TUGASAN

________________________________________________________________________

HBML4303
KURIKULUM DAN PERKAEDAHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
SEMESTER MEI 2017
________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus
ini.

2. Jawab dalam bahasa Melayu.

3. Anda dikehendaki menyerahkan tugasan dalam format MS-WORD melainkan dinyatakan sebaliknya.
Anda tidak dibenarkan untuk menukar teks/frasa tugasan tersebut kepada format grafik seperti .jpeg / .gif /
print screen / dan lain-lain format berkaitan.

4. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada myINSPIRE untuk penyediaan dan
penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New
Roman dan langkau baris 1.5.

5. Tugasan anda hendaklah mengandungi 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.
Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan
tugasan dalam jawapan anda. Pemeriksa tidak akan membaca jawapan tugasan yang melebihi had patah
perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan hendaklah dinyatakan di penghujung tugasan anda.

6. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui myINSPIRE. Sila rujuk kepada
portal untuk arahan mengenai prosedur penghantaran tugasan secara online. Anda dinasihatkan
menyimpan salinan tugasan yang dihantar dan bukti penghantaran untuk rujukan sendiri.

7. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.

8. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 10hb – 23hb Julai 2017. Serahan selepas 23hb Julai 2017
TIDAK akan diterima.

9. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga
dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

10. Sila ambil maklum tentang PENALTI yang akan dikenakan ke atas penghantaran lewat tugasan seperti
yang tertera di pekeliling pejabat Pendaftar 6/2012 (Rujuk Registrar’s Announcement di myVLE).

11. Anda perlu memastikan RESIT yang dikeluarkan bagi penghantaran tugasan disimpan sebagai bukti
penghantaran. Kegagalan mengemukakan resit dalam sebarang isu yang timbul berkaitan penghantaran
tugasan akan mengakibatkan tugasan dianggap TIDAK dihantar.

.100 100 Tugasan yang dikenal pasti mempunyai pertindihan tugasan bagi mana-mana kumpulan pertindihan di atas tidak dibenarkan untuk rayuan. 30. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. 70. secara automatik.01 – 70 10 4.01 . akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan.01-100. 50. markah akan dipotong seperti berikut: Bil.PENILAIAN Tugasan ini menyumbang sehingga 40% daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan yang dilampirkan. Kadar Pertindihan (%) Potongan Markah (%) 1. Bagi pelajar dalam kategori pertindihan tugasan kumpulan 70. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan. 0 – 30 0 2. akses online rayuan semakan semula tugasan bagi subjek berkaitan dilupuskan dari pilihan rayuan.01 – 50 5 3.

Anda perlu merujuk sekurang-kurangnya LIMA sumber rujukan yang terkini (2010 – 2017). anda dikehendaki untuk: (a) Membincangkan konsep kemahiran bernilai tambah yang diaplikasikan oleh guru-guru seperti yang disarankan oleh pihak kementerian. Tugasan anda hendaklah ditulis secara ilmiah. kemahiran belajar cara belajar. sama ada di sekolah rendah atau menengah. Untuk tugasan ini. (b) Menyediakan SATU rancangan pengajaran harian yang memanfaatkan salah satu kemahiran bernilai tambah untuk diajarkan kepada mana-mana tahap persekolahan. Antara kemahiran bernilai tambah termasuklah kemahiran berfikir. SOALAN TUGASAN Bidang pendidikan berubah pantas mengikut perkembangan dunia yang semakin pesat namun penerapan kemahiran bernilai tambah masih relevan dan wajar diberikan perhatian oleh guru. kecerdasan pelbagai. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kajian masa depan. dan disertakan dengan maklumat-maklumat sokongan yang relevan. [Jumlah: 40 markah] . pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual.

