SISTEM EJAAN

RUMI BAHASA
MELAYU
Oleh:
Pn. Sarimah binti Ahmad
IPG Kampus Perempuan Melayu,
Melaka
1

tak perlu tak perlu
menyusun bahasa
seindah sasterawan negara
asalkan betul nahunya
dan dipelihara kesuciannya

2

SEJARAH RINGKAS SISTEM EJAAN RUMI

HURUF BAHASA MELAYU

KONSONAN 21

VOKAL 5

DIGRAF 5

DIFTONG 3

HURUF KONSONAN VOKAL DIGRAF DIFTONG a b k r ng y e ai c l s ny d t z m Ə oi f n v kh g p w i au gh h q x o j sy u .

o tempoh e-u tempuh i-e pileh i -i pilih i-o tidor i–u tidur u-e usek u–i usik u-o untong u-u untung .i alih a . PERUBAHAN POLA EJAAN LAMA (SEBELUM 16 OGOS 1972) KEPADA POLA EJAAN BAHARU Pola Contoh Pola Contoh Lama Perkataan Baharu Perkataan a .e aleh a .o batok a .i lebih e.u batuk e–e lebeh e.

PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN SISTEM EJAAN RUMI Lama Baharu Contoh ch c chantik cantik dh d hadhir hadir dz z dzahir zahir th s mithal misal .

iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. peraturan keselarasan vokal tidak dipakai.POLA KESELARASAN VOKAL  keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. 8 . bahasa Inggeris dan bahasa- bahasa Eropah yang lain. Bagi kata-kata pinjaman daripada bahasa Indonesia. Peraturan keselarasan vokal hanya digunakan untuk mengeja kata-kata dasar asli bahasa Melayu.

maka dua suku kata terakhir sahaja yang terlibat dengan sistem keselarasan vokal. Keselarasan antara dua huruf vokal hanya berlaku pada kata dasar. Bagi kata dasar asli yang mempunyai lebih daripada dua suku kata. iaitu tidak melibatkan kata berimbuhan atau kata terbitan ii. PRINSIP KESELARASAN HURUF VOKAL i. 9 . iaitu diakhiri dengan bunyi konsonan iii. Kata dasar yang terlibat mesti berakhir dengan suku kata tertutup.

dalih. kecimpung 13 o . singkap. rintih. sembelih 6 e (pepet) – u empuk. serak. sondol. senandung 4 e(pepet) – a emak. sembuh. lonjak.i intip. tembok. rimbun. gundik.a ombak. seruling 18 u -u umbut. celoreng 15 o . kelodak 14 o . kerenah 8 e (taling) – e (taling) enteng.u adun.u induk. seleweng 9 e (taling) – o endong. sental. selimpat 11 i .a undang. selekoh 10 i . selampit 3 a . muntah.a intan.o omboh. ceroboh 16 u . penting.i adik. kedekut 7 e (taling) – a endah. sembahyang 2 a . sendeng. keriting 12 i . sompek. gemerlap 5 e (pepet) – i herdik.a alah. gelumang 17 u .i umpil. kerumun 10 .e (taling) orkes. tampung. kunjung. tampar. 18 KESELARASAN VOKAL BAHASA Pola MELAYU Contoh penggunaannya 1 a .

konvensyen 8 e(taling) – i enjin. KEKECUALIAN KESELARASAN VOKAL Pola Bahasa Indonesia/Jawa Bahasa Inggeris/Eropah 1 a . tulen bitumen. polis. aneh jaket. atom. simen 12 i .e(taling) buset. aktor. awet.e (pepet) banget.u bonus. buntel komputer. kangen hamper. kaset. lelucon 11 konduktor. faktor. karbon lancong 4 e(pepet) – e (pepet) greget. jempol. pakej. hipotesis. spektrum 10 i . komited. treler. konsul 16 u . moden. kredit 9 e(taling) – u genus. lakon.e(pepet) iler. iseng filem. pistol. kesel. lapor. focus. saspens 3 a . dokumen.e(taling) imlek. renjer.e(pepet) dobel buldozer. kolesterol 7 e(taling) – e(pepet) gender. snuker 17 u .o calon. komponen 14 o . wijen komisen. kupon. panel 2 a . komander. skuter. kulon.o ijon. serot gabenor. perabot. tonik 15 o . ganteng. tutor . pamer.e(pepet) luwes.o keluron. meter. kriket. gembos. subjek 18 u . setem 6 e(pepet) – o embok. retorik. pepet 5 e(pepet) – e (taling) gembleng intelek.e (taling) amben. simbol 13 o . wiron diftong. rekrut. budek. kontinjen 11 i . ruwet. singkong. capek.i gossip.

