-¨¡Ÿ-véπ¢√®Ωç 18 -†-´ç•®Ω’ 2011 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛

2

≤ƒ®˝\ -P-ê®√-ví∫ Ææ-¶μº öÀ¢˛ LÆæ’d-™E ö«J°∂ˇ ™„jØ˛q†’ v°æÆæ’hûªç Ö†o 480 †’ç* ö«J-°∂ˇ-©†’ ûªT_çî√L. õ„L-
ÉöÃ-´© ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ v§ƒçBߪ’ Ææ£æ«-é¬®Ω ´’çúøL 25èπ◊ ûªT_ç-î√®Ω’. DçûÓ ÂÆEq-öÀ¢˛ LÆæ’d †’ç* ûÌ©-Tç- éπ-´‚u-E-Íé-≠æØ˛ éπØÁ-éÀd-NöÃ
(≤ƒ®˝\) 17´ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº ´÷Ml´¤™x ïJ-TçC. *† ÅEo ´Ææ’h-´¤© Cí∫’-´’-ûª’-©Â°j Ææ’Ø√o ¨»ûªç éπÆd¢æ ˛’q Ø√ùu-ûª†’ ¢Á’®Ω’-í∫’-°æ-J-îËç-
'†÷ûª† ÊÆo£æ« ¢√®ΩC∑E EJtüΔlç— ÅØË EØ√-ü¿çûÓ Pê- Ææ’çéπç Öçô’çC. Åçõ‰ Ñ ´Ææ’h-´¤-©†’ éπÆd¢æ ˛’q Ææ’çéπç ü¿’èπ◊ ü¿éÀ~-ù«-Æ œßª÷
®√ví∫ Ææ¶μº ´·T-ÆœçC. ≤ƒ®˝\ í∫ûªç, ´®Ωh´÷†ç, ¶μºN-≠æu- †’ç* °æ‹Jhí¬ N’†-£æ…-®·-≤ƒh®Ω’. Å®·ûË É°æp-öÀéà ¢√ùÀ- v§ƒçûªç™ -õ„-M-éπ-´‚u-E-
ûª’h© ´’üμ¿u ¢√®ΩC∑ EJtç-î√L. DEéπ í∫ûª 26 à∞¡Ÿxí¬ ñ«u-EéÀ ¢√ùÀ-ñ‰u-ûª®Ω Ççéπ~©’ Ææ´’-Ææu-í¬ØË ÖØ√o®·. ¶μ«®Ω- Íé≠æØ˛ ®Ωçí∫ç™ ´’¯Léπ
≤ƒ®˝\ ≤ƒCμç-*† Nïߪ÷™‰ °æ¤Ø√C 鬢√L. Ñ v§ƒçûªç ûª-ü˨¡ç ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ v§ƒçûªç-™E ÊÆyî√a¥-ߪ·-ûª-¢Á’i†, ´Ææ-ûª’-©†’ ¢Á’®Ω’-í∫’-°æ-®Ω’--
áü¿’-®Ì\ç-ô’†o Ææ¢√-∞¡x†’ ÅCμ-í∫-N’ç-îËç-ü¿’èπ◊ †÷ûª† Å´- Ææ´’-ûª’-©u-ûªûÓ èπÿúÕ† ¢√ùÀ-ñ«u-EéÀ éπô’d-•úÕ ÖçC. ü¿éÀ~- éÓ-¢√L. ≤ƒ®˝\ ü˨»©
é¬-¨»-©†’ ÅçC-°æ¤-a-èπ◊E ´·çü¿’èπ◊ ≤ƒí¬L. ÇƜߪ÷ ù«-Ɯߪ÷ ü˨»™x äéÓ\-üΔ-EéÀ äéÓ\-®Ω-éπ-¢Á’i† v°æûËu-éπûª v°æï© ´’üμ¿u-†’†o ≤ƒçÆæ \%- Öçü¿E Åúø÷f v°æéπ-ô† ´’®Ó-≤ƒJ í∫’®Ω’h îËÆœçC.
