ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT
BAHAGIAN A:
Baca artikel bertajuk “Tingkah Laku Emosi Kanak-Kanak
dan Eskpresi Ibu Bapa oleh Norly Jamil, Universiti Pendidikan
Sultan Idris.

a.. Apakah tujuan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini 2

b. Huraikan penemuan-penemnuan kajian ini 3

c. Nyatakan Implikasi Dapatan Kajian Terhadap Prasekolah 5

BAHAGIAN B:
Esei “Penderaan Emosi dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Dab
Peranan Guru”

1. Pendahuluan 7

1.1 Definisi Penderaan Fizikal 7
1.2 Punca Utama Gejala Penderaan Kanak-Kanak 8

1.3 Kesan Penderaaan 11

2. Peranan Guru 12

BAHAGIAN C

TINGKAHLAKU SOSIO-EMOSI KANAK-KANAK PRASEKOLAH

1. Pendahuluan 17

1.1 Kajian Tingkahlaku Sosio-Emosi Kanak Pra Sekolah 17

1.2 Penaksiran Tingkah Laku Sasaran Kajian. 18

1.3 Analisa Dapatan 22

BIBLIOGRAFI

1

2

a.. Hubungan tingkah laku emosi kanak-kanak dengan ekpresi emosi positif ibu bapa dan ekpsresi emosi negatif ibu bapa. Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2007 ). 3 . Apakah tujuan dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini Tujuan kaedah ini adalah untuk menentukan hubungan tingkah laku emosi kanak-kanak dengan ekspresi emosi ibu bapa iaitu melihat hubungan tingkah laku emosi kanak-kanak dengan ekpresi emosi positif ibu bapa dan ekpsresi emosi negatif ibu bapa. Dengan itu. Kajian perkembangan emosi ini sangat penting kerana emosi merupakan komponen penting dalam kemahiran sosial mereka. ANOVA Satu Hala dan korelasi Pearson. Dalam permasalahan ini jelas kemahiran tingkah laku emosi kanak-kanak ini berhubung kait dengan emosi ibu bapa mereka. Kajian ini menggunakan dua soal selidik yang telah diubah suai daripada soal selidik Expressiveness Family Questionnaire (FEQ) oleh Halberstadt (1986) dan soal selidik Tingkah Laku Emosi Kanak-Kanak oleh Rohani Abdullah ( 2001 ). Kaedah diskriptif adalah untuk melihat kekerapan dan peratus bagi data-data demografi. Emosi kanak-kanak selalu dikaitkan dengan tingkah laku sosial mereka yang boleh menyebabkan masalah tingkah laku kepada kanak-kanak itu sendiri ( Carlos Valiente et al ). peluang dan risiko untuk menunjukkan tingkah laku bermasalah sangat tinggi ( Benedict et al. Sebaliknya jika mereka tidak mempunyai kemahiran ini. Hal ini kerana kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan ibu bapa dalam mempertingkat kemahiran emosi mereka. Kajian ini juga melihat sejauhmana tingkah laku emosi kanak-kanak berkaitan dengan ekspresi emosi ibu bapa. Kajian mendapati kanak-kanak yang berkebolehan meluahkan perasaan dan keinginan lebih baik dalam bertingkah laku dan mendapat penerimaan yang baik dalam pergaulan sosialnya.BAHAGIAN A: Baca artikel bertajuk “Tingkah Laku Emosi Kanak-Kanak dan Eskpresi Ibu Bapa oleh Norly Jamil. Kajian ini melibatkan seramai 101 sampel yang terdiri daripada ibu bapa dan kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun dari 11 buah tadika KEMAS Semenanjung Malaysia. kanak-kanak dapat mengukur emosi sendiri dan mendapat garis panduan tingkah laku yang baik dengan cara yang tersendiri bagi mencapai perkembangan sosioemosi yang baik. Pengujian hipotesis data dianalisis menggunakan t test. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi.

mental. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua faktor asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. i. Beberapa aspek dapat diperolehi dalam penilaian kerja ini. kesan prososial terhadap perjalanan perkembangan tingkah laku dan simptom emosi kanak-kanak telah menunjukkan dapatan kajian yang hampir sama iaitu adanya perbezaan kesan emosi dalam kalangan kanak-kanak umur 5 dan 6 tahun. kepada perancangan kurikulum dan kepada penciptaan teknik mengajar untuk semua pelajar dalam pelbagai peringkat perkembangan. Pengetahuan mengenai kedua-dua faktor ini adalah asas kepada penentuan objektif pendidikan. ii. jelas menunjukkan bahawa tahap umur kanak-kanak itu membezakan bagaimana kemahiran kanak-kanak itu mengekspresikan tingkah laku emosi masing-masing. situasi keluarga yang ibu bapanya selalu menunjukkan ekspresi negatif lebih baik memberi kesan dalam tingkah laku 4 . Didapati umur menjadi faktor yang dapat membezakan kemahiran kanak-kanak dalam menunjukkan tingkah laku emosi mereka. Berdasarkan kajian ini kesan hubungan itu sebenarnya berlaku antara tingkah emosi kanak-kanak dengan ekspresi emosi negatif ibu bapa. Kajian mendapati kanak-kanak umur 5 tahun menunjukkan simptom emosi lebih tinggi. diramalkan kesan emosi ini ada kaitannya dengan tingkah laku hiperaktif mereka apabila berumur 6 tahun ( Perren et al 2007 dalam Sonja et al 2007). Perkembangan jasmani. Terdapat Perbezaan Tingkah Laku Emosi Kanak-Kanak Mengikut Umur Didapati terdapat perbezaan antara tingkah laku emosi kanak-kanak dengan umur. Dalam hal ini boleh dikatakan bahawa bagaimana ibu bapa itu meluahkan dan mempamerkan emosi mereka memberi kesan hubungan terhadap tingkah laku emosi anak masing-masing. b) Huraikan penemuan-penemnuan kajian ini – 3 halaman. Malah. Dengan kata lain. Terdapat Hubungan Tingkah Laku Emosi Kanak-Kanak Dengan Ekspresi Emosi Ibu Bapa. emosi dan sosial menjadi asas di mana ciri-ciri tingkah laku individu dibina. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan tingkah laku emosi kanak-kanak mengikut umur mereka. ciri- ciri tingkah laku tadi akhirnya menjadi tingkah laku yang menjadikan orang itu sama dengan atau berlainan daripada orang lain. Di samping seseorang murid yang membesar itu dibimbing melalui proses pembelajaran. Dengan kata lain. Kajian juga menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan antara tingkah laku emosi kanak-kanak dengan ekspresi emosi ibu bapa masing-masing.