EJAAN PINJAMAN BAHASA INGGERIS .

PENYESUAIAN HURUF-HURUF KONSONAN TERTENTU Huruf Bahasa Inggeris Bahasa Melayu c s cent sen c/cc k card kad cc ks access akses ch c charge caj ph f graph graf ch k technique teknik s z music muzik sc s science sains sc sk scale skala q k quality kualiti th s theory teori x ks express ekspres y i economy ekonomi 13 .

PENGGUGURAN SATU DARIPADA GABUNGAN HURUF KONSONAN YANG SAMA Huruf Bahasa Inggeris Bahasa Melayu bb b lobby lobi ff f effective efektif gg g aggresive agresif ll l pill pil mm m comma koma nn n annuity anuiti ss s asset aset tt t lottery loteri zz z Jazz jaz .

PENYESUAIAN HURUF BAGI GABUNGAN DUA HURUF VOKAL Huruf Bahasa Inggeris Bahasa Melayu au au audit audit ea ea idea idea ea i grease gris ia ia dialect dialek ei ei protein protein ei i calorie kalori ee i mee mi iu iu premium premium ou au accountant akauntan ou u coupon kupon oa o coat kot oo u boot but ue u tissue tisu .

PENGEKALAN GUGUS KONSONAN DALAM BAHASA INGGERIS DENGAN PENYESUAIAN Bahasa Inggeris Bahasa Melayu block blok classic klasik draft draf cream krim comprehensive komprehensif protocol protokol store stor prism prisma plasm plasma organism organisma .

DITULIS SEBAGAI ‘G’ DAN DISEBUT SEBAGAI [ G ] DALAM BAHASA MELAYU. ejen (wakil) . bahasa Inggeris Bahasa Melayu generation generasi technology teknologi tragedy tragedi psychology psikologi agenda agenda agent agen.HURUF ‘G’ YANG DIUCAPKAN SEBAGAI [ J ] MENURUT SEBUTAN BAHASA INGGERIS.

tradisional . -TIONAL MENJADI --SIONAL. immigration losen. imigresyen television televisyen professional profesional national. aksi lotion. action tradisi. traditional nasional. KATA YANG ASALNYA BERAKHIR DENGAN – TION MENJADI –SI/-SEN/SYEN. -TION MENJADI -SYEN. Bahasa Inggeris Bahasa Melayu tradition. -SION MENJADI -SYEN.

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu class kelas grant geran pencil pensel bureu biro action aksi dial dail size saiz .

PENULISAN SINGKATAN KATA GANTI NAMA kau nya ku mu .

mu. nya  Contoh: kulihat. ku. kusedari. kausedari 21 .PENULISAN SINGKATAN KATA GANTI NAMA 4 singkatan kata ganti nama – kau. kautulis.

.

.

.

Mereka memohon rahmat-Nya .PENULISAN GANTI NAMA BAGI ALLAH  mu dan nya bagi nama Tuhan dieja menggunakan huruf besar pada huruf pertama dan ditulis dengan menggunakan tanda sempang Contoh: Ampunilah hamba-Mu ini. ya Tuhan.