êçú≈-EÍé °æJ-N’ûªç é¬èπ◊çú≈ ¢Á·ûªhç v°æ°æç-îªç-ûÓØË ÖçC. ï©-N-ü¿’uû˝ Öûªp-AhéÀ Ö†o Å´-é¬-¨»©’, Ææ£æ«ï Aéπ ü¿÷®√Eo ûªT_ç-îËç-ü¿’èπ◊ Ñ v§ƒçûªç-™E ü˨»© ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ ÊÆyî√a¥ ¢√ùÀïu ä°æpçüΔEo Ææ´’®Ωnçí¬,
´’ç* ÊÆo£æ« Ææç•ç-üμΔ-©†’ Ñ v§ƒçûªç ÅGμ-´%Cl¥ îËÆæ’- ´†-®Ω’© Åçü¿’-¶«ô’, ®Ω¢√ù« ´÷®√_© üΔy®√ ©Gl-§Òç-ü¿- ´’üμ¿u õ„L-N-ïØ˛, ÆœE´÷, v¶«ú˛-é¬-Æœdçí˚ ®Ωçí¬™x °æ®Ω-Ææp®Ω °æ‹Jhí¬ Å´’©’ îËߪ’-ú≈-EéÀ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† Ωu-©†’ BÆæ’-
éÓ-¢√L. ÇJn-éπçí¬ Ñ v§ƒçûªç ÆæO’-éπ%ûªç ÅßË’uç-ü¿’èπ◊ ö«-EéÀ Ö†o Å´-é¬-¨»©’, Ææ´·vü¿ ï©-´-†-®Ω’©’, ¨»ÆæY Ææ£æ«-é¬-®√Eo °ç-éÓ-¢√L. ≤ƒ®˝\ ü˨»© ´’üμ¿u Ææ´÷- éÓ-¢√-LqçCí¬ ≤ƒ®˝\ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº ´’çvûª’© ≤ƒn®·
≤ƒ®˝\ ûª† v°æߪ’-û√o©èπ◊ ´’Jçûª °æü¿’†’ °ö«dL, ¢ËT- ≤ƒçÍé-Aéπ Ææü¿’-§ƒ-ߪ÷©’, ≤ƒ´’-®√n u©’, ߪ·´-¨¡-éÀhûÓ î√®Ω ™§ƒ-©†’ ÅCμ-í∫-N’ç--éÓ-¢√L. Ñ ü˨»©èπ◊ îÁçC† ´’çúø-LE ÇüË-Pç-*çC. DE-´©x, ¢√ùÀ-ïu-°æ®Ω¢Á’i†
®Ω-°æ-®Ω-î√L. ÇÆœ-ߪ÷-™E NNüμ¿ ü˨»© ´’üμ¿u ´Ææ’h-´¤© èπÿúÕ† ïØ√¶μ« ¢Á·ü¿-™„j-†N É™«çöÀ v°æûËu-éπ-ûª-©èπ◊ éÌEo v°æï©’ äéπJØÌéπ®Ω’ ´’Jçûªí¬ Å´-í¬-£æ«† îËÆæ’éÓ-´-ú≈-EéÀ Ççéπ~©†’ ûÌ©Tçîªú≈-EéÀ O©´¤-ûª’çC. ¢√ùÀ-ñ‰u-ûª®Ω Ççéπ~-
®Ω¢√ù« ¢Ëí∫çí¬ ïJ-Ííç-ü¿’èπ◊ Ææ´’-®Ωn-¢Á’i† ®Ω¢√ù, éπ´‚u- ÖüΔ-£æ«-®Ω-ù©’. ¶μºN-≠æu-ûª’h™ ÉN °ô’d-•-úø’-©èπ◊, NE-´’- Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† ÅEo 鬮Ωu-véπ-´÷-©†’ îË°æ-ö«dL. °æ®Ωuôé𠩆’ èπÿú≈ ûÌ©-Tç-îËç-ü¿’èπ◊ ≤ƒ§∂ƒd éπ%≠œ îË≤ÚhçC. v°æ´÷-
E-Íé-≠æØ˛ ´÷®√_-©†’ ØÁ©-éÌ-™«pL. ÇƜߪ÷ ü˨»© ´’üμËu ߪ÷-EéÀ Üû√Eo-≤ƒh®·. Ñ Å´-é¬-¨»-©†’ ÅçC-°æ¤-a-éÓ- ®Ωçí∫ç ÅGμ´%Cl¥ îÁçü¿-ú≈EéÀ ÉC áçûª-í¬ØÓ üÓ£æ«ü¿ç ù«©’, éπÆd¢æ ˛’q E•ç-üμ¿†© ´’üμ¿u Ææ´’-†y-ߪ÷Eo BÆæ’-éÌ-
é¬èπ◊çú≈ ÇƜߪ÷ †’ç* Éûª®Ω v§ƒçû√--©’, ü˨»-©èπ◊ ¢√-©çõ‰ °ô’d-•-úø’© v°æ¢√-£æ«ç°j ä°æpçüΔEéÀ ûª’C îËÆæ’hçC.