Dengan adanya kajian seumpama ini ibu bapa lebih sedar dan prihatin dalam menunjukkan tingkah laku dan luahan emosi mereka terutamanya di hadapan kanak-kanak ini. 5 . Model ini menjelaskan bagaimana ekspresi emosi ibu bapa itu (unsur persekitaran) memberi kesan terhadap perubahan dan pembentukan tingkah laku emosi (unsur tindak balas tingkah laku kesan interaksi) kanak-kanak (unsur intrinsic individu). Dapatan ini agak kompleks dan sukar untuk dijelaskan. Hal ini kerana kanak-kanak akan menjadikan menjadikan model ini sebagai satu permodelan tingkah laku emosi mereka melalui pemerhatian dan peniruan sepanjang mereka bersama-sama ibu bapa.kemahiran tingkah laku emosi kanak-kanak boleh dijadikan garis panduan dalam membentuk dan menilai kemahiran emosi kanak-kanak di samping mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang kepada perkembangan emosi yang lebih sihat untuk kanak-kanak dalam tahun-tahun perkembangan mereka. Dengan model hubungan ini maka dapatlah dijelaskan bahawa tingkah laku dan peluahan emosi ibu bapa perlu dilakukan dengan positif dan memberi satu model terbaik kepada kanak-kanak. Ibu bapa harus sedar cara bagaimana mereka berkomunikasi hatta meluahkan dan mempamerkan perasaan dan emosi mereka secara langsung atau tidak langsung juga mampu mencorakkan tingkah laku emosi yang positif atau negatif kepada anak-anak mereka. 1984. Setiap item yang menilai kemahiran . hubungan tingkah laku emosi kanak-kanak dengan ekpsresi emosi ibu bapa akan dibina.emosi kanak-kanak berbanding dengan kanak-kanak yang ibu bapanya selalu menunjukkan ekspresi positif. Hal ini hampir sama dengan yang diutarakan oleh Halberstadt. iaitu dapatan selalu menunjukkan bahawa kanak-kanak daripada keluarga yang kurang menunjukkan ekspresi emosi lebih baik dalam memahami emosi berbanding dengan yang lain.faktor perbezaan budaya dan persekitaran sememangnya jelas hasil dapatan kajian besar kemungkinan akan menunjukkan perbezaan bapa bertapa besarnya peranan mereka dalam pembentukan tingkah laku dan personaliti kanak-kanak sehingga menjadi dewasa kelak.

Nyatakan Implikasi Dapatan Kajian Terhadap Prasekolah Ibu bapa harus sedar cara bagaimana mereka berkomunikasi hatta meluahkan dan mempamerkan perasaan dan emosi mereka secara langsung atau tidak langsung juga mampu mencorakkan tingkah laku emosi yang positif atau negatif kepada anak-anak mereka. rohani dan nilai estetika. Sebaliknya jika mereka tidak mempunyai kemahiran ini. Semasa belajar di prasekolah kanak-kanak memperoleh asas komunikasi. Satu domain yang selalu 6 . kognitif. Eaton. afektif dan psikomotor.. Dengan adanya kajian seumpama ini ibu bapa lebih sedar dan prihatin dalam menunjukkan tingkah laku dan luahan emosi mereka terutamanya di hadapan kanak-kanak ini.kemahiran tingkah laku emosi kanak- kanak boleh dijadikan garis panduan dalam membentuk dan menilai kemahiran emosi kanak- kanak di samping mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangsang kepada perkembangan emosi yang lebih sihat untuk kanak-kanak dalam tahun-tahun perkembangan mereka. Hasil kajian ini boleh dijadikan panduan oleh guru-guru di prasekolah atau tadika dalam membentuk tingkah laku emosi mereka. Oleh itu. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kognitif. Dalam permasalahan ini jelas kemahiran tingkah laku emosi kanak-kanak ini berhubung kait dengan emosi ibu bapa mereka. dan kemahiran lain yang positif dari aspek fizikal. fizikal. 2001). Hal ini kerana kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan ibu bapa dalam mempertingkat kemahiran emosi mereka. emosi. Setiap item yang menilai kemahiran . Namun penglibatan ibu bapa dalam membentuk hubungan serta perkembangan kanak-kanak merupakan indkatro yang amat bersar dalam menentukan sikap murid prasekolah selain penglibatan mereka dalam pembelajaran dalam kelas pra sekolah. 2007 ). sosial. dan perkembangan pemikiran kanak-kanak yang berusia dalam lingkungan 4 hingga 6 tahun sebagai persediaan untuk melangkah ke sekolah rendah. penilaian adalah salah satu aspek yang harus diberi penekanan oleh guru prasekolah bagi menentukan pencapaian dan perkembangan seseorang kanak-kanak sepanjang mereka mengikuti pembelajaran di prasekolah. Guru prasekolah harus sedara bahawa pendidikan prasekolah adalah peringkat terpenting bagi membentuk emosi.c. berkebolehan meluahkan perasaan dan keinginan lebih baik dalam bertingkah laku dan mendapat penerimaan yang baik dalam pergaulan sosialnya. kemahiran sosial.Lagipun perkembangan sosioemosi kanak-kanak sering kali dipengaruhi oleh ibu bapa ( Maccoby & Martin 1983 dalam Kimberly L. peluang dan risiko untuk menunjukkan tingkah laku bermasalah sangat tinggi ( Benedict et al.

1994. Dunn & Brow. Malatesta & Haviland. Eisenberg. Cumberland & Spinrad.dikaitkan para pengkaji tentang perkembangan sosioemosi kanak-kanak dengan perspektif sosialisasi keibubapaan ialah tentang ekspresi emosi atau expressiveness (Denham. 2001). Eaton. 1993. 1998. 1986. 7 . Halberstadt . 1982dan Saarni 1999 dalam Kimberly L.

Belum dapat dipastikan samada peningkatan jumlah ini adalah disebabkan peningkatan dalam jumlah kes penderaan kanak-kanak atau akibat meningkatnya kesedaran yang lebih mendalam mengenai penderaan kanak-kanak. Biasanya ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. lecur atau terbakar. khususnya kerana bilangan kes yang dilaporkan berkemungkinan hanya sebilangan kecil daripada masalah yang jauh lebih besar.1 Definisi Penderaan Fizikal Penderaan fizikal adalah suatu fenomena sosial yang didefinisikan sebagai keganasan secara fizikal. namun statistik ini tidak mencerminkan tahap sebenar penderaan dalam masyarakat atau mengapa penderaan berlaku. namun tidak banyak yang diketahui bagaimana faktor- faktor ini menyumbang kepada penderaan kanak-kanak dalam konteks Malaysia. Arah aliran ini membimbangkan. Pendahuluan Bilangan kes penderaan kanak-kanak yang dilaporkan di Malaysia semakin meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini.BAHAGIAN B: “Penderaan Emosi dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan dan Peranan Guru” 1. 8 . patah tulang. kecacatan anggota tubuh. retak. lebam yang teruk. Bahkan penderaan ini boleh membawa maut kepada dua kumpulan kanak-kanak iaitu cacat sejak dilahirkan dan juga kanak-kanak cacat akibat daripada penderaan tersebut. Penderaan mental kanak-kanak. Pelbagai faktor dikaitkan dengan kes penderaan kanak-kanak. 1. kajian yang tuntas tentang penderaan kanak-kanak harus dijalankan bagi membantu kita memahami skop dan keseriusan isu tersebut dalam masyarakat umum. Berlandaskan senario ini. tindakan ini boleh menyebabkan kecederaan otak. Penderaan kanak-kanak ini boleh dikelaskan kepada beberapa jenis. Sungguhpun statistik bagi kes penderaan dilaporkan setiap tahun. Apakah di ertikan dengan penderaan dan asuhan ini perlu di teliti dengan jelas seperti berikut: Penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. dicucuh dengan puntung rokok dan sebagainya. Pada masa kini terdapat peningkatan mengenai mangsa dera akibat terdapat mangsa dera yang meninggal. antaranya ialah:- Penderaan fizikal kanak-kanak.

