Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh

Kho Taøng Kieám Hieäp
NHN MÔN QUAN
www.nhanmonquan.com
N

TAP
Ä 1
HOIÀ 7
Sô Sö1û 1

V aøo giôø aên côm toái, trôøi ñaõ nhaù nhem.
Treân Ñaïi Truùc Phong, haäu sôn laø toaøn boä caùnh röøng truùc, ñaèng tröôùc laø
phoøng oác cuûa moïi ngöôøi, lôùn nhaát laø chính ñieän Thuû Tónh Ñöôøng, phu
theâ Ñieàn Baát Dòch vaø con gaùi hoï ôû sau ñieän naøy.
Beân caïnh Thuû Tónh Ñöôøng chính laø tieåu vieän coù haønh lang uoán khuùc, nôi ôû cuûa caùc
ñeä töû, do neo chieác, soá phoøng coøn nhieàu hôn soá ngöôøi, neân moãi ngöôøi moät gian, caû
Tröông Tieåu Phaøm duø môùi ñeán cuõng coù rieâng moät phoøng. Ñieàu kieän aên ôû laø moät ñieåm
hieám hoi maø Ñaïi Truùc Phong troäi hôn haún caùc chi phaùi ñoàng moân khaùc.
Coøn laïi laø nôi luyeän coâng teân goïi Thaùi Cöïc Ñoäng, nhaø beáp vaø nhaø aên. Luùc naøy caùc
ñeä töû ñeàu ñaõ tuï taäp trong nhaø aên, phuï traùch vieäc aên uoáng laø laõo luïc Ñoã Taát Thö, ñang ñöa
töøng khay côm vaø thöùc aên ñaët leân baøn, phaàn lôùn laø ñoà chay, raát ít ñoà tanh maën.
Boïn ñeä töû laàn löôït ngoài xuoáng beân phaûi chieác baøn daøi trong saûnh, Toáng Ñaïi Nhaân
ngoài phía ñaàu, Tröông Tieåu Phaøm leã pheùp ngoài phía cuoái.
ÔÛ ñaàu baøn vaø phía ñoái dieän ñaët moät chieác gheá lôùn vaø hai chieác gheá nhoû hôn moät
chuùt, xem ra laø daønh cho maáy ngöôøi trong gia ñình Ñieàn Baát Dòch.
Tröông Tieåu Phaøm thaáy beân caïnh mình coøn thöøa ra moät khoaûng troáng, ñaáy laø choã
ngoài cuûa laõo luïc Ñoã Taát Thö, luùc naøy vaãn ñang baän tuùi buïi, moät laùt sau, Ñoã Taát Thö roát
cuïc cuõng thu veùn xong côm nöôùc, röûa tay saïch seõ, ñi veà choã ngoài, cuøng moïi ngöôøi ñôïi sö
phuï.
Ñoã Taát Thö nom coøn khaù treû, maët gaày vaø nhoïn, maét tam giaùc, boä daïng raát laø tinh
quaùi hieáu ñoäng, raát laø nhanh nheïn. Y ngoài xuoáng roài, lieác nhìn Tröông Tieåu Phaøm, cöôøi
mæm hoûi: "Tieåu sö ñeä, ñeä teân gì vaäy?"
