SOALAN OBJEKTIF

Kertas 1

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D . Bagi
tiap-tiap soalan , pilih satu jawapan sahaja.

1. Maklumat yang berikut berkaitan dengan sejenis milikan perniagaan

 Modal diperoleh daripada simpanan pemilik sendiri
 Pemilik sendiri yang mengurus perniagaan

Apakah jenis milikan perniagaan tersebut?
A Milikan Tunggal
B Perkongsian
C Syarikat
D Koperasi
2. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan kelebihan perkongsian?
I Kemahiran Pengurusan yang pelbagai
II Mengumpul modal daripada orang awam
III Cukai pendapatan yang tinggi
IV Proses penubuhan yang mudah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3. Apakah ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad

A Tiada had maksimum pemilikan

B Mempunyai liabiliti tidak terhad

C Keuntungan diagih dalam bentuk bonus tahunan

D Jangka hayat perniagaan kekal

Dokumen manakah yang perlu disertakan semasa penubuhan syarikat? I Tatamodal syarikat II Tatawujud syarikat III Tataurus syarikat IV Laporan Kewangan Syarikat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV . yang manakah perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad? I Syarikat Sendirian Berhad tidak perlu mewartakan penyata kewangan di surat khabar II Syarikat Sendirian Berhad tidak perlu didaftar di bawah Akta Syarikat III Syarikat Sendirian berhad dikenakan cukai pendapatan yang rendah IV Syer syarikat sendirian berhad tidak boleh dipindah milik A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 5. Antara yang berikut .4.

Apakah saiz perniagaan tersebut? A Bersaiz mikro C Bersaiz sederhana B Bersaiz kecil D Bersiaz Besar 7. Kriteria diatas merujuk kepada A Syer Pasaran B Bilangan buruh C jumlah modal D jumlah jualan 8. Ia dikategorikan sebagai perniagaan saiz sederhana kerana memiliki saiz buruh yang ramai. Maklumat berikut berkaitan dengan Kilang Roti Fatimah Kilang Roti Fatimah menjalankan pengeluaran secara intensif buruh .6. Penyataan manakah yang menerangkan perusahaan kecil kategori pembuatan I Jumlah jualan daripada RM 300 000 hingga kurang daripada RM 15 juta II Jumlah jualan daripada RM 15 juta hingga kurang daripada RM 50 juta III Jumlah pekerja daripada 75 orang hingga tidak melebihi 200 orang pekerja IV Jumlah pekerja daripada 5 orang hingga tidak melebihi 75 orang pekerja A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV . Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri saiz sesebuah perniagaan Jualan tahunan kurang daripada Rm 15 juta dan terdiri daripada 50 orang pekerja.

Menghasilkan kerepek pisang dan kerepek ubi Apakah jenis kegiatan perusahaan kecil dan sederhana itu? A Perusahaan sumber B Perusahaan logam C Perusahaan ringan D Perusahaan berat 10 Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis aktiviti dalam sector A Utama C Ketiga B Kedua D Keempat 11. yang manakah merupakan peranan kerajaan untuk menangani masalah perniagaan? I Dasar pembangunan II Dasar Fisikal III Dasar kewangan IV Dasar pendidikan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV . Maklumat berikut menunjukkan kegiatan yang dijalankan oleh satu perushaan kecil dan sederhana.9. Antara yang berikut.

BankPusat akan menjalankan dasar kewangan menguncup. Merupakan satu langkah kerajaan untuk mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian A Dasar pendidikan B Dasar fisikal C Dasar Kewangan D Dasar pembangunan 13. Semasa inflasi .12. Apakah yang akan dilakukan oleh Bank Pusat? I Meningkatkan kadar bunga II Menurunkan kadar bunga III Menambahkan penawaran wang IV Mengurangkan penawaran wang A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV . Maklumat berikut berkaitan dengan satu langkah kerajaan untuk menangani masalah pernigaan .

yang manakah merupakan faktor tempatan yang mempengaruhi perniagaan ? A Kestabilan politik B Keadaan ekonomi yang baik C Sumber bahan mentah yang mencukupi D Sistem pencukaian yang baik 17. Sesebuah perniagaan yang memerlukan bahan mentah yang segar perlu menempatkan perniagaannya berhampiran dengan A Pelanggan B pekerja C pembekal D kerajaan . Faktor manakah yang mempengaruhi persekitaran perniagaan? I Faktor kebangsaan II Faktor tempatan III Faktor organisasi IV Faktor modal A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 15.14. Antara yang berikut. Keadaan ekonomi manakah yang sesuai untuk perniagaan dalam Negara? A Kadar inflasi yang tinggi B Kadar pengangguran yang tinggi C Kadar bunga yang rendah D Kadar cukai yang tinggi 16.

Deflasi merupakan satu daripada masalah yang ada dalam ekonomi sesebuah Negara. yang manakah tergolong dalam kesan perubahan trend sosial? I Pasaran buruh II Kekeluargaan III Jenis pekerjaan IV Jantina A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 20. Apakah kesan perubahan tren alam sekitar terhadap pernigaan? A Kewujudan industri kitar semula B Peningkatan penggunaan teknologi maklumat C Peningkatan kemahiran pekerja D Perubahan pendidikan . Antara yang berikut. yang manakah merupakan kesan deflasi? I Pemberhentian pekerja meningkat II Aktiviti ekonomi menjadi perlahan III Kos sara hidup meningkat IV Tingkat harga umum meningkat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 19. Antara yang berikut .18.