maka dengan itulah segala tindakan yang dilakukan adalah berunsur memberontak. lebih daripada kesan umum dalam persekitaran mereka. pengasingan. terutamanya dalam suasana kekeluargaan yang pincang. Masalah Kewangan 9 . maka otak mereka tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Kelimalima kategori sikap tingkah laku buruk ibu bapa berlaku dalam keluarga normal dan tidak normal. Faktor Teori Psikologikal Ibu Bapa Pertengkaran Ini bermaksud bahawa. Dewasa ini lima kategori sikap tingkah laku buruk ibu bapa dikenal pasti iaitu penolakan. peramah dan bagaimana ciri-ciri ini mempengaruhi tingkahlaku dalam keadaan social tertentu. Menurut kajian saintifik terhadap otak manusia. pertengkaran suami-isteri. apabila seseorang itu tertekan terhadap situasi atau masalah yang dihadapi. penderaan emosi tidak dikenal pasti dengan baik kerana tiada definisi menyeluruh yang boleh diterima pakai di peringkat antarabangsa. dan sebagainya akan menyebabkan anak mereka menjadi mangsa melepaskan geram. Kanak-kanak yang mengalami penderaan sebegini telah menunjukkan pelbagai masalah sosial. sikap tidak peduli dan sikap merasuah fikiran.2 Punca Utama Gejala Penderaan Kanak-Kanak Teori-teori psikologikal banyak membina skel-skel personality untuk mengkaji bagaimana manusia membentuk corak-corak personaliti yang tertentu dan bagaimana ciri-ciri ini mempengaruhi sebagai contoh personality yang agresif. 1. ibu bapa yang menghadapi tekanan samada di tempat kerja.Namun. Ini menunjukkan satu teori psikologikal telah terlibat. Dalam keadaan ini penderaan emosi adalah akibat tertumpahnya masalah dan konflik orang dewasa kepada kanak-kanak. Definisi ini bergantung pada tahap perkembangan kanak-kanak dan hanya digunakan dalam konteks antara perorangan. menakutkan. emosi dan pembelajaran yang serius. Jika tingkah laku tersebut berlaku secara berterusan ke atas kanak-kanak yang berisiko sehingga menyebabkan kecederaan ke atas fungsi psikologi dan emosi kanak-kanak. keadaan ini diterima sebagai penderaan emosi. Ini menyebabkan kesukaran bagi seseorang untuk bersetuju tentang maksud penderaan emosi.

Masalah Penagihan Dadah dan Arak Ibu bapa yang ketagih dadah atau arak juga menjadi faktor utama terjadinya kes penderaan kanak-kanak.Tekanan masalah ekonomi atau beban kerja yang dihadapi oleh ibu bapa juga sebagai salah satu factor berlakunya penderaan kanak-kanak.tetapi untuk masa depan yang masih panjang. Anak-anaklah yang sering menjadi mangsa mereka. Dalam agama Islam sendiri melarang umatnya berlaku kejam dan tidak adil terhadap umat yang lain. Tindakan devian yang dilakukan terhadap kanak-kanak ini dianggap seperti tidak mempunyai pembalasan yang akan di perolehi. mereka seperti tidak ada haluan hidup. Aspek ekonomi memang penting untuk mewujudkan keluarga yang sempurna. mereka pasti akan memikirkan bahawa kelakuan atau tindakan mendera kanak- kanak ini adalah satu kesalahan besar di dalam agama mereka.kesan dadah atau arak menyebabkan sipenagihnya lupa diri dan khayal. Individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat ini. kecewa dan membalas dendam. Ketagihan ini menyebabkan mereka hilang pertimbangan dan perikemanusiaan. Faktor Teori Psikologikal Pelaku Devian Jenayah Kurang Didikan Agama Terdapat segelintir individu luar selain ibu-bapa yang mendera kanak-kanak tidak mempunyai didikan agama. Masalah Rumahtangga Penderaan anak-anak lebih kerap ketika ibu bapa mangsa berada dalam proses penceraian kerana mencari tempat untuk meluahkan rasa marah. banyak kes yang telah 10 . Ramai ibu bapa yang menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut. Seperti yang diketahui.malah menyeksa anak-anak yang tidak berdosa. Mereka sering melepaskan tekanan tersebut dengan menyakiti atau memukul anak-anak. Di Malaysia. Gagal Mengawal Nafsu Seks Kegagalan mengawal nafsu seks adalah punca utama berlakunya penderaan seksual terhadap kanak-kanak yang dilakukan individu pelaku devian ini. Jika seseorang itu mempunyai didikan agama.Kasih sayang yang utuh dan prihatin menggunung sekalipun tidak akan berkekalan tanpa wang. Perkara yang perlu difikirkan bukan sahaja terhadap keselesaan hidup untuk hari ini.mereka lupa akan tanggungjawab dan lupa kepada keluarga. Justeru kanak-kanak berada di dalam konflik yang sangat sukar dalam hidup mereka. Oleh itu. Seseorang ketua keluarga yang baik mesti berfikiran jauh.

