JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA

Bahagian Perkahwinan dan Perceraian
Aras 1 , No 20, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Tel : 603-8880 8134

62551 WP PUTRAJAYA
Faks : 603-8880 8200
Laman Web : www.jpn.gov.my
IVALAYSIA JPN,KC32

Ruj. Tuan

Ru.i. Kami 1601't 020-201 7 0525- I 55255-67

PENOLONG KANAN PENDAFTAR Tarikh 10 JUN 2017

MAHKAMAH TINGGI SANDAKAN
PETI SURAT NO. 51
9O7OO SANDAKAN
SABAH

Tuan,

PENGEMASKINIAN REKOD PERKAHWINAN

No. Petisyen Penceraian/Pembatalan SDK-33JP44/1 2-20'16 (Perceraian)
Tarikh Perintah 26|O4DO17
Mahkamah MAHKAMAH TINGGI SANDAKAN
Nama Suami CHONG YUK WAH
Dokumen Pengenalan Suami 5902'12-12-5861
Nama lsteri SIA SHUK FONG
Dokumen Pengenalan lsteri 5904't9 - 12 - 5076
Adalah dimaklumkan bahawa dikri penceraian/pembatalan perkahwinan pasangan tersebut di
atas telah didaftarkan di pejabat ini.

No. Daftar Perkahwinan . 093557
Tarikh Perkahwinan : t ologltg8l
Tempat Pendafraran : cHrNEse cHa[,teER
oF coMMERcE SANDAKAN

Sekian, terima kasih

,BERKHIDMAT
UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

i !,
,x 4 "trf, fl}}llTQ)
E .L
UJ E AYS\ ts +
"L,
+ BAtT
4 ( AYS tr

Sila nyatakan No. Kad Pengenalan / Pasport apabila berurusan dengan pejabat ini
"t