GRADE 2 School MSPS Grade Level II

DAILY LESSON LOG Teacher Emmanuel Hilajos Learning Area ESP
Teaching Dates and Time Quarter SECOND-WEEK 6

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
I.OBJECTIVES Objectives must be met over the week and connected to the curriculum standards. To meet the objectives necessary procedures must be
followed and if needed, additional lessons, exercises, and remedial activities may be done for developing content knowledge and
competencies. These are assessed using Formative Assessment strategies. Valuing objectives support the learning of content and
competencies and enable children to find significance and joy in learning the lessons. Weekly objectives shall be derived from the
curriculum guides.
Nakikilala ang mabuting gawa sa kapwa.
A. Content Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang
Standard unawa sa kahalagahan ng unawa sa kahalagahan ng unawa sa kahalagahan ng unawa sa kahalagahan ng pag-unawa sa
pagiging sensitibo sa pagiging sensitibo sa pagiging sensitibo sa pagiging sensitibo sa kahalagahan ng
damdamin at damdamin at damdamin at damdamin at pagiging sensitibo sa
pangangailangan ng iba, pangangailangan ng iba, pangangailangan ng iba, pangangailangan ng iba, damdamin at
pagiging magalang sa pagiging magalang sa pagiging magalang sa kilos pagiging magalang sa kilos pangangailangan ng
kilos at pananalita at kilos at pananalita at at pananalita at at pananalita at iba, pagiging magalang
pagmamalasakit sa kapwa pagmamalasakit sa kapwa pagmamalasakit sa kapwa pagmamalasakit sa kapwa sa kilos at pananalita
at pagmamalasakit sa
kapwa

B. Performance Naisasagawa ang mga Naisasagawa ang mga Naisasagawa ang mga kilos Naisasagawa ang mga kilos Naisasagawa ang mga
Standard kilos at gawaing kilos at gawaing at gawaing nagpapakita ng at gawaing nagpapakita ng kilos at gawaing
nagpapakita ng nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa pagmamalasakit sa kapwa nagpapakita ng
pagmamalasakit sa kapwa pagmamalasakit sa kapwa pagmamalasakit sa
kapwa
C. Learning Nakagagawa ng mabuti sa Nakagagawa ng mabuti sa Nakagagawa ng mabuti sa Nakagagawa ng mabuti sa Nakasusunod sa
Competency/Obj kapwa kapwa kapwa kapwa panuto ng pagtataya
ectives EsP2P- IIe – 10 EsP2P- IIe – 10 EsP2P- IIe – 10 EsP2P- IIe – 10

Write the LC code
for each.

1
Jski.dv

124-130 P.52-54 P.CONTENT Content is what the lesson is all about.dv . larawan Materials from Learning Resource (LR)portal B. Always be guided by demonstration of learning by the students which you can infer from formative assessment activities. the content can be tackled in a week or two. References 1.LEARNING Curriculum Guide page 14 Curriculum Guide page 14 RESOURCES A. Pagmamalasakit sa Pagmamalasakit sa Pagmamalasakit sa Kapwa Pagmamalasakit sa Kapwa Lingguhang Pagsusulit Kapwa (Concern for Kapwa (Concern for (Concern for Others) (Concern for Others) Others) Others) III. larawan krayola. It pertains to the subject matter that the teacher aims to teach in the CG. practice their learning. Additional krayola. P. Learner’s P.PROCEDURES These steps should be done across the week. P. larawan krayola.52-54 Lingguhang Pagsusulit Guide pages 2.52-54 P. and draw conclusions about what they learned in relation to their life experiences and previous knowledge. 2 Jski. Textbook pages 4.124-130 P.124-130 Lingguhang Pagsusulit Materials pages 3. question their learning processes. P.52-54 P. Sustain learning systematically by providing students with multiple ways to learn new things. Indicate the time allotment for each step. A.II.124-130 P. Spread out the activities appropriately so that students will learn well. Other Learning Resource IV. Reviewing Basahin at isaulo ang Paano ka makakagawa Magbigay ng mga Bakit mahalagang Lingguhang Pagsusulit previous lesson Gintong Aral: ng mabuti sa iyong sitwasyon kung paano mo magtulungan? Bakit or presenting Ang pagkamagalang sa kapwa? maipapakita ang mahalagang mahalin ang the new lesson kapwa. Teacher’s P. ay kinalulugdan pagmamahal mo sa iyong iyong kapwa? Kaya mo ng Poong Lumikha! kapwa at kung paano mo bang mabuhay ng mag-isa maipapakita ang na hindi humihingi ng mabubuting gawa sa tulong sa iyong kapwa? kapwa. larawan krayola.

