14

Portal Updates:
w w w. s a k s h i e d u c a t i o n . c o m

India Post Payment Bank Officers Preliminary Exam Grand Tests
IBPS: Officer Scale – I (CWE-RRB-V) Online Main Exam Call Letter
Dr. B.R. Ambedkar Open University - UG Spell-II Nov/Dec 2016 Hall Tickets

Sakshi Vidya Online Edition www.sakshieducation.com/Vidya.aspx
ѧýlÅ
{Ô¶æ§é®Ð鯌æ Ë¿¶æ™ól gêq¯]l…
Send your Feedback to..sakshieducation@gmail.com
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl l VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… l
yìlòÜ…ºÆŠæ l 1 l 2016

"AÐ]l$Æ>Ð]l† Õ˵….. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ÕÌêµ°MóS ™èlËÐ]l*°MýS…'
G…. Ððl…MýSrÆý‡Ð]l$×æ Æ>Ð]l# Æý‡*ç³…ÌZ ÕÐ]l#yýl$ E¯]l² §ólÐéËĶæ$… H¨? 2) ¯éV>°MýS & Ð]l$àÆý‡¤ {™é×æOMðSÆø 1) ÒÆ>ç³#Æý‡… 2) G{Æý‡VýS$yìl´ëyýl$
1) §ýl$Æ>YÐ]l$ÌôæÏÔ¶æÓÆ>ËĶæ$…, »ñæfÐéyýl 3) çßæÇÃMýS & bèl{™èl… 3) ¯]l…§éÅË 4) º¯]lV>¯]lç³ÌñæÏ
AíÜòÜt…sŒæ {´÷òœçÜÆŠæ, 2) AÐ]l$Æý‡Í…VóSÔ¶æÓÆ>ËĶæ$…, AÐ]l$Æ>Ð]l† 4) Ð]lÊíÙM>«¨ç³† & ¯]lçßæ´ë×æ$yýl$ 47. Af…™é VýS$çßæÌZÏ° G¯ø² VýS$çßæÌZ "ÔóæÓ™èl
{糿¶æ$™èlÓ yìl{X MýSâêÔ>Ë. 3) ç³Æý‡Ô¶æ$Æ>Ðól$Ô¶æÓÆ>ËĶæ$…, VýS$yìlÐ]l$ËÏ… 33. HçÜ${MîSçÜ$¢MýS$ çÜÐ]l$M>ÎMýS$Oyðl¯]l Ô>™èlÐéçßæ¯]l VýSf gê™èlMýS…' _{†…^éÆý‡$?
4) E§ýlĶæ$M>âôæÔ¶æÓÆ>ËĶæ$…, VýS…yýlÐ]lÆý‡… Æ>k GÐ]lÆý‡$? 1) 8 2) 9 3) 10 4) 7
13. Ñ.Ñ. Ñ$Æ>Ö {ç³M>Æý‡….. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë 1) Ð]l$–VóS…{§ýl$yýl$ 2) Aï³ËMýS$yýl$ 48. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ H çÜ*¢´ë°MìS ™øÆý‡-
Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ f¯]lÃçܦ˅ H¨? 3) àË$yýl$ 4) ÕÐ]lÝëÓ†MýSÇ~ ×êË$ ^ðlMìSP…^éyýl$?
1) Ð]l$àÆ>[çÙt 2) MýSÆ>~rMýS 34. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ "MýS$ÌêÇMýS$Ë$' 1) AÐ]l$Æ>Ð]l† 2) Ýë…`
1. "K§ýl Ķæ$…{†MýS$Ë$' A…sôæ AÆý‡¦… HÑ$sìæ? 3) JyìlÔ> 4) VýS$fÆ>™Œæ A° GÐ]lÇ° Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^ólÐéÆý‡$? 3) ÝëÆý‡¯é£Šæ 4) Oò³Ð]l±²
1) ¯ól™èl ç³°ÐéÆý‡$ 14. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜÇM>° f™èl H¨? 1) ÕË$µË$ 49. Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~MìS çÜ…º…«¨…_ MìS…¨
2) 糆¢ ¯]l$…_ W…f˯]l$ ÐólÆý‡$^ólõÜÐéÆý‡$ 1) VýS«¨MýS$Ë$ & Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$§éÆý‡$Ë$ 2) MýS$…yýlË ™èlĶæ*ȧéÆý‡$Ë$ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡…¨ H¨?
