პროექტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ
საკითხთა, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
კომისიების ერთობლივი სხდომა

დღის წესრიგი

20 ივლისი 2017წ
13.30სთ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(09-01-08/49 06.07.17წ)

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს წევრი - ნინო ჩხეტია

Related Interests