SMA โทรศัพท์ 089-733-7299
คุณครูสมเกียรติ ปลอดอักษร หัวหน้ าโครงการ SMA โทรศัพท์ 081-275-3653
สวนที่ 1 สําหรับนักเรียน

ใบสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย ใบสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักเรี ยนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SMA) โครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักเรี ยนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SMA)
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559
นักเรี ยนช้ างเผือก ประเภทยืน่ แฟ้ มผลงาน นักเรี ยนช้ างเผือก ประเภทยืน่ แฟ้ มผลงาน

รูปถ่าย รูปถ่าย

เลขที่สมัคร.................. เลขที่สมัคร..................

ชื่อ – สกุล  ด.ช.  ด.ญ. ......................................................................... ชื่อ – สกุล  ด.ช.  ด.ญ. .........................................................................
ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน............โรงเรี
้ ยน...............................................จังหวัด.............................. ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน............โรงเรี
้ ยน...............................................จังหวัด..............................
ผลการเรี ยนเฉลีย่ (ป.4-ป.5)ทุกรายวิชา.............คณิตศาสตร์ .............วิทยาศาสตร์ ............... ผลการเรี ยนเฉลีย่ (ป.4-ป.5)ทุกรายวิชา.............คณิตศาสตร์ .............วิทยาศาสตร์ .............
ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง .............................................................................................................. ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง ..............................................................................................................

เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ (อย่างน้ อย 2 เบอร์ )................................................................................... เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ (อย่างน้ อย 2 เบอร์ )...................................................................................

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร

วันที่ .......... เดือน....................................พ.ศ. ............ วันที่ .......... เดือน....................................พ.ศ. ............
สวนที่ 2 ใหพิมพขอมูลตามตารางตอไปนี้ พรอมแนบหลักฐาน
ที่ รางวัล/เกียรติบัตร ระดับการแขงขัน คะแนน ตามสําเนาเอกสาร
หมายเลข
วิชาวิทยาศาสตร
(เรียงลําดับจากรางวัลระดับ
นานาชาติ,ระดับประเทศ,ระดับ
ภาค ตามลําดับ)
1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................

วิชาคณิตศาสตร
(เรียงลําดับจากรางวัลระดับ
นานาชาติ, ระดับประเทศ, ระดับ
ภาค ตามลําดับ)
1. .................................
2. .................................
3. .................................
2. นักเรียนชางเผือก ประเภทยื่นแฟม (เกียรติบัตรการแขงขันเพชรยอดมงกุฎ หรือเทียบเทา)
2.1 คุณสมบัติ
2.1.2 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาและมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 5
ไมต่ํากวา 3.50
2.1.3 ไดรับเหรียญรางวัล/เกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
จากการแขงขันเพชรยอดมงกุฎ หรือเทียบเทา ทางดานวิชาภาษาไทย หรือวิชา
ภาษาอังกฤษ หรือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตามวิชาที่สมัคร)
2.2 การรับสมัคร
ยื่นแฟมผลงานนําเสนอตามแบบฟอรม ตามขอ 2.3 และสําเนาผลการเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 5 ณ สํานักงานโครงการ SMA ชั้น 4 อาคาร 60 ป โรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย ในวันเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 1-15 กันยายน 2558 (ผูป กครองสมัครแทนได)
2.3 รูปแบบการจัดแฟมผลงาน
แฟมผลงานจะมี 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ประวัติทั่วไป ขอมูลตองมีชื่อนักเรียนชัดเจน พรอมเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก
(ควรมีมากกวา 1 เลขหมาย)
สวนที่ 2 ใหพิมพขอมูลตามตารางตอไปนี้ พรอมแนบหลักฐาน
สวนที่ 1 สําหรับนักเรียน
ใบสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย ใบสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักเรี ยนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SMA) โครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักเรี ยนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SMA)
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559
นักเรี ยนช้ างเผือก ประเภทยืน่ แฟ้ มผลงาน (เพชรยอดมงกุฎฯ) นักเรี ยนช้ างเผือก ประเภทยืน่ แฟ้ มผลงาน (เพชรยอดมงกุฎฯ)

รูปถ่าย รูปถ่าย

เลขที่สมัคร.................. เลขที่สมัคร..................

