Istosmjerni prijenos električne energije

Boris Vuleta
Sveučilište u Splitu, Fakultet Elektrotehnike, Strojarstva i Brodogradnje Split
bvulet00@fesb.hr
Travanj, 2017

Povećanje upotreba obnovljivih - Mogućnost tzv. Asinkronog povezivanja,
izvora energije, veće udaljenosti odnosno s istosmjernim prijenosom možemo
između proizvođača i potrošača, povezati dvije mreže koje ne moraju biti
razvoj industrije i tehnike utjecali sinkronizirane ( različite frekvencije, naponski
su na nove metode prijenosa nivoi i sl.)
električne energije s ciljem da Nedostatci istosmjernog prijenosa su:
gubici budu što manji, da prijenos
električne energije bude prihvatljiv -Manje je pouzdan i skuplji je u odnosu na
i proizvođaču ali i potrošaču. Stoga izmjenični prijenos električne energije zbog
je primarni cilj razvoj elemenata održavanja i potrebne opreme za prijenos.
energetske elektronike i statičkih - Komplicirana izvedba prekidača strujnih
uređaja koji se koriste za pretvorbu krugova ( mora postojati neki mehanizam koji će
električne energije s ciljem natjerati struju da padne na vrijednost nule,
mijenjanja njenih obilježja ( napon, odnosno mora se prekinuti strujni krug)
frekvencija, broj faza napona, toka
energije ). - Potrebni su AC filteri i kondenzatorske baterije,
da bi smanjili utjecaj viših harmonika koji nastaju
I. Uvod uklapanjem i isklapanjem tiristora ili IGBT-ova.
Kondenzatorske baterije služe za kompenzaciju
Prvi prijenos električne energije je bio jalove energije koja nastaje također od strane
istosmjernom strujom, međutim zbog gubitaka i pretvarača.
nemogućnosti pretvaranja iz jednog naponskog
nivoa u drugi, s ciljem smanjenja gubitaka u - Ekonomski su neisplativi za prijenos na manje
prijenosu te izumom transformatora i izmjeničnih udaljenosti ( za nadzemne vodove to su
asinkronih motora, istosmjerni prijenos električne udaljenosti veće od 300 km a za podzemne
energije je napušten u tom periodu. Međutim s vodove veće od 30 km).
razvojem energetske elektronike ovaj tip prijenosa
je opet pronašao svoju primjenu, posebno zbog II. Primjena Istosmjernog
toga što prednosti njegove su: prijenosa
-Bolja iskoristivost vodiča i manji gubici Koriste se često za povezivanje obnovljivih izvora
(reaktivne komponente), energije koji se nalaze jako daleko od potrošačkih
centara ( plutajuće vjetroelektrane, hidroelektrane,
-Omogućen prijenos na daleke udaljenosti
solarne elektrane itd.), za prijenos na veće
podmorskim i podzemnim kabelima,
udaljenosti čime se omogućava čak do tri puta
-Manji je utjecaj na okoliš (nema promjenjivog veći kapacitet prijenosa u odnosu na izmjenični
elektromagnetskog polja) prijenos(npr. Istosmjerni prijenos u Kini bez kojeg
ne bi mogli funkcionirati), povezivanje otoka sa
-Manji su problemi s obzirom na rezonanciju u kopnom(primjer otok Mallorca u Španjolskoj).
mreži, Primjena također postoji i u urbanim sredinama
-Jednostavnija konstrukcija prijenosnih stupova kao što su veći gradovi u kojima su zahtjevi za
( manje zauzimaju prostora za istu snagu) električnom energijom dosta veći u odnosu na
manje države, gradove i slično(Trans Bay Cable
-Brza kontrola protoka snage, bolja upravljivost Project, USA). Primjenu su također pronašli u
prijenosa električne energije povezivanju dva sustava koji nisu sinkronizirana i
to je tzv. Asinkrono povezivanje a znači da S obzirom na vrstu pretvarača koji se koristi u
istosmjernim prijenosom možemo bez ikakvih istosmjernom prijenosu za pretvaranje izmjeničnih
problema povezati dva izmjenična sustava koji veličina u istosmjerne i ponovno vračanje
mogu biti na primjer različitih frekvencija čime je razlikujemo:
se tržište električnom energijom znatno
liberaliziralo (Velika Britanija i Nizozemska, 1. Mrežom vođene pretvarače ( najčešće
Estonija i Finska). tiristori kao elementi energetske
elektronike)
III. Princip rada 2. Autonomni pretvarači ( IGBT tranzistori
kao elementi energetske elektronike)
U osnovi istosmjerni prijenos je ispravljanje
izmjeničnog napona u istosmjerni pomoću Na slici 2. lijevo je prikazan 12-pulsni usmjerivač
poluvodičkih energetskih pretvarača, te ponovno koji pretvara izmjenični napon u istosmjerni, dok
pretvaranje tog istosmjernog napona u izmjenični je desno od slike prikazan valni oblik struje faze a
željene amplitude i frekvencije. na izmjeničnoj strani mreže. To je serijski spoj
dva 6-pulsna usmjerivača. Koriste se jer se iz
Istosmjerni prijenos električne energije se sastoji struje mreže eliminiraju 5 i 7 harmonici, tj. Ostaju
od tri glavne komponente: samo v = 12k±1 harmonici gdje je k= 1,2,3…
Ispravljeni napon i struja se zatim prenose vodom
-Postrojenja za pretvaranje izmjenične struje
do željenog mjesta i pomoću izmjenjivača
mreže u istosmjernu.
pretvara u izmjenični sustav željene amplitude i
-Prijenosnu opremu u obliku kabela ili nadzemnih frekvencije. Slika 3. prikazuje shematski prikaz
vodova izmjenjivača gdje se kao elementi energetske
elektronike koriste najčešće IGBT tranzistori
-Postrojenja za pretvaranje istosmjerne struje u kojima se upravljanje vrši pomoću
izmjeničnu, tako da je mogu koristiti kupci. mikroprocesora ili drugih regulatora.

