S.C. S.I.R. PROIECT S.R.L.

-D

Procedură de lucru
pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor

1. Scopul procedurii
Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a
lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor.

2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul SC. SIR
PROIECT S.R.L.-D la efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de
limitare şi stingere a incendiilor.

3. Definiţii/Terminologie
3.1. Instalaţii de stins incendii tip sprinkler – instalaţie automată de detectare,
semnalizare şi stingere a incendiilor care folosesc ca agent de stingere apa;
3.2. Sprinklere – dispozitive folosite în instalaţii fixe de stingere a incendiilor, în
scopul detectării şi localizării incendiilor;
3.3 Sistem de declanşare a sprinklerelor – ansamblu de piese care închide etanş
orificiul de trecere a apei şi care deschide la incendiu la o anumită temperatură;
3.4 Aparat de control şi semnalizare – aparat ce se montează pe conducta principală
de alimentare cu apă şi care are rolul de control a instalaţiei şi de semnalizare în caz de
incendiu;
3.5. Stingere a incendiilor – totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a
procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;
3.6. Hidrant – un dispozitiv fix cu robinet racordat la conductele de distribuţie a
apei sub presiune, care permite alimentarea furtunurilor pentru stins incendii.

4. Documente de referinţă
4.1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu completarea Legea
177/2015 + Legea 123/mai2007 cu modificarile si completarile ulterioare;
4.2. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin
HG. nr. 272/ 1994;
4.3. Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;
4.4. Legea 319/2006 – Norme generale de protecţia muncii si metodologii de
aplicare a legii;
4.5. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI
nr. 775/22.07.1998;
4.6. P 118 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor;
4.7. P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea
a II-a – Instalatii de stingere
4.8. Legea 307 – 2006 – actualizata, privind apararea impotriva incendiilor,
modificata cu legea
S.C. S.I.R. PROIECT S.R.L.-D
4.9. Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de apărare împotriva
incendiilor.
4.10. Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu 4.11
Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii ;
4.12. NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor
tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă
4.13. I 9-2015 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare
4.14 I1/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin
asimilare si la conducte din alte materiale plastice)
4.15. SR 1343-1/2006 - Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de
alimentare
4.16C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata
executiei lucrarilor de constructii si instalatii.
4.17. Specificaţii tehnice ale echipamentelor utilizate.

5. Conţinutul procedurii:
5.1 precizări privind modul de efectuare a lucrărilor
Lucrările de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a
incendiilor sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă
profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant sisteme de securitate - cod
COR 215119.
La nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă
profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate
unităţile de competenţă specifice.
La efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor, reglementărilor
tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor
utilizate.
La efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi
stingere a incendiilor pe calculator se va utiliza obligatoriu un soft licenţiat.

5.2 precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate
Administrator:
- să respecte şi să asigure implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
- să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor
contractate;
- să asigure utilizarea numai a produselor certificate, cu marcaj CE;
- asigură elaborarea procedurilor de lucru generale şi specifice necesare
pentru efectuarea lucrărilor;
- asigură efectuarea lucrărilor numai cu personal care deţine certificat de
competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant
sisteme de securitate, cod COR 215119;
- să asigure perfecţionarea permanentă a personalului implicat în efectuarea
lucrărilor.
S.C. S.I.R. PROIECT S.R.L.-D

Responsabil cu proiectarea:
- să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
- să solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de
calitate şi la termenele stabilite;
- coordonează activitatea echipei de proiectare;
- utilizează numai produse certificate, cu marcaj CE;
- asigură respectarea procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite
pentru efectuarea lucrărilor.

Personalul:
- să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;
- să respecte prevederile procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite
pentru efectuarea lucrărilor.
5.3 precizări privind asigurarea resurselor

a) resurse umane/personal – deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor :
- administratorul societatii dl. Ionel Șcuriu cu certificatul de absolvire seria K nr.
00047945 din 03.03.2017 pentru ocupaţia Proiectant sisteme de securitate - cod COR
215119, detine competentele necesare efectuarii activitatii de proiectare

– asigurarea instruirii : instruirea personalului se asigură prin participarea la
programe de formare profesională specifice, organizate de către centre de formare
profesională autorizate. Personalul va participa periodic la sesiuni de training organizate
de către producători şi/sau distribuitori de echipamente specifice, precum şi la
simpozioane, conferinţe şi expoziţi..
– menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi
experienţă :înregistrările privind instruirea personalului sunt ţinute în registrul in format
electronic de către compartimentul de resurse umane si asigurarea calităţii

b) infrastructură
- societatea detine un birou de proiectare situat in cladirea RACEMI din str.
Nicolina, nr 63, et 1, birou 14A, mun Iasi, jud Iasi, dotat cu aparatura si instrumentarul
necesar efectuarii lucrarilor de proiectare , calculare , editare ; specifice domeniului de
activitate ;
– servicii suport - transport, comunicare : societatea detine mijloace de transport
auto pentru persoane , mijloace de comunicare prin telefonie mobila ,telefonie fixa , fax
si internet , dotare cu tehnică de calcul, asigurarea soft-urilor licenţiate pentru proiectare .

c) mediul de lucru : este organizat pentru asigurarea conditiilor optime de proiectare
spatii luminoase , aerisite , conditionate umido-termic .

5.4servicii către clienţi

a) analiza cererilor clienţilor : traseul/circuitul pe care-l urmează cererea primită din
partea unui client/potenţial client este inregistrata de administratorul societatii;
S.C. S.I.R. PROIECT S.R.L.-D

- administratorul formuleaza oferta catre potentialul beneficiar si urmareste
contractarea lucrarii ; contractele sunt inregistrate si urmarite in derulare de catre
administrator pentru respectarea termenelor de executie .
b) modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor : la finalizarea lucrărilor,
clienţilor le este pus la dispoziţie un chestionar de evaluare a satisfacţiei, iar după
completarea acesta este analizat de către personalul specializat în acest sens; concluziile
rezultate din chestionar se aduc la cunoştinţă administratorului iar acesta va dispune
măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficienţe constate de către clienţi.
c) modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor : reclamatiile primite de la clienti
sunt inregistrate la secretariat si repartizate responsabilului de lucrari ;ing. Ionel Scuriu .

5.5 evidenţe
– evidenţa lucrărilor efectuate;
– evidenţa clienţilor;
Toate evidentele sunt pastrate in registru pe hartie al societatii .

5.5măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a
apariţiei acestora :
Lucrarile neconforme constatate de beneficiar sau executant sunt inregistrate conform
procedurilor de management „ neconformitati de calitate „ consemnate in registrul de
evidenta si transmise responsabilului de lucrari pentru solutionare in cel mai scurt timp si
cu costuri minime.
Responsabilul de lucrari dl Ionel Scuriu stabileste sedinte de instruire a personalului
implicat in cauzalitatea neconformitatilor , pentru evitarea repetarii in lucrarile ulterioare .

Administrator
Ing. Ionel Scuriu

Related Interests