Tröông Tieåu Phaøm thaät thaø ñaùp:

1
Sô Söû: 初始 Baét ñaàu

Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex
D 50 Hoài 007

baây giôø ñi löøa treû con. chæ tay ra cöûa saûnh noùi: "Tieåu sö ñeä. ñaùp: "Caùc huynh sôï ñeä troán nôï chaêng? Ñoã Taát Thö naøy haønh taåu thieân haï. ta seõ giuùp ñeä chaët truùc möôøi ngaøy.Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. ñeàu döïa vaøo ñoå phaåm haûo danh vaán giang hoà 2 (Moïi ngöôøi cöôøi oà: ñeä coù thaéng bao giôø ñaâu!). thì giuùp ta röûa baùt möôøi ngaøy. ñeä ñoaùn laùt nöõa ba ngöôøi nhaø sö phuï." Tröông Tieåu Phaøm nhìn maâm baøn ñaày aép thöùc aên thôm ngon. trong loøng caûm thaáy aám aùp. baûo Tröông Tieåu Phaøm: "Tieåu sö ñeä. cöôøi: "Ñeä ñôïi laùt nöõa roài thöôûng thöùc taøi ngheä cuûa sö huynh." Ñoã Taát Thö gaät gaät ñaàu. phôùt lôø moïi ngöôøi. Ñoã Taát Thö. ngoài treân Ñoã Taát Thö laø laõo nguõ Löõ Ñaïi Tín cöôøi baûo: "Laõo luïc. ai seõ laø ngöôøi ñaàu tieân ñaët chaân leân baäc cöûa naøy? OÀ. voã voã vai noù. ñeå ñeä ñoaùn tröôùc. coù veû raát aùm muoäi. laùt nöõa sö phuï sö nöông." 2 Ñoå phaåm haûo danh vaán giang hoà: 賭品好名聞江湖. Haø Ñaïi Trí gaày ñeùt cuõng gieãu: "Y laâu laém roài chöa thaéng. Toáng Ñaïi Nhaân cöôøi maéng: "Heát noùi noåi. ñeä laïi phaïm thoùi nghieän caù cöôïc roài höû?" Beân caïnh ñoù. chaúng ai coi mình laø ngöôøi ngoaøi. beøn noùi: "Ñöôïc. maáy ngöôøi ngoài treân nhao nhao quay ñaàu laïi. khoûi noùi laø sö huynh baét naït ñeä. seõ ñi töø höôùng naøo vaøo." Tröông Tieåu Phaøm leã pheùp goïi moät tieáng: "Luïc sö huynh. ñeä haõy hoûi y xem thua thì sao. neáu ñeä thua." Ñoã Taát Thö kheõ haéng gioïng. maët maøy hôùn hôû." Laõo nhò Ngoâ Ñaïi Nghóa ngoài maõi ñaèng xa cao gioïng goïi: "Tieåu sö ñeä. chuùng mình thöû ñaùnh cuoäc xem nheù?" Tröông Tieåu Phaøm ngaây ra. ñi. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 51 Hoài 007 . ñaõ laø ñaùnh cöôïc. ñeä vöøa ñeán. khoâng neùn ñöôïc nuoát nöôùc boït ñaùnh öïc. chæ tay vaøo mình. ñi!" Ñoã Taát Thö vaãy tay lia lòa. maët maøy ñeàu coù veû vui thích. neáu ñeä ñoaùn truùng. Ñoã Taát Thö thình lình baät cöôøi. thaùi ñoä raát thaân thieát. tieåu sö ñeä." "Ñi. thaéng thì sao?" Ñoã Taát Thö höø moät tieáng. roài gaät ñaàu thaät maïnh.nhanmonquan.com N "Tröông Tieåu Phaøm. noùi: "Ta laø luïc sö huynh cuûa ñeä. ñöôïc khoâng?" Moïi ngöôøi laïi cöôøi oà. caû tieåu sö muoäi nöõa." Tröông Tieåu Phaøm nhìn caùc vò sö huynh ai naáy ñeàu hôùn hôû hoøa muïc.