Contoh yang sama juga boleh kita tinjau terhadap kes Nurin Jazimin. ia tidak kurang peranannya. Pada kebiasaan nya penderaan yang dilakukan oleh ibu tiri bersifat penderaan fizikal dan penderaan yang dilakukan ayah tiri bersifat fizikal dan seksual. Kanak-kanak ini boleh dibiarkan ibu bapa mereka pergi ke pasar bersendirian tanpa ditemani sesiapa. mereka seolah-olah tidak kisah dengan siapa mereka bersama. Faktor Membalas Dendam Dari sudut factor membalas dendam ini. Dalam factor ini. kanak-kanak perempuan yang biasanya menjadi sasaran mereka. Kadangkala ibu bapa yang telah bercerai atau kematian suami akan berkahwin lain.timbul dan yang terbaru dan masih diperkatakan adalah kes Nurin Jazimin dimana. Akibat tekanan yang dialami. Faktor Ibu dan Ayah Tiri Faktor ini adalah salah satu factor yang boleh dikatakan juga popular dalam berlakunya penderaan kanak-kanak. tidak dapat berfikir dan seolah-olah otak mereka telah beku. Kemungkinan pelaku devian pernah dikecewakan oleh kekasih mereka. Oleh itu kanak-kanak ini akan terdedah kepada penculikan oleh individu yang mengambil kesempatan. Ini menunjukkan bahawa pelaku devian ini tidak mempunyai yang waras. Mereka seolah-olah akan merasa puas dengan melakukan tidakan sedemikian. Ayah atau ibu tiri ini akan melakukan penderaan terhadap kanak-kanak ini sewaktu ibu atau ayah mereka tiada. Jika di depan. mereka menyimpan dendam dan bagi melepaskan geram tersebut. Ibu bapa yang melakukan perkara sedemikian seolah-olah tidak 11 . pelaku devian ini melakukan tindakan penderaan seksual terhadap kanak-kanak akibat daripada rasa dendam terhadap bekas kekasih. Maka ibu atau ayah tiri mereka seolah-olah membenci anak-anak hasil daripada perkahwinan sebelumnya. Kebanyakan kes penderaan kanak-kanak ini tidak berlaku sewaktu ayah atau ibu sebenar kanak-kanak ini berada di rumah. penderaan fizikal. dia akan bermuka-muka seolah-olah menyayangi kanak-kanak tersebut. Kurang Perhatian Dari Ibu Bapa Banyak juga perlakunya penderaan kanak-kanak adalah akibat daripada kurangnya perhatian ibu bapa kepada anak-anak mereka. bahkan telah dibunuh dan disumbat di dalam beg sukan dan diletakkan di sebuah pasaraya. Jika kanak-kanak yang hiper aktif. Sepatutnya ibu bapa perlu prihatin dan perlu mengetahui bahawa kanak-kanak akalnya belum berkembang. kanak- kanak ini telah mengalami penderaan seksual. Ada ibu bapa yang tidak menjaga anak mereka dengan baik.

3 Kesan Penderaaan Kemerosotan dalam harga diri . Ini kerana arak dan dadah adalah memabuk dan menghayalkan. rasa terpinggir. kemurungan. Maka mereka akan bertindak di luar batasan atau mungkin lebih kepada batasan kemanusiaan. gangguan 12 . Individu yang melakukan kesalahan ini pada kebiasaannya melakukan jenayah akibat daripada tekanan hidup. 1. Mereka terlalu sibuk dengan kegiatan mereka sendiri sehingga mengabaikan anak-anak mereka. reaksi emosi seperti marah. Maka mereka terbawak-bawak perkara tersebut sehingga mengakibatkan mereka melakukan penderaan kepada kanak-kanak lain. masalah cemas. maka individu tersebut mungkin berasa marah lalu melakukan perkara di luar batas kemanusia seperti mendera kanak-kanak tersebut secara fizikal dan seksual. rasa bersalah. factor ini meliputi pencapaikan pelaku devian yang berpendidikan rendah. Faktor Pengaruh Kisah Silam Terdapat juga penderaan kanak-kanak yang dilakukan oleh individu yang mengalami tekanan emosi akibat kenangan silam dimana semasa mereka kecil. Hasil siasatan mendapati bahawa pengawal keselamatan tersebut dibawah pengaruh Arak. sedih dan tiada sebarang perasaan. gangguan fizikal. Salah satu kes yang pernah kita dengar di Malaysia dimana seorang pengawal keselamatan memperkosa seorang kanak-kanak di pondok kawalannya. Mereka pada permulaannya akan menculik kanak- kanak ini bagi menjadikan tebusan demi mendapatkan kekayaan dengan mudah. Namun apabila ibu bapa melaporkan kepada polis dan pihak polis telah memulakan menjejaki kanak- kanak ini. Masalah Penagihan Dadah dan Arak Faktor penagihan dadah oleh individu bukan ibu bapa juga yang menjurus berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Islam sendiri telah mengharamkan pengambilan dadah dan arak ini. Individu yang menggunakannya tidak akan dapat menggunakan otak mereka dengan baik. mereka juga pernah didera. Faktor Pendidikan Rendah Pada aspek pendidikan rendah.menggunakan akal mereka dengan baik. Perkara ini boleh berlaku akibat daripada ketidakwarasan individu tersebut setelah mengambil dadah atau arak.

jenayah serta pelacuran. Menurut Akta Kanak-kanak 1991 (akta 468) pegawai perubatan diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya ada pesakit yang datang untuk mendapat rawatan di klinik ataupun hospital dan dan mendapati wujudnya sebarang kes penderaan. Sepatutnya perhatian harus diberikan kepada pelajar yang lemah dan bermasalah kerana guru adalah pengganti ibu bapa di sekolah”. Kementerian Pengajian Tinggi mengariskan beberapa cabaran yang perlu dimatapkan antaranya ialah melahirkan sumber manusia yang berkualiti. Tindakan yang biasa kita dengar mereka lakukan adalah seperti melarikan diri pada usia muda. Kementerian Pelajaran Malaysia. rogol dan pencabulan.Sumber : Artikel Utusan Malaysia Online. Guru berperanan penting dalam membentuk dan mengukuhkan jati diri di anak murid di sekolah.makan. kesukaran mempercayai org lain. aktiviti seksual. terlibat dengan dadah. Remaja – menunjukkan kesukaran dalam hubungan interpersonal sesama jantina atau berlainan jantina. walaubagaimanapun pada 1 Ogos 2002. bertarikh 3/42012 Sehubungan itu. gangguan selera makan. 2. merasa kotor. malu. sukar mempercayai individu lain dan sukar menjalinkan perhubungan yang rapat. Guru yang terlatih dan mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki akan 13 . Peranan Guru Para guru dan para pendidik turut memainkan peranan yang penting jika mengetahui ada pelajar yang menjadi mangsa dera. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan denda ataupun penjara atau kedua-duanya sekali.000. pendera diri sendiri. bersalah. penyalahgunaan bahan terlarang serta kemerosotan dalam akademik dan kerjaya. takut kepada lelaki. Mangsa sumbang mahram – kesan – rasa malu. masalah seksual. pihak kerajaan telah memanjangkan peranan ahli keluarga dan pengasuh untuk melaporkan sebarang kejadian yang dicurigai terdapat unsur-unsur penderaan."Sikap guru yang lebih menumpukan perhatian kepada pelajar cemerlang juga tidak sepatutnya berlaku kerana ia akan membuatkan pelajar yang lemah semakin rasa tersisih. Kegagalan mereka untuk berbuat demikian akan didenda RM 1. agresif. dan suka menjalankan aktiviti sekual. menyalahkan diri. kecelaruan personaliti.00. Guru-guru turut bertanggungjawab untuk memberitahu dan membimbing serta menasihati pelajar supaya mengetahui ’hak’ mereka untuk mengelak dari sebarang kejadian yang tidak diingini seperti penderaan.