3) E§ýlMýS Ķæ$…{™éË$ Eç³Äñæ*W…^ólÐéÆý‡$ 2) MýSÆ>Ûç³×æ & ¯é×ñæ… 3) ѧólÖ Ðé×ìæfÅ… ^ólõÜÐéÆý‡$ 1) }ç³Æý‡Ó™èl…ÌZ Ð]l$àO^ðl™èlÅÑàÆý‡…
4) «§é¯]lÅ… ÐéÅ´ëÆý‡$Ë$ 3) MýSÆ>~rMýS & MýSÌêÅ×ìæ 4) B¿¶æÆý‡×êË ™èlĶæ*ȧéÆý‡$Ë$ °ÇÃ…^éyýl$
2. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡…¨ H¨? 4) VýS$fÆ>™Œæ & »êÇVýSf 35. B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯]l$yýl$ çÜ…„óSÐ]l$ Æ>fÅ… 2) "{†çÜÐ]l¬{§é©Ô¶æÓÆý‡$yýl$'V> MîSÇ¢ ´÷…§éyýl$
1) {§ýlÐ]lÅç³Æý‡OÐðl$¯]l B§éĶæ*°² ¿¶æ{§ýlç³Ç^ól- 15. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ GÐ]lÇMìS ÝëÐ]l$…™èl$Ë$V> VýS$Ç…_ H {VýS…£ýl…ÌZ ÑÐ]lÇ…^éÆý‡$? 3) ¯éíÜMŠæ, MýS¯óláÇ, _¯]lVýS…gê… Ô>çܯéË$
Ðéyìl° "íßæÆý‡×æÅMýS$yýl$'V> õ³ÆöP¯ólÐéÆý‡$ E¯é²Æý‡$? 1) {´ëgêq´ëÆý‡Ñ$™èl Ô>ç܈… ÐólƇ¬…^éyýl$
2) "M>ËM>çÜ*Ç' Ogñæ¯]l Ð]l$™é°MìS çÜ…º…- 1) C„>ÓMýS$Ë$ 2) MýS$Úë×æ$Ë$ Hï³³ï GïÜÞ 2) Æý‡™é²Ð]lã Æ>fç³ÇMýS£ýl 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól
«¨…_¯]lÐéÆý‡$
3) B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯]l$yìl° "{ç³^èle¯]l²
3) Ð]l˜Æý‡$ÅË$ 4) Ô¶æ$…VýS$Ë$
16. ç³#Æ>×êË {ç³M>Æý‡….. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$
{VýS*‹³&2 3) Æý‡†Ô>ç܈… 4) BÆøVýSÅ Ð]l$…fÇ
36. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ MìS…§ýl õ³ÆöP¯]l² H
50. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$ËMýS$ çÜ…º…«¨…-
^èl°¨ H¨?
º$§ýl$®yýl$'V> õ³ÆöP…sêÆý‡$ çÜ$Ð]l*Æý‡$ G¯ól²â¶æ$Ï ç³Ç´ëÍ…^éÆý‡$? õ³õ³ç³ç³ÆŠÆŠææ&2,
&2, ĶĶææÊ°sŒ
Ê°sŒææ&1
&1 B^éÆý‡… Ìôæ§ýl$? 1) Mö˯]l$´ëMýS Ogñæ¯]l §ólÐéËĶæ$…
4) 1, 2 çÜOÆð‡¯]lÑ 1) 350 2) 450 1) í³™èl–ÝëÓÑ$MýS Ð]lÅÐ]lçܦ 2) VýS$yìlÐ]l$ËÏ… ÕÐéËĶæ$…
3. "Ðé™éÞĶæ$¯]l M>Ð]l$çÜ*{™èl' {VýS…£ýl…ÌZ H 3) 550 4) 250 HïHï³³ íßíßæçæçÜÜtÈtÈ 2) çÜ¡çÜçßæVýSÐ]l$¯]l… 3) §ýlÔ>Ð]l™éÆý‡ §ólÐéËĶæ$…
Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>k VýS$Ç…_ õ³ÆöP¯é²Æý‡$? 17. "M>™èl…{™èl ÐéÅMýSÆý‡×æ…' {VýS…£é°² H ¿êçÙ- 3) goàÆŠæ 4) ºçßæ$¿êÆý‡Å™èlÓ… 4) ¯éíÜMŠæ Ô>çܯ]l…
1) Æð‡…yø Ô>™èlMýSÇ~ 2) Ë…»Z«§ýlÆý‡$yýl$ ÌZ Æ>Ô>Æý‡$? {ç³™ólÅMýS… 37. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ B…{«§ýl {´ë…™èl…- 51. AÇMýSÐól$yýl$ {´ë…™èl…ÌZ H §ólÔ>°MìS ^ðl…¨¯]l
3) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~ 1) çÜ…çÜP–™èl… 2) {´ëMýS–™èl… ÌZ ÐólƇ¬…_¯]l ™öÍ Ô>çܯ]l… H¨? ¯é×ôæË$ ËÀ…^éƇ¬?
4) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ 3) ´ëä 4) ™èlÑ$â¶æ… 1) «§ýlÆý‡×ìæMør Ô>çܯ]l… 1) {X‹Ü 2) ÆøÐŒl$
4. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë… ¯ésìæ {ç³Ð]l¬Q Ðé×ìæ- 18. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë ´ë˯é M>Ìê°MìS çÜ…º…- Æ>kÌZÏ "Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~'° G¯ø² 2) _¯]lVýS…gê… Ô>çܯ]l… 3) Dh‹³t 4) CÆ>MŠæ
fÅ {´ë…™èlOÐðl$¯]l "OÐðlfĶæ$…†' {ç³çÜ$¢™èl… H «¨…_ MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜÇM>°¨ H¨? ´ëËMýS$yìlV> õ³ÆöP…r$¯é²Æý‡$? 3) ¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l… 52. Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ ÐólƇ¬…_¯]l ¯é×ñæ…Oò³
Æ>[çÙt…ÌZ E…¨? 1) "«§ýl°²MýS$Ë$' A…sôæ Ððl§ýl$Æý‡$º$rtË 1) 21 2) 22 3) 23 4) 24 4) Ð]l*ÅMýS§ø° Ô>çܯ]l… H VýS$Æý‡$¢ E…¨?
1) VýS$fÆ>™Œæ 2) VøÐé ™èlĶæ*ȧéÆý‡$Ë$ 25. "Æ>«§ýl' BÆ>«§ýl¯]l VýS$Ç…_ {ç³Ýë¢Ñ…_¯]l ™öÍ 38. ¯éV>Æý‡$j¯]lMö…yýl {´ë…™èl…ÌZ ™èlÐ]lÓM>Ë$ 1) Ë…íœ$çÜ$¢¯]l² ç³#Í
3) JyìlÔ> 4) MýSÆ>~rMýS 2) Oò³u>¯Œæ Ð]l$àÆ>[çÙtÌZ E…¨ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ {VýS…£ýl… H¨? fÇí³¯]l {ç³Ð]l¬Q$yýl$ GÐ]lÆý‡$? 2) Æð‡…yýl$ ™ðlÆý‡^éç³ ç³yýlÐ]lË$
5. "§ólÖ ¿êçÙ.. ™ðlË$VýS$ ¿êçÙMýS$ çÜ°²íßæ™èl…V> 3) BàÆ>Ë$ A…sôæ Æ>{ÚëtË$ 1) Ðé™éÞĶæ$¯]l M>Ð]l$çÜ*{™èl 1) Ë„îSë§ýlÆý‡ Ô>í܈ 2) G.BÆŠæ. çÜÆý‡çÜÓ† 3) E§ýlƇ¬çÜ$¢¯]l² çÜ*Æý‡$Åyýl$
E…¨' A° GÐ]lÆý‡$ õ³ÆöP¯é²Æý‡$? 4) °VýSÐ]l$Ë$ A…sôæ ç³rt×êË$ 2) V>£éçÜç³¢Ô¶æ† 3) {¸÷òœçÜÆŠæ ò³…M> 4) §ýlĶæ*Æ>… çÜà° 4) VýSÆý‡$yýl 糄ìS
1) òœÆý‡*YçܯŒæ 2) yìl.íÜ. çÜÆ>PÆŠæ 19. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ "ÝëÆý‡®Ðéçßæ$Ë$' 3) ÎÌêÐ]l† ç³Ç×æĶæ$… 39. ™öÍ ™ðlË$VýS$ 糧ýl… H¨? 53. MìS…¨ ÐésìæÌZ º–çßæ™èlP£ýl B«§éÆý‡…V>
3) M>Ç¢MóSĶæ$ Ô¶æÆý‡Ã 4) ±ËMýS…uý‡ Ô>í܈ A° GÐ]lÇ° Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^ólÐéÆý‡$? 4) M>™èl…{™èl ÐéÅMýSÆý‡×æ… 1) ´÷rt 2) A§ýlª… Æ>íܯ]l {VýS…£ýl… H¨?