" Tröông Tieåu Phaøm gaõi gaõi ñaàu. daùng ñieäu hôùn hôû. huynh noùi caùi gì. sö nöông vaø tieåu sö muoäi ñaâu aï?" Ñieàn Baát Dòch neùm cho y moät caùi nhìn." Moïi ngöôøi cöôøi lôùn." Trònh Ñaïi Leã.com N Ñoã Taát Thö voã ñuøi. cöôøi baûo: "Laõo luïc. vaäy theo ñeä roát cuïc seõ laø sö phuï. Laõo ñeán moät mình. nhìn Tröông Tieåu Phaøm ñang ngheät maët khoâng hieåu. Tröông Tieåu Phaøm laëng leõ tính toaùn. veû maët haân hoan. Moïi ngöôøi ñôø heát caû ngöôøi ra. chaéc Ñieàn Baát Dòch sö phuï seõ laø ngöôøi ñaàu tieân böôùc vaøo. laïnh nhaït baûo: "Sö nöông ngöôi daãn tieåu sö muoäi veà nhaø meï roài. tieåu sö muoäi cuõng laø ngöôøi ñaàu tieân trong gia ñình sö phuï lao vaøo ñaây. ñeä cuõng daøy maët thaät?" Ñoã Taát Thö trôïn maét quaùi dò." Ñoã Taát Thö vui möøng khoân xieát. sö nöông hay tieåu sö muoäi ñi vaøo tröôùc?" AÙnh maét moïi ngöôøi ñoå doàn vaøo Tröông Tieåu Phaøm.Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. chôït nghe Toáng Ñaïi Nhaân noùi: "Sö phuï ñeán roài. Löõ Ñaïi Tín laéc ñaàu noùi: "Khoâng ngôø hoâm nay quaû thaät laø ñeä ñaõ bò laõo luïc löøa maø giaønh laáy phaàn thaéng roài. ta baûo cho ñeä bieát. keá ñeán ñaèng sau löng laõo laø. oOo Chaúng coù ai caû. Ha ha. cöôøi hi hi noùi: "Tieåu sö ñeä. laùt nöõa ñeä ñeán giuùp ta röûa baùt nheù.. ngöôøi ñöùng vaøo haøng thöù ba. moïi ngöôøi muoán ñaùnh cöôïc thì phaûi nhaän thua chöù. beøn caát tieáng doõng daïc: "Ñeä ñoaùn nhaát ñònh laø sö phuï seõ vaøo ñaàu tieân. ñuùng khoâng tieåu sö ñeä?" Tröông Tieåu Phaøm gaät gaät ñaàu. luïc sö huynh. höôùng ra ngoaøi ngheânh ñoùn sö tröôûng. hoûi: "Tieåu sö ñeä. gaät ñaàu ñaùp: "Vaâng. Thanh Vaân Moân thuû troïng toân sö.nhanmonquan. khoâng nhòn ñöôïc cuõng baät cöôøi." Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 52 Hoài 007 . noùi: "Laõo tam.. Giaây laùt sau. thaân hình beùo luøn cuûa Ñieàn Baát Dòch xuaát hieän ôû cöûa. Ñoã Taát Thö khoâng neùn ñöôïc beøn hoûi giaät: "Sö phuï. ñeàu ñöùng caû daäy. ñeä khoâng raøng khoâng buoäc. thöïc ra laàn naøo." Ai naáy neùt maët nghieâm trang. thaân hình thaáp luøn vaïm vôõ.

Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. chöa chaéc laø khoâng theå khoâng hoïc ñöôïc. bieát chöa?" Tröông Tieåu Phaøm nhö phuïng thaùnh chæ. Ñoã Taát Thö beân caïnh raát toát. khe kheõ baûo: "Tieåu sö ñeä." Ñieàn Baát Dòch gaät gaät ñaàu. ñaïo haûi voâ nhai. 3 Ñaïo haûi voâ nhai. môùi nhaän ra laø sö phuï goïi mình lieàn voäi vaøng ñöùng daäy: "Coù ñeä töû." Tröông Tieåu Phaøm tuoåi nhoû ngöôøi thaáp beù. cung cung kính kính ñaùp: "Vaâng. baûo: "Ngöôi tröôùc tieân haõy theo ñaïi sö huynh. aên nhieàu moät chuùt.nhanmonquan. Ñoã Taát Thö thì trô maét haù mieäng." Ñieàn Baát Dòch khoaùt tay: "AÊn côm. aên ñöôïc moät luùc roài len leùn goïi: "Luïc sö huynh. caàn cuø coá gaéng laø con thuyeàn. Nhìn Ñieàn Baát Dòch laéc lö böôùc vaøo. caàn leä vi chu 3. vôùi maõi khoâng tôùi." Tröông Tieåu Phaøm coøn chöa hieåu yù. Tröông Tieåu Phaøm luùng tuùng. caàn leä vi chu: beå ñaïo khoâng bôø beán. nhôù laø phaûi duïng taâm hoïc. noùi vôùi Tröông Tieåu Phaøm: "Laõo thaát naøy. veû cöôøi maø khoâng phaûi cöôøi. Ñieàn Baát Dòch lieác qua Tröông Tieåu Phaøm roài hoûi Toáng Ñaïi Nhaân: "Ngöôi baûo cho y bieát veà moân quy vaø giôùi ñieàu chöa?" Toáng Ñaïi Nhaân gaät ñaàu ñaùp: "Roài aï. ngöôøi trong Thanh Vaân Moân thaûy ñeàu nhö thaàn tieân." Ñoã Taát Thö quay ñaàu laïi hoûi: "Gì theá?" Tröông Tieåu Phaøm noùi: "Laøm sao maø sö nöông laïi coøn coù nhaø meï nöõa?" Trong caùi ñaàu beù boûng cuûa noù. tuy tö chaát coù keùm moät chuùt. ai naáy nhìn Ñoã Taát Thö. leõ naøo vaãn vöôùng vít nhöõng söï theá tuïc. Coøn veà tu luyeän ñaïo phaùp cô baûn. ñònh laø ngaøy mai baét ñaàu chính thöùc truyeàn thuï. Tröông Tieåu Phaøm xuùc ñoäng. loøng tin töôûng ñoái vôùi ñöùa ñeä töû phaûn öùng chaäm chaïp naøy laïi giaûm ñi maáy phaàn." Thaáy y coù veû hoaøn toaøn chaúng ñeå yù gì ñeán vieäc caù cöôïc bò thua. vaãy tay baûo: "AÊn côm thoâi!" Boïn ñeä töû luùc naøy môùi ngoài xuoáng. gaät ñaàu lia lòa. tö caùch ñoå phaåm quaû khoâng teä." Ñieàn Baát Dòch laéc laéc ñaàu. gaép cho noù luoân. con ñeàu ñaõ noùi vôùi tieåu sö ñeä. möôøi hai moân quy. ñeä töû thaáy tieåu sö ñeä hoâm nay môùi ñeán coøn hôi meät nhoïc. hai möôi giôùi ñieàu. coù veû baèng loøng. Ñieàn Baát Dòch ngoài xuoáng caùi gheá lôùn cuûa mình. bò Ñoã Taát Thö beân caïnh huyùch moät caùi.com N Moïi ngöôøi ngaïc nhieân. nhöng chæ caàn ngöôi kieân nhaãn chòu khoù. böng caùi baùt to ngoài leân gheá. nhöng thoaùng choác sau khoâng neùn ñöôïc ñeàu phaù leân cöôøi. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 53 Hoài 007 . muoán cöôøi roài laïi khoâng daùm cöôøi. thöùc aên hôi xa.

Ñoã Taát Thö quay ñaàu leø löôõi vôùi Tröông Tieåu Phaøm. cuõng khoâng phaûi." Toáng Ñaïi Nhaân töùc giaän: "Noùi baäy. laïi ñi tin chöù. caém ñaàu aên thaät löïc. toái nay laø veà. Höø. chi phaùi beân Thuûy Nguyeät sö thuùc xöa nay khoâng thaâu nam ñeä töû. phaùi ngöôøi ñeán noùi vôùi chöôûng moân sö huynh caùi gì maø ñau ñaàu phaùt soát maõi. maø laø veà beân Thuûy Nguyeät sö thuùc ôû Tieåu Truùc Phong. laäp töùc daãn Linh Nhi ñi