Pendekatan kepedulian guru sangat penting dalam mendapatkan kepercayaan anak murid dan mendekatkan perhubungan antara guru dan murid. setiap guru perlu mempunyai sifat kepedulian untuk menghadapi murid dalam kelas. Dalam konteks guru. emosi. akuntabiliti telah mengariskan panduan kepada guru bahawa setiap guru perlu lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal-hal lain. Mengulas lanjut kenyataan Syed Ismail Bin Syed Mustafa & Ahmad Subki Bin Miskon ( 2012 ) berkaitan akuntabiliti guru untuk melahirkan murid yang seimbang selaras dengan kehendak FPN. sebagai seorang guru yakni penjawat awam kementerian telah mengeluarkan arahan perkhidmatan ( 1974 ) menghendaki seseorang pegawai awam sentiasa bersikap adil dan saksama terhadap orang ramai dan memberi mereka layanan yang teratur dan memuaskan. guru perlu bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira fakor jasmani. Beck ( 1990 ) mebincangkan peranan penting sekolah termasuklah memupuk nilai-nilai yang baik untuk mencorak perkembangan sosial. Dalam satu etika profesion perguruan. Hal ini kerana. social. moral. kerohanian dan perkembangan personal pelajar. Kepedulian merupakan kesanggupan seseorang untuk bekorban demi orang lain. eknomi. hubungan yang kondusif dalam kelas akan mewujudkan interaksi dua hala antara 14 . Dengan ini. Keadaan ini sejajar dengan matlamat pendidikan iaitu untuk melahirkan kehidupan dan pengamalan nilai-nilai yang sihat dalam diri pelajar. Sehubungan itu. politik. mental. antaranya ialah guru mempunyai akuntabiliti kepada murid. Sehubungan itu. Hal ini kerana. tugas utama guru ialah untuk mendidik anak murid.dapat melahirkan budaya pendidikan yang berkualiti. cabaran guru pada masa kini ialah untuk mengenepikan unsur-unsur perbezaan murid dan memberikan yang terbaik untuk melahirkan generasi yang mempunyai jati diri untuk mengekang masalah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. Kepedulian didefinisikan sebagai mengambil berat terhadap orang lain. Dalam hal ini. Tanggungjawab guru pada masa kini. bukan sahaja untuk mengajar mengikut sukatan yang ditetapkan. murid akan merasakan bahawa guru sentiasa dekat dan menjaga hati guru yang peduli terhadap masalah mereka. tetapi guru perlu mendidik dan peka dengan perubahan-perubahan yang melanda dalam dunia pendidikan masa kini. guru yang memberikan layanan yang berbeza-beza akan menyebabkan anak murid rasa tersisih. keturunan atau agama. guru perlu menjalankan pendekatan ‘kepedulian guru’ apabila berhadapan dengan masalah murid. Perasaan ini akan mewujudkan jurang antara pelajar yang diberikan sering diberikan perhatian dengan pelajar yang tidak mendapat hak yang sepatutnya. Mengulas hal ini. Hal ini kerana.

Tambahan itu. Sebagai agen perubahan. Jelas Noddings. Peranan guru di sekolah ialah untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Oleh itu. Peranan guru sangat besar sebagai agen perubahan sosial. guru perlu mempunyai hubungan meluas dan baik. sekolah yang merupakan tempat utama untuk menimba ilmu pengetahuan. murid dapat membentuk tingkah laku melalui disiplin dan matlamat diri yang jelas. guru perlu membawa ilmu pengetahuan dan menyampaikan kepada masyarakat. Malah. guru perlu mempunyai kecemerlangan hidup untuk menjadi agen perubahan. sudah menjadi tanggungjawab para guru untuk memberikan pelbagai pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. rajin. guru perlu bersifat pragmatik. bersopan dan berakhlak mulia. serba boleh. berdisiplin dan teratur. Oleh itu. baik dan bermoral dalam diri pelajar. sikap kepedulian guru ini. Omar Mohd Hashim ( 1999 ). Noddings dalam Syed Ismail Bin Syed Mustafa & Ahmad Subki Bin Miskon ( 2012 ) menjelaskan pendidikan merupakan medium perantaraan untuk mengembangkan perasaan kasih sayang dalam masyarakat. tindakan dan peranan murid. 15 . sekolah menjadi tempat guru menyampaikan ilmu dan membentuk tingkah laku murid. akhlak. Melalui pendidikan. akan membantu guru untuk menjalankan akauntabiliti terhadap murid dengan adil dan saksama. Teori sosialisasi memberi penekanan kepada nilai-nilai sosial dan moral yang perlu dititikberatkan bagi membentuk individu yang dapat mempertahankan cara hidup berhemah. suasana yang kondusif ini akan dapat membantu guru mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. melainkan mengarah dan mengejar ke tahap kecemerlangan dalam semua bidang. guru berperanan untuk menjadi agen sosial kepada murid dengan menerapkan nilai-nilai agama. Warga pendidik mempunyai tanggunghawab dan tugas besar untuk melayan jangkaan masyarakat dunia. Guru-guru yang berpengaruh dan berkesan menjadi role-model kepada pelajar. beliau menjelaskan bahawa perjumpaan dirancang atau tidak dirancang menggalakkan perkembangan melalui penimbaan ilmu pengetahuan.guru dan murid. Malah. Melalui ilmu pengetahuan. hubungan sosial. dalam dunia yang kuat bersaing. Seterusnya. Melalui ini. kemahiran. menjelaskan perasaan puas hati untuk kekal berada pada tahap yang rendah dan mediacore akan membawa natijah yang buruk. mempunyai kemahiran komunikasi dan membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah ini. berilmu. rajin berusaha. kerja dan tugas. Sebagai agen sosial. pemahaman dan penghargaan. tingkah laku. tidak ada cara dan matlamat lain. Maka. Nilai- nilai tersebut disebarkan melalui aspirasi dan idealisme guru dalam pelbagai perkara. Di sekolah. sekolah berperanan sebagai penyampai kebudayaan dan melahirkan nilai-nilai budaya. nilai merupakan unsur budaya yang penting dalam mencorakkan kebudayaan murid bagi perkembangan moral.

berbahasa. berpakaian. Jati diri bermaksud membentuk dan membina diri setiap individu ke arah positif. Antara tujuan pembinaan jati diri ialah membentuk ketrampilan diri dari segi pemikiran. dalam menjadi agen sosial pendidik perlu berfikiran positif sebagai mekanisme sosial bagi menanamkan nilai-nilai moral. kerohanian dan tingkah laku yang baik serta mendidik golongan muda supaya mereka dapat mempertahankan nilai-nilai yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan hidup. jati diri membolehkan individu menerima dan menangani segala perubahan dan perkembangan semasa dengan sebaik mungkin. Selain itu. akhlak. pergerakan. cara memberi maklum balas dan tindakan balas secara positif serta mempunyai sifat murni dalam pergaulan seharian ( Ahmad Marzuki Ismail. Dalam pada itu. Satu istilah penting dalam tugas guru sebagai agen sosialisasi ialah sebagai salah satu pembentuk jati diri murid. 16 . 2006 ).Melalui pengajaran merentasi kurikulum. guru dapat menyampaikan nilai murni dan agama bagi menguatkan perkembangan akhlak dan moral individu bagi menghadapi cabaran masa kini.