6. "OÐðl¨MýS, BVýSÐ]l*Ë çÜ…VýSÐ]l$…™ø B«§ýl$°MýS 1) VýS${Æ>˯]l$ ^èl*çÜ$MýS$¯ól A«¨M>Æý‡$Ë$ 26. VúÆý‡MýS–çÙ$~yìlMìS E¯]l² Ð]l$Æø õ³Æó‡Ñ$sìæ? 3) ¯éVýSº$ 4) A™èl¢ 1) †Æý‡$MýS$Æý‡âŒæ 2) Ķæ¬MìS¢MýS˵ ™èlÆý‡$Ð]l#
Oòßæ…§ýlÐ]l… BÑÆý‡ÂÑ…_…¨' A° GÐ]lÆý‡$ 2) ´ëÆý‡ÖMýS ±sìæĶæ$…{™é˯]l$ AÐól$ÃÐéÆý‡$ 1) ÇMýS¢Ð]lÆý‡$~yýl$ 2) AÇçÙtMýSÆý‡$Ãyýl$ 40. B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯]l$yìl° MìS…§ýl õ³ÆöP¯]l² 3) Ķæ$Ô¶æ@íܦËMýS 4) MýS£éçÜÇ™éÞVýSÆý‡…
õ³ÆöP¯é²Æý‡$? 3) ѧólÔ>Ë™ø ÐéÅ´ëÆý‡… ^ólõÜÐéÆý‡$ 3) 1, 2 4) MýS¯]l$áyýl$ ÐéÇÌZ GÐ]lÇ™ø ´ùÌêaÆý‡$? 54. MìS…§ýl õ³ÆöP¯]l² ÐéÇÌZ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë
1) yìl.íÜ. çÜÆ>PÆŠæ 2) BÆŠæ.h. º…yéÆý‡PÆŠæ 4) Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$§éÆý‡$Ë$ 27. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë çÜÐ]l$M>ί]l$Oyðl¯]l "§ýl$í³µ- 1) gꯌæM>ÎÓ¯Œæ ({¸ë¯ŒæÞ) M>Ìê°MìS çÜ…º…«¨…^èl°ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$?
3) í³.sìæ. }°ÐéçÜ AĶæ$Å…V>ÆŠæ 20. ™èlÍÏ õ³Æý‡$¯]l$ "Ð]l*™èl– çÜ…fq'V> ™èl¯]l õ³Æý‡$ V>Ð]l$×ìæ' BàÓ¯]l… Ðól$Æý‡MýS$ H {´ë…™é°MìS 2) Ð]l*Çt¯ŒæË*£ýlÆŠæ (fÆý‡Ã±) 1) àÍMýS$Ë$ 2) †Ëí³çÜMýS$Ë$
4) Ñ.G. íÜÙŒæ Ð]l¬…§ýl$ ^ólÆý‡$aMýS$¯]l² ™öÍ ´ëËMýS$yýl$ ^ðl…¨¯]l »o§ýl$®Ë$ "™é{Ð]l$ç³Ç~' ÐðlâêÏÆý‡$? 3) hÓ…XÏ (íÜÓrjÆ>Ï…yŠæ) 3) Ð]l¤MýS$Ë$ 4) Ð]l¬{§éÐ]lÆý‡$¢Ë$
7. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë… ¯ésìæ GÐ]lÆý‡$? 1) VýS$Ð]l$Ãyìl§ýl${Æý‡$ 2) ¿¶æsìæt{´ùË$ 4) CW²íÙÄñæ$‹Ü ËÄñæ*Ìê (òܵƇ¬¯Œæ) 55. B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯]l$yìlMìS Ñ${™èl$Oyðl¯]l Ô>™èl-
"VýS$çßæ O^ðl™éÅËĶæ$…' H¨? 1) Ð]lÊyø ç³#ÌZÐ]l*Ñ 3) ç³ËÏÐ]l»ŸVýSY 4) ¯éíÜMŠæ 41. "AÐ]l$Æ>Ð]l† Õ˵… ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ÕÌêµ°MóS Ðéçßæ¯]l Æ>k GÐ]lÆý‡$?