sang thaêm muï aáy. ngaøy nay ñi." "Phaép". laøm laèn ñoû leân moät veät.. ñuùng thaät laø." "OÁi!" Boïn ñeä töû than thôû. khoâng phaûi laø nhaø meï ñeû ñaâu. Nhöng sö phuï noùi sö nöông veà nhaø meï.com N Ñoã Taát Thö phì ra: "Taát nhieân laø coù chöù. thaáy Ñieàn Baát Dòch maët maøy böøng giaän. sö nöông ngöôøi ñeïp nhö hoa theá aáy.. Toáng Ñaïi Nhaân ngaäp ngöøng moät laùt. caàm ñoâi ñuõa khaùc leân. ñoâi ñuõa trong tay thieáu moät chieác. Ñieàn Baát Dòch nhìn tôùi nhìn lui. laéc ñaàu noùi: "Laïi ñöôïc sö nöông caùc ngöôøi nöõa. môùi doï daãm hoûi: "Sö phuï." Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 54 Hoài 007 . laïi laáy sö phuï nhaø mình. chöôûng moân sö huynh cuõng thaät laø. hoâm nay neáu muï aáy ñeán. ta phuïng meänh sö phuï giuùp tieåu sö ñeä. cöù laøm nhö trôøi saäp khoâng baèng. löïc ñaïo khoâng nheï.. khe kheõ noùi: "Sö phuï. thaät laø maát maët.Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. ai naáy loä roõ söï thaát voïng. voán laø sö tyû muoäi vôùi Thuûy Nguyeät ñaïi sö thuû toïa beân aáy. noùi veû khoâng vui: "Caùi gì maø maáy ngaøy. nghe noùi luùc aáy caùc vò nam sö thuùc trong Thanh Vaân Moân raát nhieàu ngöôøi khoâng hieåu ra sao. laõo nhò Ngoâ Ñaïi Nghóa ñaõ cöôùp lôøi: "Sö phuï khoûi phaûi hoûi y nöõa. caû hai khoâng daùm noùi chuyeän nöõa.. moät caây ñuõa baén ngay vaøo traùn Ñoã Taát Thö.. Sau naøy khoâng bieát laø vì chuyeän gì. Toáng Ñaïi Nhaân hoûi Ñieàn Baát Dòch: "Sö phuï. vöøa nghe noùi Thuûy Nguyeät coù beänh gì ñoù. sö nöông cuõng laø ngöôøi maø." Tröông Tieåu Phaøm ngaïc nhieân: "Gì aï?" Ñoã Taát Thö thaáp gioïng baûo: "Sö nöông hoài coøn treû xuaát thaân ôû Tieåu Truùc Phong. höø moät tieáng noùi vôùi Toáng Ñaïi Nhaân: "Hoâm nay sö nöông laïi daïy doã boïn ngöôi phaûi khoâng?" Toáng Ñaïi Nhaân chöa caát tieáng. ta cho duø khoâng cöôùp ñöôïc. theá khoâng bieát sö nöông ôû beân Thuûy Nguyeät sö thuùc bao nhieâu ngaøy?" Ñieàn Baát Dòch trôïn maét nhìn y. Hai ngöôøi sôï giaät thoùt. noùi: "Thì laõo ñaïo coâ aáy giaû beänh. ñaïi sö huynh hoâm nay laâm traän boû chaïy." Toïa haï töù ñeä töû laø Haø Ñaïi Trí ho khan hai tieáng. sao Thuûy Nguyeät sö thuùc laïi khoâng ñeán?" Ñieàn Baát Dòch höø moät tieáng. neùt maët ñeàu coù veû möøng. Luùc aáy. laàn naøy chöôûng moân chaân nhaân trieäu taäp thaát chi phaùi." Boïn ñeä töû nhìn nhau." Ñieàn Baát Dòch phaùt ngheïn.nhanmonquan. tình caûm raát saâu saéc..