Åúø÷f v°æéπ-ô†
®Ω÷°æç ÉîËa v°ævéÀߪ’†’ ≤ƒ®˝\ ¢Ëí∫´çûªç îËߪ÷L. ≤ƒh®Ω’. ≤ƒ®˝\ ü˨»© ´’üμ¿u vü¿´u °ô’d-•úø’© v°æ¢√-£æ…Eo
´’üμ¿u èπÿú≈ É™«çöÀ ´÷®√_-© E®√tùç ï®Ω-í¬L. Éûª®Ω
éééπ îÌ®Ω´
°çîËç-ü¿’èπ◊, D®Ω`-鬩 °ô’d-•úø’© v°æ¢√-£æ…Eo °çîËç-
v§ƒçBߪ’ èπÿô-´·-©ûÓ Ææç•ç-üμΔ©’ °ô’d-éÓ-´úøç, ü¿’èπ◊ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† Ωu-©†’ BÆæ’-éÓ-¢√-Lqç-Cí¬ ≤ƒ®˝\ Péπ~-
ÇN®Ωs¥-N-Ææ’h†o ÇJnéπ ´u´-Ææn-©ûÓ Å†’-Ææç-üμΔ†ç 鬴úøç ≤ƒ®˝\ 17´ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº ´÷Ml´¤™xE Åúø÷f™ ®√ví∫ Ææ¶μº Ææ¶μºu-ü˨»© ÇJnéπ ´’çvûª’©†’ ÇüË-Pç-*çC.
üΔy®√ ´÷vûª¢Ë’ Ñ v§ƒçûª v°æï© ≤ƒ´÷->éπ, ÇJnéπ ≤ƒ®˝\ 17´ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº -E-Ø√-ü¿ç '†÷ûª† ¢√®Ω-ü∑¿’- †´ç•®Ω’ 10, 11´ ûËD™x ïJTçC. Éçü¿’™ 2012™ ≤ƒ®˝\ ¢√ùÀïu, °æ®Ωu-ôéπ Öûªq-¢√-©†’
©†’ EJtüΔlç—. É°æp-öÀÍé Ñ C¨¡í¬ éÌEo v°æߪ’-û√o©’ ≤ƒ®˝\™E Ææ¶μºu-üË-¨»-™„j† Å°∂æ_-E-≤ƒnØ˛, •çí¬x-ü˨¸, ¶μº÷ö«Ø˛, ´÷Ml´¤™x E®Ωy-£œ«-≤ƒh®Ω’. ≤ƒ®˝\ 12´ ¢√ùÀïu Öûªq´ç
ï®Ω’-í∫’-ûª’çC. ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ v°æ°æçîª Â°ô’d-•úø’©†’ Çéπ-
J{ç-îËç-ü¿’èπ◊ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† 鬮Ωu-véπ-´÷-©†’ îË°æ-úø-û√®Ω’.
-Ææ-JéÌ-ûªh ÊÆo£æ« -¢√®Ω-C∑-E -E-Jt-üΔlç! Dçöx Ææç•ç-Cμûª w°j¢Ëö¸ ®Ωçí¬Eo èπÿú≈ ¶μ«í∫-
≤ƒy´·©†’ îË≤ƒh®Ω’. £œ«çü¿÷ ´’£æ…-Ææ-´·vü¿ Ææ®Ω’èπ◊,
¶μ«®Ω-ûª-ü˨¡ç, ´÷Ml´¤©’, ®Ω¢√ù«, v°æߪ÷-ùÀèπ◊© ÊÆ´-©†’ (ÉçúÕ-ߪ’Ø˛ ã-≠œ-ߪ’Ø˛
ÅGμ´%Cl¥ ≤ƒüμ¿u-´’-´¤-ûª’ç-ü¿E ≤ƒ®˝\ N¨¡y-Æœ-≤ÚhçC. ≤ƒ®˝\ 鬮Ó_ Åçú˛ §ƒuÂÆç-ï®˝ °∂vK ÆæKyÆˇ)†’ v§ƒ®Ωç-Gμç-
17´ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº EØ√-ü¿-¢Á’i† '†÷ûª† ¢√®Ω-ü∑¿’-©†’ Ø˧ƒ™¸, X©çéπ, §ƒéÀ-≤ƒnØ˛ îËçü¿’èπ◊ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† Ωu-©†’ îË°æ-úø-û√®Ω’. ¢√û√-´-®Ωù
EJtüΔlç—™ ÉN’úÕ Ö†o Ææçü˨¡ç ÉüË. ü˨»© ÅCμ-ØË-ûª©’ §ƒ™Ô_-Ø√o®Ω’. ´÷®Ω’p-©Â°j í∫ûªç™ Ç¢Á÷-Cç*† öÀç°∂æ‹ v°æéπ-ô† Ææûªy®Ω
¢√ùÀïu Ææç•ç-üμΔ© v§ƒüμΔ†uç
Ñ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº Ç¢Á÷-Cç-*† Å´’-©’èπ◊ éπ%≠œ-îË-≤ƒh®Ω’.
