You guys expanded my horizons from my limited world.

(Hai người mở rộng tầm nhìn của tôi từ thế giới hạn hẹp của mình.)

The world I see, will forever have gardens. With you, it's like an angelic picture. You
will always be understood, be loved. Even in hardship, with you, tears can be like a
celebration.

thế giới tôi nhìn thấy, sẽ mãi mãi có vườn. Với bạn, nó giống như một bức tranh thiên thần.
Bạn sẽ luôn luôn được hiểu, được yêu thương. Ngay cả trong khó khăn, với bạn, nước mắt
có thể giống như một kỷ niệm.

maybe he just wants some fresh air. Or..

có lẽ cậu chỉ muốn hít thở không khí trong lành. Hoặc là...