ilustrasi dan bahan menyediakan tidak lengkap. dengan baik. Tidak disediakan tetapi disediakan tetapi contoh-contoh. pengajaran pengajaran disokong oleh contoh-contoh. ilustrasi dan bahan yang sesuai. tentang konsep menggambarkan kemahiran bernilai memaparkan konsep memaparkan konsep kemahiran konsep kemahiran tambah kemahiran bernilai kemahiran bernilai bernilai bernilai tambah. Rancangan pengajaran Rancangan pengajaran harian. rancangan yang sesuai. RUBRIK TUGASAN Tidak Lemah Sederhana Baik Cemerlang Lengkap Markah Kriteria Wajaran 0 1 2 3 4 Penuh Pengenalan 1 Tidak ada Pengenalan lemah Pengenalan Pengenalan baik dan Pengenalan sangat 4 pengenalan dan sederhana. sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya semua (lapan) n konsep kurangnya empat lima kemahiran enam kemahiran kemahiran bernilai kemahiran kemahiran bernilai tambah bernilai tambah tambah dengan bernilai bernilai tambah. Konsep menarik. digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran. dengan lengkap dan lengkap dan menarik tambah dengan Rancangan Rancangan menarik serta serta disokong oleh lengkap. baik dan menarik. pembelajaran. dikemukakan tetapi tambah dan tambah dan tambah. agak terhad dan penerapannya dalam penerapannya dalam tidak jelas. . tidak lengkap. pengajaran disediakan dengan disediakan dengan lengkap dan sesuai lengkap. Isi 5 Tidak Membincangkan Membincangkan Membincangkan Membincangkan 20 kandungan membincangka sekurang.

huraian huraian dan tajuk tetapi rumusan ditetapkan. Tidak Lemah Sederhana Baik Cemerlang Lengkap Markah Kriteria Wajaran 0 1 2 3 4 Penuh Maklumat 2 Huraian tidak Huraian Huraian dijelaskan Huraian dijelaskan Huraian dijelaskan 8 sokongan dijelaskan disertakan dengan secara terperinci dan secara terperinci dan secara terperinci dan dengan baik. dan terperinci. dan penulisannya adalah memuaskan. memerlukan umum. dengan baik. Penulisan . Penulisan tentang tajuk tetapi tajuk serta rumusan Penulisan bibliografi bibliografi tidak rumusan kurang disusun mengikut tidak mengikut gaya mengikut gaya tersusun. dengan baik. terperinci. dan pelaporan pelaporan tentang kurang tersusun. Organisasi 1 Kebanyakan Beberapa Kebanyakan Keterangan disusun Kebanyakan 4 keterangan keterangan tidak keterangan disusun mengikut logik dan keterangan disusun tidak disusun disusun mengikut mengikut logik dan penulisannya adalah mengikut logik dan mengikut logik logik dan cara cara penulisannya bermakna. sokongan yang sokongan yang jelas penerangan. Penulisan mengikut menarik dan penulisannya adalah tidak Penulisan tidak kriteria iaitu bermakna. mengikut kriteria mengandungi Penulisan mengikut bermakna. tugasan dengan persoalan persoalan tugasan sangat jelas dan tugasan. Penulisan tidak walaupun kriteria iaitu bahagian pengenalan. dua maklumat disertakan dengan disertakan dengan disertakan dengan Tiada sokongan yang tiga maklumat sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya maklumat kurang tepat dan sokongan yang empat maklumat lima maklumat sokongan. adalah tidak memuaskan. pelaporan tentang dan format yang pengenalan. mengikut kriteria mengandungi mengandungi huraian dan yang dikehendaki bahagian bahagian pengenalan. Penulisan format. menyeluruh. penulisannya jelas. Kesimpulan 1 Kesimpulan Kesimpulan yang Kesimpulan yang Kesimpulan yang Kesimpulan yang 4 yang tidak boleh diterima boleh diterima dan jelas dan menjawab jelas dan padat serta jelas dan tidak tetapi tidak menjawab persoalan persoalan tugasan menjawab persoalan menjawab menjawab tugasan.

bibliografi mengikut mengikut gaya APA. Tidak Lemah Sederhana Baik Cemerlang Lengkap Markah Kriteria Wajaran 0 1 2 3 4 Penuh APA. JUMLAH MARKAH 40 . gaya APA sepenuhnya. bibliografi tidak APA sepenuhnya.

Related Interests