1) VýS$…r$ç³ÍÏ 2) ¿¶æsìæt{´ùË$ 2) ÑfĶæ$} Ô>™èlMýSÇ~ 28. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨? ™èlËÐ]l*°MýS…' A° GÐ]lÆý‡$ õ³ÆöP¯é²Æý‡$? 1) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~
3) AÐ]l$Æ>Ð]l† 4) Æ>Ð]l$¡Æý‡¦… 3) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ 1) º–çßæ™èlP£ýl & VýS$×êÉýl$Åyýl$ 1) òœÆý‡*YçܯŒæ 2) yìl.íÜ. çÜÆ>PÆŠæ 2) Ðól§ýlíÜÇ
8. ÐéĶæ¬ç³#Æ>×æ… {ç³M>Æý‡….. Ô>™èlÐéçßæ¯]l 4) Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ 2) {†çÜÐ]l¬{§ýl™øĶæ$ ï³™èlÐéçßæ¯]l & Vú™èl- 3) í³.Ñ. ç³Æý‡{ºçßæÃÔ>í܈ 3) MýS$…™èlË Ô>™èlMýSÇ~
´ëËMýS$Ë$ Ððl¬™èl¢… G…™èl Ð]l$…¨? 21. Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kË$ & ¼Æý‡$§ýl$ËMýS$ çÜ…º…- Ò$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ 4) ´ëÇrjÆŠæ 4) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~
1) 12 2) 13 3) 14 4) 15 «¨…_ MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡…¨ H¨? 3) V>£éçÜç³¢Ô¶æ† & àË$yýl$ 42. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ Ððl¬™èl¢… G°² 56. B^éÆý‡Å ¯éV>Æý‡$j¯]l$yìl AçÜË$ õ³Æó‡Ñ$sìæ?
9. "Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë$ MýSÆ>~rMýS {´ë…™èl ÐéçÜ$Ë$ 1) "HMýSÒÆý‡', "Ô¶æMýSĶæ$Ð]l¯]l ç³çßæÏÐ]l°Úë§ýl' & 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól {Ôóæ×æ$Ë$ E…yólÑ? 1) Ð]l¬_MýS$…§ýl$yýl$ 2) Ôo{ç³gêq«§ýlÆý‡$yýl$
AĶ欅yýlÐ]l^èl$a' A° GÐ]lÆý‡$ õ³ÆöP¯é²Æý‡$? Vú™èlÒ$ç³#{™èl Ô>™èlMýSÇ~ 29. BǦMýSç³Æý‡OÐðl$¯]l ÑfĶæ*Ë$ Ý뫨…_¯]l "Ķæ$fq- 1) 12 2) 14 3) 18 4) 24 3) »êÐ]lÇ 4) Ð]l{MýS{XÐ]l#yýl$
1) Ñ.Ñ. Ñ$Æ>Ö 2) çÜ$M>¢…MýSÆŠæ 2) "MýSÑÐ]l™èlÞË$yýl$' & àË$yýl$ } Ô>™èlMýSÇ~' Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kÌZÏ G¯ø² "^ðlƇ¬Å Oò³MðS†¢¯]lr$ÏV> E¯]l² Ð]l*…«§é™èl
43.