loob ng paaralan? 4. sa kamag-aral at sa mga iyong kapwa? paggalang sa kapwa.Nagpapakita ba sumusunod na usapan o mga larawan na lesson paraan upang maipakita ito ng mabubuting gawa? pangungusap: nagpapakita ng paggawa mo ang iyong paggalang Gagawin mo rin ba ito sa 1.mapapag. mo siya tutulungan? Piliin ang iyong kasagutan sa mga larawan sa ibaba.Basahin ang mga Magpapaskil ng isang Lingguhang Pagsusulit purpose for the natutunan mo ang mga larawan .B. aralan natin ngayon kung 5. Binibigyan ko ng pagkain Sa araling ito . new lesson nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa? Tingnan ang larawan sa Nakita mong inaagawan ng pagtutulungan. Tingnan ang mga pagpipiliiang larawan sa Kung ikaw ang bata pahina 129 ng modyul sa sa larawan. Tumutulong ako sa mga maaari bang magbigay ka matatanda kung maraming ng mga halimbawa upang dala. Nagpapakita ba ito ng pagmamahal sa iyong kapwa? C.dv . laruan ang kaibigan tamang sagot sa mo ng isang bata. Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong pinili. Nagpapakita ako ng ng mabuti sa kapwa. ating kapwa. Paano kuwaderno. Isulat ang bilang ng pahina 128. iyong mararamdaman kapag pinagtatawanan ka? Bakit? Isulat ang sagot sa loob ng puso? 3 Jski. Ipakita ang dalawang 2. Sumusunod ako sa utos pagiging magalang sa ng aking mga magulang. Modyul sa LM. namumuno sa paaralan. Ipinagdarasal ko ang paano maging mabuti sa aking mga mahal sa buhay. Establishing a Sa nakaraang aralin. 2. ano ang LM. Presenting Ipasuri sa mga mag-aaral Gawain 1 Pasagutan ang Isapuso Pasagutan ang Isabuhay Lingguhang Pagsusulit examples/Insta ang mga larawang Alin sa mga larawan ang Natin sa pahina 128 ng Natin sa pahina 129 ng nces of the ipapaskil ng guro na nagpapakita ng modyul sa LM. maipakita mo ang iyong 3. ang ibang bata.

Kung nakita mo naman ang pangyayari.Binibigyan ko ng pagkain ang ibang bata. Pangkat 5. Nasiyahan ba kayo sa Masaya bang maging concepts and ng mabuti sa kapwa? magbigay ng halimbawa ipinakita ng bawat mabuting bata? Bakit? 4 Jski. E. inyong kapwa? Bakit mahalagang Pangkat 2. Pangkat 4.Tumutulong ako resulta o magiging bunga pagmamahal sa iyong sa mga matatanda kung ng pagiging mabuti niyo sa kapwa? maraming dala. ano ang dapat mong gawin? Bakit? Isulat ang sagot sa loob ng puso? D.Ipinagdarasal ko ang aking mga mahal sa buhay. niyo sa tuwing practicing new Nagagawa ba pagmamahal sa kapwa? Gawin ito ng limang nakatutulong kayo sa skills # 1 ninyo ito? Bakit mahalaga ang pangkat. Pangkat 3. inyong kapwa? Ano ba ang pagpapakita ng Pangkat 1. Discussing new Ano ang ginagawa ng mga Anong bilang sa larawan I-role play ang mga Ano ang nararamdaman concepts and bata sa larawan? ang nagpapakita ng sumusunod na sitwasyon.Nagpapakita gumawa ng mabuti sa ako ng paggalang sa kapwa? kapwa.dv . Discussing new Bakit kailangang gumawa Bilang isang mag-aaral.Sumusunod ako sa utos ng aking mga magulang.

F. practicing new ng sitwasyon kung saan pangkat? Bakit? Ano-ano skills # 2 maaari mong maisagawa ang natutunan niyo sa ang pagmamahal mo sa ipinakita ng bawat grupo? iyong mga magulang. Alalahanin mo Gumawa ng tseklis sa mabuti sa kapwa ang isang ugali ang iyong natutunan? (leads to ang mabubuting gawa na inyong kuwaderno mag-aaral na tulad mo? Formative ipinakita mo sa iyong katulad ng nasa ibaba. kakilala at kamag-anak. kamag-aral . 5 Jski. kolum na nagsasabi kung gaano mo kadalas ginagawa ang sumusunod sa iyong kapwa.dv . Nagpapakita ako ng paggalang sa kapwa. Developing Sandaling ipikit ang iyong Gawain 2 Dapat bang gumawa ng Ano-ano ang magandang mastery mga mata. guro. kaibigan . Bakit? Assessment 3) kapwa. Isulat ito sa Lagyan ng tsek (/) ang sagutang papel. Gawain P P H a a i l m n a i d g n i i s a n - m i n s a n 1.

