GRADE 1 to 12 School Mahabang Sapa Primary School Grade Level II

-
DAILY LESSON LOG Teacher Emmanuel Hilajos Learning Area ESP
Teaching Dates and Time SEPTEMBER 4-8 ,2017 Quarter SECOND-WEEK 1

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5
I.OBJECTIVES Objectives must be met over the week and connected to the curriculum standards. To meet the objectives necessary procedures must be
followed and if needed, additional lessons, exercises, and remedial activities may be done for developing content knowledge and
competencies. These are assessed using Formative Assessment strategies. Valuing objectives support the learning of content and
competencies and enable children to find significance and joy in learning the lessons. Weekly objectives shall be derived from the curriculum
guides.
Nakapagbabahagi ng sarili sa kalagayan
ng kapwa tulad ng:
7.1. antas ng kabuhayan
7.2. pinagmulan
7.3. pagkakaroon ng kapansanan EsP2P- IIc – 7

A. Content Naipamamalas ang . Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang
Standard pag-unawa sa Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng unawa sa kahalagahan ng pag-unawa sa
kahalagahan ng unawa sa kahalagahan ng pagiging sensitibo sa pagiging sensitibo sa kahalagahan ng
pagiging sensitibo sa pagiging sensitibo sa damdamin at damdamin at pagiging sensitibo sa
damdamin at damdamin at pangangailangan ng iba, pangangailangan ng iba, damdamin at
pangangailangan ng pangangailangan ng iba, pagiging magalang sa kilos at pagiging magalang sa kilos pangangailangan ng
iba, pagiging magalang pagiging magalang sa kilos pananalita at at pananalita at iba, pagiging magalang
sa kilos at pananalita at pananalita at pagmamalasakit sa kapwa pagmamalasakit sa kapwa sa kilos at pananalita
at pagmamalasakit sa pagmamalasakit sa kapwa at pagmamalasakit sa
kapwa kapwa

B. Performance Naisasagawa ang Naisasagawa ang wasto at Naisasagawa ang wasto at Naisasagawa ang wasto at Naisasagawa ang
Standard wasto at tapat na tapat na pakikitungo at tapat na pakikitungo at tapat na pakikitungo at wasto at tapat na
pakikitungo at pakikisalamuha sa kapwa pakikisalamuha sa kapwa pakikisalamuha sa kapwa pakikitungo at
pakikisalamuha sa pakikisalamuha sa
kapwa kapwa

C. Learning Naipahahayag ang Natutukoy ang pagkakaiba Nailalahad ang mga reaksyon Naipakikita sa Nakasusunod sa
Competency/Obj sariling saloobin batay at pagkakatulad ng mga sa mga sitwasyon sa pamamagitan panuto ng pagtataya
ectives sa ipinakitang larawan ugaling ipinakita ng bata sa kalagayan ng kapwa sa ng pagguhit kung paano
o video clip ng mga kwento at sa ugali ng ibang pamamagitan ng pangkatang pakikitunguhan
taong mahirap/ may bata gawain ang batang
1
Jski.dv

video clip. manila paper. larawan. EsP2P. larawan. video clip. mga cd/dvd player. Teacher’s P. Write the LC code EsP2P.PROCEDURES These steps should be done across the week. Learner’s P. Learning Resource (LR)portal B. Indicate the time allotment for each step.unawa sa pag.CONTENT Content is what the lesson is all about.IIc – 7 EsP2P. mga larawan.IIc – 7 for each. Pagmamahal sa Pagmamahal sa kapwa/ Pagmamahal sa kapwa/ Pagmamahal sa kapwa/ Lingguhang Pagsusulit kapwa/ Pagdama at Pagdama at pag.43-45 P. Textbook pages 4. mga cd/dvd player. larawan. kapansanan nangangailangan ng tulong. mga cd/dvd player. manila paper. from manila paper. 43-45 Lingguhang Pagsusulit Guide pages 2.dv . video clip. 97-104 Lingguhang Pagsusulit Materials pages 3.97-104 P. mga Materials larawan.unawa sa Pagdama at pag. 97-104 P. cd/dvd player. and draw conclusions about what they learned in relation to their life experiences and previous knowledge. 43-45 P. manila paper.unawa sa damdamin ng iba damdamin ng iba (Empathy) damdamin ng iba (Empathy) (Empathy) damdamin ng iba (Empathy) III. video clip. question their learning processes. Spread out the activities appropriately so that students will learn well. It pertains to the subject matter that the teacher aims to teach in the CG. Additional cd/dvd player. the content can be tackled in a week or two. References 1. 2 Jski. 43-45 P.LEARNING Curriculum Guide Curriculum Guide page 14 RESOURCES page 14 A.IIc – 7 II. 97-104 P.IIc – 7 EsP2P.unawa sa Pagdama at pag. video clip. Always be guided by demonstration of learning by the students which you can infer from formative assessment activities. practice their learning. Sustain learning systematically by providing students with multiple ways to learn new things. manila paper. Other Learning Resource IV.