ûª’C v°æéπ-ô-††’ 'Åúø÷f v°æéπ-
v°æÆæ’hûª ≤ƒ®˝\ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº v°æ°æçîª ÇJnéπ ´u´Ææn ¢Á·ü¿-©-ߪ÷u®·. ÖüΔ-£æ«-®Ω-ùèπ◊ ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ ü˨»™xE ô†— ÅE °œ©’-≤ƒh®Ω’. Ñ Éçüμ¿† ®Ωçí∫ç™ NNüμ¿ ü˨»© ´’üμ¿u Ææ£æ«-鬮√EéÀ,
v§Ò°∂-Ææ®˝ Èé.Ø√-Íí-¨¡y®˝ ÆæÉ®√Ø˛
´÷çü¿uç 鬮Ωùçí¬ Bv´ äAh-úÕE áü¿’-®Ω’\ç-ô’†o Ææ´’- NNüμ¿ ®Ωçí¬-©èπ◊ îÁçC† v°æ´·-ê’-©ûÓ í∫ûª àú≈C ¶μº™  ÇÊÆZ-Lߪ÷, îÁjØ√, ä°æpçü¿ç èπ◊C-Í®ç-ü¿’èπ◊ éπ%≠œ îË≤ƒh®Ω’. v§ƒçBߪ’ Nü¿’uû˝
ߪ’ç™ ïJ-TçC. Ñ °æJ-ù«-´÷©’ ≤ƒ®˝\ Pê-®√ví∫ '≤ƒ®˝\ §∂Ú®Ωç— à®√p-õ„jçC. NNüμ¿ ≤ƒ®˝\ ü˨»© †’ç* , ï§ƒØ˛, éÌJߪ÷, ´÷J- °æç°œùÃ, ≤ƒ®˝\ Nü¿’uû˝ ´÷È®\ö¸ ¶μ«´-†-©Â°j Åüμ¿u-ߪ’†ç
Ææ¶μº†’ ÖüËl-Pç* ¶μ«®Ωûª v°æüμΔØË Å†oô’x ÅGμ-´%Cl¥ îÁçü¿’- ≠æÆˇ, ´’ߪ’-Ø√t®˝, Å¢Á’-Jé¬, îË≤ƒh®Ω’. ¢√û√-´-®Ωù ´÷®Ω’p-©†’ áü¿’-®Ì\-ØËç-ü¿’èπ◊ ≤ƒ®˝\-
ûª’†o ≤ƒ®˝\ ™«çöÀ ü˨»-©Â°j û√ñ«í¬, ÅC èπÿú≈ ߪ‚®Ó-°œ-ߪ’Ø˛ ߪ‚E-ߪ’Ø˛©èπ◊ îÁçC† °æJ-Q-©-èπ◊©’ ™E Çߪ÷ ü˨»©’ ûª´’ ñ«B-ߪ÷-üΔ-ߪ’ç™ éÌçûª
Ü£œ«ç-îªE ¶μ«®√-©†’ ¢Á÷-§ƒ®·. v°æ°æçîª ÇJnéπ ´u´Ææn §ƒ™Ô_-Ø√o®Ω’. ¶μ«í¬Eo °æ¤†-®Ω’-ûªpAh Éçüμ¿† ´†®Ω’© ÅGμ-´%Cl¥éÀ
éÓ©’-éÓ-´-ú≈-EéÀ -´’-Jç-ûª Ææ£æ…-ߪ’-°æ-úË™« v°æߪ’-Aoç-î√L. '¢√®Ω-ü∑¿’-©†’ EJtüΔlç— -Å-ØË-C -Ñ Ææ-¶μº Ææç-üË-¨¡ç. DE ¢Á*a≤ƒh®·. ≤ƒ®˝\ Ç£æ…®Ω ¶«uçé˙èπ◊ Ææç•ç-Cμç*
Ñ™í¬ ≤ƒ®˝\ ™«çöÀ ÅGμ-´%Cl¥ îÁçü¿’-ûª’†o ü˨»©’ ≤ƒ®√稡ç ≤ƒ®˝\ ü˨»© ´’üμ¿u-†’†o ÅGμ-v§ƒßª’ ¶μ‰üΔ-©†’ Å´’™x Ö†o Ææ´’-Ææu-©†’ °æJ-≠æ \-Jç-îªúøç üΔy®√ DEo
´÷vûªç °ô’d-•-úø’©’, ´÷È®\ôx éÓÆæç É•sç-ü¿’©’ ÅCμ-í∫-N’ç-î√-Lq† v§ƒüμΔØ√uEo í∫’Jhç-î√L. Ææ¶μºu-ü˨»© ´’Jçûª Ææ´’®Ωnçí¬ E®Ωy-£œ«ç-îËç-ü¿’èπ◊ v°æߪ’Ao-≤ƒh®Ω’.