ชื่อ – สกุล  ด.ช.  ด.ญ. ......................................................................... ชื่อ – สกุล  ด.ช.  ด.ญ. .........................................................................
ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน............โรงเรี
้ ยน...............................................จังหวัด.............................. ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน............โรงเรี
้ ยน...............................................จังหวัด..............................
ผลการเรี ยนเฉลีย่ (ป.4-ป.5)......................... ผลการเรี ยนเฉลีย่ (ป.4-ป.5).........................
ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง .............................................................................................................. ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง ..............................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ (อย่างน้ อย 2 เบอร์ )................................................................................... เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ (อย่างน้ อย 2 เบอร์ )...................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร
วันที่ .......... เดือน....................................พ.ศ. ............ วันที่ .......... เดือน....................................พ.ศ. ............
สวนที่ 2 ใหพิมพขอมูลตามตารางตอไปนี้ พรอมแนบหลักฐาน
ที่ รางวัล/เกียรติบัตร ระดับการแขงขัน คะแนน ตามสําเนาเอกสารหมายเลข
วิชา……………………………….
(ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ หรือ
ภาษาอังกฤษ)

(เรียงลําดับจากรางวัลระดับ
นานาชาติ,ระดับประเทศ,ระดับ
ภาค ตามลําดับ)

1. .............................
2. .............................
3. ............................
3 นักเรียนชางเผือก ประเภทสอบคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติ
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมทุกรายวิชา หรือวิชาคณิตศาสตร หรือรายวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.50
3.2 การรับสมัคร
สมัครดวยตนเอง(ผูป กครองสมัครแทนได) ใบสมัครตามแบบฟอรมที่แนบมาผูปกครอง
สามารถพิมพและเขียนมายื่นได หรือมากรอกใบสมัครที่โครงการ พรอมสําเนาหลักฐาน ดังนี้
1) หลักฐานที่แสดงวากําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2) หลักฐานผลการเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-5
3) ยื่นใบสมัครและหลักฐาน ณ สํานักงานโครงการ SMA ชั้น 4 อาคาร 60 ป โรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย ในระหวางวันที่ 1 – 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ในวันเวลาราชการ โดยไมตองเสีย
คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดโครงการ SMA โทรศัพท์ 089-733-7299
คุณครูสมเกียรติ ปลอดอักษร หัวหน้ าโครงการ SMA โทรศัพท์ 081-275-3653
สวนที่ 1 สําหรับนักเรียน
ใบสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย ใบสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักเรี ยนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SMA) โครงการพัฒนาและส่งเสริ มนักเรี ยนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (SMA)
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559
นักเรี ยนช้ างเผือก ประเภทสอบคัดเลือก นักเรี ยนช้ างเผือก ประเภทสอบคัดเลือก

รูปถ่าย รูปถ่าย

เลขที่สมัคร.................. เลือก(SMA/SMT) อันดับ 1 .................. อันดับ 2 ..................... เลขที่สมัคร.................. เลือก(SMA/SMT) อันดับ 1 .................. อันดับ 2 .....................

ชื่อ – สกุล  ด.ช.  ด.ญ. ......................................................................... ชื่อ – สกุล  ด.ช.  ด.ญ. .........................................................................
ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน............โรงเรี
้ ยน...............................................จังหวัด.............................. ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน............โรงเรี
้ ยน...............................................จังหวัด..............................
ผลการเรี ยนเฉลีย่ (ป.4-ป.5)ทุกรายวิชา.............คณิตศาสตร์ .............วิทยาศาสตร์ .............. ผลการเรี ยนเฉลีย่ (ป.4-ป.5)ทุกรายวิชา.............คณิตศาสตร์ .............วิทยาศาสตร์ ..............
ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง .............................................................................................................. ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง ..............................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ (อย่างน้ อย 2 เบอร์ )................................................................................... เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ (อย่างน้ อย 2 เบอร์ )...................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร
วันที่ .......... เดือน....................................พ.ศ. ............ วันที่ .......... เดือน....................................พ.ศ. ............