Kebolehan membentuk hubungans osial yang positif. Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada pembentukan tingkahlaku bermasalah. memberi tumpuan. dan potensi kemungkinan besar kanak-kanak ini akan mempunyai masalah tingkahlaku menjadi satu cabaran dalam usaha meningkatkan kompetensi sosio-emosi dalam seting pendidikan awal kanak-kanak. dan keluarga yang kurang stabil (Harden et al. 2001). Pendahuluan Tingkah laku adalah satu proses psokologi yang berlaku pada setiap individu apabila individu itu menerima sesuatu rangsangan. Keller. Terdapat berbagai-bagai pendekatan yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak prasekolah dalam melihat kaitannya dengan tingkah laku. 1995). perubahan sikap. National Research Council.BAHAGIAN C KAJIAN TINGKAHLAKU SOSIO-EMOSI KANAK-KANAK PRASEKOLAH 1.. mendengar dan mengikut arahan dan menyelesaikan masalah sosial adalah merupakan sebahagian daripada kemahiran sosio- emosi yang diperlukan oleh kanak-kanak untuk berjaya dalam proses transisi ke sekolah. Faktor keluarga yang dikaitkan dengan tingkahlaku bermasalah ialah ibu yang murung. 2003). risiko masalah tingkahlaku adalah lebih tinggi.. kurang bantuan sosial. sosiemosi. Melalui tingkah laku maka wujud beberapa perubahan pada kanak-kanak antaranya keyakinan diri. 17 . Spieker. 1999). perkembangan kognitif. antara faktor penyumbang masalah tingkahlaku ialah degil. dan psikomotor. Walaubagaimanapun kajian menunjukkan hampir 10-15% kanak-kanak prasekolah mempunyai masalah tingkahlaku dari tahap ringan ke tahap sederhana (Campbell. Larson. 1995. stress yang tinggi dalam keluarga. dan kurang penguasaan bahasa(Stormont. Dalam kalangan kanak-kanak yang berkeperluan khas pula. ganas. Akhirnya banyak kajian menunjukkan hubungkait antara seting pendidikan awal kanak-kanak yang rendah kualiti dengan lemah perkembangan sosio- emosi dalam kalangan kanak-kanak (Helburn et al. dan peratusan ini lebih tinggi dalam kalangan kanak-kanak yang datang dari keluarga golongan miskin (Qi & Kaiser. Malahan semua kompetensi ini dianggap kritikal sebagai persediaan ke alam persekolahan. 2002). 2000. Dengan terdapatnya masalah tingkahlaku awal dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Lewis.menzahirkan emosi secara efektif dengan rakan sebaya dan orang dewasa. & Gilchrist. Dari sudut kanak-kanak.

Untuk melakukan pemerhatian tingkah laku ke atas murid. kecekapan peribadi dan kecekapan sosial. Masalah sosial dan emosi seperti kelihatan sugul. menentukan bentuk respon atau tindak balas yang dizahirkan oleh seseorang. domain asas sebelum kewujudan domain-domain lain. (1999)terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang dalam kehidupan peribadi danprofesion individu. suka berbohong. Beliau telah menentukan lima domain kecerdasan emosi yang merangkumi 1) kesedaran kendiri. mencubit. dan sebagainya. membaling benda. memencilkan diri daripada aktiviti kumpulan dan sebagainya. duration recording. Pernyataan sedemikian adalah inteprerasi daripada justifikasi Goleman. ibu bapa dan keluarga. Ianya terdiri daripada tingkah laku agresif seperti hiperaktif. rekod anekdot dan sekil kadar.seseorang individu akan mengalami masalah untuk mencapai matlamat dan keberhasilan didalam hidupnya. suka memukul. serta persekitaran sosial. fokus kepada perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dan mengurangkan kemungkinan masalah tingkahlaku ini berkembang. tiada keyakinan diri. 2) regulasi kendiri.4) empati. 3) motivasi kendiri.1. Antaranya adalah time-sampling. senarai semak.1 Kajian Tingkahlaku Sosio-Emosi Kanak Pra Sekolah Tujuan kertas kerja ini ialah untuk menghuraikan hubungkait antara perkembangan sosio- emosi kanak-kanak dan tingkahlaku bermasalah dengan seting pendidikan prasekolah.kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain. beberapa disediakan bagi meninjau tingkah laku dan emosi pra sekolah imo. Tingkah laku pasif seperti mengasingkan diri. dan 5) kemahiran sosial. keluar daripada kelas tanpa izin guru. pendorong seseorang untuk mencapai matlamat. kebolehan seseorang memahami emosi orang lain. Dimensi Kecerdasan Emosi Goleman (1999). 18 . Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh pemerhati bagi merekod tingkah laku murid. event/ frequency recording. dan sebagainya. Tanpa satu kecekapan emosi. Kedua-dua kecekapan ini membenarkan seseorang mengawal diri sendiri dan berinteraksi dengan baik di dalam masyarakat. interval recording. Kelima-lima domain ini adalah salingberkaitan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. membahagikan kecerdasan emosi kepada dua kecekapan iaitu.

an) : Suka bersendirian Tandakan ( / ) bagi ya atau( x ) bagi tidak SIKAP LOKASI HARI Boleh Boleh interaksi Suka Aktiviti berkongsi Aktiviti dengan bersendirian Dalam kelas Luar kelas bahan rakan ISNIN / / / / SELASA / / / / RABU x / / / 19 .1. Nama Murid : Aidil Adam Tarikh Lahir : 9 Feb 2008 Tinggi : 135cm Berat : 25 kg Pendidikan Ibu : Suri Rumah Pendidikan Bapa : Mekanik Bilangan Adik Beradik : 5 Orang Kedudukan Dalam Keluarga : 3 dari 5 orang Borang Tingkah Laku yang direkod (TL sasar.2 Penaksiran Tingkah Laku Sasaran Kajian.