°æú≈Lq ´Ææ’hçC. ´·êuçí¬ áí∫’-´’-ûª’©’ üÁ•s-Aç- ´’üμ¿u ¢Á’®Ω’-Èíj† Å´-í¬-£æ«† éπLpç-î√L. ≤ƒ®˝\ ü˨»© Bv´¢√-üΔEo E®Ω÷tLçîªú≈-EéÀ, ´’ûª’h °æüΔ®√n©, *†o
ö«®·. Ñ ü˨»©’ vü¿´u-°æ-®Ω-¢Á’i† äAh-∞¡x†’ áü¿’®Ó\¢√Lq ´’üμ¿u ÊÆo£æ…Eo, °æ®Ω-Ææp®Ω v°æßÁ÷-ï-†-éπ-®Ω-¢Á’i† Ææ´’ví∫ Ææ£æ«- Çߪ·üμΔ© Åvéπ´’ ®Ω¢√-ù«†’ E®ÓCμçîªú≈-EéÀ NNüμ¿
Öçô’çC. Åçü¿’Íé †÷ûª† Å´-é¬-¨»© éÓÆæç Ææ%ï-Ø√-ûªtéπ é¬-®√Eo °ç§Òç-Cç-î√L. v°æï© ´’üμ¿u Ææç•ç-üμΔ-©†’ ≤ƒ®˝\ ü˨»©’ °æ®Ω-Ææp®Ω Ææ£æ«-鬮ΩçûÓ éπ%≠œ îË≤ƒh®·. ü¿éÀ~-
ÅØËy-≠æù Å´-Ææ®Ωç. ´·êuçí¬ Â°ô’d-•úÕ, ´%Cl¥éÀ 鬢√- ¢Á’®Ω’-í∫’-°æ-J-îËç-ü¿’èπ◊ NNüμ¿ ü˨»© ´’üμ¿u ®√éπ-§Úé𩆒 ù«-Ɯߪ÷ v§ƒçûªç™ Ææ´·-vü¿-ï© ØË®√-©†’ (°j®ΩÆ‘)
Lq† †÷ûª† Å´-é¬-¨»© éÓÆæç ≤ƒ®˝\ ™«çöÀ ü˨»©’ ¢Á’®Ω’-í∫’-°æ-J-îËç-ü¿’èπ◊ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† éπØÁ-éÀd-Nö醒, ÅGμ-´%-Cl¥E áü¿’-®Ì\-ØËç-ü¿’èπ◊ -Ωu-©’ v§ƒ®Ωç-Gμ-≤ƒh®Ω’. Ñ v§ƒçûªç™
ÅØËy-≠æù ï®Ω-§ƒL. ≤ƒ®˝\ ü˨»© ¢√ùÀïu Ææç•ç-üμΔ-©†’ °çî√L. Ñ v§ƒçûªç™ °ô’d-•-úø’-©†’, ¢√ùÀ-ñ«uEo ´’£œ«∞« ≤ƒCμ-é¬-®Ωûª ≤ƒCμç-îËç-ü¿’èπ◊, Lçí∫ N´éπ~†’ ûªT_ç-
°æ‹Jhí¬ ≤ƒüμΔ-®Ωù ÆœnAéÀ BÆæ’-èπ◊-®√-´úøç Ñ C¨¡í¬ îËߪ÷- °ç§Òç-Cç-î√L. v°æñ«-≤ƒy´’uç, ¨»çA, °æ®Ω-Ææp®Ω íı®Ω´ç, îËç-ü¿’èπ◊ Å´-Ææ®Ω¢Á’i† v§ƒçBߪ’ ߪ’çvû√ç-í¬Eo à®√pô’
Lq† ¢Á·ü¿öÀ °æE. ÉüË ïJ-TûË °æ®Ω-Ææp®Ω v°æßÁ÷-ï-†-éπ-®Ω- N¨»y-≤ƒEo °çîË îª®Ωu©’, ´÷†´ £æ«èπ◊\©’, Ææ’°æ-J-§ƒ- îË-ߪ’-ú≈-EéÀ E°æ¤-ù’© •%çüΔEo Eߪ’-N’-≤ƒh®Ω’.