ñaõ thaáy Toáng Ñaïi Nhaân töø ngoaøi cöûa ñi vaøo. moät vaàng traêng saùng töø töø nhoâ leân. trung gian baát bieän: chaúng bieát vieäc phaûi traùi. noùi vôùi Tröông Tieåu Phaøm: "Tieåu sö ñeä. baûo: "Tieåu sö ñeä. sau khi moïi ngöôøi ñi caû. khoâng hieåu chuyeän ngay gian. naøo. neáu khoâng thì seõ trôû thaønh troø cöôøi. ta daãn ñeä ñeán phoøng rieâng. treo phía trôøi ñoâng. Tröông Tieåu Phaøm ngoaûnh nhìn vaøo trong. hoï quay veà khu haønh lang löôïn khuùc nôi ôû cuûa boïn ñeä töû. noùi: "Tieåu sö ñeä. mang chuùt khí vò u aùm. ñeàu naèm beân phaûi.. ngaøy sau ñeä coù vieäc gì caàn ta ñôõ. Böõa côm keùo daøi ñeán nöûa canh giôø. lieäu coù sôï khoâng?" Tröông Tieåu Phaøm laéc ñaàu." Tröông Tieåu Phaøm gaät gaät ñaàu. theá naøy vaäy! Tieåu sö ñeä." Ngöng moät luùc. trung gian baát bieän thì coù lieân quan gì? Toáng Ñaïi Nhaân keùo tay Tröông Tieåu Phaøm daäy. hay laø boû ñi. 4 Thò phi baát phaân.com N "UÙi. hieân ngang noùi: "Gì vaäy. caên phoøng maø ñeä thöùc daäy luùc ban ngaøy ñoù laø nôi ta ôû. ñaèng naøo. caùc sö ñeä khaùc theo thöù töï maø xeáp phoøng. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 55 Hoài 007 . Toáng Ñaïi Nhaân ñöa noù vaøo moät gian taän cuøng phía beân phaûi." Tröông Tieåu Phaøm ngöôøng ngöôïng. ngaøy mai ta seõ giuùp ñeä chaët truùc.. huynh baûo gì?" Toáng Ñaïi Nhaân ñaùp: "Tieåu sö ñeä vöøa nhaäp moân. chính laø luùc phaûi reøn luyeän caên baûn. ta leõ naøo laø loaïi thò phi baát phaân." Hai ngöôøi ra khoûi nhaø beáp." moïi ngöôøi cuøng thoát leân.Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. bò caùc vò sö huynh phæ nhoå.. moät vuøng ñen ngoøm. coù ñieàu vieäc ôû ñaây ta laøm laø ñöôïc roài. y nhìn Tröông Tieåu Phaøm hoûi: "Ñeä ôû moät mình. Ñeä ñaùnh cöôïc thaéng ta. thaáy ñeøn löûa ñaõ taét heát. Laïi ñi theâm moät luùc. ña taï ñeä. trung gian baát bieän 4 ö. ñang ñònh caát lôøi thì nghe thaáy tieáng Toáng Ñaïi Nhaân: "Laõo luïc. baûy caên beân traùi kia khoâng coù ngöôøi ôû." Ñoã Taát Thö nghieâm maët. ñaõ nhaän lôøi ñeä taát nhieân phaûi laøm cho baèng ñöôïc. Ñoã Taát Thö cöôøi baûo: "Tieåu sö ñeä. Hoï ñi ngang qua Thuû Tónh Ñöôøng. ñöôïc khoâng?" Tröông Tieåu Phaøm noùi: "Luïc sö huynh. Ñoã Taát Thö ôû beân caïnh hoûi: "Ñaïi sö huynh. ta ñöa ñeä ñi xem phoøng môùi cuûa ñeä nheù. trôøi ñaõ toái mòt. laïi ñaây. tuy theá trong loøng vaãn khoâng roõ laém vieäc naøy vôùi thò phi baát phaân. Tröông Tieåu Phaøm muoán naùn laïi giuùp Ñoã Taát Thö röûa baùt. ñeä ñöøng giuùp y." Lôøi vöøa roùt ra.." Ñoã Taát Thö gaõi gaõi ñaàu: "Noùi cuõng ñuùng. laàn naøy coi nhö ta nôï ñeä. chöa ñeán luùc ñöôïc löôøi bieáng.nhanmonquan. cöù baûo nheù. chæ coù aùnh traêng chieáu tröôùc ñieän." Tröông Tieåu Phaøm gaät gaät ñaàu.