May pagkakaiba ba sila sa iyo? Ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang bata na nasa larawan? C. Tingnan ang mga larawan. Reviewing Bakit mahalagang Paano natin maipapakita Magbigay ng paraan kung Ano ang kahalagahan ng Lingguhang Pagsusulit previous lesson mahalin ang kapwa ang pagmamahal sa ating paano maipapakita ang pagmamahal sa kapwa at or presenting gaya ng pagmamahal kapwa? pagmamahal sa iyong kapwa paggalang sa kanilang the new lesson sa iyong sarili? at paggalang sa kanilang damdamin? damdamin? B. Ipasuri sa mga bata ang Itanong muli kung Magpapaskil ng mga Lingguhang Pagsusulit purpose for the natutunan mo ang mga larawan ipapakita ng naisasabuhay nila at larawan na nagpapakita ng lesson tamang pakikitungo sa guro.Larawan ng mag- inang pulubi Ano-ano ang masasabi mo sa larawan.at taga ibang paglalagay ng sarili sa lugar damdamin at paggalang sa Paano mo naman iba? pakikitunguhan ang mga taong may kapansanan? Sagutan ang Alamin Natin sa pahina 97.A. kakilala.dv .Larawan ng batang may kapansanan 2. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng nasa larawan ano ang mararamdaman mo? 1. Talakayin kung ano ang Pasagutan ang Isapuso Natin Pasagutan ang Isabuhay Lingguhang Pagsusulit 3 Jski. Establishing a Sa nakaraang aralin. Presenting Basahin ang kuwento. nasusunod ang mga paraan pagmamahal sa kapwa at ating mga panauhin/ upang maipakita ang paggalang sa kanilang bisita. bagong pagmamahal sa kapwa at damdamin.Larawan ng lalaking nagpapalimos 3.

sa dalawang pangkat.dv . Batang katutubo na kanyang pamilya pati pumapasok sa inyong na rin paaralan ang kanyang mga B. Dumating naman ang kaibigan ni Carlo na si Lito. Nilapitan sila ni Carlo at pinagsabihan. Umisip ng isa o dalawang masayahing bata si Gumawa ng isang salitaan paraan kung paano mo Carlo.Hatiin ang mga bata Modyul . M. 4 Jski. Kaklase mo na may kapitbahay. isang batang pilay.examples/Insta “Ang Batang Magiliw” ipinahihiwatig ng bawat sa pahina 102 ng Natin sa pahina 103 ng nces of the ni M. niyang binabati ang A. kapansanan Minsan. new lesson Isang magiliw at guro. niya sa umaga ay sumusunod. habang siya ay naglalaro may dumaan na isang Ita.C. May pagkakataon din na binibigyan niya ng pagkain ang kapitbahay nila. magiliw na Isulat ito sa sagutang papel. Caraan larawan na ipapakita ng modyul. Agad inalalayan ni Lito ang kanyang kaibigan at inalok na sumali sa kanilang laro. kung paano mo pakikitunguhan ang batang Pagkagising pa lang pakikitunguhan ang nangangailangan ng tulong. Pumili ng isa. Nagtakbuhan ang kanyang mga kalaro papalapit dito at tinuksong pangit at galing sa bundok.

pagmamahal sa kapwa at a. Discussing new 1. Paano mo pagmamahal sa kapwa at pinakikitunguhan ang paggalang sa kanilang ibang tao nararamdaman? tulad ng nabanggit sa kuwento? E. Ano ang nararapat nating gawin upang maunawaan natin ang damdamin at pangangailangan ng iba? F. Naaawa kasi siya rito dahil nakikita niyang wala itong makain.Magkaiba ba ang sa iyong kapwa at ugaling ipinakita ni paggalang sa kanilang Carlo at ng ibang bata nararamdaman at sa kwento? Sa magbigay ng iba’t ibang paanong pamamaraan reaksiyon tungkol dito ang sila nagkakaiba? mga bata. Discussing new 1. D. gutom? Paano niyo sila 3. Developing 1. Bawat pangkat sa pahina 101-102 sa LM.Ano ang ugaling Magpakita pa ng Tama ba ang mga kasagutan Masaya bang makatulong concepts and ipinakita ni Carlo sa iba’tibang larawan upang ng dalawang pangkat? Bakit? sa kapwa bata ? Bakit? practicing new kwento? maipakita ang pagmamahal skills # 2 2. Sa paanong paraan si Carlo at ang ibang bata nasagutan sa papel na niyo na sira ang damit at niya ipinakita ang sa isang batang Ita? Sino nakabatay sa dalawang walang makain at pagiging magiliw niya ang inyong tutularan si sitwasyon na ibinigay sa nakadarama ng matinding sa iba? Ipaliwanag.Hatiin sa lima ang Sagutan ang isagawa natin Dapat bang mahalin ang Ano-ano ang magagandang mastery klase. Carlo ba o ang ibang bata? kanila ng guro.Ano ang dapat paggalang sa kanilang 5 Jski. 3.. Anong ugali ang Ano ang damdaming Pumili ng 2 batang mag-uulat Ano ang nararamdaman concepts and ipinakita ni Carlo sa ipinakita ni Carlo sa sa harap ng klase ukol sa niyo sa tuwing nakakakita practicing new kuwento? kwento ?Paano nakitungo salitaan na kanilang kayo ng mga batang tulad skills # 1 2.dv .. kapwa at igalang ang ugali ang nabuo sa inyong (leads to ay bibigyan ng mga kanilang nararamdaman? pagkatao ngayong alam na Formative sitwasyon na kailangan Bakit? ninyo na mahalaga ang Assessment 3) ng kanilang reaksiyon. Tama ba ang ginawa Ano ang ipinakikita ng matutulungan? ni Carlo? larawan ukol sa 4.