mabuhay ng mag-isa? Ipaliwanag.dv . 4. kapwa?Dapat ba natin living itong tandaan at isabuhay? H. Sumusunod ako sa utos ng aking mga magulang. 2. maipapakita niyo ang kapwa? Bakit? concepts and ng mabuting gawa. Making Bilang isang mag-aaral. Finding Sa loob ng 3 minuto. nangailangan at hindi ka lesson Ating Tandaan tinulungan ng mga tao sa Ang paggawa ng mabuti paligid mo? Kaya mo bang sa kapwa. 6 Jski. kung ikaw ang about the Tandaan sa pahina 125. Basahin ang Ating Bakit mahalagang masunod Bakit mahalagang Lingguhang Pagsusulit generalizations paano ka makagagawa ng Tandaan nang sabay. 5. Binibigyan ko ng pagkain ang ibang bata. Bigyang –diin ang ating Anu-ano ang mga Dapat bang tumulong at Lingguhang Pagsusulit practical papirmahan sa iyong tandaan sa pahina 125 sa sitwasyon kung saan gumawa ng mabuti sa application of kaklase na pinakitaan mo LM. Ipinagdarasal ko ang aking mga mahal sa buhay. Iulat pagmamahal sa inyong skills in daily ito sa klase. Tumutulong ako sa mga matatanda kung maraming dala. ______________ Lagda ng Magulang G. ito? tumulong sa kapwa?Ano and mabuti sa iyong kapwa? sabay hanggang sa ito ay ang iyong mararamdaman abstractions Basahin ang Ating maisaulo ng mga bata. 3.

mga batang ng aking mga magulang. Isulat sa sagot. aming katulong o mga matatanda kung 2. Nagpapakita ako ng 1. mo ang sinasabi sa kanilang sariling nagpapakita ng paggawa Iguhit ang masayang pangungusap at pagkaunawa. walang baon.REFLECTION Reflect on your teaching and assess yourself as a teacher. What works? What else needs to be done to help the students learn? Identify what help your instructional supervisors can provide for you so when you meet them. Pinagtatawanan ko ang 3. 4. mukha ( ) kung ginagawa malungkot na mukha ( ) Ipaliwanag ang inyong mo ang sinasabi sa kung hindi. No. 2. May natatamong pagpapala I. Sumusunod ako sa utos kasambahay. maraming dala.dv . Additional Isaulo ang Gintong Aral: activities for Ang pagmamahal sa kapwa application or ay isang gawaing dakila. Tumutulong ako sa kapansanan. Binibigyan ko ng baon walang baon. Think about your students’ progress this week. Pinagtatawanan ko ang lansangan. A. lansangan. Evaluating Iguhit ang masayang 1. pangungusap at malungkot sagutang papel. Nakikipagtulakan ako sa oras ng reses. Sinisigawan ko ang 2. Binibigyan ko ng baon pagkain ang ibang bata. Ipinagdarasal ko ang 4. J. you can ask them relevant questions. 3. Tinutulungan ko ang sumusunod: Isulat sa sagutang papel. Tinutulungan ko ang kapansanan. ng mabuti sa kapwa.REMARKS VI. 1. pagpila kung oras ng reses.Itanong ang natutuhan Magpasulat sa mga bata ng Pasagutan ang Subukin Lingguhang Pagsusulit learning mukha ( ) kung ginagawa sa Ating Tandaan ayon sa 5 pangungusap na Natin sa pahina 130 sa LM.Basahin ang mga na mukha ( ) kung hindi. ang kaklase kong 5. aking mga mahal sa ang kaklase kong 5. Nakikipagtulakan ako buhay. remediation V. kaklase kong may 1. aming katulong o 3. sa pagpila kung 5. kaklase kong may 2. Binibigyan ko ng mga batang 4. paggalang sa kapwa. Sinisigawan ko ang kasambahay. of learners who earned 7 Jski.

What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G.dv . Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. of learners who continue to require remediation E. of learners who have caught up with the lesson D. 80% in the evaluation B. Did the remedial lessons work? No. No. What innovation or localized materials did I use/discover 8 Jski. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C.

which I wish to share with other teachers? 9 Jski.dv .

Related Interests