ñaïi sö huynh. Ñeä ñaõ meät nhoïc suoát caû ngaøy cuõng neân nghæ sôùm moät chuùt!" Tröông Tieåu Phaøm vaâng lôøi. coù theå caûm thaáy coâ ñôn. raát ñoãi thanh tònh. höông coû dòu daøng ñöa laïi. ngoaøi ra chaúng coøn gì nöõa." Toáng Ñaïi Nhaân gaät gaät ñaàu. ñeä tuoåi laïi nhoû. chæ coù baøn gheá chaên ñeäm. quay nhìn caùc phía. chuùng ta cuøng vaøo!" Noùi ñoaïn daét Tröông Tieåu Phaøm ñi vaøo. ñôø ñaãn ngoài xuoáng moät laùt. beân phaûi coù naêm thaân truùc tæa toùt. Tröông Tieåu Phaøm ngaém caùi nôi baây giôø laï laãm maø roài seõ phaûi keát baïn vôùi noù laâu daøi. chaúng bieát bao laâu thì mô mô hoà hoà nguû thieáp ñi. vì vaäy löôøi ñi laïi.com N Toáng Ñaïi Nhaân mæm cöôøi: "Vaäy thì ñöôïc roài.Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. ñaõ chaúng thaáy vò sö huynh naøo loù ra ngoaøi theá?" Toáng Ñaïi Nhaân cöôøi ñaùp: "Ñeä khoâng bieát ñaâu. thaáy beân trong saép ñaët giaûn dò y nhö phoøng cuûa Toáng Ñaïi Nhaân. laïi ñaây naøo!" Tröông Tieåu Phaøm böôùc theo." Tröông Tieåu Phaøm ñaùp: "Ñeä bieát roài. Toáng Ñaïi Nhaân môû cöûa phoøng. traèn troïc trôû mình. roài chaúng bieát laøm gì. ngaøy thöôøng hieám khi ra ngoaøi. luùc aáy caûm thaáy caû theá giôùi ñoät nhieân tónh laëng. ñeä ñeàu phaûi töï lo laáy. Noù seø seï böôùc laïi tröôùc baøn. chaúng coù laáy moät tieáng noùi. veà sau nhöõng chuyeän aên ôû sinh hoaït. tieãn ñaïi sö huynh ñeán cöûa. laõo nhò thích ca haùt. goïi: "Tieåu sö ñeä. Trong saân ñaù maûnh laùt thaønh loái ñi nhoû. laïi daën doø vaøi caâu. côûi boû aùo ngoaøi. laøm sao maø vöøa saäp toái. ngöôøi caàn maãn hôn moät chuùt nhö laõo tam thì ngoài trong phoøng tu luyeän. Toáng Ñaïi Nhaân baûo: "Hoâm nay ta ñaõ queùt töôùc qua choã naøy. nam töû haùn ñaïi tröôïng phu chuùng ta sao coù theå sôï coâ ñôn! Laïi ñaây. nôi naøy böôùc chaân ñaõ thuoäc khaép. gioù ñeâm thoaûng tôùi. ñi vaøo thaép ñeøn. ñeä ôû taïm vaäy! Soáng treân nuùi thanh baàn. nhöng chuùng ta laø ngöôøi hoïc ñaïo. leân giöôøng naèm.nhanmonquan. caùi saân nhoû. lieàn hoûi: "Ñaïi sö huynh. beân traùi coù moät caây tuøng xanh." Tröông Tieåu Phaøm giôø môùi hieåu. Tröông Tieåu Phaøm trôû vaøo phoøng. phaûi chòu ñöïng moïi söï reøn luyeän. boïn chuùng ta ôû treân Ñaïi Truùc Phong hoïc ñaïo cuõng ñöôïc ít nhaát maáy chuïc naêm roài. laù caây caønh truùc khe kheõ khua ñoäng. "AÙ!" Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 56 Hoài 007 . ñoùng cöûa laïi. cao baèng hai ba ngöôøi. Nhö laõo töù thích xem saùch. hai beân laø bôø coû. Toáng Ñaïi Nhaân xoa xoa ñaàu noù. thoâng thöôøng ñeàu khoâng ra ngoaøi. roài quay mình böôùc ñi. noùi: "Theá neáu khoâng coù vieäc gì nöõa thì ta veà ñaây. söïc nghó ra moät ñieàu. noù beøn thoåi taét ñeøn löûa.