¢Á’i† KA™ ≤ƒ®˝\ ü˨»© ´’üμ¿u ¢√ùÀïu ´%Cl¥éÀ °æ¤≠æ \- ©†, ÊÆyîªa ¥, ¢Á·ü¿™„j† ÖüΔûªh ©é~¬u-©èπ◊ ´’®Ó-≤ƒJ ûª´’ §ƒJ¨¡Ÿü¿l¥ uç, û√í∫’-F-öÀE ÅçCçîªúøç™ áü¿’-®ΩßË’u
©-¢Á’i† Å´-é¬-¨»©’ à®Ωp-úøû√®·. é¬F, ü¿éÀ~-ù«-Æœ-ߪ÷-™E E•ü¿l¥ûª†’ ûÁL-ߪ’-ñ‰-Ææ’h-†oô’x Åúø÷f v°æéπ-ô† Ê°®Ì\çC. Ææ¢√∞¡x†’ Ææ´’®Ωnçí¬ áü¿’-®Ì\-ØËç-ü¿’èπ◊ 鬮√u-îª-®Ωù
ü˨»© ´’üμ¿u ¢√ùÀïu Ææç•ç-üμΔ-©èπ◊ v°æüμΔ† ÅúøfçéÀ ÇJnéπ Ê°ü¿Jé¬Eo E®Ω÷t-Lç-îªúøç, ÇüΔߪ’ ÅÆæ-´÷-†-ûª-©†’ v°æù«Réπ†’ ®Ω÷§Òç-C-≤ƒh®Ω’. Ñ ü˨»© ´’üμ¿u NüΔu
鬮Ω-ù«©’ 鬴¤. Íé´©ç ®√ï-éÃߪ’ 鬮Ω-ù«-©´™‰x Ñ ûªT_ç-îªúøç, v°æï© @´† v°æ´÷-ù«-©†’ °çîªúøç, Ææ’Æœn®Ω v°æ´÷ù«™x Ææ´’-†y-ߪ÷Eo ≤ƒCμ-≤ƒh®Ω’. N¨¡y-N-üΔu-©-
¢√ùÀïu Ææç•çüμΔ™x ÇPç-*† v°æí∫A éπE-°œç-îª-úøç-™‰ü¿’. ÅGμ-´%Cl¥E ≤ƒCμç-îªúøç ™«çöÀ Å稻-©èπ◊ éπô’d-•úÕ ÖØ√o- ߪ÷©’, °æJ-¨-üμ¿Ø√ ÆæçÆæn© ´’üμ¿u D®Ω`-鬩 Ææ£æ«-é¬-®√Eo
¢√Ææh-¢√-EéÀ ®√ï-éÃߪ’ N¢√-üΔ-©èπ◊ °æJ-≥ƒ\®Ωç îª÷°æ-úøç™ ´’E Åúø÷f v°æéπ-ô† üΔy®√ ≤ƒ®˝\ ü˨»©’ °ç§Òç-C-≤ƒh®Ω’.
èπÿú≈ ¢√ùÀïu Ææç•ç-üμΔ©’ üÓ£æ«ü¿ç îË≤ƒh®·. ¶μ«®Ωû˝, ¶μ«®Ω-ûª-ü˨¡ç-™E Ø√©’í∫’ ¢Á’vö-§ƒ-L-ôØ˛ †í∫-®√-©èπ◊, ´’®Ó °æ¤†®Ω’üΔ`öÀçî√®·. Ñ é¬®√u-îª-®Ωù v°æù«-Réπ†’, 17´ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº™
îÁjØ√ Ææç•çüμΔ™x °æ¤®Ó-í∫A ÉüË N≠æ-ߪ÷Eo ûÁL-ߪ’-ñ‰- 18 v°æüË-¨»-©èπ◊ N´÷† ߪ÷† ÆæKyÆæ’©†’ ᙫçöÀ Åçûª- Bv´-¢√ü¿ç, üΔE ÅEo ®Ω鬩 Néπ%ûª ®Ω÷§ƒ© °æôx BÆæ’-èπ◊†o E®Ωg-ߪ÷-©†’ Å´’-©’-îËÊÆh, ≤ƒ®˝\ •©-¢Á’i†
≤ÚhçC. Ñ v§ƒçûªç™ Ææ%≠œdç-*† Ææç°æü¿ ÉüË ®√ߪ’ç ™‰èπ◊çú≈ E®Ωy-£œ«ç-î√-©E 2005™ úμ≈é¬ Ææü¿- ≤ƒ®˝\ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº Bv´ ÇçüÓ-∞¡††’ ´uéπhç îËÆœçC. v§ƒçBߪ’ èπÿôN’í¬ ®Ω÷°æ¤-C-ü¿’l-èπ◊ç-ô’çC.
