+0,3

1540 -0,3
12

+0,08 +0,08 +0,08
Ø40-0,08 Ø60-0,08 Ø50-0,08 4
110 75 75

Người vẽ N. Duy Tuấn 18/04
Kiểm tra
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 1:10
LỚP DH13CC - 13118061 THÉP C45 03