Tiada 3. Suka mengganggu kawan / 13. Suka mencederakan orang lain / 9. Suka merosakkan harta orang lain / 11. Suka bertumbuk / 7. Selalu 2. Agresif Petunjuk 1. Suka mencubit / 4. Membaling buku dan lain-lain alat ke atas meja / lantai / 16. Membaling benda-benda kepada kawan / 15. Suka merosakkan harta sendiri / 10. Agresif / 1. Mengetuk-ngetuk di tempat duduk / 18. Menggoyang-goyangkan badan / 17. Hiperaktif / 2. Cepat marah / 5. Suka mengejek kawan atau orang lain / 12. Menggunakan bahasa kesat / 20. Suka mencederakan diri sendiri / 8. Kadang-kadang BIL Jenis Tingkah Laku 1 2 3 A. dan ketawa sendirian / 19. bersiul. Suka memukul / 3. Suka menjerit-jerit / 14.Borang Pemerhatian Tingkahlaku Emosi A. Suka berkelahi / 6. Menyanyi. Cuba menonjolkan diri untuk menarik perhatian / 20 .

Pasif 1. Lambat dalam menjalankan tugas / Borang Pemerhatian Tingkahlaku Emosi C. Suka berbohong / 9. Suka menghisap jari / 2. Tidak suka berkawan / 11. Merasa takut dan cemas / 5. Pasif BIL Jenis Tingkah Laku 1 2 3 B.Borang Pemerhatian Tingkahlaku Emosi B. Selalu kata “saya / tidak boleh” 6. Masalah Emosi BIL Jenis Tingkah Laku 1 2 3 C. Masalah Emosi dan Sosial 1. Terlalu malu dan kurang bergaul / 7. Menyalahkan orang lain / 21 . Memencilkan diri daripada aktiviti berkumpulan / 10. Kelihatan sugul / 4. Suka mengambil barang orang / 10. Mengasingkan diri / bersendirian / 3. Suka membebel / berleter seorang diri / 5. Suka menggigit kuku / 3. Tiada keyakinan pada diri sendiri. Takut pada situasi baru / 6. Suka meminta perhatian / 8. Mempunyai pergerakan yang lambat / 9. Mudah puas hati pada kerja yang kurang sempurna / 7. Tidak mahu mencuba sesuatu tugas baru yang dianggap / susah 8. Hipoaktif (berdiam diri) / 2. Suka berkhayal / 4.

tingkah laku kanak-kanak yang tidak sesuai sebelum intervensi. Suka menceritakan perkara rekaan dan khayalan / 18. borang perekodan masa dan kekerapan serta pemerhatian yang telah dilaksanakan terhadap murid sampel kajian. iii. kanak- kanak akan memberi komen yang lebih spontan dan lebih banyak mengambil bahagian atau giliran semasa berbual walaupun tiada prompt daripada ibu bapa. Hasil yang diperoleh daripada intervensi awal i. iaitu penyertaan mereka meningkat sebanyak 90 peratus. ii. Penglibatan ibu bapa. intervensi awal juga memberi kesan kepada masa penyertaan kanak-kanak dalam akademik. pujian daripada ibu bapa berhasil meningkatkan kekerapan interaksi anak dengan ibu bapa. 12. Tidak boleh menerima orang baru dengan mudah / 15.3 Analisa Dapatan Data yang dikumpulkan akan dinilai dengan menggunakan soal selidik tingkah laku. Perubahan dalam tingkah laku anak. Susah hendak bertenang dalam kelas selepas rehat / 16. program intervensi mampu membantu ibu bapa terlibat dalam pembangunan diri anak. ganjaran. Tidak bertindakbalas apabila berbual / 1. rekod anekdot. Selain itu. Semasa intervensi tingkah laku mengganggu berkurang selama lima hingga 15 minit pada setiap sesi. Keluar dari tempat duduk tanpa meminta izin guru / 13. seperti mengganggu rakan. mengasingkan diri. Perubahan dalam bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Berikut adalah dapatan yang diperolehi melalui beberapa instrument. apabila ibu bapa lebih banyak memberi respon yang bermakna terhadap ucapan kanak-kanak. Tidak memberi kerjasama pada orang lain / 17. temubual. tidak mematuhi arahan. Tidak suka pada rancangan yang diatur / 19. Menggangu apabila guru bercakap / 14. menjadi semakin berkurang selepas intervensi. Mengubah kerusi meja ke tempat lain tanpa izin / 20. dan membantu mereka untuk mengajar kanak-kanak 22 . Respon.

Intervensi mendedahkan ibu bapa ilmu tentang cara meneguhkan tingkahlaku dan mengurangkan penggunaan hukuman dan kebencian di rumah. menterjemah. 2002) kerana perkembangan emosi dan sosial 23 . Penaksiran adalah suatu proses mengumpul maklumat bagi tujuan membuat keputusan . merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon Aidil kepada tugas pendidikan. Perkembangan sosio emosi kanak ini adalah salah satu domain perkembangan yang sangat penting kepada murid tanpa mengira ketidakupayaan. Menurut Goleman (1998) kecerdasan emosi adalah prasyarat untuk keberkesanan kecerdasan intelek. pencapaian individu. Penaksiran adalah proses pengumpulan data dengan tujuan mengenalpasti dan mengesan masalah Aidil dan membuat keputusan megenai Aidil. potensi akan lebih terserlah dalam kepimpinan. Penaksiran kanak-kanak khas ialah proses sistematik mengumpul maklumat yang relevan bertujuan membuat keputusan pembelajaran dan perundangan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. Goleman (1998) mengaitkan kawalan emosi sebagai ‘master aptitude’ dan mencadangkan kebolehan mengawal emosi adalah sesuatu yang kritikal bagi membolehkan proses kognitif berlaku. dan pengurusan. David Lambert dan David Lines 2000. Emosi yang stabil menjadikan Aidil lebih berkeyakinan dalam perhubungan dan interaksi sosial. Gearheat 1990. keputusan klasfikasi dan penenmpatan. Manakala. Hasil daripada interaksi sosial yang stabil. Penaksiran pembelajaran juga meliputi usaha memahami masalah pembelajaran Aidil dan faktor-faktor yang memberi kesan kepada pencapaian sekolah dan perkembangan diri murid dari berbagai peringkat umur. mengamalkan tingkah laku sesuai. Menurut Salvia dan Ysseldy 1978 . penaksiran adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian. Mc Cluhen 1994. 2002 & Klein. Ini bermakna. kanak-kanak memerlukan perkembangan emosi yang sihat sebagai persediaan untuk belajar (Barbarin. perhubungan sosial. Mohd Azhar Abd Hamid (2005) mengaitkan unsur-unsur yang berkaitan dengan kecerdasan emosi dengan kemahiran sosial kanak-kanak. Justeru. kecerdasan Intelek tidak dapat berfungsi dengan baik sekiranya bahagian otak rosak akibat kecacatan emosi. Menurut Bailey dan Woldery 1992. pencapaian dalam kumpulan. penaksiran adalah proses pengumpulan.

