PELAKSANAAN PENILAIAN KURSUS

RUBRIK PEMARKAHAN KERJA KURSUS – GWP 1092 WACANA PENULISAN
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN
KEMAHIRAN YANG
DIUJI Lemah Sederhana Baik Cemerlang
Pemberatan
(1 Markah) ( 2 Markah) ( 3 Markah) (4 Markah )

Bahagian Bahagian Sebahagian besar Bahagian 4
1. Menulis Esei
Pengenalan tidak Pengenalan pengenalan telah pengenalan telah
(50%) menunjukkan satu kurang dapat dapat
kenyataan yang menunjukkan satu menunjukkan satu menunjukkan
jelas berkaitan kenyataan yang kenyataan yang penyataan yang
dengan esei yang jelas berkaitan jelas berkaitan sangat jelas
dihasilkan. dengan esei yang dengan esei yang berkaitan esei
dihasilkan. dihasilkan. yang ditulis.

Paragraph tidak Paragraph tidak Paragraph telah Paragraph telah
disusun dengan disusun dengan disusun dengan disusun dengan
8
baik dan baik tetapi baik dan amat baik dan
mengandungi sebahagiannya sebahagian besar keseluruhan isu
banyak idea yang mengandungi idea isu yang yang dibincangkan
tidak logik serta yang logik serta dibincangkan mengandungi idea
tidak releven. releven. mengandungi idea yang logik serta
yang logik serta releven.
Menunjukkan Menunjukkan
releven.
kefahaman yang kefahaman yang Menunjukkan
sangat rendah rendah terhadap Menunjukkan kefahaman yang
terhadap isu yang isu yang kefahaman yang sangat baik
dibincangkan. dibincangkan. baik terhadap isu terhadap isu yang
yang dibincangkan. dibincangkan.

lain tidak koheren lain tidak koheren dan kurang dan kurang kohensif. boleh boleh diterima dan sangat bernas. koheren dan disusun secara tidak kohesif. Secara umum Sebahagian kecil Sebahagian besar Secara 8 keseluruhan idea idea dan ayat-ayat idea dan ayat-ayat keseluruhan idea dan ayat-ayat telah telah disusun yang dibina telah dan ayat-ayat yang disusun dengan secara koheren disusun secara dibina telah tidak koheren dan dan kohesif. lebih dari masih kurang mencukupi mencukupi. Bahagian penutup Sebahagian Sebahagian Bahagian penutup tidak jelas dan tidak daripada penutup daripada penutup sangat jelas dan merumuskan tujuan tidak jelas dan tidak jelas dan dapat dapat merumuskan 4 esei yang ditulis merumuskan tujuan merumuskan tujuan tujuan esei yang esei yang ditulis esei yang ditulis.Sebahagian besar Sebahagian Sebahagian besar Keseluruhan 12 cadangan yang cadangan yang cadangan yang cadangan yang dikemukakan dikemukakan dikemukakan dikemukakan kurang sesuai. ditulis dengan amat baik. . dipertimbangkan sesuai serta sangat sesuai dan dan sesuai tetapi mencukupi. manakala kohesif. kohensif. manakala koheren dan bahagian-bahagian bahagian-bahagian kohesif.

kurang mematuhi gaya penulisan akademik Keseluruhan esei Sebahagian besar Sebahagian besar Keseluruhan esei 6 mempunyai esei yang ditulis esei yang ditulis yang ditulis telah kesilapan dalam mempunyai menggunakan menggunakan tatabahasa dan kesilapan dalam tatabahasa yang tatabahasa yang menjejaskan tatabahasa dan betul dan dapat betul dan sangat pemahaman menjejaskan membantu membantu pembaca sebahagian besar pemahaman pemahaman pemahaman pembaca. Rujukan dan Sebahagian Sebahagian besar Sebahagian besar 8 petikan tidak sesuai rujukan dan rujukan dan rujukan dan serta tidak petikan dari petikan dari petikan dari mematuhi gaya sumber luar sumber luar sumber luar penulisan sesuai tetapi sesuai dan sangat sesuai akademik. menjelaskan. pembaca 2. mengandungi mematuhi gaya serta mematuhi beberapa penulisan gaya penulisan kesilapan dan akademik. menjelaskan. akademik. menjelaskan. pembaca. Pembentangan Lemah Sederhana Baik Cemerlang Pemberatan Kumpulan ( 1 Markan ) ( 2 Markah) ( 3 Markah) (4 Markah) (30%) Berkemampuan Berkemampuan Berkemampuan Berkemampuan 10 rendah sederhana dalam dalam tinggi dalam dalam menjelaskan. menganalisis secara menganalisis menganalisis menganalisis kritikal dan secara kritikal dan secara kritikal dan secara kritikal dan pertimbangan pertimbangan pertimbangan pertimbangan terhadap tajuk terhadap tajuk terhadap tajuk terhadap tajuk tugasan yang telah tugasan yang telah tugasan yang telah tugasan yang telah diberikan diberikan diberikan diberikan .

Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan 10 komitmen yang komitmen yang komitmen yang komitmen yang rendah dalam sederna dalam baik dalam tinggi dalam mengamalkan sikap. kurang dan bukan lisan. berkumpulan. sikap. nilai. mahir secara lisan dan menggunakan ICT sederhana dalam menggunakan ICT bukan lisan. sikap. berkumpulan. mengamalkan mengamalkan mengamalkan nilai. tanggungjawab tanggungjawab tanggungjawab tanggungjawab serta etika dalam serta etika dalam serta etika dalam serta etika dalam menyempurnakan menyempurnakan menyempurnakan menyempurnakan tugasan secara tugasan secara tugasan secara tugasan secara berkumpulan. sikap. dan ahli yang dalam pasukan. kurang berkesan pasukan. Kuiz (20%) Lemah Sederhana Baik Cemerlang Pemberatan (0-5 markah) ( 6 –10 Markah) ( 11 –15 Markah) (16-20 Markah) 20 JUMLAH 100% . nilai. 3. berkumpulan. secara lisan dan penyampaian mahir kemahiran yang bukan lisan. sangat dan berfungsi menggunakan ICT dan berfungsi mahir sebagai pemimpin dan berfungsi sebagai pemimpin menggunakan ICT dan ahli yang sebagai pemimpin dan ahli yang dan berfungsi kurang berkesan dan ahli yang berkesan dalam sebagai pemimpin dalam pasukan. nilai. Berkebolehan Berkebolehan Berkebolehan Berkebolehan 10 rendah sederhana menggunakan tinggi menggunakan menggunakan kemahiran menggunakan kemahiran lisan dan kemahiran lisan penyampaian kemahiran bukan lisan. sangat berkesan dalam pasukan.

Related Interests