ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA

KYØ THI OLYMPICS VAÄT LYÙ CAÁP TRÖÔØNG LAÀN I
Ngaøy thi : 24/03/2002
Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu
Caùn boä coi thi khoâng giaûi thích gì veà ñeà thi

PHAÀN 1. Giaûi baøi taäp
1. TRUÏ LAÊN
Cho oáng truï roãng vôùi baùn kính ngoaøi
R vaø baùn kính trong r naèm treân maët
phaúng naèm ngang. Gaén coá ñònh ôû
maët trong oáng truï moät quaû caàu ñaëc
coù khoái löôïng m1 vaø baùn kính r1. Töø
vò trí caân baèng, laên oáng truï leänh ñi
moät goùc nhoû 0 roài thaû ra, oáng truï
seõ thöïc hieän dao ñoäng ñieàu hoøa laên
khoâng tröôït vôùi chu kyø T.
a) Xaùc ñònh vaän toác cöïc ñaïi cuûa
chuyeån ñoäng tònh tieán vm vaø
vaän toác goùc cöïc ñaïi töông öùng
m.
b) Xaùc ñònh khoái löôïng m cuûa oáng truï.

2. THANH QUAY
0
Moät thanh maûnh, khoái löôïng m, chieàu
daøi L, quay vôùi vaän toác goùc khoâng
ñoåi  quanh truïc thaúng ñöùng ñi qua  m,L
ñieåm treo O laø moät ñaàu muùt cuûa
thanh. Luùc ñoù thanh veõ neân moät maët
noùn vôùi moät nöûa goùc ôû ñænh laø .
Haõy tính goùc , tính ñoä lôùn vaø phöông
cuûa phaûn löïc taïi ñieåm treo O.

3. ÑIEÄN KHÍ QUYEÅN
Theo quan ñieåm tónh ñieän beà maët Traùi Ñaát coù theå xem
nhö moät vaät daãn ñieän toát. Noù mang moät ñieän tích toång
coäng Qo vôùi maät ñoä ñieän maët trung bình o.
1. Trong ñieàu kieän thôøi tieát toát, coù moät ñieän
tröôøng höôùng xuoáng ñaát Eo, maø gía trò ôû saùt
maët ñaát laø vaøo khoaûng 150V/m. Haõy suyra maät
ñoä ñieän tích maët cuûa maët ñaát vaø toång ñieän
tích cuûa beà maët Traùi Ñaát.
2. Ñoä lôùn cuûa ñieän tröôøng höôùng xuoáng maët ñaát
giaûm theo chieàu cao vaø ôû ñoä cao 100m noù coøn

1/3
baèng 100V/m. Haõy tính ñieän löôïng dö trung bình
chöùa trong 1m3 khoâng khí giöõa maët ñaát vaø ñoä
cao 100m.
3. Maät ñoä ñieän tích laø do trong moãi ñôn vò theå tích
khí quyeån coù chöùa moät soá ion döông vaø ion aâm
coù soá löôïng gaàn baèng nhau. ÔÛgaàn maët ñaát
trong ñieàu kieän thôøi tieát toát n   n   6.10 8 m 3 .
Nhöõng ion naøy chuyeån ñoäng döôùi taùc duïng cuûa
ñieän tröôøng thaúng ñöùng. Toác ñoä cuûa chuùng tæ
leä vôùi cöôøng ñoä ñieän tröôøng: v  1.5 * 10 4 E. trong
ñoù v tính baèng m/s vaø E tính baèng V/m. Hoûi phaûi
bao laâu thì chuyeån ñoäng cuûa caùc ion trong khí
quyeån coù theå trung hoøa ñöôïc nöõa ñieän löôïng
treân maët Traùi Ñaát neáu khoâng coù caùc quaù trình
khaùc ( ví duï quaù trình chieáu saùng) taùc ñoäng laøm
duy trì ñieän tích aáy.

4. NHIEÄT
Nhieät dung phaân töû cuûa khí lyù töôûng trong moät quaù
trình naøo ñoù ñöiôïc bieán ñoåi theo ñònh luaät C=/T, trong
ñoù  laø khoâng ñoåi. Tìm:
a) Coâng A thöïc hieän bôûi 1 kmol khí khi ñoát noùng noù
töø nhieät ñoä T1 ñeán nhieät ñoä T2=2T1.
b) Phöông trình lieân heä giöõa caùc thoâng soá p vaø V
trong quaù trình ñoù

5. QUANG HOÏC HAÏT

Moät chuøm laser coâng suaát 4,60W vaø ñöôøng kính 2,60mm
höôùng thaúng leân ñaùy troøn (ñöôøng kính <2,60mm) cuûa
moät hình truï coù heä soá phaûn xaï R=0.5 .Ñeå truï coù theå
ñöôïc giöõ lô löûng thì chieàu cao cuûa truï baèng bao nhieâu.
Bieát khoái löôïng rieâng cuûa truï laø 1200kg/m3. Coi chuøm
laser caáu taïo bôûi caùc haït photon.

PHAÀN 2: THÍ NGHIEÄM
2. Ñaët hai göông phaúng song song vôùi nhau, moãi göông coù
chieàu daøi 100m. Chieáu moät tia saùng döôùi moät goùc tôùi 
naøo ñoù sao cho coù theå nhaän ñöôïc 1000 phaûn xaï treân hai
maët göông. Hai göông caùch nhau 14km (14000m). Giaû söû ñoä
song song cuûa hai göông chính xaùc tôùi 0,0001. Haõy cho bieát
ñoä chính xaùc nhö vaäy ñaõ ñuû toát chöa? Vaø coøn nhöõng khoù
khaên naøo khaùc maø ta caàn phaûi döï tính tröôùc?

2/3
2 1000

 

1 3  999

2. Moät hoäp ñen coù 3 ñaàu ra kyù hieäu X,Y,Z coù chöùa 2 hoaäc
3 ñieän trôû coù theå ñöôïc noái theo 6 caùch. Moät nguoàn ñieän
ñöôïc noái ôû 2 ñaàu X,Z. vaø hieäu ñieän theá Vxy, Vyz giöõa 2
ñaàu XY vaø YZ ñöôïc ño. Vxy=2V, Vyz=4V.
a) Maïch naøo coù theå cho keát quaû treân
b) Neáu coù hôn moät maïch laø coù theå thì caàn
ño theâm ñaïi löôïng naøo ñeå xaùc ñònh.

3/3

Related Interests