Maklumat berikut berkaitan dengan kesan perubahan sejenis trend  Penambahan pekerja wanita  Waktu kerja yang anjal Apakah trend itu A Alam sekitar B Teknologi C Sosial D Etika 22.21. Maklumat berikut berkaitan dengan keadaan di Malaysia  Perlaksanaan GST ke atas barangan  Penurunan nilai Ringgit Malaysia Kesan perubahan trend di atas akan mengubah tren I Perbelanjaan pengguna II Kuasa beli pengguna III tanggungjawab pengguna IV perbelanjaan kerajaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV .

23. Syarikat Musa merupakan sebuah syarikat automobil yang mempunyai bilangan pekerja seramai 300 pekerja dan jumlah jualan sebanyak RM80 juta. Syarikat Masa boleh dikenali sebagai A perusahaan mikro B perusahaan kecil C perusahaan sederhana D perusahaan besar . yang manakah merupakan kesan pengaruh undang-undang? A mengawal kadar inflasi B menetapkan jenis perniagaan C Menentukan permintaan pengguna D Pelaksanaan gaji minimum pekerja 25. Apakah keadaan yang akan berlaku disebabkan oleh perubahan tren teknologi? I Kitaran hayat produk yang pendek II Pelanggan yang suka berbelanja III Peningkatan kuasa beli pelanggan IV Kewujudan model produk yang baharu dalam masa yang singkat A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 24. Antara yang berikut .

Maklumat berikut menunjukkan beberapa tindakan kerajaan  Kerajaan meningkatkan kadar cukai dan menurunkan perbelanjaan kerajaan  Bank pusat mengurangkan penawaran wang dan meninggikan kadar bunga Tindakan diatas merujuk kepada dasar kerajaan semasa A ekonomi baik B kawalan harga C Inflasi D deflasi . Syarikat di atas dikenali sebagai A Perusahaan besar B Perusahaan sederhana C Perusahaan kecil D Perusahaan mikro 27.26. Antara yang berikut yang manakah merupakan dasar fiskal yang dilaksanakan oleh kerajaan semasa inflasi? A Mengagihkan subsidi perniagaan B Menurunkan kadar cukai C Mengurangkan perbelanjaan kerajaan D Meningkatkan eksport 28. Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Logistik Maju Syarikat Logistik Maju ialah sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan. Syarikat ini mempunyai 80 pekerja dan mencapai jualan tahunan sebanyak RM 25 juta.

Maklumat berikut berkaitan dengan peranan kerajaan Kawalan ke atas harga. kadar upah.29. Antara yang berikut.eksport dan import Negara. yang manakah tindakan bank pusat semasa deflasi? I Menggurangkan penawaran wang II Menambahkan penawaran wang III Menurunkan kadar bunga IV Menaikkan kadar bunga A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 30. Apakah dasar kawalan itu? A Dasar kawalan difisit B Dasar kawalan inflasi C Dasar kawalan langsung D Dasar bank pusat 31. Mengapakah keadaan inflasi yang rendah adalah baik untuk pernigaan? A Kuasa beli pembeli tinggi B Pendapatan Negara meningkat C Menyediakan lokasi yang strategic D Kadar bunga bank yang tinggi .

melatih. Antara yang berikut. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan sebuah agensi kerajaan Membantu . khususnya dalam hal pengurusan dan pentadbiran perniagaan Peranan tersebut merujuk kepada A MARDI B SIRIM C MARA D FAMA .32. dan membimbing kaum bumiputera dalam kegiatan perniagaan. yang manakah merupakan peranan kerajaan untuk membantu sesuatu perniagaan ? A Menyediakan keadaan ekonomi yang stabil B Menyediakan tenaga buruh yang murah C Menyediakan lokasi yang strategic D Membekalkan modal permulaan 33. Maklumat berikut berkaitan dengan beberapa akta Akta Sewa Beli 1967 Akta Jualan Barangan 1957 Akta Kastam 1967 Akta Francais 1998 Contoh tersebut merujuk kepada: A perundangan perniagaan B Persekitaran perniagaan C trend pernigaan D prasarana perniagaan 34.

35. yang manakah merupakan faktor lokasi yang paling strategik ? A Berhampiran dengan pemegang saham B Berhampiran dengan pesaing C Berhampiran dengan pusat pentadbiran Negara D Berhampiran dengan sumber bahan mentah 36. Maklumat berikut berkaitan dengan beberapa perubahan persekitaran perniagaan  Perubahan populasi penduduk  Perubahan dalam pasaran sumber manusia Perubahan persekitaran perniagaan tersebut berlaku dalam A trend alam sekitar B trend teknologi C trend social D trend etika 37. Antara yang berikut . yang manakah merupakan trend sosial? A Kewujudan sumber yang boleh diperbaharui B Melakukan kitaran semula C Peningkatan tenaga kerja wanita D Peningkatan teknologi hijau . Antara yang berikut .

Waktu kerja yang bersesuaian Tidak mengupah pekerja kanak-kanak Sistem gaji yang adil Contoh diatas merujuk kepada A trend etika B trend teknologi C trend politik D trend social 39. Maklumat berikut berkaitan dengan fenomena yang berlaku pada masa kini Kini. Ini berlaku kerana mereka ingin mengelakkan kos hidup yang tinggi. ramai orang memilih untuk tinggal dipinggir Bandar yang jauh dari tempat mereka tinggal. Keadaan tersebut berlaku kerana terdapat perubahan dalam A trend alam sekitar B trend sosial C trend teknologi D trend politik 40. Maklumat berikut berkaitan dengan contoh amalan di sesebuah organisasi perniagaan .38. Aktiviti manakah menunjukkan trend teknologi? A Perubahan waktu kerja tetap kepada waktu kerja anjal B Perubahan pendidikan sumber manusia C Perubahan perbankan tradisional kepada e-perbankan D Perubahan pasaran buruh .