CARA PENULISAN KATA AKRONIM i. menggunakan huruf besar keseluruhannya jika kata itu kata nama khas dan terbentuk daripada cantuman huruf awal kata Contoh: ABIM LUTH 26 .

menggunakan huruf kecil keseluruhannya jika kata akronim itu bukan kata nama khas dan terbentuk daripada cantuman suku kata awal atau cantuman bahagian awal kata pertama dengan bahagian lain Contoh: debunga ucaptama berdikari 27 .ii.

iii. menggunakan huruf besar pada permulaan kata jika kata akronim itu kata nama khas yang terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata sesedap sebutan Contoh: Proton Pulapol Mara 28 .

manatah Partikel pun bagi maksud juga. dan –tah ditulis serangkai dengan kata dasar yang mendahuluinya Contoh: berilah. -kah. PENULISAN PARTIKEL 4 partikel . & pun Partikel –lah. lalu atau terus ditulis terpisah daripada kata sebelumnya Contoh: Jika dia berjaya. saya pun akan berjaya Partikel pun ditulis serangkai dengan perkataan yang telah ditentukan.tah. sekalipun. . -kan. iaitu: adapun. walaupun. lagipun 29 .-lah. diakah.

andaipun  biarpun .ataupun  bagaimanapun .kendatipun  mahupun . Tiga belas perkataan dieja serangkai dengan pun:  adapun .sekalipun  walaupun .kalaupun  lagipun .meskipun  sungguhpun 30 .

iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. KATA MAJMUK proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. 31 .

Jenis Contoh kata majmuk kelompok Rangkai kata biru laut terima kasih kapal terbang bebas merah muda tengah hari program tentatif perdana menteri naib canselor penolong pendaftar Istilah khusus garis pusat reka bentuk batu kapur segi tiga kertas kerja kemas kini hak milik kanta tangan atur cara Maksud kiasan buah hati anak emas kaki bangku makan angin manis mulut buaya darat ringan tulang bulan madu mata keranjang 32 .

KATA MAJMUK YANGTELAH MANTAP antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama matahari olahraga pesuruhjaya sukarela setiausaha suruhanjaya tandatangan tanggungjawab warganegara 33 .

Kekecualiaan . apakala.bagaimana. dinihari.apabila.sukacita.peribadi. walhal . barangkali. dukacita . manakala.74) Contoh: .daripada. padahal. (TD ms. kadangkala.Terdapat sejumlah perkataan yang bukan kata majmuk yang tergolong dalam kata tertentu tetapi lazimnya dieja bercantum. kenapa 34 . peribahasa . kepada . darihal.

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK Kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja campur bercampur aduk ambil alih mengambil aduk alih temu bual ditemu bual daya serap daya serapan Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan campur mencampuradukan ambil alih pengambilalihan aduk satu padu menyatupadukan urus niaga diurusniagakan 35 .

PENGGANDAAN KATA MAJMUK Kata majmuk yang dieja terpisah kertas kerja kertas-kertas kerja ketua menteri ketua-ketua Kata majmuk yang telah mantap setiausaha setiausaha-setiausaha warganegara warganegara-warganegara 36 .

.

– 6. pagi 12.59 a.m.00 p. – 11.m. – 11.00 a.– 12. – 1.59 p. tengah hari 2.m. TEMPOH MASA TEMPOH MASA PENAMAAN TEMPOH 1.m.59 a.m.00 a.m. petang 7. tengah malam .00 p.m.00 p.59 p. malam 12.59 p.m.m.m.

Khusus Untuk Ketua Negara Dan Ketua Negeri Yang di-Pertuan Agong Yang di-Pertuan Negeri Yang di-Pertuan Besar 39 .

DAN DEWAN NEGERI  Yang di-Pertua Dewan Negara  Yang di-Pertua Dewan Rakyat  Yang di-Pertua Dewan Negeri 40 . DEWAN RAKYAT. BAGI KETUA DALAM DEWAN NEGARA.

dan lain-lain yang tiada kaitan dengan Perlembagaan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kajang Yang Dipertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Yang Dipertua PIBG SIGS 41 . Jawatan Yang Dipertua persatuan. pertubuhan.

42 .