v§ƒçûªç™ °ô’d-•-úÕí¬ ´÷Í®ç-ü¿’èπ◊ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† ¢√û√-´- Ææ’q™ ¶μ«®Ω-ûª-ü˨¡ç v°æA-§ƒ-Cç-*çC. Ç ûª®√yûª ´’ûª’h-°æ-üΔ®√n© Åvéπ´’ ®Ω¢√ù«ûÓ Ææ£æ… ÅEo ®Ω鬩
®Ω-ù«Eo à®√p-ô’-îË-ÊÆç-ü¿’èπ◊ éπ%≠œ îËߪ÷-©E ≤ƒ®˝\ Pê- N´÷†ßª÷† Ææü¿’-§ƒßª÷™x éÌçûª °æ¤®Ó-´%-Cl¥E Åçûª®√bBߪ’ ØË®√©’, Éûª®Ω Ææç°∂æ’-öÀûª ØË®√© °æôx ≤ƒ®˝\ (®Ω-·-ûª -ï®Ωo-L-ïç -Å-üμΔu°æèπ◊-©’, é¬-©-N’Ææ’d)
®√ví∫ Ææ¶μº™ ¶μ«®Ωûª v°æüμΔE ´’ØÓt-£æ«Ø˛ Æœçí˚ ¢√uë«u- ≤ƒCμçî√®Ω’. é¬F, Éçé¬ î√™« ÅGμ-´%Cl¥ ï®Ω-í¬Lq ÖçC. ÇçüÓ-∞¡† îÁçü¿’-ûÓçC. *†o Çߪ·üμΔ© Åvéπ´’ ®Ω¢√ù«,
Eç-î√®Ω’. ÆæJ-£æ«-ü¿’l-™‰xE •©-¢Á’i† v§ƒçBߪ’ ÇJnéπ Ñ C¨¡í¬ v§ƒçBߪ’ N´÷-†-ߪ÷† ÊÆ´© ä°æpçü¿ç Ææ´·vü¿ ´÷®√_™x °®Ω’-í∫’-ûª’†o ØË®√-©†’ ÅJ-éπ-ö«d-©E,
´u´Ææn†’ EJtç-îª-ú≈-EéÀ Ææ´’≠œd ü¿%éπpü∑¿ç Å´-Ææ®Ωç Å´¤- èπ◊ü¿®√L. DEéÓÆæç, ´îËa àú≈C ÅCμ-é¬-®Ω’© ≤ƒn®· Ææ´÷- ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷™ ¢√û√-´-®Ωù ´÷®Ω’p© v°æ¶μ«-´çûÓ à®Ωp-úø’-
ûª’çC. Ñ N≠æ-ߪ’ç™ ¶μ«®Ω-ûª-üË-¨»EÍé v°æûËué𠧃vûª ¢Ë¨¡ç à®√pô’ îË≤ƒh-´’E ¶μ«®Ω-ûª-ü˨¡ç ≤ƒ®˝\ -Ñ Ææ¶μº™ ûª’†o °æ®√u-´-®Ω-ù-°æ-®Ω-¢Á’i† †≥ƒd-©†’ E¢√-Jçî√©E ≤ƒ®˝\
ÖçC. Ñ v§ƒçûª ¶μ˜íÓ-Réπ Ææy¶μ«´ç, ÇJnéπ ´u´Ææn, v°æA-§ƒ-Cç-*çC. ÅüË-Nüμ¿çí¬ v§ƒçBߪ’ È®j™‰y ä°æpçü¿ç, 17´ Ææ¶μº °œ©’-°æ¤-E-*açC.
¶μºN-≠æuû˝ v°æù«-Réπ
´÷È®\ö¸ Ææy¶μ«´ç †’çîË ¶μ«®Ωûªü˨¡ §ƒvûª ´’†èπ◊ ¢Á÷ö«®˝ ¢√£æ«† ä°æpçüΔEo ÅçU-éπ-Jç-î√-©ØË v°æA-§ƒ-ü¿-
Å´í∫ûª-´’-´¤-ûª’çC. †©’ î√™«-鬩çí¬ NE-°œ-Ææ’h-Ø√o®·. Ñ ä°æpçüΔ©’
v°æüμΔ† §ƒvûª ¶μ«®Ω-û˝üË
Ç¢Á÷ü¿ç §ÒçüË N≠æ-ߪ’ç™ Åûªu-Cμéπ v§ƒüμΔ†uç ü¿éÀ~-ù«-Æ œßª÷ v§ƒçûªç™ Ææ£æ«-é¬-®√Eo
É¢√yL. ¶μ«®Ω-ûª-ü˨¡ç, ´÷Ml-´¤©’, X©çéπ ü˨»©’ °ç§ÒçCçîªú≈EéÀ É°æp-öÀÍé NNüμ¿ ®Ω鬩 ߪ’çvû√ç-í¬©’,
ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ v§ƒçBߪ’ Ææ£æ«-é¬®Ω èπÿô-N’™ ¶μ«®Ωû˝ v§ƒçBߪ’ ï© ®Ω¢√ù« ÆæKy-Ææ’-©†’ ÅGμ-´%Cl¥ îËÊÆ C¨¡í¬ ´u´Ææn©’ à®√p-ô-ߪ÷u®·. OöÀE ´’Jçûª Ææ´’®Ωnçí¬
ÅA °ü¿l-ü˨¡ç. ¶μ˜íÓ-R-éπç-í¬ØË é¬èπ◊çú≈ ÇJnéπ ´u´Ææn °æJ- v°æߪ’-Ao-Ææ’h-Ø√o®·. ÑN-üμ¿çí¬ ÅØËéπ ®Ωé¬-©’í¬ ü˨»© E®Ωy-£œ«ç-îËç-ü¿’èπ◊ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† Ωu©’ BÆæ’-éÓ-¢√L.
