BILETE DE TRIMITERE

BT CLINICE:
Diagnostic prezumtiv: cod 999 ptr preventie
Tip diagnostic:
P – programe nationale: DZ, oncologie
A/S – acute/subacute/acutizari
C – cronice (altele decat programe)
M – management de caz
Ptr consultatii preventive 999 --- nu se completeaza tip dgn (P, A/S, C, M)
Pe bilete vechi --- se completeaza pe verso Tip dgn ((P, A/S, C, M) cu semnatura si parafa
Se completeaza nr consultatii acordate pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta/acutizari

!!!! perioada diferita de valabilitate
 In mod normal 30 zile
 Exceptie:
- programe nationale: DZ, oncologie 90 zile
- celelalte boli cronice 60 zile
- management de caz 90 zile

Beneficiază de internare fără bilet de internare.
- nașterea,
- urgenţele medico-chirurgicale
- bolile cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament,
- internările bolnavilor aflați sub incidența art. 109, 110 , 124 si 125 Codul penal
- cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale
acordată de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv
- transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire şi transferul
interspitalicesc.
- spitalizare de zi dacă se acordă servicii de: chimioterapie, radioterapie și administrare de
medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS
- monitorizarea bolnavilor cu HIV/SIDA
- administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, monitorizarea bolnavilor cu talasemie
- situațiile în care pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic
European/Confederaţiei Elveţiene ……

BT PARACLINICE:
Cod diagnostic – preventive 999
La fel:
P – programe nationale: DZ, oncologie
A/S – acute/subacute/acutizari
C – cronice (altele decat programe)
M – management de caz
!!! Nu se combina tipurile de dgn (ex: DZ cu infectie urinara --- nu se da urocultura pe acelasi bilet)
Ptr M - Management de caz ---- BT distinct
Ptr consultatii preventive 999 --- nu se completeaza tip dgn (P, A/S, C, M)

investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării. semnătura şi ştampila furnizorului. dacă recoltarea probei/probelor se face de către medicul de specialitate din ambulatoriul clinic. furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor. consemnând pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării pentru programare şi data programării. că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor. biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea.examinări histopatologice și citologice 90 de zile În situaţia în care. ambele exemplare al biletului de trimitere (??????care ambele) rămân la medicul care a făcut recoltarea probei/probelor din care un exemplar însoțește proba/probele recoltate și se transmite furnizorului de servicii de anatomie patologică împreună cu aceasta/acestea.!!!! perioada diferita de valabilitate  In mod normal 30 zile  Exceptie: . . oncologie 90 zile . furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa în perioada de valabilitate a biletului de trimitere. cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea. Pentru investigații paraclinice .programe nationale: DZ. asiguratul va declara pe proprie răspundere pe verso-ul biletului de trimitere. din motive obiective. cu excepția examinărilor histopatologice și citologice .celelalte boli cronice 60 zile . cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării. Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării.examinări histopatologice și citologice. dacă asiguratul refuză programarea.management de caz 90 zile .