Ano ang dapat mong gawin kapag may nakita kang batang mataba? Bakit? e.dv . 3. Pag-usapan ito ng bawat pangkat. Ilahad ito sa klase G. Making Paano natin Basahin ang Ating Tandaan Bakit mahalagang masunod Bakit mahalagang igalang Lingguhang Pagsusulit generalizations maipapadama ang nang sabay-sabay ito? ang damdamin ng kapwa? and pagmamahal sa ating hanggang sa ito ay Bakit mahalagang mahalin abstractions kapwa? Dapat ba maisaulo ng mga bata. ang kapwa gaya ng about the nating ilagay ang ating pagmamahal sa iyong lesson sarili sa kalagayan ng sarili? 6 Jski. Finding Paglalahad sa klase ng Bigyang –diin ang ating Anu-ano ang mga paraan Dapat bang mahalin ang Lingguhang Pagsusulit practical mga nabuong tandaan sa pahina 101. Ano ang dapat mong gawin kapag may mga batang nagpapalimos? Bakit? d. na naglalakad sa kalsada? Bakit? b. upang maipakita ang kapwa? Bakit? application of reaksiyon base sa mga pagmamahal sa kapwa at concepts and sitwasyong kanilang paggalang sa kanilang skills in daily nasagutan. Ano ang dapat mong gawin kapag may nakita kang mag- anak na pulubi na walang makain? Bakit? c. Ano ang dapat mong gawin kapag may nakita kang batang nagtitinda ng sampagita sa kalye? Bakit? 2. mong gawin kapag damdamin?Ipaliwanag ang may nakita kang pilay inyong mga kasagutan. damdamin? living H.

Hindi ako nakikipaglaro sa mga batang madudungis. 3. pag-uugali ay dapat gawin.Gawin ito Ipaliwanag ang inyong kong tinapay sa sa inyong sagutang sagot. maipahahayag ang kanilang sariling pagmamahal sa iyong kapwa Gumuhit sa inyong papel sariling saloobin batay pagkaunawa. at paggalang sa kanilang ng kung ang isinasaad ng sa ipinakitang larawan Paano nagkakatulad at damdamin. taong mahirap/ may mga bata sa kwento? 1. 4. Dapat nating ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng ating kapwa at igalang ang kanilang nararamdaman I. Evaluating Gumawa ng limang Itanong ang natutuhan sa Magpasulat sa mga bata ng 3 Pasagutan ang Subukin Lingguhang Pagsusulit learning pangungusap upang Ating Tandaan ayon sa paraan upang maipakita ang Natin sa pahina 104 sa LM. aking kaklaseng walang papel. Ibinabahagi ko ang baon kapansanan . 2. o video clip ng mga nagkakaiba si Carlo at ang naman kung hindi. ating kapwa at igalang ang kanilang nararamdaman? Basahin ang Ating Tandaan sa pahina 101. baon. Ating Tandaan Maipadadama natin ang ating pagmamahal sa kapwa kung mauunawaan natin ang kanilang damdamin. Hindi ko tinatawanan ang kapitbahay naming bata na kalbo. Iniiwasan ko ang mga 7 Jski.dv . 5. Kinakausap ko nang maayos ang sinumang katutubo na nasa paaralan.

of learners who continue to require remediation E.dv . J. Think about your students’ progress this week. batang may iba’t ibang kapansanan. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C.REFLECTION Reflect on your teaching and assess yourself as a teacher. Additional Isaulo ang Gintong Aral: activities for Tulungan natin ang ating application or kapwa remediation Sapagka’t tayo ay higit na pinagpala V. No. Which of my teaching strategies worked well? 8 Jski. No.REMARKS VI. What works? What else needs to be done to help the students learn? Identify what help your instructional supervisors can provide for you so when you meet them. A. of learners who earned 80% in the evaluation B. No. you can ask them relevant questions. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D.

What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? 9 Jski. Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G.dv .