Slika 1. grafički prikaz istosmjernog prijenosa Slika 3. izmjenjivač sa IGBT-ovima.
električne energije.
Tip pretvarača sa slike 2. je mrežom vođeni tip
(komutacija se vrši u skladu s valnim oblikom
napona mreže, to jest tiristori uklapaju i isklapaju
u ovisnosti o valnom obliku izmjeničnog napona i
kutu vođenja tiristora) i u literaturi o istosmjernom
prijenosu, pri ovom načinu ispravljanja i
izmjenjivanja električne energije se koristi naziv
„Classic High-Voltage Direct Current“ prijenos, a
njegova specifičnost je u tome što izlaz iz
usmjerivača(slika 2) se predstavlja kao strujni
izvor. Mana ovog prijenosa je u tome što postoji
potreba za kompenzacijom električne energije što
Slika 2. 12-pulsni usmjerivač. zahtijeva kondenzatorske baterije i na izmjeničnoj
strani kod ispravljača, ali i kod izmjenjivača koji
također predstavljaju tiristori, zatim nastaju znatne Postoje različiti načini povezivanja istosmjerne
količine harmonika, zbog čega se koriste filtri. mreže, odnosno povezivanja ispravljača sa
Struja u ovom slučaju ima samo jedan smjer pa se izmjenjivačem, ti načini ovise ponajviše o namjeni
tok energije može promijeniti samo promjenom istosmjernog prijenosa. To su:
polariteta istosmjernog napona. Prednost ovog
tipa prijenosa su niža cijena i manji gubici. „Back-to-Back“ način povezivanja

