TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình điện tử thông tin-PGSTS Phạm Hồng Liên-NXB Khoa học
và kỹ thuật-1998
2. Giáo trình mạch điện tử 3-TS Hoàng Đình Chiến-NXB ĐạI học quốc
gia TPHCM-2000
3. Communication Electronics-Louis E. Frenzel-McGraw Hill-1994
4. Modern Electronic Communication-Gary M. Miller-McGraw Hill-
1999
5. Electronic Communication Systems-Kenedy, Davis-McGraw Hill-
1999

Related Interests