DECIZIA nr.

/

I. Având în vedere prevederile cap.V din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 ( privind instruirea lucrătorilor), Administratorul, decide:

Art 1. -Instruirea lucrătorilor în domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei faze:
a) instruirea introductivă generală
b) instruirea la locul de muncă
c) instruirea periodică

Art.2.- Se stabilesc următoarele durate ale fazelor instruirii:

a) instruirea introductivă generală pentru: minim 8 ore

b) instruirea la locul de muncă: minim 8 ore

c) instruirea periodică: minim 2 ore

Art. 3.-Intervalul între două instruiri periodice va fi:

 pentru lucratorii din sectorul productie – 3 luni
 pentru lucrătorii T.E.S.A - 6 luni.

Art. 4.- Instruirea introductivă generală se face de către Reprezentantul Serviciului Extern de
Prevenire si Protectie ( art.85 lit d., din cap V sect.2, din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr 319/2006).

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice
întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum
şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în
general.

Art.5.- Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă
(art.91, cap V, sect.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006).

Instruirea la locul de muncă va cuprinde:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specificelocului de
muncă;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă;
c) măsuri la nivelul locului de muncă, privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
şi evacuarea lucrătorilor;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice
locului de muncă;
e) instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind
activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare,intervenţie, evacuare şi
prim – ajutor

.07. La încheierea instructajului introductiv general. temporari sau zilieri. . sect.4. sefii locurilor de munca pe durata a cel puţin două ore.2007 şi a Dispoziţiilor Generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă aprobate prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.2005. instructajul special pentru lucrări periculoase . Administratorul decide: Art. instructajul periodic. Art. Instructajul periodic se va executa lunar cu personalul operativ din echipele de intervenţie trimestrial sau semestrial cu celelalte categorii de personal. Art. Instructajul introductiv general se efectuează de către cadrul tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor. 786/02. Art.09. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă ( incendii.96.noii angajaţi în muncă sau transferaţi de la alte unităţi.Începerea efectivă a activităţii la locul de muncă de către lucrătorul instruit se face numaidupă verificarea cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi seconsemnează în fişa de instruire individuală. . cutremure. 19 din legea 307/12. Art. Având în vedere prevederile art. instructajul specific locului de muncă . Nu vor fi admise la locurile de muncă persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe.3. .2006 privind apărarea împotriva incendiilor si tinând cont de prevederile normelor generale aprobate prin ordinul 163 /28. .02. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza prin următoarele categorii de instructaje: .lucrătorii sezonieri. 712/23. este obligatorie şi constituie. prăbuşiri ale unor construcţii sau instalaţii ).2. instructajul introductiv general .4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. conform legii. Instructajul specific locului de muncă se execută individual de către şeful locului de muncă respectiv. Instructajul introductiv general va avea o durată de 8 ore şi se va executa cu următoarele categorii de persoane : .1. parte componentă a pregătirii profesionale. angajat permanent sau temporar din societatea noastră. care are competenţa necesară. 7 . are durata de 8 ore şi se va desfăşura de regulă în perioada de lucru de probă.2005.07.5. 319/2006). explozii. persoanele instruite vor fi verificate asupra cunoştinţelor acumulate. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. II. 6 . de către cadrul tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor. Art. inundaţii. Art. cap V. modificat şi completat de ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.Instruirea periodica se face de către conducătorul direct al locului de muncă (art.

Instructajul special pentru lucrări periculoase (sudare. anexe care fac parte integrantă din prezenta decizie. Personalul societăţii va putea începe lucrul numai după ce şi-a însuşit următoarele cunoştinţe minime : .) se efectuează de conducătorul formaţiei de lucru privind tehnologia de execuţie şi de conducătorul locului de muncă pentru probleme specifice.26 din ORDINUL MINISTRULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR 786/2005.10. în fişele individuale de instructaj.Instructajul periodic se execută pe baza unei tematici anuale şi a graficului de instruire. In conformitate cu art. etc. exploziilor. absenţa nejustificată se sancţionează conform regulamentului de ordine interioară şi a prevederilor legale în vigoare. normele de prevenire şi stingere a incendiilor. în părţile ce-i privesc. După completare fişa individuală de instructaj se semnează atât de persoana instruită cât şi de cea care a efectuat instructajul. - Art. Art. prevederile legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă. Participarea salariaţilor la instructajele şi activităţile organizate în domeniul situaţiilor de urgenţă este obligatorie. Art. Art.8. arcuri electrice. Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate cu cerneală sau pastă. „Tematica de instruire a personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă ” şi „Graficul de instruire” fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. s-a stabilit intervalul de instructaj astfel: TESA 6 luni Productie 3 luni SC XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL Administrator . lucrări care pot provoca scântei electrice sau mecanice. . . . Anexele alăturate.6. modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. .9. regulamentul de ordine interioară al societăţii. tăiere sau lipire cu flacără.7. Art.11. Conţinutul prezentei decizii va fi adus la cunoştinţa întregului personal în părţile care-i privesc. cunoaşterea şi mânuirea mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă. Art. şi altor evenimente negative specifice locului de muncă.