Autonomni pretvarači koriste IGBT-tranzistore i „Monopolar Long-Distance Transmissions“ ili
sa njima je omogućena promjena smjera struje u jednopolni prijenos.
oba smjera (slika 4.) pa nije potrebno vršiti „Bipolar Long-Distance Transmissions“ ili
promjenu polariteta napona, omogućeno je dvopolni prijenos.
upravljanje jalovom energije, smanjeni su utjecaji
harmonika pa samim tim i potrebom filtera, čime „Multi Terminal system „ ili spajanje tri ili više
se smanjuje površina postrojenja a i njegova izmjeničnih mreža
cijena, omogućeno je povezivanje sa slabim IV.I Back-to-Back povezivanje
izmjeničnim sustavima, te za razliku od mrežom
vođeni koji mogu imati samo istosmjerni izvor,
ovaj tip može biti ili sa naponskim ili sa strujnim
izvorom.

Slika 6. shematski prikaz spajanja.
Ispravljač i izmjenjivač su smješteni u istoj
prostoriji što znači da nema prijenosnog voda i
ovaj tip se koristi samo za spajanje tzv. Asinkronih
Slika 4. autonomni pretvarač s naponskim mreža (kod kojih frekvencija i/ili napon jedne i
druge mreže nisu isti). Prijenos snage može biti u
izvorom na istosmjernoj strani.
jednom ili drugom smjeru.
Prva konfiguracija ovog prijenosa prikazana je na
IV.II Monopolar Long-Distance Transmissions
slici 4. i ima dvije naponske razine, diode
paralelno tranzistorima služe za promjenu smjera Koristi se za prijenos energije na velike
struje čime je omogućena promjena toka snage. udaljenosti ili za prijenos podmorskih sustava pri
Postoje različite tehnike upravljanja izlaznim čemu koriste jedan provodnik za prijenos a drugi
naponom ali ona koja se najviše koristi je pulsno- predstavljaju elektrode u zemlji ili vodi. Ponekad
širinska modulacija. Ova konfiguracija od strane zbog ograničenje u samom okruženju ili visoke
ABB-a se naziva „ABB Light“ i razvijena je 1997. otpornosti tla nije moguće izvesti ovaj način
godine. Tijekom razvoja posebna pažnja je spajanja pa se kao povratni vodič koristi metalni
usmjerena na smanjenje gubitaka koji su provodnik.
uzrokovani uklapanjem i isklapanjem, razvojem
dielektričnih materijala i povećanjem snage koju
prenosi. Tako na primjer 1997. godine kada je
izašao na tržište sa snagom od 3 MW i naponom
istosmjernog izvora od 10 kV i strujom od 150 A,
s kraćim udaljenostima, dok je nedavno s ovom
tehnologijom postavljen svjetski rekord sa 500 kV
poveznicom između Norveške i Danske.

IV. Vrste istosmjernog prijenosa
Slika 7. Jednopolni istosmjerni prijenos s zemljom
kao povratnim vodičem.
Slika 9. Istosmjerni prijenos s prijenosna voda
Sa slike se vidi da je središnja točka oba pola
uzemljena i na taj način gornji prijenosni vod s
obzirom na zemlju predstavlja pozitivni napon
mreže, a donji vod negativni napon mreže. Sa
slike se vidi da u slučaju održavanja ili kvara na
jednom pretvaraču može se raditi s pola snage
koristeći zemlju kao povratni vod(slika 10). U
normalnom radu struja kroz zemlju je malog
iznosa i iznosi par ampera.