´÷ùç Kû√u ™‰üΔ ´%Cl¥ Í®ô’ ü¿%≥ƒd u èπÿú≈ ¶μ«®ΩûË ÅA- ´’üμ¿u ÆæçüμΔ-Ø√Eo °çîË îª®Ωu©†’ Ñ Ö°æ-êç-úøç™ ûªüΔy®√ v§ƒçBߪ’ Ææ£æ«-é¬-®√Eo NÆæh-Jç--éÓ-¢√L. ≤ƒ®˝\
°ü¿l ü˨¡ç. ¢√Ææh-¢√-EéÀ ≤ƒ®˝\ ü˨»™x ´·êuçí¬ *†o ´’JEo BÆæ’-éÓ-¢√L. Ñ v§ƒçûªç-™E ûª§ƒ™« ÊÆ´-©†’ ü˨»©’ v°æéπ%A ¢Áj°æ-Kû√u©èπ◊ ¢Ëí∫çí¬ ÆæpçCçîËçü¿’èπ◊
ü˨»©èπ◊ Ææç•ç-Cμç* ¶μ«®Ωû˝ °ü¿l†o §ƒvûª Ææ´’-†yߪ’ç îËÆæ÷h ü¿éπ~-ù«-Ɯߪ÷ §ÚÆæd™¸ ߪ‚E-ߪ’Ø˛ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† ä°æpç-ü¿ç°j Ææçûª-鬩’ î˨»®·. ≤ƒ®˝\
§Ú≠œÆæ’hçü¿†o Å§Ú£æ« éπ©-í∫-èπ◊çú≈ îËߪ÷©çõ‰ ≤ƒ®˝\ à®√pô’èπ◊ ÅçU-鬮Ωç èπ◊C-JçC. ¶μ«®Ω-ûª-üË-¨¡ç™ Ñ ü˨»© ≤ƒn®·™ Nûªh† ¶«uçèπ◊†’ à®√p-ô’-îËÊÆ ä°æpç-
ÇJnéπ, ¢√ùÀïu àéÃ-éπ-®Ω-ù™ èπÿú≈ ¶μ«®Ωû˝ éé-éπ-¢Á’i†, ÖüΔ- ߪ‚E-ߪ’Ø˛ û√û√\-Léπ 鬮√u©ßª÷Eo à®√pô’ îËߪ’- ü¿ç°j èπÿú≈ Ææçûª-鬩’ ïJ-í¬®·. v§ƒçBߪ’ v°æ´÷ù«©
®Ω-¢Á’i† §ƒvûª†’ E®Ωy£œ«çî√L. ¶μ«®Ωû˝ É°æp-öÀÍé Ñ C¨¡í¬ †’Ø√o®Ω’. ¶μ«®Ω-ûª-üË-¨¡ç-™E §ÚÆæd™¸ ≤ƒd°∂ˇ 鬙‰ñ ¸™ ≤ƒ®˝\ Å´’-©’èπ◊ Ææç•ç-Cμç-*† ä°æpç-ü¿ç°j èπÿú≈ Ææçûªé¬©’
éÌEo Ωu-©†’ v°æéπ-öÀç-*çC. ¶μ«®Ωûª v°æ¶μº’ûªy ¢√ùÀïu ü˨»© Æœ•sçCéÀ Péπ~ù Ææü¿’-§ƒ-ߪ÷-©†’ éπLp-≤ƒh®Ω’. ïJ-í¬®·. Ñ °æJ-ù«-´÷-©†’ Åúø÷f v°æéπ-ô† ≤ƒyí∫-Aç-
Ææ®Ω-S-éπ-®Ωù Éöô© éé-éπ-¢Á’i† ØÓöÀ-°∂œ-Íé-≠æ-Ø˛†’ ñ«K-îË-ÆœçC. §ÚÆæd™¸ ߪ‚E-ߪ’Ø˛ ´÷CJí¬ØË ≤ƒ®˝\ ü˨»© ´’üμ¿u *çC. Ñ v§ƒçûªç™ ÆæÈ®j† ÇJnéπ Ææ£æ«-é¬-®√Eo à®√pô’
ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ ÊÆyî√a¥ ¢√ùÀïu v§ƒçûªç-™E ÅA ûªèπ◊\´ õ„L-éπ-´‚u-E-Íé-≠æØ˛ ä°æpçü¿ç èπ◊ü¿-®√-©E ¶μ«®Ω-ûª-ü˨¡ç îËߪ÷-©çõ‰ ü¿éÀ~-ù«-Ɯߪ÷ ÊÆyî√a¥ ¢√ùÀïu ä°æpçü¿ç
ÅGμ-´%Cl¥ îÁçC† ü˨»-©èπ◊ Ææç•ç-Cμç-*-†çûª ´®Ωèπ◊ ÂÆEq- ´÷Ml´¤™xE Åúø÷f™ ïJ-T† 17´ Pê-®√ví∫ Ææ¶μº™ (≤ƒ§∂ƒd)†’ °æ‹Jh-≤ƒn-®·™ Å´’©’ îËߪ÷-Lq† Å´Ææ®Ωç
Ææ÷*ç-*çC. Ñ ä°æpçü¿ç™ ¶μ«í∫çí¬ é¬™¸ Í®ôx†’,