mengiringi perkembangan kognitif kanak-kanak (Boyd. & Gomby 2005) serta menjadi alat ukur kepada kejayaanindividu kanak-kanak (Mohd Azhar Abd Hamid. Hanya bermain dengan alatan yang diminati tetapi bermain sendiri seperti bermain bola. bekerja dalam kumpulan dan penglibatannya dalam aktiviti secara berkumpulan dan sebagainya. Kajian-kajian tertumpu kepada cara untuk mencegah dan memulihkan tingkah laku yang tidak sesuai seperti tingkahlaku mengganggu rakan. Aidil didapati mempunyai pelbagai tingkah laku negatif. Dia kerap kali keluar ke kelas lain dan merayau-rayau secara sendirian . mengasingkan diri. pemerhatian telah dan dilaksanakan untuk mengetahui situasi sebenar kanak-kanak tersebut secara semula jadi. bermain sendiri. saya telah memilih satu masalah yang dominan dimana tingkah laku ini kerap dilakukan oleh Aidil iaitu dia suka bersendirian atau mengasingkan diri semasa aktiviti pembelajaran dijalankan. kurang bercakap. tidak patuh arahan dalam kalangan 24 . Menunjukkan minat bukan pada aktiviti tetapi pada guru yang menjalankan aktiviti. Selepas pemerhatian dan diagnosis dilakukan. Jarang berkomunikasi dengan rakan dan bahan pengajaran yang guru sediakan. Namun begitu. Dia masih meneruskan tingkah laku tersebut walaupun telah ditegur oleh guru. Barnett. Bagi kanak-kanak yang dikenalpasti mempunyai masalah tingkah laku. Tidak mahu berkongsi alatan mainan dan suka menjauhkan diri dari rakan. 2005). Bermula dari masalah inilah menyebabkan masalah tingkah laku yang lain berlaku. Penilaian boleh dibuat semasa individu terlibat dalam aktiviti- aktiviti hariannya seperti bermain. Suka bersendiri. Kekerapan Aidil suka meyepikan diri boleh dirujuk pada data kekerapan pada data yang telah dikemukan dalam laporan ini. Bondrova. Ia dilakukan secara tidak disedari supaya kanak-kanak tidak berpura-pura di mana fokus pemerhatian adalah untuk mengetahui tahap kefungsian kanak-kanak secara semula jadi tanpa diganggu oleh faktor-faktor lain. Aidil tidak menunjukkan minat dalam masa pembelajaran . Kadangkala cuba untuk bermain dan terlibat dalam aktiviti tetapi dengan kehadiran guru.Tinjauan literatur menunjukkan kajian berkenaan penghasilan tingkah laku oleh kanak-kanak yang mengalami masalah sosial dan emosi telah banyak dilakukan. Sekiranya dipaksa dia cuma bertahan beberapa saat sahaja kemudian dia akan menyorok atau berjalan-jalan sendirian. Sentiasa menyorok dibelakang guru dan seakan berkepit dengan guru. Leong. kadang kala melarikan dari rakan dan guru serta menyorok ditempat-tempat yang susah hendak dijumpai. Aidil tidak melibatkan diri dalam aktiviti dalam dan luar kelas.

seterusnya meningkatkan kemahiran keibubapaan ibu bapa. Penglibatan ibu bapa dalam intervensi dan aktiviti permainan bersama kanak-kanak prasekolah adalah signifikan dengan perkembangan sosio emosi dan bahasa kanak-kanak. ibu bapa harus lebih bersikap prihatin terhadap penyertaan mereka dalam setiap tindakan dan aktiviti kanak-kanak kerana hasil anak adalah ditentukan oleh keberkesananpenglibatan ibu bapa.rakanr Aidil. Justeru. serta menambah ilmu keibubapaan. Selain itu. menerusi pendekatan intervensi awal yang melibatkan guru mendedahkan strategi peneguhan positif yang diamalkan secara kolaboratif oleh guru di bilik darjah dan ibu bapa di rumah mampu mengubah tingkah laku tidak sesuai kanak-kanak. 25 . Sejauhmana kejayaan didikan ibu bapa adalah bergantung kepada sejauhmana penglibatan ibu bapa dalam menyediakan kanak-kanak pembangunan sosio emosi yang sihat. Intervensi dan aktiviti permainan bersama kanak-kanak memberikan ibu bapa strategi-strategi berkesan untuk menggalakkan tingkah laku sesuai dan menghapuskan tingkah laku negatif kanak-kanak. Kecerdasan emosi menentukan keupayaan kanakkanak membina estim kendiri dan efikasi kendiri supaya dapat menyesuaikan dirinya dalam persekitaran agar dapat diterima dan dihargai. Pembangunan kecerdasan emosi kanak-kanak yang sihat sangat penting untuk perkembangan peribadi kanak-kanak secara menyeluruh. Pembangunan kecerdasan emosi dan sosial kanak-kanak tanpa mengira ketidakupayaan sangat dipengaruhi oleh didikan dan dorongan ibu bapa. pendekatan intervensi awal berhasil meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam membangunkan potensi dan hasil anak.

Penglibatan Ibu Bapa dalam Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran. (pnyt.edu/Direktori/PROCEEDING/UPI- UPSI/2010/Book_2/TINGKAH_LAKU_EMOSI_KANAK- KANAK_DAN_EKSPRESI_EMOSI_IBU_BAPA.. Tesis Doktor Fals. UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. & Manisah. Cetakan kedua. Panduan meningkatkan kecerdasan emosi.my/ePusatSumber/listseminar/medc2012/pdf/36. H. Mohd Azhar Abd Hamid.Kuala Lumpur: PTS Profesional sdn bhd.com/2009/06/23/faktor-psikologikal-penyebab-penderaan- kanak-kanak/ 26 . & Syafrimen. Fakulti Pendidikan. Noriah.) Pendidikan Kanak-kanak Berkerluan Khas: Konsep dan Amalan. 2004.utm. Hlmn 52 – 95 Masitah Taib. I. Universiti Kebangsaan Malaysia.. Bangi: Pusat Penerbitan dan TeknologiPendidikan.PDF http://mindapengarang. http://www. Syed Najmuddin. M.BIBLIOGRAFI Masitah Taib.pdf http://file. Guru dan kepintaran emosi: Implikasi ke atas kebolehan guru dalam menangani masalah sosial pelajar.fp. 2005. Prosiding SeminarKebangsaan ke-3 Psikologi dan Masyarakat. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak- kanak berkeperluan khas. 2009. S. 2009. Dlm Zalizan Jelas. Zalizan Jelas.upi.wordpress.