Slika 8. Jednopolni način spajanja s metalnim
vodičem
IV.III Bipolar Long-Distance Transmissions“ ili
dvopolni prijenos.
Postoji više različitih načina spajanja ovim
prijenosom. Prednost ove metode je što imamo
više različitih načina prijenosa koji su prikazani na
slikama 9,10. Prijenos se vrši sa dva provodnika, a
u slučaju kvara na jednom od ispravljača ili Slika 10. Istosmjerni prijenos u slučaju kvara
izmjenjivača drugi može raditi u jednopolnom jednog od ispravljača ili izmjenjivača.
načinu i tako prenositi upola snage. Koristi se u
slučaja kada snaga prijenosa prelazi granicu koja Osim ova dva načina dvopolnog povezivanja
je određena za jednopolni prijenos. postoje još neke izvedenice u slučaju kraćih
udaljenosti ili nemogućnosti korištenja zemlje kao
povratnog voda.
IV.IV Multi Terminal System ili spajanje tri ili
više izmjeničnih mreža
Sastoji se od po dvije grupe tri ili više paralelno
spojenih pretvarača, čime je omogućeno spajanje
ili umrežavanje tri ili više izmjeničnih mreža, od
kojih neke povlače energiju iz drugi mreža a neke
daju energiju u neku drugu mrežu.
Slika 12. Dijagram gubitaka izmjeničnog i
istosmjernog prijenosa električne struje.
Sa slike 12. se vidi da pri većim udaljenostima
manje električne gubitke ima istosmjerni prijenos
nego izmjenični, odnosno da za udaljenosti manje
od 500 km se ne isplati energiju prenositi
klasičnim načinom istosmjernog prijenosa koji je
spomenut u poglavlju II.

Slika 11. višestruko spajanje izmjeničnih mreža
povezanih istosmjernim prijenosom električne
energije.

V. Efikasnost i troškovi
istosmjernim prijenosom električne
energije.
Na samom uvodu su spomenute neke od prednosti
istosmjernog prijenosa, ali i neke od mana. S
obzirom na sve spomenuto u ostalim poglavljima
vidi se da za istosmjerni prijenos je potrebno
manje opreme u vidu samog prijenosa
( prijenosnih vodova, stupova itd.) ali da je
Slika 13. Investicijski troškovi istosmjerne mreže
potrebno mnogo više uložiti novca u zaštitu
za prijenos električne energije i izmjenične mreže
mreže, pretvaranje iz istosmjerne struje u
izmjeničnu i obratno. Slika 12. prikazuje gubitke u Razlog zašto na dijagramu, na slici 13 krivulja
prijenosu za izmjenični prijenos električne istosmjernog prijenosa kreče iz neke točke na osi
energije i za istosmjerni. Na osi apscise se nalazi y koja je dosta veća od krivulje koja predstavlja
udaljenost prijenosa električne energije a na osi izmjenični prijenos je jer početni troškovi
ordinata se nalaze gubici u MW. Vidi se da u istosmjernog prijenosa su veći zbog skuplje i
početku (na malim udaljenostima) veće gubitke osjetljive na fluktuacije u mreži opreme, posebnih
ima istosmjerni prijenos a razlog tome su veći prostorija u kojima se oprema mora nalaziti,
sklopni gubici koje nastaju uklapanjem i skupljeg održavanja ali i stalnog razvoja
isklapanjem poluvodičkih komponenti. energetske elektronike, dok za izmjenični prijenos
to nije slučaj.
Sa slike se vidi da su početni troškovi veći za
istosmjerni prijenos nego izmjenični, ali nakon
određene udaljenosti („Critical distance“)
troškovi izmjeničnog prijenosa postaju veći.
Razlog tome je u više vodova, impedancije samog
voda koja se ne može izbjeći, toplinski gubici u
vodovima koji se također ne mogu izbjeći i iako
se radi o visokim naponima ipak na velikim
udaljenostima stvaraju velike gubitke. Udaljenost
minimalne isplativosti se kreće u vrijednosti od
500-800 km. Troškove investicije je teško
izračunati i odrediti iz razloga što tehnologija
napreduje i stalno se mijenja cijena, ali struktura
troškovnika izgleda:
Slika 14. Dijagram troškova za istosmjerni
prijenos
1.Pretvarači
2.Transformatori
3. AC Fi l teri
4. Upravl janje
5. Ostal a oprema
6. Zgra de,os obl je
7.Inženjerstvo,os i guranje,ostal o