3) yìl.íÜ. çÜÆ>PÆŠæ 4) Ñ.G. íÜÙŒæ 3) "¯]lÐ]l¯]lVýSÆý‡ ÝëÓÑ$"& ÐéÕïÙtç³#{™èl ç³#ÌZ- ´ëËMýS$yýl$? Ñ{VýSçßæ…' H {´ë…™èl…ÌZ ËÀ…_…¨? çÜÐ]l*«§é¯éË$
10. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨? Ð]l*Ñ 1) 24 2) 27 3) 29 4) 13 1) {糆Úët¯]lç³#Æý‡… 2) AÐ]l$Æ>Ð]l† 1) 3 2) 4 3) 3 4) 4 5) 2
1) ¯é¯éçœ*sŒæ Ô>çܯ]l… & ¯éV>°MýS 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól 30. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ "ÐéƇ¬§ýlÅV>…- 3) çœ$…rÔ>Ë 4) fVýSYĶæ$Åõ³r 6) 3 7) 1 8) 4 9) 2 10) 4
2) ÎÌêÐ]l† & }Ë…MýS 22. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨? {yýl$'¯]l$ HÐ]l$° Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^ólÐéÆý‡$? 44. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë…ÌZ JMýS çÜ$Ð]lÆý‡~ ¯é×ôæ- 11) 2 12) 3 13) 1 14) 1 15) 3
3) VO Sð yŠæ r$ gê{VýSœ
ï & sêËÒ$ 1) Æ>fMýS…Rôær & Æ>k Ý÷…™èl ¿¶æ*Ñ$ 1) Ð]l*Æý‡¦MýS$Ë$ 2) †Ëí³çÜMýS$Ë$ °MìS G°² MýSÆ>Ûç³×êË$ Ð]l^ólaÑ? 16) 2 17) 1 18) 1 19) 3 20) 4
4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól 2) AÐ]l*™èlÅ & BàÆ>«¨ç³† 3) MýSçÜM>Æý‡$Ë$ 4) VýS¤MýS$Ë$ 1) 25 2) 35 3) 45 4) 48 21) 4 22) 4 23) 3 24) 3 25) 2
11. Ô>™èlÐéçßæ¯]l Æ>kÌZÏ _Ð]lÇ ´ëËMýS$yýl$ 3) VýSçßæç³™èl$Ë$ & MýS$Ëò³§ýlªË$ 31. "¯úM> Ð]l¬{§ýl' E¯]l² ¯é×ôæË$ Ð]l¬{¨…_¯]l 45. "çÜ$çßæ–ÌôæÏQ' A…sôæ AÆý‡¦… HÑ$sìæ? 26) 3 27) 3 28) 4 29) 2 30) 1
GÐ]lÆý‡$? 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól Ô>™èlÐéçßæ¯]l ´ëËMýS$yýl$ GÐ]lÆý‡$? 1) »o§ýl® çÜÐ]l*ÐólÔ>Ë M>Ë ç³sìætMýS 31) 4 32) 4 33) 1 34) 2 35) 2
1) ÐéÕïÙtç³#{™èl ç³#ÌZÐ]l*Ñ 23. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë M>Ë… ¯ésìæ 1) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ 2) O§ðlÐ]lÌZMýS Ýë{Ð]l*fÅ… 36) 3 37) 1 38) 2 39) 3 40) 2
41) 1 42) 3 43) 4 44) 2 45) 3
2) Ð]lÊyø ç³#ÌZÐ]l*Ñ VøÐ]lÆý‡®¯]l Ð]l$…yýlË… H¨? 2) Ððl¬§ýlsìæ ç³#ÌZÐ]l*Ñ 3) õܲíßæ™èl$yìlMìS Ð]l$…_ ÌôæQ
46) 1 47) 3 48) 2 49) 4 50) 3
3) Ķæ$fq} Ô>™èlMýSÇ~ 1) çÜ*Æý‡™Œæ {´ë…™èl… 2) õÜË… hÌêÏ 3) }Ð]l¬Q$yýl$ 4) 1, 2 4) Ñgêq¯é°MìS çÜÇçßæ§ýl$ªË$
51) 2 52) 3 53) 4 54) 4 55) 4
4) ÑfĶæ$} Ô>™èlMýSÇ~ 3) ¯éíÜMŠæ hÌêÏ 4) MýSã…VýS {´ë…™èl… 32. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜÇM>° f™èl H¨? 46. MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏÌZ° H {´ë…™èl…ÌZ 14
56) 2
12. A†{´ë`¯]l ÕÐ]lÍ…VýS…, §é°Oò³ ÐólrV>yìl 24. Mö°² B«§éÆ>Ë {ç³M>Æý‡….. Ô>™èlÐéçßæ¯]l 1) ç³#ÌZÐ]l*Ñ & VýSyìlzÌZ f°Ã…_¯]lÐéyýl$ {´ë`¯]l ÕÐéËĶæ*Ë$ ºÄ¶æ$rç³yézƇ¬?

Related Interests