lôø môø beân trong coù moät luoàng khí loaõng xoaùy troøn khoâng ngöøng. giôø môùi nhôù laïi khi aáy Phoå Trí coù daën phaûi neùm haït chaâu ñi. xoay mình ñi vaøo phoøng. Maáy buoåi nay noù gaëp toaøn ñaïi bieán. soi haït chaâu leân giöõa khoâng trung. neân thöïc söï khoâng nôõ vöùt boû. Tröông Tieåu Phaøm keâu kheõ roài laät mình ngoài daäy thôû hoån heån. môø aûo nhö tuyeát söông. Tröông Tieåu Phaøm giô tay. loøng noù chôït traøo noãi cay ñaéng.nhanmonquan. töø nôi naøo chaúng bieát aâm æ ñöa laïi tieáng coân truøng. roài thôû daøi. Noù run heát caû ngöôøi. laïi caû caùc chuù baùc coâ dì khaùc raát laø vui veû. coù aùnh traêng nhaøn nhaït xieân vaøo. Boán beà tòch mòch laëng leõ. long lanh trong treûo. ñaõ queân baüng vaät naøy. Tröông Tieåu Phaøm khoâng buoàn nguû. Noù vöøa mô thaáy mình quay laïi thoân Thaûo Mieáu. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 57 Hoài 007 . cha meï chaúng ñeå laïi gì. coù phaûi cuõng ñang maát nguû khoâng?" Noù kheõ thì thaàm. thì ra laø haït chaâu troøn traën tím saãm aûm ñaïm voâ quang noï. ruû raø ruû ræ.com N Trong boùng toái. Tröông Tieåu Phaøm giaät baén mình. keùo cöûa böôùc ra ngoaøi. Nghó ñeán ñaây. Phoå Trí vôùi noù laø chuùt duyeân tao ngoä. thaønh ra maøu tím nhaït. chính giöõa treân haït chaâu coù moät loã nhoû xíu. chæ thaáy ngaøn sao nhaáp nhaùy. Noù ngaång ñaàu nhìn trôøi. nhöng cuõng ñaõ nhö ngöôøi thaân. hình nhö coù linh tính. aùnh traêng long lanh nhö nöôùc. gaëp laïi luõ baïn nhoû vaãn thöôøng chôi ñuøa. maø haït chaâu xaáu xí naøy laø vaät duy nhaát Phoå Trí ñeå laïi cho noù. maùu chaûy thaønh soâng. traêng giöõa töøng khoâng. Noù ngoài treân giöôøng moät luùc laâu.Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. moät tieáng. moät vaät töø trong aùo loùt saùt mình laên ra. "Chaúng bieát Kinh Vuõ theá naøo. nöûa nhö trong suoát. rôi treân neàn ñaát. döôùi aùnh traêng rôø rôõ saùng trong. loøng baát giaùc sinh nieàm vui thích. laïi nghó ñaây laø vaät duy nhaát maø Phoå Trí di nieäm. hai tieáng. doàn noù quay laïi. nôi aáy laïi saùng leân moät chöõ '卍' nho nhoû. cuùi xuoáng nhaët leân. hôi thôû daàn daàn ñieàu hoøa. Tröông Tieåu Phaøm ngaém maõi. maét cuõng laàn laàn thích öùng vôùi boùng toái. beøn boø daäy ñi ñeán tröôùc cöûa. coït keït moät tieáng. Duy coù ñieàu moãi laàn luoàng khí chaïm ñöôïc gaàn ñeán nôi naøo treân beà maët. chôït thaáy maøu saéc haït chaâu bôït ñi moät chuùt. tuy chæ gaëp nhau moät ñeâm. rôi xuoáng maët ñaát. chaéc laø ñeå Phoå Trí xuyeân vaøo chuoãi traøng haït ngaøy hoâm ñoù. chæ chöïc phaù voû maø ra. raûi xuoáng mình noù. kinh khuûng cuøng cöïc. gaëp laïi cha meï. thình lình tröôùc ngöïc chuøng laïi. nhìn ra pheân cöûa môû heù. theá laø thöùc giaác. nhöng ñoät nhieân hoï ñeàu bieán ra töû thi.

ñoù laø caùi cha meï buoäc cho ñeå giöõ gìn tröôøng meänh bình an. ngaång ñaàu nhìn traêng saùng treân cao. laïi töø treân coå tuoät xuoáng moät sôïi daây ñoû. ñaõ keát thuùc nhö vaäy ñaáy. baát giaùc laïnh buoát.nhanmonquan.com N Nghó ngôïi laâu laéc. nhöng gia ñình noù ngheøo naøn.Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 58 Hoài 007 . Noù mæm cöôøi moät mình. roài quay goùt böôùc vaøo phoøng ñi nguû laïi. saùt da. ñeo leân tröôùc ngöïc. nhöng vaãn caûm thaáy khí vò aám aùp. Ngaøy ñaàu tieân cuûa noù ôû Thanh Vaân Moân. ñaønh laáy daây ñoû thay theá. Noù beøn duøng daây ñoû xuyeân vaøo haït chaâu buoäc kyõ laïi. Con nhaø bình thöôøng ñeàu coù theå ñeo theû vaøng khoùa baïc.