23.00% 20.00%

16.00%
14.00%

10.00% 10.00%
7.00%

Jako teško je odrediti cijenu samog sustava, ali
prema može se reći da je:
Istosmjerni “klasični prijenos tiristorskim
pretvaračima“ 50MW, 100 kV 500€/kW
“Light“ istosmjerni prijenos IGBT tranzistorima
50MW +/-84kV 150€/kW
Transformator:50MVA 69kV/138Kv, 7.5€/kVA
Ostali troškovi mogu biti tipa:
U slučaju zaduživanja, kamatna stopa za projekt, Najveća ulaganja se kao što se vidi očekuju od
država Non-OECD, u kojima prednjači Kina sa
Troškovi zemljišta trase kojom prolazi prijenosna 40% od ukupnog ulaganja za prijenos električne
mreža, energije. Od OECD članica se najviše očekuje
rekonstrukcija postojeće mreže, čime se ona
Električnih gubitaka u mreži (u vidu Joulovih
modernizira, postaje sigurnija za okolinu i ljude
gubitaka), itd.
itd.
Elektromagnetske kompatibilnosti (sposobnost
sustava ili uređaja da funkcionira na
zadovoljavajući način u elektromagnetskom
okruženju, bez stvaranja nedozvoljenih
elektromagnetskih smetnji u svom okolišu).

VI. Budući razvoj istosmjernog
prijenosa električne energije
S vremenom istosmjerni prijenos će doživjeti sve
veću upotrebu. Iako danas u svijetu najveće koristi
od ovog prijenosa imaju velike države (Kina,
SAD) s razvojem tehnologije smo vidjeli da i
manje europske države uvode princip
istosmjernog prijenosa kao tip sredstva
međusobne razmjene električne energije. U tablici
1. se vidi plan ulaganja pojedinih država i regija u
električni infrastrukturu od 2012-2035 godine.

Tablica 1. Plan ulaganja pojedinih država u razvoj istosmjernog prijenosa.
http://www.casa-
1000.org/Docs/GeneralOverviewOfHVDCTransm
issionSystem.pdf, 5.7.2017 god
https://www.slideshare.net/zunaibali/dc-
transmission, 5.7.2017. god
https://library.e.abb.com/public/3fe366da840542b
bb4359d814925947a/POW0078_rev1.pdf,
5.7.2017. god
http://www.theenergycollective.com/roger_rethink
er/204396/ac-versus-dc-powerlines, 5.7.2017. god
https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/K
DI_Goran_Grdenic.pdf, 5.7.2017. god
https://www.energy.siemens.com/hq/en/power-
transmission/hvdc/references.htm#trans-bay-
cable-project-usa/projects, 5.7.2017. god
http://www.cleanlineenergy.com/technology/hvdc/
how, 5.7.2017. god
http://new.abb.com/systems/hvdc/why-
hvdc/economic-and-environmental-advantages,
5.7.2017. god
http://ir.lib.stust.edu.tw/bitstream/987654321/419
2/2/987654321-4192.pdf, 5.7.2017. god
VII. Literatura „Power Electronics Handbook“, Muhammad H.
https://iea-etsap.org/E-TechDS/PDF/E12_el- Rashid, Academic Press.
t&d_KV_Apr2014_GSOK.pdf, 5.7.2017. god
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
1876610215021530, 5.7.2017. god
Predavanja, „Poluvodički energetski pretvarači“
Prof.dr.sc. Božo Terzić.
Predavanja, „Energetska elektronika“ Prof.dr.sc.
Dinko Vukadinović.
https://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/powe
rtransmission/HVDC/HVDC_Proven_Technology
_.pdf, 5.7.2017.god
https://library.e.abb.com/public/606249016191436
cb44+6892e77c76b31/Compact%20High
%20Voltage%20Direct%20Current%20(HVDC)
%20Transmission.pdf , 5.7.2017. god
http://www.electronicshub.org/high-voltage-dc-
transmission-system/, 5.7.2017.god

Related Interests